نتایج جستجو

5674

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

568

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  50-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  951
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

مقدمه: از شایع ترین علت های نگرانی و مراجعه زنان به مراکز مراقبت های بهداشتی، ماستالژی دوره ای است که با توجه به ماهیت درمان صحیح آن اهمیت بسیاری دارد.هدف: تعیین ارتباط BMI با ماستالژی دوره ای در زنان 20 ساله تا پیش از یائسگی.مواد و روش ها: این مطالعه شاهد - موردی بر 102 زن مراجعه کننده به درمانگاه نواب قزوین در سال 85 – 1384 انجام شد. در دو گروه مورد (مبتلا به ماستالژی دوره ای) و شاهد (غیر مبتلا)، هر گروه شامل 51 نفر، شدت و مدت درد پستان با استفاده از خط درد و جدول ثبت درد پستان ارزیابی شد. BMI آنها تعیین و مقایسه شد. آنالیز آماری با آزمون تی و کای دو صورت گرفت.نتایج: میانگین سنی گروه مورد و شاهد به ترتیب 31.2 و 31.5 سال بود. اختلاف آماری معنی داری نداشتند. محدوده BMI در گروه مورد 36-21 بود و محدوده BMI در گروه شاهد 30-20 بود. میانگین BMI در گروه مورد 28.81 با انحراف معیار 3.22 بود و میانگین BMI در گروه شاهد 25.14 با انحراف معیار 2.19 بدست آمد که این اختلاف آماری معنی دار بود (P=0.000).نتیجه گیری: BMI گروه شاهد که درد پستان نداشتند در محدوده طبیعی و BMI گروه مورد در محدوده غیر طبیعی و بطور معنی دار از گروه شاهد بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 951

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

مقدمه: آکنه از جمله شایعترین بیماری ها در درماتولوژی است. گفته شده آکنه و افزایش وزن از جمله مارکرهای کلینیکال هایپرآندروژنیسم می باشند، و به نظر می رسد چاقی با افزایش پاسخ دهی به هورمون های آندروژن و نیز افزایش شدت آکنه همراهی دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط شدت آکنه با BMI بیماران به منظور کمک به درمان و کنترل آکنه می باشد. از BMI به عنوان ایندکس قابل محاسبه ای از وزن بدن که در تحقیقات جهت تحلیل آماری مناسب تر به کار برده می شود، استفاده شده است.روش کار: این مطالعه به صورت مورد شاهدی انجام شد. پس از اخذ رضایت، 220 مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان فرشچیان وارد مطالعه شدند. همه افراد مورد مطالعه زن بودند. 110 نفر مورد مبتلا به آکنه و 110 نفر بدون بیماری آکنه در گروه شاهد قرار گرفتند. دو گروه از نظر سنی مشابه بودند، سپس دو گروه از نظر BMI با هم مقایسه شدند.یافته ها: در مقایسه بین 110 بیمار زن با آکنه با 110 فرد سالم ارتباط معناداری بین BMI با آکنه به دست آمد. (0.001= P)، اما از نظر آماری ارتباط مستقیم بین شدت آکنه با BMI پیدا نشد (0.384= P).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد آکنه و BMI با هم مرتبط هستند و شناسایی و درمان این بیماران از نظر چاقی ضرورت دارد، هم چنین کنترل چاقی و سندرم متابولیک به روند درمان آکنه بیماران نیز کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 585 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  243-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1094
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

حاملگی در زنان با وزن غیرطبیعی باید به عنوان یک حاملگی پرخطر در نظر گرفته شود. هدف از مراقبت قبل از زایمان تولد نوزاد سالم از مادر سالم است و یکی از شرایط بهداشت دوران بارداری، داشتن وزن طبیعی است. این بررسی به منظور تعیین نقش چاقی مادر بر نتایج حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مهدیه شهر بم در سال 1382 انجام گرفت. این تحقیق به روش مقطعی بر روی 294 زن باردار 35-18 ساله تک قلو با حاملگی ترم و نمایش سفالیک جنین که در سه گروه زنان سبک وزن با شاخص توده بدنی کمتر از 19،8 ، وزن طبیعی با شاخص 26 تا 19،8  و سنگین وزن با شاخص بیش از 26 کیلوگرم بر مترمربع قرار گرفتند، انجام پذیرفت. در این بررسی میانگین طول مرحله اول زایمان در گروه زنان کم وزن (7.73±5.77) دقیقه بیشتر از گروه زنان سنگین وزن (3.32±5.11) دقیقه بود. اگرچه این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه زنان با وزن طبیعی بیشتر از زنان کم وزن و سنگین وزن بود، ولی آزمون آماری، تفاوت معنی داری را نشان نداد. همچنین میانگین طول مرحله دوم زایمان در هر سه گروه تقریبا مساوی بود. در عین حال میانگین وزن نوزادان در  گروه سنگین وزن به طور معنی داری بیش از گروه زنان با وزن طبیعی و کم وزن بود، ولی میانگین نمرات آپگار دقایق اول و پنجم در این گروه کمتر بود. میزان سزارین در زنان چاق 28،9 درصد، زنان با وزن طبیعی 15،2 درصد و در زنان کم وزن 4،5 درصد بود که تفاوت معنی داری بین این سه گروه وجود داشت (P<0.0001). با توجه به یافته های این تحقیق توصیه می شود زنان چاق قبل از حاملگی مورد مشاوره قرار بگیرند تا به وزن مناسب برسند و در طی حاملگی نیز در زمینه یک رژیم غذایی مناسب و سطح فعالیت بدنی لازم راهنمایی شوند تا بتوان با یک برنامه ریزی صحیح و آموزش کافی در دوران بارداری، نتایج حاملگی موفقی را به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1094

دانلود 276 استناد 0 مرجع 10
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (28)
 • صفحات: 

  1625-1636
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65316
 • دانلود: 

  46404
چکیده: 

Objectives: To compare BMI and inverted BMI in evaluating body measurement, resting blood pressure, Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) parameters of fat mass and metabolic risk factors in Iranian children Materials and Methods: This is a cross-sectional study on 477 children aged 9-18 years in the South of Iran. Weight, height, resting blood pressure, waist and hip circumference and pubertal stage of all participants was measured with standard methods. DEXA was used to determine body composition index. Blood samples were checked for serum lipid profiles and fasting blood sugar (FBS). Metabolic risk score (MRS) was calculated by the summation of the Z-scores for TC, TG/HDL, LDL, systolic blood pressure, and waist circumference minus HDL Z-score. Results: BMI did not have a normal distribution in our participants but iBMI had a normal distribution. IBMI had more significant correlation with waist to hip ratio and systolic blood pressure (r2=0. 053 and r2=0. 182) than BMI (r2=0. 041 and r2=0. 101). MRS had a positive correlation with BMI (P<0. 05, r=0. 466) and a negative correlation with iBMI (P<0. 05, r=-0. 458) in all children and both genders. Android/Gynecoid ratio had a positive correlation with BMI (P<0. 05, r=0. 497) and a negative correlation with iBMI (P<0. 05, r=-. 649). Fat mass index had a significant correlation with both BMI (P<0. 05, r2=0. 589) and iBMI (P<0. 05, r2=0. 541). Conclusion: This study revealed that iBMI could be a suitable alternative for BMI in estimating waist to hip ratio, resting systolic blood pressure, FBS, lipid profiles, fat mass index, Android/ Gynecoid fat ratio, and metabolic risk score. Because of normal distribution of iBMI, it is more reliable than BMI for use in statistical analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 65316

دانلود 46404 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  9223
 • دانلود: 

  1271
چکیده: 

شاخص توده بدن (BMI) ابزاری برای نشان دادن وضعیت وزن در بالغین می باشد. BMI به عنوان یک شاخص ساده میزان کل چربی بدن یا چاقی عمومی بکار می رود. با توجه به اهمیت سلامت جوانان بررسی حاضر به منظور تعیین شاخص توده بدن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1379-80 انجام شد. بدین منظور 720 دانشجو 428) دختر با میانگین سنی 20.9 ±2.4 و 292 پسر با میانگین سنی 23.3± 4.6 سال( به روش تصادفی طبقه ای از بین کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انتخاب شدند. وزن و قد دانشجویان اندازه گیری و سپس BMI آنها محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین BMI در دختران دانشجو 21.6± 3.1 و در پسران 21.7 ±2.9 می باشد که از نظر آماری بین میانگین BMI آنها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. 18.3 درصد کل دانشجویان مورد بررسی کم وزن، 12.9 درصد دارای اضافه وزن و 1.3 درصد چاق بودند. نتایج بررسی بیانگر وجود مواردی از سو تغذیه در بین دانشجویان مورد مطالعه می باشد لذا ارایه برنامه های مناسب تغذیه ای و اصلاح شیوه زندگی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 9223

دانلود 1271 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  678
چکیده: 

زمینه و هدف: شاخص توده بدن از مهم ترین شاخص های بین المللی ارزیابی سلامت جسمی و آگاهی در مورد تغذیه مطلوب در طی دوران نوجوانی محسوب می شود. هدف پژوهش تاثیر تغذیه بر شاخص توده بدن دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان قایم شهر سال تحصیلی 90-1389 بوده است.روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی – در مقطعی از سال 1390 به صورت نمونه گیری خوشه ای (ناحیه ای) با حجم نمونه 305 نفر طبق جدول کرجسی ومورگان از بین دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان قائمشهر انجام شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. داده ها پس از گرد آوری توسط نرم افزار SPSS و آزمون های مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 52.5% از نمونه ها پسر و 47.5% دختر، 57% از افراد مورد پژوهش دچار کمبود وزن بودند، بیش از 13.8% نیز چاق و خیلی چاق، تنها 29.2 درصد از نمونه وزنی نرمال داشتند. بین شاخص توده بدن بالا و مصرف غذاهای سرخ کردنی، سرعت غذا خوردن، تماشای تلویزیون و مطالعه حین غذا خوردن، رژیم سخت و کم کالری، مصرف روغن، تعداد افراد چاق در خانواده، تحصیلات خانواده اختلاف معناداری وجود داشت و بین شاخص توده بدن و مصرف ساندویج و چیپس و پفک، مصرف شیر، آب، میوه، سالاد و سبزی، مصرف انرژی، پروتئین و کربوهیدرات، لقمه های خانگی، انواع رژیم، بعد خانوار و شغل والدین ارتباطی وجود نداشته است.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات والدین و آگاهی خانواده ها را بر تغذیه وشاخص توده بدن را نشان می دهد. لذا توجه به افزایش آگاهی خانواده بر تغذیه دانش آموزان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 678 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

OBESITY (SILVER SPRING)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1811-1814
تعامل: 
 • استنادات: 

  320
 • بازدید: 

  2331
 • دانلود: 

  23474
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2331

دانلود 23474 استناد 320 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82935
 • دانلود: 

  32482
چکیده: 

The incidence of obesity as a risk factor for normal life is increasing worldwide. Its impact on hypertension, cardiovascular diseases, osteoporosis, insulin resistance and diabetes mellitus, is well recognized. Previous studies have proved the association between female obesity and infertility and several linked genes have been worked out. However, a little is known about the effect of obesity on male reproductive system and infertility. Recently some clinical studies have reported diminished semen parameters like sperm count, sperm motility and vitality and changing in reproductive hormones in over weight and obese men. Lack of such study in Asian countries and particularly in Indian population who are genetically more prone to obesity necessitates picking up this research to achieve robust findings in this regard.

آمار یکساله:  

بازدید 82935

دانلود 32482 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMJ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  360
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1274-1280
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  8432
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8432

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی سیاهی زهره

نشریه: 

زن و بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5313
 • دانلود: 

  681
چکیده: 

با توجه به افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و تاثیرات نامطلوب آن بر روی ارگان های مختلف بدن و نظر به اینکه بسیاری از عوارض با شدت چاقی ارتباط داشته و معمولا با کاهش وزن از شدت آنها کاسته شده و یا بکلی حذف می گردد و از سوی دیگر با توجه به عوارض سوء تغذیه و لاغری در کودکان از جمله تضعیف سیستم ایمنی بدن، عفونت های مکرر، نارسایی رشد، کوتاهی قد و تاخیر در بلوغ و...، لذا شناسایی موارد لاغری، چاقی و اضافه وزن و تعیین شیوع آنها در کودکان بسیار حائز اهمیت بوده، در این راستا از شاخص توده بدنی، (Body Mass Index) BMI بعنوان یک ابزار غربالگری مناسب استفاده می شود. زیرا که رایجترین و مهمترین راهنما است ارتباط زیادی با مقدار چربی بدنی در کودکان و بزرگسالان دارد.در این مطالعه مقطعی 2321 نفر از دانش آموزان دبستانی شهر بهبهان از مدارسی که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند مورد اندازه گیری قد و وزن قرار گرفتند و BMI آنان محاسبه شد و سپس بر روی نمودارهای صدک BMI که مخصوص سن و جنس است منتقل گردیده و نتایج زیر حاصل گردید:میزان شیوع کلی چاقی، اضافه وزن و لاغری به ترتیب 9.3 درصد، 12.1 درصد و 12.32 درصد به دست آمد. به این ترتیب 21.4 درصد از دانش آموزان مورد مطالعه دارای وزن بیش از حد نرمال بودند. همچنین ارتباط آماری معنی دار در وضعیت چاقی بین گروه پسران و دختران وجود ندارد اما در وضعیت اضافه وزن و لاغری تفاوت آماری معنی داری بین پسران و دختران مورد مطالعه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 5313

دانلود 681 استناد 0 مرجع 1
litScript