نتایج جستجو

71047

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7105

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1101
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

مقدمه: هزینه های بالای پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه خون و کراس مچ آن همراه با محدودیت زمان نگهداری خون، بیانگر اهمیت درخواست صحیح و مصرف مناسب خون می باشند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از انجام عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد و بررسی تاثیر ارایه راهنمای نیویورک در سال 1385 می باشد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه گذشته نگر، پرونده 6145 بیمار که در طی سال های 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن به صورت الکتیو تحت عمل های جراحی عمومی، ژنیکولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی و نوروسرجری قرار گرفته بودند، بررسی و اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها از نظر تعداد بیماران، تعداد واحدهای رزرو شده، کراس مچ شده و تزریق شده ارزیابی گردید و با راهنمای موجود در بیمارستان مقایسه گردید. تعداد خون های تزریق شده نیز ارزیابی گردید. استاندارد خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون شده (C/T)، کمتر از 2.5 واحد در نظر گرفته شد.نتایج: 1557 واحد خون برای 772 بیمار درخواست گردیده بود. از این تعداد حدود 1305 واحد (66.47%) به صورت درخواست کراس مچ بود، در حالی که تنها 126 واحد (8.1%) از آن ها ترانسفوزیون شده بودند. عواملی که در افزایش احتمال ترانسفوزیون موثر بودند: سنین کمتر از 20 و بیشتر از 80 سال، هموگلوبین قبل از عمل ≤12، نوع عمل جراحی و نیز جراح بودند. با وجود آن که میزان کراس مچ بعد از سال 1385 (بعد از ارایه راهنما) 64.44% کاهش نشان می داد ولی متوسط تعداد واحدهای کراس مچ شده تغییر نیافته بود زیرا تعداد بیماران کراس مچ شده کاهش یافته بودند. شاخصC/T در بیمارستان از 14.1به 3.7 کاهش پیدا کرد که بر موثر بودن راهنما دلالت می نمود.نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت رعایت اصول صحیح سفارش خون می تواند از میزان درخواست های غیرضروری، کمبود کاذب خون، فشار به مراکز انتقال خون، بالا رفتن مدت زمان نگهداری خون و افزایش ضایعات به میزان چشم گیری بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1101

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VAKILY Z. | SAMADI Z. | SAYYAH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (SUPPLEMENT CONGRESS ON HEALTH AND RAMADAN)
 • صفحات: 

  7-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26044
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Fasting is a duty for Moslems. They must avoid eating & drinking from dawn to dusk. In order to determine fasting effects on health, measuring BLOOD biochemical PARAMETERS in normal adult males performed this study Material & Methods: In this experimented study we compared the results of BLOOD biochemical tests (FBS, TG, Ch, Uric acid, Na, K, Ca, P, AST, ALT, ALP, LDH) before, during & after Ramadan fasting in 100 normal males in Kashanian in 1995. Before Ramadan, after 12 hours fasting, 10cc BLOOD was taken and serum was separated. Na & K were measured by flame photometer & other factors by RA-1000 Autoanalizer with kits of Man Company (Control group) At the end of first, second, third & forth weeks of Ramadan, samples was collected and measurement was done (cases group) Multi Parameter ANOYA & T-paired test was carried out. Results: After the completion of the study, the following results were observed by comparing the subjects BLOOD PARAMETERS before and at the end of Ramadan: 1. Ch, Cr, K, Ca, P, AST, ALT, showed no significant differences. 2. FBS, Uric acid (P<0.003), TG, Na (P<0.0001), BUN (P<0.012), ALP (P<0.005) showed significant decrease. 3. LDH had significantly increased. (P<0.002) All of results were in normal limits.Conclusion: Considering this result, fasting had no effect on Ch, Cr. K, Ca. P, AST, ALT metabolism, but increased metabolism of glucose, Uric acid, TG, NA, ALP. Normal kidney function was preserved. Liver enzymes showed no changes ALP & LDH level changes were within physrologic limits. fasting had no side effect of human health.

آمار یکساله:  

بازدید 26044

دانلود 16455 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  4618
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4618

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اکبری پریا | شوقی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 108)
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

پارامترهای بیوشیمی سرم خون یکی از جنبه های مهم در مدیریت گونه های در معرض خطر می باشد. این پارامترها بمنظور ارزیابی هرگونه تغییرات کیفیت آب و خاک و تعیین زمان رسیدگی جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی برخی الکترولیت و غیر الکترولیت ها سرم خون میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) نر و ماده نابالغ می باشد.روش کار: بدین منظور، خون گیری از 20 عدد میش ماهی صید شده از سواحل چابهار (اسکله رمین) انجام شد. مقادیر سرمی گلوکز، اوره، کلسترول، تری گلیسرید، بیلی روبین، پروتئین تام، آلبومین، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلسیم و آلکالین فسفاتاز (میانگین±انحراف معیار) در دو جنس نر وماده نابالغ مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر هر یک از پارامترها در جنس نر و ماده بترتیب عبارت بود از سدیم (239.50±17.06 و 257.8±20.80)، پتاسیم (3.87±0.98 و 1.94±.49)، فسفر (2.73±0.39 و 2.79±53)، کلسیم (2.89±0.47 و 1.56±0.32)(mmol/l)، گلوکز (71±10.33 و 24.04±2.50)، بیلی روبین (0.46±0.11 و 0.24±0.05)، آلکالین فسفاتاز (468.30±124.17 (lu/l) و 244.50±68.98)، اوره (1.94±0.50 و 0.63±0.29)، تری گلیسرید (94.70±9.56 و 32.85±7.56)، کلسترول (13.02±2.69 و 4.94±3.29) (mg/dl)، پروتئین تام (1.69±0.51 و 3.15±0.86) و آلبومین (0.44±0.16 و 0.12±0.04) (g/dl). نتایج نشان داد که مقادیر سدیم و پروتئین در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود و همه پارامترها به استثنای فسفر بین دو جنس اختلاف معنی دار داشت (p<0.05). بر اساس نتایج، میزان پارامترهای بیوشیمیایی خون می تواند تحت تاثیر جنسیت قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

این مطالعه به منظور مقایسه تغذیه ای جیره بیومار، میگو، کرم خونی بر پارامترهای رشد، بازماندگی و فراسنجه های خونی در بچه ماهی آکواریومی جوئل (Hemichromis bimaculatus) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار کرم خونی، تبمار میگو خشک شده و تیمار شاهد با غذای بیومار بود. غذادهی روزانه 4 وعده تا حد سیری ماهی طی 8 هفته دوره پرورش صورت گرفت. در انتهای آزمایش فراسنجه های رشد، خونی و سرمی تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای مختلف از نظر درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05) درحالیکه ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت و درصد بازماندگی اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان ندادند (P>0.05). مطالعه فاکتورهای خونی و بیو شیمیایی نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC و تری گلیسیرید بین تیمارها و شاهد وجود داشت (P<0.05) ولی تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پروتئین تام اختلاف معنی داری را نشان ندادند (P>0.05). بیشترین مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت در تیمار شاهد و تری گلیسیرید در تیمار 2 مشاهده گردید و کمترین مقادیر هماتوکریت و تری گلیسیرید در تیمار 1 و هموگلوبین در تیمار 2 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 261 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

چکیده سابقه و هدف ریتم و تغییرات شبانه روز در ظرفیت اکسیداسیون/احیا در پلاسمای خون و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی در طی ذخیره سازی گلبول های قرمز در بانک خون گزارش شده است. بنابراین ممکن است خون اهدا شده بر اساس زمان اهدا، دارای ظرفیت آنتی اکسیدان متفاوت و در نتیجه یک پاسخ بیوشیمیایی متفاوت طی ذخیره سازی باشد. این مطالعه تلاش می کند که به این مهم بپردازد. مواد و روش ها در یک مطالعه تجربی، 20 واحد RBC در دو گروه اهداکننده صبح (ساعت11-8) و عصر (ساعت 20-17) جمع آوری شد و 3 تا 42 روز در دمای 8-4 درجه سانتی گراد نگهداری گردید. سنجش گلوکز، سدیم، پتاسیم، لاکتات، لاکتات دهیدروژناز، pH، مالون دی-آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدان تام با استفاده از کیت تجاری انجام شد. متابولیت های نیترات/نیتریت با روش گریس اندازه گیری شد. یافته ها در گروه عصر در مقایسه با گروه صبح، متابولیت های نیتریک اکسید، غلظت مالون دی آلدئید و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز افزایش یافته بود(05/0 p<). در هر دو گروه صبح و عصر، میزان pH، گلوکز، سدیم و ظرفیت آنتی اکسیدان تام روند کاهشی و غلظت مالون دی آلدئیدآ و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدرژوناز روند افزایشی داشتند(05/0 p<). نتیجه گیری این مطالعه نشان داد که آسیب اکسیداتیو در خون های اهدایی در عصر بیشتر از صبح، در زمان ذخیره سازی بوده که ممکن است سبب کاهش بقا و آسیب ذخیره بیشتری گردند. به همین علت نیاز به مطالعه های بیشتر با تعداد نمونه زیادتر برای بررسی تاثیر زمان اهدا بر آسیب ذخیره گلبول قرمز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 169 استناد 0 مرجع 4
strs
نویسندگان: 

Sabagh Mahshid | CHAPARIAN ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  439-443
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21129
 • دانلود: 

  23480
چکیده: 

Introduction: Medical workers in the departments of radiology, computed tomography, nuclear medicine, and radiotherapy are always exposed to ionizing radiations. Complete BLOOD count (CBC) test is commonly used to monitor the health of radiation workers. The aim of this study was to evaluate the hematological PARAMETERS of radiation workers of Isfahan, Iran, and reveal the effectiveness of the CBC tests in the prediction of the radiation effects on the health of such workers. Material and Methods: The current study was conducted on 160 radiation workers and 103 healthy people using CBC tests. To obtain the main aim of the study the obtained results of the two groups were compared in terms of BLOOD PARAMETERS. Results: The hematocrit in the male radiation workers was estimated at 45. 98± 3. 00, which was significantly higher than that of the control group (44. 33± 2. 41%, P<0. 05). However, mean corpuscular hemoglobin concentration and platelets counts were of lower levels in radiation workers, compared to the control group (P<0. 05). The lymphocyte percentage of female radiation workers was 33. 78± 7. 47%, which was significantly lower than that of the controls (37. 84± 8. 97%, P<0. 05). Conclusion: The CBC test can be used to follow up on the overall health status of radiation workers. However, it is essential to perform complementary methods, such as chromosomal changes, cytokines, and interleukins evaluation, for the early detection of radiation effects.

آمار یکساله:  

بازدید 21129

دانلود 23480 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  915-924
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  56-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  2356
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2356

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  237-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  3218
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3218

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
litScript