نتایج جستجو

17541

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1755

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  123
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  19037
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 19037 استناد 123 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  88
 • صفحات: 

  84-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  1065
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری (UTI) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی می باشد و اشرشیاکلی (E.coli) شایع ترین عامل عفونت ادراری است. از طرفی وقوع UTI کسب شده از جامعه ناشی از سویه های E.coli مولد بتالاکتاماز با طیف گسترده (ESBL) به صورت جهانی در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن TEM در اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی بود.روش بررسی: 140 جدایه اشرشیاکلی از نمونه های میانه ادرار (Midstream) بیماران سرپایی به دست آمد. تست تعیین حساسیت نسبت به 10 آنتی بیوتیک منتخب به روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت و سپس با استفاده از آزمون دیسک ترکیبی سویه های تولید کننده ESBL شناسایی گردیدند. در نهایت با استفاده از روش PCR، ژن BLATEM در سویه های تولید کننده ESBL تعیین شد.یافته ها: از 140 جدایه، 34 (24.28 درصد) جدایه ESBL مثبت بودند و PCR بر روی جدایه های مولد ESBL، ژن BLATEM را در 18 (53 درصد) جدایه مشخص نمود. با انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها، 81.43 درصد از جدایه ها به آمپی سیلین مقاوم بودند در حالی که همه جدایه ها به ایمی پنم حساس بودند.نتیجه گیری: تولید ESBL در باکتری های پاتوژن، به خصوص در بیماران سرپایی، یک نگرانی جدی برای مصرف آنتی بیوتیک های بتا لاکتام مختلف از جمله سفالوسپورین های نسل سوم است. با توجه به وجود ژن بتالاکتاماز TEM در درصد بالایی ازجدایه ها، مطالعات بیشتر مولکولی و اپیدمیولوژی روی باکتری های پاتوژن گرم منفی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1065

دانلود 265 استناد 612 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  20-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  431
 • بازدید: 

  9091
 • دانلود: 

  23539
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9091

دانلود 23539 استناد 431 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  87-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  318
 • بازدید: 

  6284
 • دانلود: 

  21163
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6284

دانلود 21163 استناد 318 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  147-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5895
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

کروموزوم فیلادلفیا در 95 درصد بیماران مبتلا به CML یافت می شود. این ترانسلوکاسیون در نتیجه انتقال دو طرفه ژن r از کروموزوم 22 و abl از کروموزوم 9 است. ژن حاصل از ترانسلوکاسیون یعنی bcr/abl در بررسی با PCR، عمدتا به دو در بیماران مبتلا به CML قابل مشاهده است. bcr/abl با اندازه های نوکلئوتیدی 234 bp و 304 bp این قطعه می توان با استفاده از PCR تکثیر و تشخیص داد. با این روش تشخیصی می توان یک سلول مبتلا را در میان یک میلیون سلول ردیابی کرد. اهمیت این روش کارایی آن در یافتن Minimal Residual Disease پس از پیوند مغز استخوان است. تشخیص RD در فاصله 12-6 ماه پس از پیوند یک فاکتور باارزش و مستقل برای پیش بینی احتمال عود در آینده است. در این مطالعه از تکثیر Multiplex nested RT-PCR برای شناسایی انواع ترانسلوکاسیونهای فیلادلفیا بر روی بیماران مبتلا به CML و بیماری که آلوژنیک مغز استخوان را دریافت کرده بود، استفاده شد. در این بیمار باند مربوط به bcr/abl ردیابی نشد و فقط بیان مربوط به مایکروگلبولین مشاهده گردید و به این وسیله MRD رد شد. همچنین تکنیک RD-PCR رقابتی جهت اندازه گیری بیان ژن bcr/abl راه اندازی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 5895

دانلود 445 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 35)
 • صفحات: 

  74-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

زمینه و هدف: سویه های باکتری هلیکوباکترپیلوری که دارای پروتئین Cag A (Cytotoxin associated GENE A) می باشند؛ استعداد بیشتری برای ایجاد بیماری دارند. این پروتئین بیماری زایی باکتری را با افزایش تولید سیتوتوکسین در سلول میزبان تسریع می نماید. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آنتی بادی ضد CagA در افراد آلوده به هلیکوباکترپیلوری در استان گلستان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 676 نفر از افراد آلوده به هلیکوباکترپیلوری در استان گلستان طی سال 1387 انجام گردید. در این افراد وجود آنتی بادی ضد CagA از کلاس IgG به روش الیزا تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر در نرم افزار آماری SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: فراوانی آنتی بادی ضد Cag A در افراد آلوده به هیلکوباکترپیلوری  57.7درصد(95% CI:539-61.4) برآورد گردید. این فراوانی در مردان  56.3درصد و در زنان  58.9درصد بود. گروه سنی 15 -24 سال و کودکان زیر 5 سال با شیوع 63.4 درصد و  26.3درصد بالاترین و کمترین فراوانی را داشتند. گروه قومی سیستانی با شیوع  67.2درصد نسبت به گروه های قومی ترکمن ( 57.5درصد) و فارس ( 53.6درصد) بیشترین موارد آنتی بادی را نشان دادند. توزیع این سویه ها در ساکنین روستا ( 58.1درصد) بیش از شهر ( 57.1درصد) بود. توزیع فراوانی موارد مثبت CagA در شهر مینودشت در شرق استان (78 درصد) بالاتر و بندرگز در غرب (44 درصد) پایین تر از بقیه بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فراوانی سویه های CagA مثبت افراد آلوده با هلیکوباکترپیلوری در استان گلستان مشابه بسیاری از مناطق دیگر ایران، آسیا و اروپا است؛ ولی از مناطق آفریقایی بالاتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

معینی شیما | امینی کیومرث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه مصرف گسترده بتالاکتام های وسیع الطیف موجب افزایش مقاومت به بتالاکتام ها در سراسر دنیا شده است. هدف این تحقیق، بررسی و شناسایی ژن های BLATEM، blaSHV، blaOXA و آمینوگلیکوزیدی aadA در ایزوله های بالینی اشریشیاکلی به روش PCR Multiplex بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تعداد 150 نمونه مدفوع اسهالی از مراکز درمانی مختلف شهر تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری و با آزمون های بیوشیمیایی، تعداد 55 نمونه اشریشیاکلی شناسایی گردیدند. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن مطابق CLSI انجام و جهت شناسایی ژن های بتالاکتاماز از آزمون PCR چندگانه ای استفاده شد. داده های آماری با SPSS نسخه 19 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی تحلیل شدند. یافته ها: بیشترین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های سفپودوکسیم و تری متوپریم (به ترتیب 90.9 درصد و 58.1 درصد) و بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و سیپروفلوکساسین (به ترتیب 100 درصد و 76.3 درصد) گزارش شد. نتایج Multiplex PCR نشان داد که از میان 55 ایزوله E.coli، تعداد 40 نمونه (72.7 درصد) دارای ژن بتالاکتاماز bla oxa، 15 نمونه (27.2 درصد) دارای ژن آمینوگلیکوزیدی aadA و تعداد 12 نمونه (21.8 درصد) نیز دارای هر دو ژن بتالاکتاماز aadA/ blaoxa بودند. ژن های bal TEM و bla SHV در هیچ کدام از نمونه ها شناسایی نشدند. نتیجه گیری: وجود مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به اشریشیاکلی در کودکان مبتلا به اسهال نشان دهنده مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها است. پایش و نظارت بر مقاومت دارویی باکتری های روده ای، نقش مهمی در پیشگیری از ایجاد سویه های مقاوم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 251 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 28)
 • صفحات: 

  179-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1754
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

زمینه و هدف: اختلال در بیان هر یک از ژن های موثر در مسیر اسپرماتوژنز به عنوان یکی از عوامل احتمالی ایجاد آزواسپرمی غیرانسدادی و ناباروری مردان مطرح می باشد. در این میان نحوه بیان ژن های موثر در توانایی حرکت اسپرم نیز می تواند تاثیر قابل توجهی بر باروری مردان داشته باشد. مطالعات اخیر نشان می دهد ژن TSGA10 در انجام روند طبیعی اسپرماتوژنز موثر می باشد، به طوری که پروتئین حاصل از این ژن در موش منجر به تشکیل ساختار اصلی دم اسپرم می شود. تاکنون مطالعه گسترده ای درباره نحوه بیان ژن در بافت بیضه مردان نابارور انجام نشده است.روش بررسی: در این مطالعه، بیان mRNA ژن TSGA10 در بافت بیضه 84 مرد مبتلا به آزواسپرمی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری ابن سینا در سال های 84-1383 به روش Semi-quantitative Nested RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با هدف تعیین اثر بیان ژن فوق در پیشرفت اسپرماتوژنز، بررسی و امتیازدهی هیستوپاتولوژی بر اساس روش Johnsen  در نمونه ها صورت گرفت. برای آنالیز آماری از نرم افزار SPSS ویرایش 2/11 استفاده شد. تفاوت بین بیان ژن بر اساس متغیرهای کمی با استفاده از آزمون های t و آنالیز کوواریانس بررسی و a<0.05 به عنوان سطح معنی دار آماری در نظر گرفته شد.نتایج: بیان mRNA ژن TSGA10 در بافت بیضه 31 بیمار دارای آزواسپرمی غیرانسدادی (9/36%) مشاهده شد و رابطه معنی داری با میزان پیشرفت اسپرماتوژنز داشت (p<000.0). از نظر هیستوپاتولوژی، ژن در بیماران دارای امتیاز بالای Johnsen بیان شده بود، در حالی که در نمونه های بیماران با امتیاز کمتر از 5/4، عدم بیان وجود داشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ژن TSGA10 در بیضه بیان شده و مختص سلول های جنسی می باشد. به نظر می رسد عدم بیان ژن در بیضه بتواند تاثیر منفی در اسپرماتوژنز و باروری مردان داشته باشد. از سوی دیگر، تعیین زمان شروع یا خاتمه بیان ژن در مرحله خاصی از اسپرماتوژنز، امکان استفاده از آن به منظور تعیین پیشرفت اسپرماتوژنز در کنار یافته های پاتولوژی را میسر می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1754

دانلود 356 استناد 1 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  36-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1794
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

زمینه و اهداف: نروبلاستوم شایعترین تومور توپر بدخیم دوران کودکی و شیرخواری بعداز بدخیمی های CNS می باشد. حدود7٪ بدخیمی های کودکان را شامل می شود ولی برخلاف سایر بدخیمی ها مرگ و میر بالاتری نسبت به کل بدخیمی ها دارد. از دیرباز MYCN GENE Amplification یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی پروگنوز و پاسخ به درمان بوده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی 6 ساله MYCN GENE Amplification نروبلاستوم درمرکز آموزشی درمانی کودکان می باشد.مواد و روش ها: تعداد 40 بیمار با تشخیص نروبلاستوم که در سالهای 1385 تا 1390 در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز بستری و درمان شده اند تحت بررسی قرار گرفتند. داده های لازم از اطلاعات موجود در پرونده بیماران شامل سن، جنس، کانون اولیه، mycn GENE amplification وstage بیماری در موقع مراجعه که بطور دقیق ثبت شده اند، استخراج شد و فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل گردید. تعداد نسخه های mycn به روش PCR اندازه گیری شده بود که تعداد نسخه های بالاتر از 3، مثبت تلقی شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه مقدار P کمتر از 0.05 از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.یافته ها: میزان مرگ و میر در بین بیماران با MYCN مثبت بیشتر از موارد MYCN منفی می باشد (p<0.05). میزانMYCN GENE Amplification در بین جمعیت مورد مطالعه برابر با 70% بوده که نسبت به جمعیت جهانی (20-30%)، فراوانی آن بیش تر است. فراوانی نروبلاستوم 50 % قبل از دو سالگی و 50% بعد از دو سالگی بوده و در بین جنس دختر و پسر برابر است.نتیجه گیری: بیماران با آمپلیفیکیشن در ژن MYCN، در زمان تشخیص در Stage های بالاتری می باشند. همچنین مرگ و میر در این بیماران نسبت به بیماران بدون آمپلیفیکیشن در ژن MYCN به طور معنی داری بالاست.

آمار یکساله:  

بازدید 1794

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (33)
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  15650
چکیده: 

Introduction: This study was performed to investigate the prevalence and association of blaCTX-M, BLATEM, and blaSHV beta-lactamase GENEs in multiple drug resistance (MDR) uropathogenic Escherichia coli resistant and susceptible isolated from patients with urinary tract infections in Chalus, Iran. Materials and Methods: In the cross-sectional study a total of 437 samples were obtained from December 2018 to November 2019. Identification of Uropathogenic Escherichia coli strains was performed using standard microbiological and biochemical tests. Drug susceptibility to cefepime, ceftazidime, cefotaxime, cefixime, ceftriaxone, nalidixic acid, ciprofloxacin, trimethoprim, sulfamethoxazole, gentamicin, nitrofurantoin, and ampicillin was done by Kirby–, Bauer disk diffusion method. Molecular identification of blaCTX-M, BLATEM و blaSHV was conducted by PCR (polymerase chain reaction) assay. The relationship between the presence of beta-lactamase GENEs in MDR strains was measured. Data analysis was performed using an appropriate statistical test. Results: It was observed that among the 437 positive urine culture samples of the patient, there were 106 UPEC strains (24. 3%). The highest level of drug resistance was recognized toward ampicillin (99%), and the highest level of drug susceptibility was against cefepime (83%), and norfloxacin (82%). Multiple drug resistance (MDR) resistance was observed in 46 (43%) isolates. The BLATEM GENE was more common among MDR-positive isolates (51. 5%), and the blaCTX-M GENE was more seen among MDR-positive isolates (65. 8%). Conclusion: Based on the present study results, the BLATEM GENE was the dominant GENE between beta-lactamase GENEs. Moreover, we found that the blaCTX-M GENE's presence could be playing a role in MDR development.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 15650 استناد 0 مرجع 0
litScript