نتایج جستجو

528406

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

52841

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

روشنایی مهرناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (55)
 • صفحات: 

  19-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1983
 • دانلود: 

  646
چکیده: 

روند فعلی آموزش عالی در ایران بر اهمیت چگونگی سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه تاکید دارد. در تحقیقات پیشین بر متغیرهای فردی در سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه تاکید شده و به متغیرهای خانوادگی چندان توجهی نشده است. در این پژوهش علاوه بر متغیرهای فردی، نقش متغیرهای خانوادگی نیز در سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه بررسی شده است. برای اولین بار در کشور ایران، تعداد 292 نفر از دانشجویان (77 دختر و 215 پسر) دانشکده های مهندسی برق دانشگاههای صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت ایران با میانگین سنی 19.74 و انحراف استاندارد 0.85 از طریق پرسشنامه سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه (SACQ) ارزیابی شدند. برای یافتن تاثیر متغیرهای خانوادگی و فردی بر سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان می دهد که با بهبود صمیمیت بین پدر و مادر، حمایت پدر و مادر، وضعیت آموزشی، اجتماعی و اقتصادی پدر و مادر، علاقه مندی فرد به رشته تحصیلی، هوش و پذیرش مسوولیتهای فردی، سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه نیز بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1983

دانلود 646 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

SEYED JOODAT AFSANEH | ZARBAKHSH MOHAMMADREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  243-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  609
 • بازدید: 

  108177
 • دانلود: 

  83945
چکیده: 

Objective: Happiness, as one of the most important aspects of students’ mental health has a significant influence on their social growth and personality development, and it has always been of interest to the researchers in different fields of psychology.Methods: In this study, the method of correlation was used and the population of study was all students of Farhangiyan University of Guilan during the academic year 2013-2014 which included 1777 students. Among this population, a sample of 250 students (including 149 women and 101 men) was selected and studied using stratified random sampling method. The student ADAPTATION to COLLEGE questionnaire (SACQ), interpersonal forgiveness scale (IFS) and Oxford happiness questionnaire (OHI) were used for data collection. The resulting data were analyzed by applying multivariate regression analysis method in SPSS vs. 19.Results: The results showed a significant and positive relationship between ADAPTATION to COLLEGE and interpersonal forgiveness with the happiness (at the level of P<0.01) and it was concluded that these variables, in combination with each other, were able to account for 58% of the variance of happiness. Among the independent variables, the component of social adjustment had the greatest role in the prediction of happiness among the students.Conclusion: Since the variables of ADAPTATION to COLLEGE and interpersonal forgiveness are suitable predictors for happiness, consideration of these variables in the students’ mental health promotion programs is highly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 108177

دانلود 83945 استناد 609 مرجع 0
نویسندگان: 

DERAKHSHANRAD SEYED ALIREZA | PIVEN EMILY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  217-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68061
 • دانلود: 

  146461
چکیده: 

Introduction: Campus life tends to make social and academic demands on COLLEGE students. To cope with these demands, students are required to use their neurocognitive skills of problem-solving and planning intentional actions that target towards ADAPTATION to COLLEGE. This paper presents an illuminating perspective that would inform understanding of a new approach to cognitive neuroscience. The linkage between cognition and ADAPTATION was sought in the context of a cognitive neurodynamic approach proposed by the Intention, Meaning, and Perception (IMP) model of neuro-occupation.Methods: An ex post facto study was conducted on a convenience sample of 187 COLLEGE students in Shiraz, Iran. A brief questionnaire was developed to screen participants for diversity of cognitive neurodynamic processing capacity and three standardized questionnaires were used to gather data about COLLEGE ADAPTATION manifestations. The partial correlation, 1-way, and 2-way ANOVA tests were used to analyze the data.Results: The partial correlation test showed large, positive correlation (r³0.7, P<0.001) between elements of the cognitive neurodynamic process, denoting that the interrelated connections among intention, meaning, and perception were governed by feedback loops. One-way ANOVA test revealed that students with diverse cognitive neurodynamic processing capacity had a variety of COLLEGE ADAPTATION manifestations. Two-way ANOVA showed a statistically significant main effect for neurodynamic processing capacity (F2, 178=8.1, P<0.001).Conclusion: COLLEGE ADAPTATION could have been established by the cognitive neurodynamic process proposed by the IMP model. Therefore, it is advisable for faculty, mental health practitioners, and counselors who work with students at universities to understand this process and address students’ malADAPTATION to campus life.

آمار یکساله:  

بازدید 68061

دانلود 146461 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  101-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1377
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازگاری با دانشگاه و هوش هیجانی - اجتماعی در دانشجویان و مطالعه نقش میانجی گرانه سخت رویی روان شناختی بود. برای دستیابی به این مهم 345 نفر دانشجوی سال اول (195 دختر و 155 پسر) از رشته های تحصیلی مختلف انتخاب شدند. از آزمون های پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه(SACQ) ، آزمون هوش هیجانی - اجتماعی بار - آن (EQ-I) و مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی استفاده گردید. نتایج حاصل نشان دادند مولفه های هوش هیجانی به شکل معناداری می تواند ابعاد مختلف سازگاری با دانشگاه را پیش بینی و بخش قابل توجهی از واریانس مولفه های آن را تبیین نمایند. در بین مولفه های هوش هیجانی - اجتماعی مولفه مدیریت تنش قوی ترین پیش بینی کننده برای مولفه های سازگاری تحصیلی، سازگاری شخصی - هیجانی، سازگاری اجتماعی و نمره کلی سازگاری بود. برای مولفه احساس تعلق نسبت به دانشگاه/ موسسه مولفه سازگاری هوش نقش تبیین کننده تری داشت. علاوه بر این مولفه های سخت رویی و نمره کلی آن نیز موجب افزایش قدرت پیش بینی شد. به عبارتی هوش هیجانی - اجتماعی پیش بینی کننده مناسبی برای سازگاری با دانشگاه به شمار رفته و با ورود متغیر سخت رویی به تحلیل قدرت آن افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1377

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1989
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

هدف این پژوهش مطالعه رابطه سبک های هویت و سازگاری با دانشگاه و تعیین نقش تعهد به عنوان متغیر میانجی بین آن ها بود. برای رسیدن به این مهم 332 نفر دانشجو (182 دختر و 150 پسر) از رشته های تحصیلی مختلف دانشگاه ارومیه انتخاب و با استفاده از آزمون سبک های هویت(ISI-G6)  و پرسشنامه سازگاری دانشجویان با دانشگاه (SACQ) مطالعه شدند. به منظور تحلیل نتایج از آزمون T گروه های مستقل و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد سبک های هویت به شکل معناداری قادر است تمام مولفه های سازگاری با دانشگاه را پیش بینی و تبیین کند. متغیر جنسیت با ورود به تحلیل توانست ضریب تعیین را در پیش بینی مولفه های سازگاری تحصیلی، اجتماعی، شخصی، هیجانی و سازگاری کلی به شکل معناداری افزایش دهد و فقط در مولفه دلبستگی به دانشگاه جنسیت نقش میانجی گرانه معناداری نداشت. تعهد هویتی برای همه مولفه ها و نمره کلی سازگاری نقش میانجی معناداری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1989

دانلود 573 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

اسلامی سیدمحسن

نشریه: 

آینه پژوهش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  233-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 1395 کتابی با عنوان «جامعه پذیری دانشگاهی: مهارت ها و راهبردهایی برای بهبود کیفیت زندگی و موفقیت دانشگاهی» منتشر کرده است. این کتاب پیرامون بعضی ابعاد کیفیت اوضاع دانشگاهی به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در نوشتار حاضر، با مقایسه محتوای کتاب مذکور با کتاب Your Guide to COLLEGE Success: Strategies to Achieving your Goals اثر Santrock و Holonen، کتاب جامعه پذیری دانشگاهی را در بوته نقد و بررسی قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JING LI | Kim Seung Yong

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1213-1223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21042
 • دانلود: 

  21865
چکیده: 

Background: We aimed to investigate the relationships among self-management, self-resilience, and adaptabil-ity to COLLEGE life in Chinese and Korean students majoring in physical education. In addition, we explored the mediating role of self-resilience in the relationship between self-management and adaptability to COLLEGE life. Methods: Random sampling was used to identify participants majoring in physical education at five COLLEGEs and universities in Shaanxi (China) and four universities in Kyonggi-do Province (Republic of Korea) in June 2020. We analyzed data for 700 students via exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, correlation analysis, structural equation model analysis, and path analysis. Results: Self-management had a significant impact on self-resilience (P<0. 001), while self-resilience had a sig-nificant impact on adaptability to COLLEGE life (P<0. 001). Among self-management variables, body management had a significant negative impact on adaptability to COLLEGE life (P<0. 001). Self-resilience had a mediating effect on the relationship between self-management and adaptability to COLLEGE life (P=0. 024). Conclusion: Our findings highlight the need to develop systems that cultivate students’ abilities to integrate into university life, including their abilities to face unsatisfactory studies, manage spare time, make physical ad-justments, adapt to new living environments, and maintain interpersonal relationships. Strengthening self-management abilities will lead to improvements in self-resilience, adaptability, and satisfaction with university life among physical education majors.

آمار یکساله:  

بازدید 21042

دانلود 21865 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوری علیرضا | احمدی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحات: 

  25-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به نیاز فیستولهای شریانی وریدی در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی جهت همودیالیز و این که دستیابی عروقی در بیماران دیالیزی از اهمیت حیاتی برخوردار است، جهت مقایسه میزان کارآیی فیستول های شریانی ـ وریدی، این تحقیق روی بیماران به نارسایی مزمن کلیوی که جهت همودیالیز مراجعه کرده بودند، در بیمارستان شهدای تجریش در سالهای 79-1378 انجام گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی 60 نفر انجام گرفت. بیماران برحسب مراجعه به طور تصادفی به  2گروه تقسیم شدند. فیستول های شریانی وریدی در ناحیه Snuffbox بین ورید سفالیک و شاخه شریان رادیال در یک گروه به روش end to side ETS انجام گرفت. بیماران به مدت  6ماه پیگیری شدند. کارآیی فیستول، از کارافتادگی و عارضه هیپرتانسیون وریدی مورد مقایسه و قضاوت آماری قرارگرفت. یافته ها: در هر گروه 30 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروهSTS ،6  مورد (20%) از کارافتادگی داشتیم که 4 مورد به علت ترومبوز فیستول و 2 مورد به علت هیپرتانسیون وریدی حادث شده بود. فیستول تحت عمل جراحی بسته شد. در گروهETS ،5  مورد (16.6%) از کارافتادگی فیستول داشتیم که همگی به علت ترومبوز بوده است. نتیجه گیری و توصیه ها: میزان کارآیی فیستول شریانی وریدی در 2 گروه در بررسی 6 ماهه تفاوت معنی داری نداشته است. جهت تصمیم گیری قطعی و قابل استناد لازم است که تحقیق بر روی نمونه های بیشتر و زمان طولانی تر انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  254
 • بازدید: 

  3056
 • دانلود: 

  25983
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3056

دانلود 25983 استناد 254 مرجع 0
نویسندگان: 

روحانی علیرضا | علمی اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (مسلسل 54)
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  739
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

مقدمه و هدف: مفصل شانه شایع ترین مفصل بدن است که دچار دررفتگی میشود. روشهای مختلف جراحی جهت درمان دررفتگی های مکرر شانه شرح داده شده است و به مرور زمان تغییرات مختلفی در تکنیکهای جراحی آن اعمال شده است. این مطالعه با هدف تعیین نتایج جراحی دررفتگی قدامی مکرر شانه به روش بنکارت تغییر یافته انجام شد.روش کار: در این مطالعه Case Series از خرداد 84 تا آذر 86 بیست بیمار تحت عمل جراحی به روش بنکارت تغییر یافته قرار گرفتند و به مدت حداقل 18 ماه پیگیری شدند. نتایج بدست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه و تحلیل گردیدند.نتایج: %85 شرکت کنندگان مرد و %15 زن با میانگین سنی 7/24 (46-14) سال بودند. متوسط تعداد دررفتگی قبل از جراحی در بیماران 6 مورد بود (از 3 تا 11 عدد). در طی پیگیری، دو مورد عود دررفتگی مشاهده شد. میانگین امتیازRowe ،94  بود. عفونت و عوارض نورولوژیک مشاهده نشد. محدودیت روتاسیون خارجی به طور متوسط 5 درجه بود.نتیجه نهایی: با توجه به نتایج بدست آمده و تطابق با سایر مطالعات، روش جراحی بنکارت تغییر یافته می تواند به عنوان روشی مناسب در درمان دررفتگی عادتی قدامی شانه مطرح باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 739

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
litScript