نتایج جستجو

3828

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

383

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  298
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

SHAHMIRI M. | SHAHIN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5384
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Zn-AI based alloys, with excellent mechanical propertical, are finding increasing applications in various industries, especially bearing and bushing fields.Observed dimensional instabilities, in their multicomponent systems, (e. g. Zn- AI Si- and, Zn- AI Si- Cu), is believed to be as the result of some kinds of phase transformation, due to the temperature variations, while in servise.Profound understanding of the phase transformations due to the temperature variation, requires detailed evaluations of the isothermal sections of the multi-components phase diagrams of Zn- AI- Si and, Zn- Al- Si- Cu alloy systems.In the present article, the isothermal sections of the aforementioned ternary and quaternary systems in the solid state regions have been investigated and observed phase transitions have been critically evaluated.

آمار یکساله:  

بازدید 5384

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نشریه: 

Field Crops Research

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  234
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2822
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2822

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 8
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  101
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

در این مطالعه افزودن فلز فعال روی به کاتالیست ZSM5 با استفاده از سنتز هیدروترمال بررسی شده و در فرآیند ایزومریزاسیون زایلن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت ارزیابی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی کاتالیست های سنتز شده از آزمون های XRDا، BETا، ICPا، SEMا، FTIRا، NH3-TPD و TG استفاده شده است. بررسی آزمون های کاتالیست نشان داد وجود فلز فعال در کاتالیست منجر به افزایش سطح ویژه و نیز افزایش حجم کلی کاتالیست شده است. همچنین حضور فلز فعال روی در ساختار کاتالیست منجر به افزایش سایت های اسیدی قوی (برونستد) و کاهش سایت های اسیدی ضعیف (لوئیس) گردید که افزایش تولید پارازایلن و افزایش پایداری کاتالیست را به همراه داشته است. نتایج نشان دادند کاتالیست اZn-ZSM5ا (%0. 5wt) با میزان بالای تولید پارازایلن (5/18%)، تبدیل بالای اتیل بنزن (6/43%) و افت زایلن بسیار کم (3/3%) می تواند به عنوان یک کاتالیست بهینه در فرآیند ایزومریزاسیون زایلن ها به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10 (پیاپی 20)
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

در این مقاله، پوشش های Zn خالص و Zn-12%Ni به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از حمام قلیایی بر روی مفتول هایی از جنس فولاد فنر Cr-Si با استحکام بالا اعمال شدند و اثر ایجاد یک میا نلایه نیکلی از طریق روش الکترولس قبل از آبکاری الکتریکی، بر رفتار خوردگی پوشش ها از طریق تکنیک های پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون پلاریزاسیون نشان داد که رسوب آلیاژی Zn با نیکل، پتانسیل خوردگی را به سمت مقادیر نجیب تر جابجا کرده و جریان خوردگی را نیز کاهش می دهد. همچنین حضور میان لایه نیکل، پتانسیل خوردگی پوشش Zn خالص را از mV 1044- به mV 1188- و جریان خوردگی آن را از43.1mA  به 119.5mA تغییر می دهد. نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که مقاومت پلاریزاسیون پوشش های Zn خالص و Zn-12%Ni در حضور میان لایه نیکل به ترتیب به میزان 64 % و 77 % کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

زمینه و اهداف: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان است. در شروع تکامل تومورهای پستان ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی نقش دارند که از جمله این عوامل می توان به عناصر کمیاب اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی روی و مس و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با گروه شاهد بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع موردی – شاهدی بود. دامنه سنی افراد 50-30 سال بوده و تعداد 50 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 50 نفر سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سرم پس از جدا سازی از خون تام، مس و روی آنها به روش جذب اتمی اندازه گیری شد.یافته ها: میانگین مقادیر روی و مس بیماران مبتلا به سرطان پستان به ترتیب 0.969±0.19، 1.47±0.48 میلی گرم در لیتر بود. از طرفی میانگین مقادیر روی و مس افراد سالم به ترتیب 1.07±0.35 و 1.09±0.20 میلی گرم در لیتر بود. بین میانگین های روی بیماران و شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی میانگین های مس بیماران و شاهد از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.002). علاوه بر این نسبت مس به روی در گروه بیمار 1.52 است و در گروه شاهد نسبت 1.12 است که این نسبت هم بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان پیشنهاد کرد که تغییرات عناصر کمیاب در سطح سرمی در بیماران مبتلا به سرطان پستان، پیش آگهی مناسبی برای تشخیص و درمان آن بیماری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1711
 • صفحه پایان: 

  1720
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

اگرچه از دیدگاه کشاورزی پایدار و طبیعت محور، گیاهان عنصر کارآ از اهمیت ویژه ای برخوردارند، ولی در تصمیم گیری های کلان برای تولید محصولات زراعی و باغی با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ممکن است در شرایطی، ارقام عنصر کارا و در شرایطی، ارقام کودپذیر مورد توجه واقع شده و برای کشت و کار انتخاب شوند. به منظور مقایسه برخی ژنوتیپ های گندم از لحاظ کارایی مصرف روی (Zn) و کودپذیری آن ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (طرق) طی سال های زراعی 90-1388 انجام گردید. فاکتور های آزمایش شامل 6 ژنوتیپ گندم (گونه های گندم تریتیکاله و دوروم (رقم بلیخ – 2) و ارقام الوند، فلات و طوس و لاین (C75-5) و دو مقدار مصرف سولفات روی خشک (صفر و 40 کیلوگرم در هکتار) بود. بر اساس نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده ها، مصرف روی به طور میانگین موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه به میزان 12.61 درصد در ژنوتیپ های گندم، نسبت به شاهد گردید. در بین ارقام، بیشترین و کمترین کارایی زراعی سولفات روی به ترتیب در گندم دوروم (92.93) و رقم طوس (5.97) مشاهده گردید. اثر مصرف روی بر غلظت و جذب روی در دانه گندم معنی دار (در سطح احتمال 5%) شد. مصرف روی، غلظت و جذب روی را در دانه به ترتیب 8.6 و 21.5 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کارایی مصرف روی (روی کارآیی) در گونه ها و ارقام مختلف گندم بصورت طوس ~ تریتیکاله < فلات < الوند< C75-5 < دوروم، بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پی در پی 4)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 16

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript