نتایج جستجو

20699

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2070

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  603-614
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  105-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  739
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

مقدمه: کانولاسیون وریدهای بزرگ مرکزی روش استاندارد کلینیکی برای پایش فشار ورید مرکزی (CVP) است. همچنین کاتتر ورید مرکزی برای اهداف درمانی مختلفی به کار می رود. گایدلاین های کنونی توصیه به قرارگیری نوک کاتتر در اجوف فوقانی (SVC) بالاتر از محدوده سفالیک برگشتگی پریکارد می دهند. هدف این مطالعه تعیین محل دقیق قرارگیری نوک کاتتر ورید مرکزی با مقایسه دو روش مختلف کارگذاری بود.مواد و روش هل: در این مطالعه مداخله ای، 100بیمار بالغ کاندید عمل جراحی قلب باز CABG که نیاز به کانولاسیون وریدمرکزی داشتند به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول با روش تخمین عمق کارگذاری کاتتر با روش 15 سانتی متر و گروه دوم با روش C-LENGTH تحت کانولاسیون ورید مرکزی قرار گرفتند. با نرم افزار آماری SPSS و به کارگیری تست های آماری کای اسکوئر و T بررسی آماری انجام شد و P value <0.05 معنی دار تلقی گردید.یافته ها: در گروه 15 سانتی متر 100% کاتترها پایین تر از خط C قرار گرفتند و فاصله نوک کاتتر تا خط C به طور میانگین 4.22±2.10 سانتی متر پایین تر از خط C بود. در گروه C-LENGTH در 26 مورد (52%) کاتتر در پایین خط C قرار گرفت که میانگین فاصله نوک کاتتر تا خط 0.7±0.5 C سانتی متر پایین تر از خط C بود. مقایسه محل قرار گیری نوک کاتتر در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان می دهد (P=0.00).نتیجه گیری: روش C-LENGTH در مقایسه با روش 15 سانتی متر در تشخیص محل درست نوک کاتتر روش قابل اعتمادتری است و برای جلوگیری از عوارض جای گذاری نامناسب کاتتر روش C-LENGTH روش ارجح تر و ایمن تری است.

آمار یکساله:  

بازدید 739

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  157-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف امکان استفاده از خمیر سودای پوست کنف به جای خمیر الیاف بلند وارداتی در بهبود کیفیت کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس انجام پذیرفت. بدین منظور خمیر سودای باگاس با عدد کاپای13.5  (مشابه با عدد کاپای خمیر سودای باگاس کارخانه کاغذ پارس) و خمیر سودای پوست کنف با عدد کاپای 21.6 (مشابه با عدد کاپای خمیر کرافت الیاف بلند وارداتی رنگبری نشده) تهیه گردید. درصد بازده برای خمیرهای سودای باگاس و پوست کنف با اعداد کاپای ذکر شده به ترتیب 48.9 و 55.6 بدست آمد. در این بررسی دمای بیشینه پخت 165 درجه سانتیگراد، قلیاییت 20 درصد بر مبنای هیدروکسید سدیم و نسبت مایع پخت به چوب 8 به 1 در نظرگرفته شد. هر سه خمیر تا درجه روانی  ml, CSF400 پالایش گردیدند.با مقادیر اختلاط 0، 10، 20 و 30 درصد از خمیر الیاف بلند وارداتی و خمیر سودای پوست کنف با 100، 90، 80 و 70 درصد خمیر سودای باگاس کاغذهای دست ساز تهیه گردید. در درصدهای اختلاط یکسان، کاغذهای حاصل از اختلاط خمیر پوست کنف با خمیر باگاس ضخامت بیشتری از کاغذهای حاصل از اختلاط خمیر الیاف بلند وارداتی با خمیر باگاس داشتند. تفاوت در مقادیر شاخص مقاومت به ترکیدگی و طول پاره شدن کاغذهای حاصل از اختلاط 30% خمیر سودای پوست کنف و خمیر سودای باگاس با کاغذهای حاصل از اختلاط 30% خمیر کرافت الیاف بلند وارداتی و خمیر سودای باگاس معنی دار نبود. مقاومت به پارگی و ماتی کاغذهای حاصل از اختلاط 30% خمیر سودای پوست کنف با 70% خمیر سودای باگاس به مراتب از خمیرهای حاصل از خمیر الیاف بلند وارداتی و سودای باگاس با همان درصد اختلاط بیشتر بود. بنابراین، خمیر سودای پوست کنف می تواند جایگزین مناسبی برای خمیر الیاف بلند وارداتی جهت بهبود ویژگی های فیزیکی و مقاومتی کاغذهای حاصل از خمیر سودای باگاس باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BOCK G.W. | KIM Y.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  14-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  922
 • بازدید: 

  34006
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34006

دانلود 29245 استناد 922 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  199-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1017
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

هنگام مطالعه متون عرفانی، در کنار ارتباط جذبی سالک با خدا که توأم با توکل، شیفتگی، تسلیم و در نهایت فناست، ارتباط دیگری نیز وجود دارد که در ظاهر گفتار و کردار، حریم مقدس و نامقدس را رعایت نمی کند. اجتماع این تلقی «تابوشکنانه» با آن رابطه انفعالی، هر خواننده ای را دچار تناقض می کند. نوشتار حاضر در صدد بررسی انواع، مصادیق و دلایل تابوشکنی در متون عرفانی با استناد به برخی از اقوال و رفتار ده تن از مشاهیر عرفان اسلامی از رابعه تا مولوی است. تابوشکنی در آثار این عرفا با دو شکل «فاصله گریزی» و «واسطه ستیزی» نسبت به مقدس و نامقدس نمود می یابد و شامل موضوعات متعددی از جمله «حال اتحاد»، «من و تو کردن با خدا»، «نماز و روزه»، «ابلیس» و غیره است. تامل در دلایل تابوشکنی نشان می دهد که گرچه گستاخی عرفا در مواردی اعتراض به تحریف ارزش هاست، در اغلب موارد محصول صمیمیت و شیفتگی انسان نسبت به خداوند است و هیچ منافاتی با سرسپردگی وی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1017

دانلود 286 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  44-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

کاغذ با دوام کاغذی است که طی مدت استفاده و در هنگام بایگانی شدن، کیفیت اولیه اش را حفظ نماید. عوامل اصلی تخریب کاغذ شامل آبکافت (هیدرولیز اسیدی)، اکسیداسیون و فرآیندهای فتوشیمیایی هستند. در ساختار کاغذ هر چقدر طول الیاف مورد استفاده بلندتر و یونهای فلزی Fe+3,Fe +2,Cu+2 , Mn+2 و ترکیبات حلقوی حاصل از تخریب لیگنین کمتر باشند، انتظار می رود که کاغذ ساخته شده دارای دوام بیشتری باشد. در این تحقیق از الیاف کرافت رنگبری شده وارداتی اکالیپتوس استفاده گردید. خمیر مورد به وسیله دستگاه PFI mill برای رسیدن به درجه روانی 300±25 به میزان 12000 دور پالایش گردید. سپس کاغذ دست ساز 70 گرمی مطابق آیین نامه شماره C25-65  استاندارد SCAN ساخته شد. در ساخت کاغذ دست ساز از AKD به عنوان عامل آهار دهنده به میزان 2% وزن خشک الیاف و EDTA بعنوان عامل کی لیت کننده در غلظت های 0، 0.25، 0.5 و 0.75 درصد استفاده گردید. برای اطمینان بیشتر از آب یون زدایی شده استفاده گردید. همچنین به میزان 20% از کربنات کلسیم به عنوان عامل پر کننده و قلیای باقی مانده استفاده گردید. سپس نمونه ها تحت تابش نور U.V با طول موج 330 تا 440 نانومتر در فواصل زمانی 0، 10، 20، 30، 40 و 50 ساعت قرار گرفته و پس از آن در شرایط کنترل شده دمایی و رطوبت نسبی قرار گرفتند. در نهایت هر یک از شاخص های مقاومتی با سه تکرار اندازه گیری و به منظور مقایسه میانگین مقاومتهای کاغذهای ساخته شده، آزمون تجزیه واریانس و دانکن استفاده گردید.در بررسی عوامل متغیر (زمان، غلظت EDTA) بر روی طول پاره شدن نمونه ها، عامل زمان تاثیر بسیار معنی داری بر روی طول پاره شدن نمونه ها دارد.در مورد شاخص مقاومت پاره شدن افزایش زمان همواره باعث کاهش این شاخص می گردد و کاهش معنی دار است. افزایش غلظت ماده کی لیت کننده EDTA در بهبود خواص شاخص مقاومت پاره شدن کاملا مشهود است.در مورد شاخص مقاومت به تا شدن افزایش زمان همواره باعث کاهش مقاومت به تا شدن می گردد و این کاهش معنی دار است. در بررسی سطوح مختلف ماده کی لیت کننده EDTA مشخص است که میانگین تاثیر این ماده در بهبود خواص مقاومت به تا شدن در غلظت های صفر درصد تا 0.75 درصد در سه سطح مختلف قرار داشته و دارای تفاوت معنی دار می باشد.در مورد شاخص مقاومت به ترکیدن عامل زمان، تاثیر بسیار معنی داری بر روی این شاخص دارد. افزایش زمان همواره باعث کاهش شاخص مقاومت به ترکیدن می گردد و این کاهش کاملا معنی دار است.در مورد شاخص مقاومت به کشش، افزایش زمان همواره باعث کاهش این شاخص می گردد. و در 6 سطح قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  935-943
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 256 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  381
 • صفحات: 

  484-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

مقدمه: Candidiasis منتشره، دیابت، حاملگی، مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، عوامل مستعد کننده Candidiasis دستگاه ادراری می باشند. شیوع عفونت با گونه های غیر Candida albicans رو به افزایش است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان شیوع گونه های Candida مسبب کاندیدوری در شهر اصفهان با استفاده از روش (PCR-RFLP) Polymerase chain reaction-restriction fragment LENGTH polymorphism بود.روش ها: از کشت تازه مخمری، DNA مربوط به کمک روش (FTA-card) Fast technology for analysis-card استخراج گردید. نواحی ITS1-5.8s-ITS2 به روش PCR تکثیر و سپس تحت تاثیر آنزیم MspI طی مراحل RFLP برش داده شد. محصولات در ژل آگارز الکتروفورز و بر اساس تفاوت های باندهای ایجاد شده، گونه های Candida شناسایی گردید.یافته ها: از تعداد کل 3200 نمونه ادرار بیماران، تعداد 80 نمونه شرایط ورود به مطالعه را داشتند؛ به این صورت، میزان شیوع کاندیدوری در مطالعه حاضر به میزان 2.5 درصد گزارش گردید. 4 نفر (5 درصد) از بیماران مورد مطالعه مرد و 76 نفر (95 درصد) زن بودند. عوامل زمینه ای شامل دیابت (47.5 درصد)، عفونت دستگاه ادراری (38.8 درصد)، سنگ کلیه (5.0 درصد) و سایر بیماری های زمینه ای (7 نفر معادل 8.8 درصد) بودند. 46.3 درصد نمونه ها، دارای 50´103-99´103 واحد کلنی در میلی لیتر ادرار (CFU/ml) بودند.Candida glabrata بالاترین فراوانی (41.3 درصد) را در بین انواع گونه ها به خود اختصاص داد.نتیجه گیری: افزایش گونه های غیر Candida albicans و مقاومت ذاتی برخی گونه ها، درمان Candidiasis را با چالش هایی روبه رو کرده است. شناسایی و تعیین هویت دقیق گونه های Candida، به خصوص در افراد مبتلا به دیابت و با عفونت ادراری، به منظور درمان صحیح و موثر، امری لازم و حیاتی به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 207 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

نشریه: 

Periodontol 2000

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  483
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 483 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1907
 • دانلود: 

  456
چکیده: 

هنجارگریزی یکی از موثرترین روش های برجستگی زبان و آشنایی زدایی در شعر است که همواره، شاعران از آن استفاده کرده اند. هوشنگ ایرانی یکی از شاعرانی است که در اشعارش به صورت گسترده، دست به هنجارگریزی زده است. نگارندگان در این جستار، در پی پاسخ به این سوال بودند که ایرانی چگونه و در چه حوزه هایی به هنجارگریزی دست یازیده است. بررسی های به عمل آمده، نشانگر این موضوع است که هوشنگ ایرانی در اشعارش از انواع هنجارگریزی بهره برده است. اما این بهره گیری به صورت یکسان نیست؛ یکی از هنجارگریزی هایی که در اشعار ایرانی بسیار دیده می شود، هنجارگریزی نوشتاری است که به شکل های گوناگون در اشعار او وارد شده است. هنجارگریزی زمانی یا باستان گرایی نیز در اشعارش بسامد بالایی دارد که شاعر هم در حوزه نحو و هم در حوزه واژگان، از آن بهره گرفته است. هنجارگریزی معنایی به صورت گسترده و در هیات آرایه های تشبیه، تشخیص، حسامیزی و تصاویر پارادوکسی در اشعار او نمود دارد. همچنین علاوه بر این، او در حوزه های نحو، واژگان و آوا نیز به هنجارگریزی دست یازیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1907

دانلود 456 استناد 0 مرجع 6
litScript