نتایج جستجو

46546

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4655

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1102
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

مقدمه: هزینه های بالای پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه خون و کراس مچ آن همراه با محدودیت زمان نگهداری خون، بیانگر اهمیت درخواست صحیح و مصرف مناسب خون می باشند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از انجام عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد و بررسی تاثیر ارایه راهنمای نیویورک در سال 1385 می باشد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه گذشته نگر، پرونده 6145 بیمار که در طی سال های 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن به صورت الکتیو تحت عمل های جراحی عمومی، ژنیکولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی و نوروسرجری قرار گرفته بودند، بررسی و اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها از نظر تعداد بیماران، تعداد واحدهای رزرو شده، کراس مچ شده و تزریق شده ارزیابی گردید و با راهنمای موجود در بیمارستان مقایسه گردید. تعداد خون های تزریق شده نیز ارزیابی گردید. استاندارد خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون شده (C/T)، کمتر از 2.5 واحد در نظر گرفته شد.نتایج: 1557 واحد خون برای 772 بیمار درخواست گردیده بود. از این تعداد حدود 1305 واحد (66.47%) به صورت درخواست کراس مچ بود، در حالی که تنها 126 واحد (8.1%) از آن ها ترانسفوزیون شده بودند. عواملی که در افزایش احتمال ترانسفوزیون موثر بودند: سنین کمتر از 20 و بیشتر از 80 سال، هموگلوبین قبل از عمل ≤12، نوع عمل جراحی و نیز جراح بودند. با وجود آن که میزان کراس مچ بعد از سال 1385 (بعد از ارایه راهنما) 64.44% کاهش نشان می داد ولی متوسط تعداد واحدهای کراس مچ شده تغییر نیافته بود زیرا تعداد بیماران کراس مچ شده کاهش یافته بودند. شاخصC/T در بیمارستان از 14.1به 3.7 کاهش پیدا کرد که بر موثر بودن راهنما دلالت می نمود.نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت رعایت اصول صحیح سفارش خون می تواند از میزان درخواست های غیرضروری، کمبود کاذب خون، فشار به مراکز انتقال خون، بالا رفتن مدت زمان نگهداری خون و افزایش ضایعات به میزان چشم گیری بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1102

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  803
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 803 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZAHER H. | SHARIFIAN H. | SHARIF KASHANI SH. | HANAFI G.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55504
 • دانلود: 

  24573
چکیده: 

Vertebrobasilar insufficiency is the cause of cerebrovascular accidents in 20% of cases. There are few reports regarding spectral Doppler INDICES (SDIs) of vertebral arteries (VAs) normal BLOOD flow. The objective of this study was to provide basic reference data about SDIs of VAs normal BLOOD flow separately and in comparison with internal carotid arteries (ICAs) and common carotid arteries (CCAs) normal BLOOD flows SDIs. This cross-sectional study performed on 70 normal patients. Color Doppler sonography (CDS) and spectral Doppler sonography (SDS) of right and left VAs (RVA and LVA), right and left CCAs (RCCA and LCCA), right and left ICAs (RICA and LICA), were performed. The mean PSV, EDV, and RI values of RVA BLOOD flow were as 41.60±9.6 cm/s, 14.60±3.7 cm/s and 0.65±0.06, and the mean PSV, EDV and RI values of LVA BLOOD flow were as 42.20±10.2 cm/s, 15.20±4.2 cm/s, and 0.64±0.05, respectively. There was not statistically significant difference between the mean PSV, EDV and RI values of RVA and LVA BLOOD flows. The mean PSV and EDV values of VAs BLOOD flows were significantly lower than the values of CCAs and ICCAs BLOOD flows, respectively. The mean RI value of VAs BLOOD flows was significantly lower than the mean RI Value of CCAs BLOOD flows, but there was not statistically significant difference between the mean RI value of VAs BLOOD flows and the mean RI value of ICAs BLOOD flows.

آمار یکساله:  

بازدید 55504

دانلود 24573 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1179-1185
تعامل: 
 • استنادات: 

  551
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

زمینه: شمارش کامل سلول های خونی در آزمایشگاه های بالینی توسط شمارشگرهای خودکاری انجام می شود که بر اساس 3 اصل مقاومت الکتریکی، پراکندگی نور و فلوسیتومتری کار می کنند. عوامل بسیاری ممکن است بر نتایج این دستگاه ها اثر بگذارد. این مطالعه به منظور بررسی اثر برخی عوامل مداخله گر بر نتایج شمارشگرهایی که بر اساس مقاومت الکتریکی کار می کنند انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی (مورد – شاهدی) بر روی 243 نفر با هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی و 100 فرد سالم (گروه شاهد) در بیمارستان فاطمه الزهراء گلستان انجام شد. ابتدا سطح قند و تری گلیسیرید افراد توسط آنالیزور بیوشیمی اندازه گیری و سپس شمارش کامل سلول های خونی برای هر فرد انجام شد. در نهایت آنالیز آماری و مقایسه بین گروه مورد مطالعه و گروه شاهد با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.یافته ها: مقایسه بین گروه مورد مطالعه و گروه شاهد نشان داد که هیپر لیپدمی و هیپرگلیسمی هر دو باعث افزایش MCV شده و همچنین هیپر لیپدمی موجب افزایش HCT، HB و MCHC می شود (p<0.05).نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه، عوامل مداخله گر مانند هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی بر نتایج شمارش گرهای سلولی تاثیر می گذارند که باید در آزمایشگاه های بالینی مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 190 استناد 551 مرجع 0
نویسندگان: 

ROUDPEYMA S. | MOUSAVI F. | KAMALI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  24-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65118
 • دانلود: 

  21007
چکیده: 

The red BLOOD cell INDICES of 63 patients (35 boys and 28 girls) with cyanotic congenital heart disease were reviewed to determine the incidence of hypochromic microcytic anemic and its correlation to neurologic complication in these cases. Mean age was 3.6±4.4 years with a range from 1 month to 15 years. Fifty-two percent of patients were less than 1 year of age. Eleven patients (17.5%) presented with MCV<3rd percentile for age and sex. MCH and MCGC<3rd percentile for age and sex were noted in 44.4% and 62% of our cases respectively. Hypochromia was more prevalent than microcytosis in the patients.There were eight cases with neurologic complications. We didn’t find significant difference between red BLOOD cell INDICES of this group and that of the remaining children. Patients with neuroligic complications were significantly older (P<0.006).We conclude that the incidence of hypochromic anemia is high in cyanotic young patients in developing countries and prolonged period of chronic hypoxemia predisposes these children to neurologic sequelae.

آمار یکساله:  

بازدید 65118

دانلود 21007 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  513
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

مقدمه: یکی از عوامل مهم در بروز بیماری پرفشاری خون، چاقی و اضافه وزن می باشد که معیارهای متعددی برای سنجش آن وجود دارد, پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی انجام شد, روش ها: در این مطالعه ی مقطعی، 2264 بیمار با حداقل 18 سال سن شرکت نمودند, ابتدا اطلاعات دموگرافیک، فشار خون و شاخص های آنتروپومتریک شامل نمایه ی توده ی بدنی (Body mass index یا BMI)، دور کمر، نسبت دور کمر به قد ایستاده (Waist-to-height ratio یا WHtR)، دور باسن و نسبت دور کمر به دور باسن (Waist-to-hip ratio یا WHR) اندازه گیری گردید و سپس ارتباط بین شاخص های مذکور با فشار خون بیماران مورد بررسی قرار گرفت, یافته ها: شیوع بیماری پرفشاری خون در مردان و زنان به ترتیب 3/21 و 7/18 درصد بود, همبستگی مستقیم و معنی داری بین تمام شاخص های آنتروپومتریک با هر دو فشار خون سیستولیک و دیاستولیک وجود داشت (001/0 > P), کلیه ی شاخص های آنتروپومتریک در مردان و زنان مبتلا به بیماری پرفشاری خون، میانگین بالاتری را در مقایسه با افراد سالم نشان داد (001/0 > P), نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین شاخص های آنتروپومتریک و بیماری پرفشاری خون وجود دارد, در عین حال، انجام مطالعات بیشتر جهت یافتن رابطه ی دقیق بین این شاخص ها و بیماری پرفشاری خون پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  1021-1025
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  553
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 184 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

MORADI A. | GHOLAMI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  141-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

Aims Because of the importance of age-linked physiological changes and the effects of physical activity on hematological parameters, this study was conducted to investigate the effects of age and hard endurance workouts on BLOOD cell count and erythrocyte INDICES. Materials & Methods In this interventional study 87 male volunteers were studied in 3 groups including young (n=30), middle (n=30) and old (n=27) age groups in Sarem hospital (Tehran, Iran). Immediately before and after their endurance activity and during recovery period, hemodynamic factors were measured and 3 BLOOD samples were collected for BLOOD cell count and erythrocyte INDICES. The data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) for independent groups and repeated measures ANOVA for related groups using SPSS 16 software. Findings The plasma volume (%) was decreased significantly after hard endurance workouts and increased significantly during recovery period. Endurance activity caused significant increases in all measured factors other than mean cell volume (MCV). However, there were significant decreases in all studied factors after recovery, except MCV, mean cell hemoglobin (MCH) and mean cell hemoglobin concentration (MCHC). There was no significant difference in responses of hematological factors to the endurance activity and recovery period between different age groups. Conclusion Age does not affect the responses of hematological factors to the hard endurance workouts and subsequent recovery period. bone marrow is fractal.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (113)
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10076
 • دانلود: 

  14665
چکیده: 

Background and Aim: The aim of this study was to determine the relationship between cord arterial BLOOD gas (ABG) INDICES and early neonatal complications in neonates born with fetal distress and also the threshold level of measured values for the risk assessment of complications. Materials and Methods: 221 mothers with fetal distress who met our inclusion criteria participated in this 12 month cross-sectional study in Mashhad University of Medical Sciences from 2015 to 2016. BLOOD samples were taken from umbilical artery of the neonates after birth. Early perinatal complications and their association with PH and BE at birth and 8 hours later and also the diagnostic values of the afore mentioned values were evaluated. Results: 221 pregnant mothers at 37-41 weeks of gestation (mean gestational age of 38 weeks and 4 days) who had developed fetal distress during hospitalization were entered into the study. Seizure (p<0/01), jaundice (p<0/015), gasterointestrinal complication (p<0/01), NICU haspitalization ≥ 1 week (p< 0/001) were significantly higher in the neonates with PH<7/2. Seizure (p<0/01), gastero intestinal complication ( p=0/049). NICU hospitalization ≥ 1 weak (p<0/001) were significantly higher in the neonates with BE <-14. The highest diagnostic accuracy rates for respiratory complications (85%) was related to BE measured 8 hours after birth. The highest diagnostic accuracy rates for seizure (88%) and gastrointestinal (77%) complications were related to PH measured 8 hours after birth. But for renal complications (82%) and jaundice (60%) it was associated with PH at birth. Conclusion: PH and BE can be used as reliable predictors for some early neonatal complications.

آمار یکساله:  

بازدید 10076

دانلود 14665 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  140
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  9552
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 9552 استناد 140 مرجع 0
litScript