نتایج جستجو

34750

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3475

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

مقدمه: هزینه های بالای پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه خون و کراس مچ آن همراه با محدودیت زمان نگهداری خون، بیانگر اهمیت درخواست صحیح و مصرف مناسب خون می باشند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از انجام عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد و بررسی تاثیر ارایه راهنمای نیویورک در سال 1385 می باشد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه گذشته نگر، پرونده 6145 بیمار که در طی سال های 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن به صورت الکتیو تحت عمل های جراحی عمومی، ژنیکولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی و نوروسرجری قرار گرفته بودند، بررسی و اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها از نظر تعداد بیماران، تعداد واحدهای رزرو شده، کراس مچ شده و تزریق شده ارزیابی گردید و با راهنمای موجود در بیمارستان مقایسه گردید. تعداد خون های تزریق شده نیز ارزیابی گردید. استاندارد خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون شده (C/T)، کمتر از 2.5 واحد در نظر گرفته شد.نتایج: 1557 واحد خون برای 772 بیمار درخواست گردیده بود. از این تعداد حدود 1305 واحد (66.47%) به صورت درخواست کراس مچ بود، در حالی که تنها 126 واحد (8.1%) از آن ها ترانسفوزیون شده بودند. عواملی که در افزایش احتمال ترانسفوزیون موثر بودند: سنین کمتر از 20 و بیشتر از 80 سال، هموگلوبین قبل از عمل ≤12، نوع عمل جراحی و نیز جراح بودند. با وجود آن که میزان کراس مچ بعد از سال 1385 (بعد از ارایه راهنما) 64.44% کاهش نشان می داد ولی متوسط تعداد واحدهای کراس مچ شده تغییر نیافته بود زیرا تعداد بیماران کراس مچ شده کاهش یافته بودند. شاخصC/T در بیمارستان از 14.1به 3.7 کاهش پیدا کرد که بر موثر بودن راهنما دلالت می نمود.نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت رعایت اصول صحیح سفارش خون می تواند از میزان درخواست های غیرضروری، کمبود کاذب خون، فشار به مراکز انتقال خون، بالا رفتن مدت زمان نگهداری خون و افزایش ضایعات به میزان چشم گیری بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پی در پی 69)
 • صفحات: 

  344-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

سابقه و هدف: دیابت از شایع ترین بیماری های متابولیک به شمار می رود، تقریبا نیمی از بیماران مبتلا به دیابت از بیماری خود آگاهی ندارند. شیوع این بیماری در بیماران دارای پریودنتیت در مقایسه با بیماران سالم (از نظر پریودنتال) بیشتر است.بنابراین تعداد زیادی از بیماران با مشکلات پریودنتالی دارای دیابت ناشناخته می باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی همبستگی بین میزان قند خون شیار لثه ای و قند خون مویرگی نوک انگشت می باشد تا از خون شیار لثه ای در طول معاینات پریودنتال برای تعیین سطح قند خون استفاده شود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 30 بیمار دیابتی و 30 بیمار غیردیابتی دارای پریودنتیت متوسط تا شدید پس از انجام معاینات پریودنتال برای مطالعه انتخاب شدند. در این بیماران قند خون ناشی از پراب کردن شیار لثه ای، همچنین قند خون مویرگی نوک انگشت با استفاده از دستگاه گلوکومتر به طور همزمان اندازه گیری شدند، سپس با استفاده از آزمون های آماری Pearsons correlation و paired t مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: سطح قند خون بیماران از 58 mg/dl تا 477 متغیر بود و بین میزان قند خون شیار لثه ای و قند خون شیار مویرگی نوک انگشت همبستگی بالایی وجود داشت (P=0.0001, r=0.99). همچنین شدت بیماری پریودنتال در دو گروه شاهد و مورد نظر آماری معنی دار نبود (P>0.05).نتیجه گیری: با توجه به همبستگی موجود بین قند خون مویرگی و قند خون شیار لثه، می توان در کلینیک دندانپزشکی از این روش بجای سایر روش های invasive استفاده کرد. بنابراین می توان از خون ناشی از پراب کردن پاکت پریودنتال در طول معاینات پریودنتال برای ارزیابی سطح قند خون و نیز تشخیص بیماران دیابتی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ابن سینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (مسلسل 78)
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

زمینه و اهداف: درمان های فعلی دیابت بر اساس پایش سطح گلوکز خون است. در عین حال لازم است روش تشخیصی غیرتهاجمی و مطمئن دیگری نیز طراحی گردد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط قند خون ناشتا و قند بزاق ناشتا بود. روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی 30 بیمار دیابتی (گروه مورد) و 30 نفر غیردیابتی (گروه کنترل) مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی در سال 1398 مورد مطالعه قرار گرفتند. همبستگی بین قند خون ناشتا و قند بزاق ناشتا با آزمون آماری پیرسون بررسی شد. یافته ها: میانگین سن بیماران شرکت کننده در مطالعه در گروه کنترل 8/2±, 4/55 و درگروه بیماران 2±, 7/63 بود. میانگین قند خون ناشتا گروه کنترل، 3/3±, 5/100 و گروه بیماران 8/3±, 2/149 mg/dL بود که با یکدیگر اختلاف آماری معنادار داشتند (001/0>p). میانگین قند بزاق ناشتا در گروه کنترل، در افراد غیردیابتی 14/0±, 8/0 در گروه بیماران 35/0±, 59/1 mg/dL بود که با یکدیگر اختلاف آماری معنادار داشتند (038/0=p). آزمون آماری پیرسون نشان داد که همبستگی مثبت بین قند خون ناشتا و قند بزاق ناشتا وجود دارد (265/0=r و 042/0=p). نتیجه گیری: استفاده از قند بزاق ناشتا به عنوان یک ابزار غیر تهاجمی برای کنترل قند خون در افراد دیابتی امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 104 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHIVA SIAMAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  11-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41568
 • دانلود: 

  16971
چکیده: 

In people with Type 1 Diabetes, self-monitoring of BLOOD GLUCOSE (SMBG) is an integral part of treatment. SMBG can play an important role in improving metabolic control in patients with diabetes. It is recommended for patients treated with insulin and is desirable for all patients with diabetes. Judicious use of SMBG data can help to improve glycemic control, select an anti-diabetic regimen, and provide powerful feedback to patients wishing to improve metabolic control. Among patients with type 1 diabetes, SMBG has been associated with improved health outcomes. Self monitoring of BLOOD GLUCOSE is an opportunity for people with diabetes to take control of their health. The main goal of treatment is to keep BLOOD GLUCOSE levels in the normal or near-normal range. Monitoring BLOOD GLUCOSE levels is one of the best ways of determining how well a diabetes treatment plan is working. Adjusted for age, gender, diabetes duration, year of treatment, insulin regimen, insulin dose, BMI-SDS, and center difference, SMBG frequency was significantly associated with better metabolic control with a drop of HbA1c of 0.20% for one additional SMBG per day. However, some studies showed that increasing the SMBG frequency above 5/d did not result in further improvement of metabolic control. Further, costs associated with SMBG are high and rising steadily due to the increasing prevalence of diabetes and higher rates of self-monitoring. Most experts agree that insulintreated patients should monitor BLOOD GLUCOSE at least four times a day, most commonly fasting, before meals, and before bed.

آمار یکساله:  

بازدید 41568

دانلود 16971 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  252-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  542
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 261 استناد 542 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  423-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37294
 • دانلود: 

  21908
چکیده: 

Metformin, a biguanide drug, is widely prescribed to treat high BLOOD GLUCOSE in individuals with type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus is a troubling chronic disease and diabetic nephropathy is one of the most important complications of diabetes mellitus. Recent studies suggest that metformin, in addition to its efficacy in treating type 2 diabetes, may also have therapeutic efficacy in other conditions, including diabetic nephropathy or ameliorative property against tubular cell injury. Moreover, metformin significantly decreases albuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus. However, the exact mechanisms beyond the effect of metformin on BLOOD GLUCOSE are still unknown. Recent studies suggest that the therapeutic effect of metformin is mediated by its action on adenosine monophosphate-activated protein kinase in tissues. Various investigations show that metformin decreases intracellular reactive oxygen species. Metformin protects against tubular injury by restoring the biochemical alterations and regulation of oxidative stress on renal tubules. It also protects podocytes in nephropathy of diabetes. These findings can more strongly potentiate the clinical use of metformin in the prevention of nephropathy of diabetes. In this regard, to better understand the metformin nephroprotective properties, more experimental rat models and clinical studies are needed.

آمار یکساله:  

بازدید 37294

دانلود 21908 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  162-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1171
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

زمینه: میزان انسولین جنین نشان دهنده اثر دیابت مادر روی جنین و سلامت آینده کودک است. در تست تحمل گلوکز خوراکی مادر حد آستانه قند برای هیپرانسولینیسم جنین و همراهی آن با مربیدیتی و مرتالیتی جنین دقیقا مشخص نشده است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط مقدار انسولین خون بند ناف با مقادیر قند خون مادر در تست تحمل گلوکز با 75 گرم گلوکز خوراکی می باشد.روش کار: این مطالعه کوهورت طی سال 1388 در بیمارستان جواهری تهران بر روی 200 زن حامله انجام شد. در این زنان تست تحمل گلوکز 75 گرم در 24 تا 28 هفته حاملگی انجام شد و سپس هنگام زایمان 2 سی سی خون از بند ناف برای اندازه گیری انسولین گرفته شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ver 13 و آزمون های آماری همبستگی، رگرسیون و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در 5.5 درصد از نوزادان هیپرانسولینمی مشاهده شد. ارتباط بین مقدار قند خون ناشتای مادر با میزان انسولین خون بند ناف معنی دار بود (0.02=P، ضریب همبستگی=0.16) ارتباط وزن هنگام تولد نوزاد با مقدار انسولین خون بند ناف و با قند خون ساعت اول مادر در تست تحمل گلوکز 75 گرم معنی دار بود. در مادرانی که تست تحمل گلوکز مختل داشتند، میزان انسولین خون بند ناف بالاتر بود اما معنی دار نبود.نتیجه گیری: غلظت انسولین جنین نشان دهنده میزان گلوکز داخل رحمی است که توسط مادر به جنین داده می شود و در این مطالعه بیش ترین ارتباط بین بروز هیپرانسولینمی با مقدار قند خون ناشتای مادر مشاهده شد. به نظر می رسد قند خون ناشتای مادر بیشترین حساسیت را برای تشخیص هیپرانسولینمی در جنین دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1171

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  76
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  6411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 6411 استناد 76 مرجع 0
نویسندگان: 

عزیزی آرش | مدبری علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (مسلسل 89)
 • صفحات: 

  337-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1130
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

زمینه و هدف: یافتن ارتباط بین سطح گلوکز خون و سایر مایعات بیولوژیک بدن از قبیل گلوکز بزاقی می تواند روش محافظه کارانه به جای نمونه گیری وریدی باشد. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی مابین سطح گلوکز خون و گلوکز بزاق در افراد دیابتیک می باشد.روش بررسی: این مطالعه تحلیلی از نوع مورد شاهدی می باشد. 75 فرد دیابتی به عنوان گروه مورد و 75 فرد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سطح گلوکز خون و گلوکز بزاقی در دو گروه اندازه گیری شد. ضریب همبستگی Pearson برای بررسی رابطه میزان قند خون و قند بزاق برای هر دو گروه انجام گردید.یافته ها: در گروه مورد میانگین و انحراف معیار قند خون 247±24.2 و قند بزاق 1.4±0.2 میلی گرم بر دسی لیتر بود. در گروه شاهد میانگین و انحراف معیار قند خون 84.97±15.8 و قند بزاق 1.09±0.12 میلی گرم بر دسی لیتر بود. آنالیز آماری نشان داد که بین قند خون و قند بزاق در گروه دیابتی، همبستگی بالایی وجود دارد (r=0.9) و همبستگی کمی بین قند بزاق و قند خون در گروه غیر دیابتی وجود داشت. (r=0.18) نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که بین قند خون و قند بزاق در گروه دیابتی، همبستگی بالایی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1130

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  799
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 799 استناد 0 مرجع 0
litScript