نتایج جستجو

19108

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1911

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پی در پی 31)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

سابقه و هدف: با وجود اینکه) CTS سندرم تونل کارپ) حجم وسیعی از مراجعین به درمانگاه الکترودیاگنوزیس در بخش طب فیزیکی و توانبخشی را تشکیل می‌دهد، ولی تاکنون مطالعه وسیعی در مورد میزان نرمال و تغییرات بر حسب سن در پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی مچ دست صورت نپذیرفته است. لذا این تحقیق بر اساس نتایج حاصل از 6 سال فعالیت بخش الکترودیاگنوزیس بیمارستان نمازی شیراز طی سال‌های 1379-1374 انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها:‌ تحقیق با طراحی توصیفی انجام گرفت. تعداد 1200 نفر از مراجعین به بیمارستان و افراد سالم جامعه به صورت اتفاقی انتخاب شدند. افراد فاقد بیماری‌های سیستمیک و دیابت، رادیکولوپاتی مهره‌های گردنی، نوروپاتی مـحیطی، آتروفی در ناحیه تنار دست و تستهای بالینی Tinel و Phallenمـنفی و در سنین 80-10 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست در 10 گروه سنی مورد مطالعه قرار گرفتند و مقادیر نرمال آن با احتساب دو انحراف معیار و رابطه زمانی شاخه حسی و حرکتی بر حسب گروه‌های سنی تعیین شدند. یافته‌ها:‌ در این مطالعه میزان طبیعی تأخیر زمانی شاخه حرکتی عصب میانی دست از 5/2 تا 2/4 میلی‌ثانیه با میانگین 3/3 میلی‌ثانیه به دست آمد. این میزان بر حسب سن افزایش می‌یافت و از دهه پنجم به بعد این افزایش شدیدتر بود و به میزان کمی بیش از 1/0 میلی‌ثانیه در هر دهه افزایش می‌یافت که از طریق فرمول:DML (8cm)= 3.30+ Age-50/75 ±0.0025 ageبرای سنین مـختلف قابل محاسبه می‌باشد. میزان طبیعی تاخـیر زمانی شاخه حسی عصب میانی دست از 7/2 تا 7/3 میلی‌ثانیه با میانگین 2/3 میلی‌ثانیه به دست آمد. این میزان بر حسب سن افزایش می‌یافت و از دهه پنجم به بعد این افزایش شدیدتر و به میزان ms1/0 در هر دهه بود که از طریق فرمول: DSL (14cm) = 3.20 + Age-50/100 ± 0.0025 ageبرای سنین مختلف قابل محاسبه است. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها:‌ در نظر گرفتن عامل سن در گزارشات الکترودیاگنوزیس و بررسی بیماران مشکوک به وجود) CTS سندرم تونل کارپ) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توصیه می شود از این پس مقایسه تأخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست در افراد مراجعه کننده به مراکز الکترودیاگنوزیس در ایران بر اساس سن و در نظر گرفتن افزایش این پارامترها بر حسب سن و فرمولهای ارائه شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

مقدمه: با وجود اینکه C.T.S (سندرم تونل کارپ) حجم وسیعی از مراجعین به درمانگاه الکترودیاگنوزیس در بخش طب فیزیکی و توانبخشی را تشکیل می دهد ولی تاکنون مطالعه وسیعی در مورد میزان نرمال و تغییرات برحسب سن در پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی در مچ دست صورت نپذیرفته است. این تحقیق براساس نتایج حاصل در 5 سال گذشته (83-1379) در بخش الکترودیاگنوزیس بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یزد می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تعداد 1200 نفر از مراجعین به درمانگاه الکترودیاگنوزیس به علل دیگر و نیز افراد سالم جامعه به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو گروه فاقد بیماری سیستماتیک و دیابت، رادیکولوپاتی مهره های گردنی و نوروپاتی محیطی بوده و تست های بالینی Phallen, Tinel منفی و از طرفی فاقد آتروفی درناحیه تنار دست بودند و در دامنه سنی 80-10 سالگی قرار داشتند، پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست درگروه سنی مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: دراین مطالعه میزان طبیعی تاخیر زمانی شاخه حرکتی عصب میانی دست با احتساب دو انحراف معیار از 2.5 تا 4.5 میلی ثانیه با میانگین 3.3 میلی ثانیه به دست آمد که البته این میزان بر حسب سن افزایش می یابد و از دهه پنجم به بعد افزایش شدیدتر است و به میزان کمی بیش از 0.1 میلی ثانیه در هر دهه افزایش می یابد و از طریق فرمول:Distal Motor latency: (DML)8cm=3.30+AGE-50/75±0.0025age برای سنین مختلف قابل محاسبه می باشد.از سوی دیگر میزان طبیعی تاخیر زمانی شاخه حسی عصب میانی دست با احتساب دو انحراف معیار از 2.7 تا 3.7 میلی ثانیه با میانگین 3.2 میلی ثانیه به دست آمد که البته این میزان بر حسب سن افزایش می یابد و از دهه پنجم به بعد این افزایش شدیدتر است و به میزان 0.1ms درهر دهه می باشد و از طریق فرمول: Distal Sensory latency: (DSL)14cm=AGE-50/100±0.0025age برای سنین مختلف قابل محاسبه است.نتیجه گیری: در نظر گرفتن فاکتور سن در گزارشات الکترودیاگنوزیس و مطالعه بیماران مشکوک به وجود CTS (سندرم تونل کارپ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این پس مقایسه تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست در افراد مراجعه کننده به مراکز الکترودیاگنوزیس براساس سن و در نظر گرفتن افزایش این پارامترها بر حسب سن و فرمول های ارایه شده انجام می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KANG S. | KNOWN H.K. | KIM K.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3753
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3753

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

Ultrasound Med Biol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  sup 1
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  203
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2898
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2898

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

AFSHAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15626
 • دانلود: 

  42294
کلیدواژه: 
چکیده: 

This report describes a rare case of secondary carpal tunnel syndrome due to a lipofibromatous hamartoma of the median nerve. Excision of the fibrofatty tissue between the nerve fascicles without risking damage to the fascicles was impossible. The transverse carpal ligament was incised and an epineurotomy was performed. Within six months, the 25-year-old female patient's symptoms were much improved.

آمار یکساله:  

بازدید 15626

دانلود 42294 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

YAZDCHI M. | KAZEM M.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2357
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2357

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18494
 • دانلود: 

  11403
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy. It occurs due to compression of median nerve in the wrist. This study evaluates the usefulness of Cross-Sectional Area (CSA) of the median nerve in the diagnosis of CTS. The aim of the study was to determining the diagnostic value of cross-sectional area of median nerve in CTS.Materials and Methods: In this cross-sectional study, 86 cases of CTS (59 patients) and 16 normal subjects as the control group underwent ultrasonography of the wrist. The results of ultrasonography of two groups were compared.Results: The data showed a significant difference in the CSA of median nerve between the patients with CTS and control group and also we observed significant difference in CSA of the median nerve according to grading of CTS based on nerve Conduction Study (NCS).Conclusion: Based on the study results, determining CSA of median nerve can be an effective method in CTS evaluation.

آمار یکساله:  

بازدید 18494

دانلود 11403 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8000
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Objective: Anatomy of median nerve may be different in patients with carpal tunnel syndrome compared to normal persons. This study was performed to help to avoid injuring the median nerve during carpal tunnel release surgery.Materials & Methods: Forty patients with severe idiopathic carpal tunnel syndrome, who had undergone carpal tunnel release, were included in this study. The distance between distal wrist crease and the origin of recurrent branch of median nerve was determined. The anatomy of recurrent branch of median nerve was investigated to determine its status regarding extraligamentous, subligamentous or transligamentous patterns. The location of the origin of recurrent branch (ulnar, radial or palmar side) was also studied.Results: From these 40 patients, 38 were women and 2 were men. Their mean age was 54 (37-76) years.The anatomic pattern of recurrent branch was extraligamentous in 38 cases, subligamentous in one case and transligamentous in a single case. In all cases the origin of recurrent branch was from the radial side and we did not have any case of ulnar side or palmar side origin. The mean distance between distal wrist crease and the origin of recurrent branch was 31 (29-35) millimeter.Conclusions: According to these results there are differences in the anatomy of median nerve in patients with carpal tunnel syndrome with that of normal persons, and surgeons should pay attention to these findings during carpal tunnel release surgery.

آمار یکساله:  

بازدید 8000

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

YESILDAG A. | KUTLUHAN S.

نشریه: 

CLINICAL RADIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  10
 • صفحه شروع: 

  910
 • صفحه پایان: 

  915
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2878
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2878

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  516
 • صفحه پایان: 

  521
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  47636
 • دانلود: 

  57713
کلیدواژه: 
چکیده: 

Purpose: carpal tunnel syndrome is a common peripheral entrapment neuropathy. The purpose of this study is to determine whether high resolution ultrasonography can be an alternative diagnostic method to nerve conduction study in grading the severity of carpal tunnel syndrome.Methods: A total of 164 wrists of 82 patients, bilaterally, were enrolled in the study. The cross-sectional area of the median nerve at the carpal tunnel inlet and outlet was measured in all patients with electrophysiologically confirmed carpal tunnel syndrome. All patients had nerve conduction study performed one week before ultrasonography. Then, comparisons between ultrasonography and nerve conduction study were made. The grading severity according to nerve conduction study was used as a gold standard reference.Results: The mean median nerve cross-sectional area at the tunnel inlet was11.4±1.7 mm2 for the carpal tunnel syndrome affected wrist and 5.78±0.9 mm2 for the normal wrist (P<0.001). The mean median nerve cross-sectional area at the tunnel outlet was 9.9±1.2 mm2 for the affected wrist with carpal tunnel syndrome and 4.7±0.7 mm2 for the normal wrist (P<0.001).The best cutoff value of cross-sectional area at the tunnel inlet and outlet was 8.5 mm2. The difference in cross-sectional area of the median nerve in mild, moderate and severe carpal tunnel syndrome was not statistically significant (P=0.2) neither in the carpal tunnel inlet nor outlet. Conclusion: Based on this study, cross-sectional area of median nerve ultrasonography has a diagnostic value to confirm or exclude carpal tunnel syndrome, but could not be used for grading its severity.

آمار یکساله:  

بازدید 47636

دانلود 57713 استناد 352 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript