نتایج جستجو

3869

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

387

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  35 (ویژه مقالات مدیریت 12)
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1726
 • دانلود: 

  686
چکیده: 

در مقاله حاضر پس از بیان ضروت تصمیم گیر علمی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره وهمچنین فرایند تحلیل سلسله مراتبی، از تکنیک های تصمیم گیر به اجمال معرفی می شوند. در ادامه با توجه به اهمیت سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، الگوریتم حداقل مربعات برای محاسبه بردار اولویت تعمیم یافته و روش ساده ای جهت تشخیص عامل ناسازگاری و اصلاح آن در ماتریس مقایسات زوجی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1726

دانلود 686 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  161-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1194
نویسندگان: 

اسدالهی زد. | بروغنی م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حیدری ع. | حیدری م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

AOUAM TARIK | LAMRANI HAFSA | AGUENAOU SAMIR | DIABAT ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  24754
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24754

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG Y.M. | ELHAG T.M.

نشریه: 

DECISION SUPPORT SYSTEMS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1474-1480
تعامل: 
 • استنادات: 

  928
 • بازدید: 

  39008
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39008

دانلود 29822 استناد 928 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BYUN D. HO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  289-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  25379
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25379

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  281-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1752
 • دانلود: 

  599
چکیده: 

در این مقاله از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی نمایندگی های بیمه ایران استفاده شده است. در این روش ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر زوج از نمایندگی ها بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی ها حل می گردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از حل مدل های تحلیل پوششی داده ها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با حل مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیل یک سطحی، رتبه بندی کامل انجام می شود. ماتریس مقایسات زوجی بر مبنای حل مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر جفت از نمایندگی ها قرار دارد که این روش، یک روش کمی است، اما رتبه بندی نهایی با استفاده از یک رویکرد کیفی صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که در دوره زمانی تحت مطالعه، نمایندگی 929، بالاترین رتبه و نمایندگی 947 در سال 82 و نمایندگی 786 پایین ترین رتبه در سال 83 را در بین 23 نمایندگی تحت ارزیابی داشته اند. مزیت الگوی پیشنهادی، رتبه بندی کامل نمایندگی های تحت مطالعه است؛ چرا که در روش تحلیلی پوششی داده ها ممکن است بیش از یک نمایندگی نمره کارآیی یک را کسب کند که در این صورت رتبه بندی آنها مشکل خواهد بود، بنابراین استفاده از چنین رویکرد تلفیقی به منظور حل این مشکل است.

آمار یکساله:  

بازدید 1752

دانلود 599 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103250
 • دانلود: 

  56849
چکیده: 

The increasing reliance on information gathered from the web and other internet technologies raise the issue of trust. Through the development of semantic Web, One major difficulty is that, by its very nature, the semantic web is a large, uncensored system to which anyone may contribute. This raises the question of how much credence to give each resource. Each user knows the trustworthiness of each resource. Top-down or global credibility values would not be assigned due to the subjective nature of trust. Trust policies and trust evaluation mechanisms are needed to filter untrustworthy resource. This problem was tackled in this research by employing a trust model for evaluating trustworthiness of each resource. This proposed model used semantic web metadata, recommendation, and reputation as based factor for evaluation algorithm. The weighting and combination methods are two main challenges for proposed trust evaluation algorithm. These factors have various type and semantic. Therefore analytical hierarchy procedure (AHP) technique was applied for trust evaluation that offers justification for trust decisions and controlled trust measurement.

آمار یکساله:  

بازدید 103250

دانلود 56849 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  14(ویژه مقالات مدیریت 5)
 • صفحات: 

  47-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1918
 • دانلود: 

  478
چکیده: 

مدیریت عملکرد به عنوان موضوعی مهم و نوین در مطالعات استراتژیک منابع انسانی مد نظر قرار گرفته است. ارزشیابی عملکرد کارکنان نیز به عنوان یک بخش مهم مدیریت عملکرد مورد توجه است.در این مقاله، طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در سیستم بانکی برای سطوح مختلف شغلی با رویکرد ارزشیابی 360° و مبتنی بر تحلیل های سلسله مراتبی انجام شده است.مراحل مختلف طراحی سیستم جدید به شرح زیر انجام شده است:1. مطالعه و بررسی تحلیلی ادبیات نظری و تطبیقی،2. شناسایی متغیرهای اصلی سیستم های ارزشیابی کارکنان،3. طراحی چک لیست و پرسشنامه کسب نظر خبرگان،4. طراحی پرسشنامه AHP برای اختصاص اوزان،5. تحلیل الگوریتم AHP و اختصاص اوزان.نتایج تحلیلی به دست آمده موارد 1) طراحی نظام جامع برای کارکنان صف و ستاد، 2) ارزشیابی کارکنان با رویکرد 360° (همکاران، بالا دست و کمیته ارزشیابی)، 3) اختصاص مجموع اوزان 100 برای مولفه های تدوین شده نظام ارزشیابی، را شامل شده است. در این طراحی، در رویکرد 360° ارزشیابی از طریق همکاران (2 نفر)، مدیر بالا دست، خود فرد و کمیته ارزشیابی کارکنان مد نظر قرار گرفته است و معیارهای مختلفی که اوزان آن ها از طریق تحلیل سلسله مراتبی به دست آمده در این ارزشیابی مد نظر قرار می گیرند. نتایج طراحی حاکی است در این نوع ارزشیابی، قضاوت فرد مدیر (سرپرست) بالا دست کم رنگ شده و یا درصد معینی از نظر مدیر بالا دست با توجه به وزن اختصاص داده شده ذکر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1918

دانلود 478 استناد 3 مرجع 0
litScript