نتایج جستجو

3921

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

393

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Shafi Salimi Payam

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32108
 • دانلود: 

  15238
چکیده: 

Success in supply begins with the right choice of suppliers and in the long run is directly related to how suppliers are managed, because suppliers have a significant impact on the success or failure of a company. Multi-criteria decisions are approaches that deal with ranking and selecting one or more suppliers from a set of suppliers. Multi-criteria decisions provide an effective framework for comparing suppliers based on the evaluation of different criteria. The present research is applied based on the purpose and descriptive-survey based on the nature and method of the research. In the present study, two library and field methods have been used to collect information. According to the objectives of this study, suppliers will be evaluated using two methods of fuzzy hierarchical analysis with D-numbers. In order to better understand these two methods, a case study is presented in which suppliers are ranked using two methods and then the results are compared with each other. For manufacturing companies, 4 categories of parts were considered and based on the classification, the suppliers of the manufacturing company were evaluated and analyzed. In the results of suppliers of type A and B components in hierarchical analysis, D and fuzzy methods have many differences in the evaluation and ranking of suppliers, and this shows the lack of expectations of experts in D and fuzzy analysis. On the other hand, in type C and D components, the classification and ranking of suppliers have been matched in two ways and shows that the opinions in the evaluation of these suppliers are the same.

آمار یکساله:  

بازدید 32108

دانلود 15238 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADI SOLEIMANI M.R.

نشریه: 

EDUCATIONAL MEASUREMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  13303
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13303

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  49-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1459
 • دانلود: 

  475
چکیده: 

این مقاله روشی را برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری فازی ارایه می دهد. توسط ترکیب دو روش تحلیل پوششی داده های فازی و AHP، یک مدل تلفیقی فازی با استفاده از مفهوم -a برش ارایه می شود که به ازای a های مختلف، داده های فازی در مرحله تشکیل ماتریس مقایسات زوجی تبدیل به داده های قطعی می شوند. لذا ماتریس مقایسات زوجی حاصل بر اساس -a برش های مختلف به دست می آید. بنابراین، می توان به ازای برش های مختلف رتبه بندی های متفاوتی به دست آورد که بر پایه آن می توان بهترین گزینه را انتخاب کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1459

دانلود 475 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

STEM Z. | MEHREZ A. | HADAD Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1428
 • بازدید: 

  46335
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46335

دانلود 32195 استناد 1428 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1270
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

برای توزیع پهنای باند در شبکه های کامپیوتری روش های مختلفی مرتبط با سیاست های تخصیص مدیران شبکه در سامانه های کنترل پهنای باند بکار گرفته می شود. با توجه به تنوع کاربران و میزان استفاده هر کاربر، تعیین پهنای باند متناسب با نیاز هر کاربر در شرایط مختلف در کارایی سیستم و استفاده از سیستم های مدیریت پهنای باند نقش مهمی دارد. در این مقاله روشی پویا و متوازن بنام تخصیص وزنی نرمال جهت تعیین میزان پهنای باند متعلق به هر کاربر با در نظر گرفتن میزان اهمیت وی نسبت به دیگر کاربران آنلاین همزمان ارایه می گردد. در این راستا برای به دست آوردن اوزان کاربران به عنوان میزان اهمیت آنها، تکنیک AHP فازی را بکار برده و نظرات غیر قطعی خبرگان مبنای استخراج این اوزان قرار داده می شود. سهولت پیاده سازی و امکان استفاده بیشینه از پهنای باند موجود از خصوصیات روش پیشنهادی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1270

دانلود 344 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3204
 • دانلود: 

  1458
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی شیوه های آموزشی به منظور انتخاب شیوه های مناسب آموزشی در جهت ارتقاء آگاهی های محیط زیستی و نهایتا تغییر رفتار فردی در حفظ محیط زیست می باشد. روش تحقیق، پژوهشی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 260 نفر از مدیران و کارشناسان دولتی شهر تهران بوده است. ابزار نظرسنجی، پرسشنامه با طرح یک سوال در مقیاس چند گزینه ای-تک جوابی بوده که جهت سنجش میزان علاقه کارکنان در خصوص انواع روش های معمول آموزشی در ادارات صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از نظرسنجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با در نظر گرفتن کلیه معیارهای تاثیرگذار در فرایند تصمیم گیری مورد ارزیابی قرارگرفت. در این مدل با روش دلفی و کسب نظر از افراد متخصص دانشگاهی در حوزه علوم تربیتی، پارامترهای زمان، هزینه، افزایش سطح دانش، تعداد فراگیران، تغییر رفتار و وجود تعامل بین فراگیران به عنوان معیارهای اصلی انتخاب و رتبه بندی صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارگاه آموزشی دارای بالاترین امتیاز با وزن 0.515 بوده و گزینه های آموزش از راه دور با وزن 0.263 و سخنرانی با وزن 0.222 در اولویت های بعدی قرار گرفته اند.همچنین در این تحقیق با تغییر در ارجحیت هر یک از معیارها، اولویت روش های آموزشی نیز به صورت کمی قابل محاسبه می باشد. به طوری که با هدف افزایش تعداد فراگیران (تغییر درصد وزنی معیار فراگیران از 7.6 به 37.8) آموزش از راه دور نسبت به سایر گزینه ها دارای اولویت بالاتری می باشد. به همین ترتیب با هدف افزایش سطح دانش (تغییر درصد وزنی معیار دانش از 16.9 به 60.3)، سخنرانی دارای اولویت بالاتری خواهد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 3204

دانلود 1458 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AYAG Z. | OZDEMIR R.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  1434
 • بازدید: 

  78678
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 78678

دانلود 32495 استناد 1434 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (مسلسل 76)
 • صفحات: 

  2-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2783
 • دانلود: 

  1464
چکیده: 

در این مقاله، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که مبتنی بر دانش کارشناسی است، برای انتخاب بهترین فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب در شهرکهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. این روش برای تصمیم گیری های چند معیاره پیچیده، به منظور دستیابی به نتایج علمی و قابل قبول استفاده می شود. فرایندهای تصفیه بی هوازی، شامل بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB)، راکتور بی هوازی بستر ثابت با جریان رو به بالا (UAFB)، راکتور بافلدار بی هوازی (ABR)، فرایند تماس بی هوازی و لاگون بی هوازی است. این گزینه ها، بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی و زیر معیارهای مربوطه وزن دهی شد و نتایج با استفاده از نرم افزار Expert Choice مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس فرایندهای UAFB، ABR، UASB، لاگون بی هوازی و فرایند تماس بی هوازی به ترتیب در اولویتهای اول تا پنجم قرار گرفتند. در نهایت، تحلیل حساسیت که اثر تغییرات پارامترهای ورودی روی نتایج را نشان می دهد، برای معیارهای اصلی فنی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انجام گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 2783

دانلود 1464 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

VINODH S. | SHIVRAMAN K.R. | VISWESH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  124-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  30601
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30601

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHMOODZADEH S. | SHAHRABI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  40690
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40690

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
litScript