نتایج جستجو

7

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

امروزه استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای جایگاه و نقش ویژه ای در مطالعات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست یافته است. مقایسه تصاویر حاصل از یک دوره زمانی مشخص می تواند روند تغییرات هر منطقه را نشان دهد. در جنوب شرقی ایران در منطقه سیستان، چندین خشکسالی در طی قرن اخیر رخ داده و خشکسالی اخیر (1999-2006) وخیم ترین خشکسالی در 600 سال گذشته گزارش شده است به طوریکه اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است. دراین تحقیق با استفاده از تصاویر سنجنده TM سال 1998 که مربوط به زمان قبل از خشکسالی بوده و نیز تصاویر سنجنده ETM+ سال 2002 که در زمان خشکسالی برداشت شده است، تغییرات پوشش گیاهی سیستان به کمک شاخص گیاهی Wdvi مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده عمده ترین تغییرات صورت گرفته در قسمتهای مختلف منطقه به صورت احیا، تخریب و بدون تغییر طبقه بندی گردید. پس از محاسبه نقشه تفاضلی مشخص شد که سطح پوشش از 101 هزار هکتار در سال 1998 به 24 هزار هکتار در سال 2002 رسیده است که عمده ترین تغییر مربوط به اراضی زراعی رها شده و حذف پوشش در این مناطق است. از طرفی در قسمتهای چاه نیمه، نیاتک، قرقری و مراتع قرق شده لورگ باغ که جزء جنگلهای دست کاشت و مناطق حفاظت شده بودند پوشش گیاهی افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  227-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

امروزه استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای از جایگاه ویژه ای در مطالعات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست برخوردار است. مقایسه تصاویر بدست آمده از یک دوره زمانی مشخص می تواند روند تغییرات هر منطقه را نشان دهد. منطقه سیستان در جنوب شرقی ایران شاهد چندین دوره خشکسالی در طی قرن اخیر بوده و خشکسالی سالهای 1999 تا 2006 را می توان وخیم ترین شرایط خشکی در طی 600 سال گذشته عنوان نمود، که آثار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر سنجنده TM سال 1998 که مربوط به زمان قبل از خشکسالی بوده و نیز تصاویر سنجنده ETM+ سال 2002 که در زمان خشکسالی برداشت شده است، تغییرات پوشش گیاهی سیستان به کمک شاخص گیاهی Wdvi (Weighted Difference Vegetation Index) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح پوشش گیاهی سیستان از 101 هزار هکتار در سال 1998 به 24 هزار هکتار در سال 2002 کاهش یافته که عمدتا کاهش در سطح اراضی زراعی و حذف کشت و کار بوده و احیا پوشش گیاهی منحصر به مناطقی نظیر چاه نیمه، نیاتک، قرقری و مراتع قرق شده لورگ باغ به صورت جنگلهای دست کاشت و مناطق حفاظتی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 87 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  91-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  8242
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

بیابان زایی عبارت است از تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب که به علت تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسان رخ می دهد. دشت سیستان منطقه ای خشک در شرق ایران است که بیابان زایی از معضلات اصلی این منطقه است. هدف اصلی از اجرای این تحقیق دوساله ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی منطقه در دوره 2006-1990 می باشد. در انجام این پژوهش، از نمونه گیری های صحرایی، تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای مرتبط بهره گرفته شد. در ابتدا نمونه گیری های صحرایی به روش سیستماتیک تصادفی در 26 سایت معرف صورت گرفت که در هر سایت 9 پلات 10´10 متر برداشت شد. سپس پردازش های لازم بر روی تصاویر ماهواره ای صورت گرفت و شاخص های گیاهی تولید شدند. بین داده های پوشش زمینی و ارزش طیفی پیکسل های متناظر آنالیز همبستگی صورت گرفت. بهترین نتیجه همبستگی از میان 83 شاخص برآورد شده به ترتیب برای شاخص های Wdvi، NDVIab، TSAVI2 و MSAVI1 به دست آمد. تصاویر به دو کلاس پوشش و غیر پوشش طبقه بندی شد. سپس دقت نقشه ها ارزیابی گردید که بالاترین دقت به میزان 83.27 درصد مربوط به نقشه حاصل از Wdvi بود که بالاترین ضریب همبستگی را نیز دارا بود (R2=0.89 و p<0.01). در این نقشه ها، سطح پوشش گیاهی برای سال 1990 معادل 101247 هکتار به دست آمد که برای سال 2006 به 26475 هکتار کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 8242

دانلود 412 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  843-855
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

روند رو به گسترش بیابانی شدن اراضی و حرکت تپه های ماسه ای در مناطق مختلف جهان و از جمله ایران، از بزرگ ترین چالش های محیط زیستی است که مقابله و مهار آن از دغدغه های جهانی بشمار می آید. گونه های مختلف جنس تاغ از مهمترین گونه های تثبیت کننده ماسه های روان هستند که به طور وسیعی در عملیات بیولوژیک احیاء مناطق بیابانی، در حال استفاده می باشند. یکی از کاربردهای داده های ماهواره ای برآورد بیوماس گیاهی است. در این تحقیق، از تصاویر ماهواره ای لندست 8، جهت تهیه نقشه بیوماس گیاه تاغ در تاغ زارهای استان خراسان جنوبی استفاده شد. به این منظور 11 شاخص گیاهی مبتنی بر سنجش از دور شامل NDVI، DVI، RVI، Wdvi، IPVI، PVI، TSAVI, SAVI وBrightness, Greenness, Wetness محاسبه شد. به منظور بررسی همبستگی بین بیوماس و داده های ماهواره ای، 30 پلات (30×30 متر مربع) با پراکنش مناسب در منطقه تعیین و داده های پوشش گیاهی آن اندازه گیری شد. جهت ارزیابی تنوع و دسته بندی شاخص ها از روش های تجزیه مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای استفاده شد. در آخر، از هر دسته شاخص موثر انتخاب و مدل های رگرسیونی برازش گردید. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی حاصل از شاخص TSAVI با مقدار خطای 7/18=RMSE و43/0= R2 بهترین برآورد را در تخمین بیوماس هوایی گیاه تاغ دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  907-920
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1406
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

پوشش گیاهی به عنوان یکی از مهم ترین اجزای هر اکوسیستم به شمار می رود. تعیین بیوماس هر گیاه به منظور تاثیر آن بر اقلیم، فرسایش خاک و مدیریت منابع طبیعی بسیار ضروری است. هدف از این تحقیق، برآورد بیوماس با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی مبتنی بر سنجش از دور است. در این تحقیق از داده های ماهواره ای لندست 8، مربوط به اردیبهشت ماه 1393 و مطالعات میدانی همزمان با تاریخ تصویر برداری در حوزه مرک (خراسان جنوبی) استفاده گردید. میزان بیوماس گیاه تاغ در 30 پلات تصادفی اندازه گیری و از 11 شاخص پوشش گیاهی شامل DVI، IPVI، NDVI، PVI، RVI، SAVI، TSAVI، Wdvi ، و Tasselcap به منظور برآورد بیوماس گیاه تاغ (زرد تاغ) استفاده شد. سپس با استفاده از آنالیز خوشه ای شاخص های گیاهی به سه گروه تقسیم شدند که از بین این سه گروه، شاخص SAVI و شاخص IPVI و RVI انتخاب شدند. نتایج نشان داد شاخص هایی که ضرایب خاک را در نظر می گیرند نسبت به سایر شاخص ها از دقت بالاتری برخوردارند. در این تحقیق با استفاده از شاخص SAVI نقشه بیوماس تهیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1406

دانلود 334 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  76-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  669
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

کربن آلی منبع اصلی مواد آلی خاک و شاخص کیفیت خاک در اکوسیستم های طبیعی است. بنابراین پایش ذخایر کربن آلی خاک در شرایط مختلف برای مطالعه چرخه جهانی کربن ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان کربن آلی خاک در دو منطقه بحرانی و آسیب پذیر از دشت قهاوند که دارای اکوسیستم مرتعی بوده و در دهه های گذشته بیابان زایی گسترده ای را شاهد بوده است، انجام شد. نمونه برداری خاک سطحی تا عمق 20 سانتی متر در 63 نقطه به صورت تصادفی در دو منطقه بحرانی و آسیب پذیر انجام شد. بررسی تغییرات کربن آلی خاک در دو منطقه نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح یک درصد بین دو منطقه آسیب پذیر و بحرانی وجود دارد. همچنین میزان کربن آلی خاک حاصل از نمونه ها با نتایج حاصل از شاخص های طیفی تصویر ماهواره لندست 8 مقایسه شد. سپس، تعداد نه شاخص مختلف پوشش گیاهی و روشنایی شامل NDVI، RVI، SAVI، MSAVI، TSAVI، OSAVI، Wdvi، NDBI و BI مربوط به 63 نقطه نمونه گیری زمینی بر اساس تصویر ماهواره ای اردیبهشت ماه سال 1395 محاسبه شد. شاخص های ماهواره ای NDVI، RVI، SAVI، MSAVI، TSAVI، OSAVI، NDBI و BI همبستگی پیرسون نسبتا خوبی با میزان کربن آلی خاک به ترتیب با R2 به ارزش 0.41، 0.38، 0.38، 0.41، 0.40، 0.39، -0.44 و 0.48 از خود نشان دادند. این نتایج نشان دهنده امکان استفاده از شاخص های طیفی تصویر ماهواره ای لندست 8 جهت بررسی و مطالعه ذخایر کربن آلی خاک در دشت قهاوند است.

آمار یکساله:  

بازدید 669

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  256-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1026
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

امروزه علاقه مندی زیادی به بررسی محتوای کیفی داده های ماهواره ای برای مطالعات مختلف علوم زمین وجود دارد. شاخص ها یکی از روشهای بارزسازی در استخراج اطلاعات مفید در تصاویر ماهواره ایست. در این تحقیق سعی شده است تا اثر شاخص های مختلف ازجمله شاخص هایMIRV2 GREENNESS, TVI, VNIR, MND, MSAVI, GEMI, TSAVI, SAVI, PD322 ,BI, INT1, INT2, PVI, SI1, SI2, SI3, GEMI, و Wdvi در بارزسازی پوشش سطح زمین در منطقه ای در شمال غربی استان تهران در نزدیکی هشتگرد بررسی شود. پوشش اراضی غالب منطقه را پوشش گیاهی متراکم (بیشتر شامل اراضی کشاورزی و پوششهای متراکم درختچه ای اطراف آبراهه ها در خردادماه) و اراضی لخت تشکیل می دهد. نتایج نشان می دهد که شاخص های NIR, RA, IPVI, DVI, TSAVI و IR1 در بارزسازی پوششهای گیاهی مناطق خشک و شاخص هایSI3, INT1, PVI, TVI, BI, SI2  وSI1  در بارزسازی سطح شوری مناسب می باشند. بررسی همبستگی شاخص های مختلف با یکدیگر نشان داد که شاخص های گیاهی بغیر از شاخص DVI با یکدیگر دارای همبستگی بیش از 0.8 و همبستگی شاخص DVI با سایر شاخص های گیاهی حدود 0.4 می باشد. در ضمن تمامی شاخص های شوری دارای همبستگی بیش از 0.9 با یکدیگر می باشند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در منطقه مطالعاتی با استفاده از تصاویر سنجنده LISS III، از شاخص های پوشش گیاهی که توانایی در بارزسازی پوشش گیاهی دارند می توان برای مطالعات مربوط به پوشش گیاهی و تهیه نقشه پوشش گیاهی استفاده نمود. همچنین از شاخصهای شوری که دارای توانایی در بارزسازی سطح شور می باشند می توان برای مطالعات مربوط به شوری و تهیه نقشه های شوری استفاده نمود. در ضمن می توان از شاخص های پوشش گیاهی که دارای همبستگی بالایی با یکدیگر می باشند بجای یکدیگر و از شاخص های شوری که دارای همبستگی بالایی با یکدیگر می باشند بجای یکدیگر استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1026

دانلود 286 استناد 1 مرجع 2
litScript