نتایج جستجو

78774

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7878

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  934
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 934

دانلود 419 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (30)
 • صفحات: 

  267-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82666
 • دانلود: 

  135220
چکیده: 

Ten polycyclic aromatic hydrocarbons associated with suspended particulate matter in the ambient air were collected at two sampling sites: urban and suburban residential areas of Yokohama, Japan from 1999 to 2005. The concentrations of target compounds were determined using gas chromatography-mass spectrometry. The total concentrations were higher in urban residential area than suburban residential area. They ranged from 0.31 to 6.16 ng/m3 with a mean of 2.07 ng/m3 and 0.33 to 2.87 ng/m3 with a mean of 1.02 ng/m3 in the urban and suburban residential areas, respectively. The predominant compounds determined both in the urban and suburban residential areas were benzo [b] fluoranthene, benzo [ghi] perylene, indeno [1, 2, 3-cd] pyrene and benzo [e] pyrene. The concentrations of 5- and 6-ring polycyclic aromatic hydrocarbons were higher in the urban than the suburban residential area, accounting for 77.3 % and 72.1% of total polycyclic aromatic hydrocarbons, respectively. Source identification was performed by principal component analysis. Two principal components were identified for each study area and these accounted for 95.9% and 83.3% of total variance, respectively. The results revealed that stationary source and vehicle emissions were the major pollution sources in the studied areas. The impact of emission regulations for automobiles in large Japanese cities, which were enacted during 2002 and 2003, was also studied. Based on the average total concentration, emission reduction was 47.8% and 18.6% in urban residential and suburban residential areas, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 82666

دانلود 135220 استناد 0 مرجع 9468
نویسندگان: 

ACAROGLU O. | ERGIN H. | ESKIKAYA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  569-575
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  18463
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18463

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  91-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

نوشتار پیش رو با هدف شناسایی عوامل موثر بر کاهش گستره جنگل و پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل، در بخشی از جنگل های حوضه آرمرده شهرستان بانه واقع در زاگرس شمالی با مساحت 9177 هکتار انجام شده است. با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کاهش گستره جنگل، این عوامل در قالب سه معیار اصلی عوامل انسانی، طبیعی و فیزیوگرافی دسته بندی شدند. با تشکیل ساختار سلسله مراتبی و انجام مقایسه های زوجی، ترتیب وزن و اهمیت معیارهای اصلی و زیرمعیارها در مقایسه باهم مشخص و با ترکیب نظرات کارشناسان، وزن نهایی هرکدام از زیرمعیارهای ده گانه استخراج شد؛ پس از تهیه نقشه های مربوط به هریک از زیرمعیارها، این نقشه ها با استفاده از روش تبدیل مقیاس خطی به نقشه های معیار استانداردشده وزنی تبدیل شدند. در گام آخر با روی هم گذاری و تلفیق همه نقشه های زیرمعیارها، نقشه پهنه بندی مناطق مستعد وقوع تخریب در چهار گروه با خطر کم، خطر میانگین، خطر زیاد و خطر خیلی زیاد تهیه شد. براساس نقشه پهنه بندی به دست آمده، 25/3% از محدوده مورد مطالعه در پهنه خطر خیلی زیاد؛ 92/55% در پهنه خطر زیاد؛ 45/40% در پهنه خطر میانگین و 38/0% در پهنه خطر کم قرار می گیرد. نتایج ارزیابی صحت نقشه پهنه بندی براساس استفاده از نقشه واقعی کاهش گستره جنگل، نشان داد که 81/77% از مناطقی که در نقشه واقعیت زمینی تخریب شده اند؛ در نقشه پهنه بندی در مناطق با خطر زیاد و خطر خیلی زیاد قرار دارند. این میزان صحت، کارایی روش های تصمیم گیری چندمعیاره مکانی در پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل را تایید می کند. پژوهش های مشابه انجام شده نیز کارایی سیستم های تحلیل تصمیم چندمعیاری و ارایه مدل های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی را در پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل تایید می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت تعمیر و نگهداری راه، تعیین اولویت و تخصیص اعتبار به راههای مختلف برای نگهداری آنها است. در این تحقیق پس از بررسی روشهای مختلف اولویت و تخصیص اعتبار در کشورهای مختلف، با فرض اینکه بودجه نگهداری بخشهای مختلف راه (جسم راه، علایم ایمنی و ابنیه فنی شامل پل، تونل، دیوار حایل) به تفکیک وجود دارد، مدلهایی ایجاد شده است که اعتبار تخصیص یافته به هر مسیر از کل بودجه مربوط به هر بخش راه را مشخص می کنند.با استفاده از مدلهای ایجاد شده در این مقاله، بودجه بخشهای مختلف مسیر، نسبت به بودجه کل کشور در بخشهای مختلف راه به دست می آید. مدلهای مذکور بر مبنای تحلیل با بودجه محدود و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تدوین شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می توان کمبود اطلاعات مورد نیاز به منظور تخصیص اعتبارات را با استفاده از جدولهای مقایسه زوجی - که توسط کارشناسان با تجربه تکمیل می شود - جبران کرد. بنابراین با استفاده از این روش مشکلات موجود در تعیین اولویت از طریق شبکه عصبی که نیاز به داده های دقیق و ریز دارند وجود نخواهد داشت. در این تحقیق سعی شده از آمارهای موجود برای محاسبه مدل استفاده شود و در قسمتهایی که آمار وجود ندارد با ایجاد اصلاحاتی در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از مقایسات زوجی برای محاسبه نسبت هزینه ها استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 418 استناد 3 مرجع 0
strs
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  95-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1225
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

تحقیق در علوم برنامه ریزی و توسعه، علاوه بر همه آنچه در روش های تحقیق دیگر علوم انسانی مطرح و مورد استفاده است، نیازمند تکنیک هایی است که توان و امکان دورنگری، پیش بینی و درک و بیان فرایندهای پیچیده و پویا را نیز فراهم کند، علت آن این است که روش ها و تکنیک های تحقیق در دیگر علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی فراتر از «آنچه اتفاق افتاده» و «آنچه هست» را بررسی و تحلیل نمی کند. این در حالی است که تشخیص و تعیین بهترین وضعیتی که «می تواند و باید باشد» و یافتن پاسخ و راه حلی برای «اقدام لازم برای دسترسی به چنین وضعیتی» از وظایف اصلی یک مطالعه در حیطه علوم برنامه ریزی و توسعه است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با تصمیم گیری گروهی و نظرخواهی از افراد خبره در این زمینه هر یک از برنامه های هشت گانه شهرداری شهرستان سردشت و همچنین پروژه های مطرح در هر برنامه به کمک روش آ.اچ.پ. (AHP) اولویت بندی شود و فرایند تخصیص بودجه بر اساس اولویت های به دست آمده صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1225

دانلود 394 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  129-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1046
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

ذخایر معدنی ایران، از بهترین مزیت های بالقوه کشورمان برای رشد متوازن هستند که با سرمایه گذاری صحیح در بهره برداری از این منابع با ارزش، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم می شود. بنابراین یکی از ملزومات سیاست گذاری موثر در بخش معدن، شناسایی مواد معدنی اولویت دار برای سرمایه گذاری های آینده است. در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی که در آن یک مساله تصمیم گیری به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها تقسیم می شود رتبه بندی جامع 33 ماده معدنی و انتخاب گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری با در نظر گرفتن 6 معیار اصلی شامل معیارهای اقتصادی و بازار، سرمایه گذاری، اشتغال، استراتژیک، فنی، اجتماعی و زیست محیطی و 29 زیرمعیار انجام گرفت. برای انجام رتبه بندی، ابتدا با انجام مصاحبه های حضوری از صاحب نظران بخش معدن کشور، میزان اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارهای یادشده بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی تعیین و سپس امتیاز هر یک از مواد معدنی برآورد شد. نتایج، بیانگر آن است که مواد معدنی مس، آهن، فسفات، سرب و روی، زغال و طلا دارای بالاترین اولویت برای سرمایه گذاری هستند. همچنین بر اساس نظرسنجی انجام شده از صاحب نظران حوزه های مختلف فعال در بخش معدن، معیارهای اقتصادی از بالاترین میزان اهمیت و معیارهای اجتماعی و زیست محیطی از کمترین اهمیت برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1046

دانلود 328 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2374
 • دانلود: 

  704
چکیده: 

(QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) QFD یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت کیفیت است که جهت بهبود کیفیت محصول و خدمت در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارد و به عنوان یکی از روش های مهندسی کیفیت سعی در لحاظ نمودن نیازهای مشتریان در محصول به منظور افزایش رضایت آنها دارد. اهمیت نیازها و خواسته های مشتریان به صورت مقادیر مبهم می باشد، از طرفی در رتبه بندی نیازها تنها به بعد اهمیت توجه می شود. در این مقاله علاوه بر کمی کردن ترم های زبانی به وسیله منطق فازی و شناسایی فاکتورهای کلیدی به کمک ماتریس اهمیت رضایت، با استفاده از کنترل فازی با در نظر گرفتن اثر توام اهمیت و رضایت نیازها، روشی جهت اولویت بندی خواسته های مشتریان در ماتریس خانه کیفیت به همراه یک مطالعه موردی برای محصول یک کارخانه لاستیک سازی معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2374

دانلود 704 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6 (ویژه نامه مهندسی صنایع)
 • صفحات: 

  37-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1265
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

شرایط متغیر اقتصادی و ناشناخته بودن بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یک پروژه، تصمیم گیری جهت مشارکت در سرمایه گذاری ها را به یک موضوع مهم برای موسسات مالی و بانک ها تبدیل کرده است. در کشورهای در حال توسعه علی رغم محدودیت سرمایه، کمتر به ارزیابی پروژه ها بر پایه و اساس علمی و کارشناسی شده برای ملاک های مورد استفاده در فرآیند ارزیابی توجه شده است. لذا شاهد بسیاری طرح های نیمه تمام و یا شکست خورده هستیم. به دلیل موسسات مالی تلاش می کنند تا از تکنیک ها و ابزارهای دانایی جهت تصمیم گیری بهره گیرند تا فرآیند ارزیابی پروژه ها و وام ها را بهبود بخشند و مدیران را در پیش بینی ها و تصمیم گیری ها یاری دهند. یکی از این تکنیک ها، تکنیک تصمیم گیری چند معیاره است. در این تحقیق، با شناسایی معیارهای موثر در ارزیابی پروژه، مدلی جهت ارزیابی پروژه ها ارایه شده است. در تمام مراحل طراحی مدل از خبرویت کارشناسان خبره امر بهره گرفته شده است. تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی با ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS به منظور ارزیابی مدل استفاده شده است. در این قسمت، معیارهای شناسایی شده که در پنج دسته تقسیم بندی شده اند، وزن دهی شده و با مشخص کردن وضعیت هر معیار برای پروژه پیشنهادی، نتیجه ارزیابی مشخص می شود. مدل طراحی شده در ده مورد عملی اجرا شده و اعتبارسنجی آن مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1265

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
litScript