نتایج جستجو

132

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

پارامترهای رشد جمعیت زنبور Trichogramma embryophagum Hartig پرورش یافته روی تخم بید غلات (Sitotroga cerealella Oliv) وتخم بید آرد (Ephestia kuehniella Zell) در دمای 1±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. در هر دو آزمایش تراکم 150 عدد تخم میزبان مربوطه در داخل لوله‌های آزمایش به همراه آب عسل به مدت 24 ساعت در اختیار یک زنبور ماده بارور قرار گرفت. بعد از24 ساعت تخم‌های مذکور برداشته شد و دسته تخم دیگری جایگزین گردید، این کار تا آخرعمر زنبور ادامه یافت. در این بررسی 40 تکرار در نظر گرفته شد. نرخ‌های تولیدمثل شامل نرخ ناخالص و خالص تولید مثل در زنبورهای پرورش یافته روی تخم یبد غلات (Te-S) به ترتیب 76/41 و 63/37 عدد و در زنبورهای پرورش یافته روی تخم بید آرد (Te-E) به ترتیب 24/55 و 88/48 عدد تعیین شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت(r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (l)، متوسط مدت زمان یک نسل (T) و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) در زنبورهای Te-S به ترتیب 2184/0 ، 2441/1 ، 487/16 و 174/3 و در زنبورهای Te-E به ترتیب 2376/0، 2683/1، 367/16 و 917/2 بدست آمد. بنابراین می‌توان گفت که نرخ‌های تولیدمثل و نرخ رشد در زنبورهای Te-E بیشتر ولی مدت زمان رشد کمتر از زنبورهای Te-S می‌باشد. نتایج حاصله نشان داد که در جمعیت زنبورهای Te-S و Te-E به ترتیب 95 و 96 درصد جمعیت را مراحل نابالغ تشکیل می‌دهند و حشرات کامل به ترتیب 5 و 4 درصد جمعیت را در بر می‌گیرند و نقش مشارکتی آنها از اوایل تخم‌ریزی به بعد به تدریج کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر حشرات بالغ مشارکت کمتری در پایداری جمعیت دارند، بنابراین می‌توان گفت که حشرات کامل Te-S نقش بیشتری در پایداری جمعیت نسبت به Te-E دارا می‌باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 80 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

تامین منابع غذایی کمکی می تواند باعث افزایش طول عمر و باروری دشمنان طبیعی گردد. کاشت گیاهان پوششی گل دار در کنار محصول اصلی یکی از روش های تامین منابع غذایی کمکی مانند شهد و گرده برای دشمنان طبیعی است. در این پژوهش اثر گیاه پوششی گل دار گل عسل (Alyssum maritimum) بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae در آزمایشگاه، گلخانه و باغ سیب بررسی شد. طول عمر و باروری زنبور T. cacoeciaدر حضور گل گیاه گل عسل در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت (به ترتیب 055/0± 6/9 و 371/0 ± 3/3 روز؛ 547/0 ± 7/ 50 و89/3 ± 28 تخم سیاه شده). حضور گیاه کامل گل عسل در قفس، طول عمر (166/0 ± 5/12 روز) و میزان پارازیتیسم (415/1 ± 8/377 تخم سیاه شده) زنبور در تخم های تله در گلخانه را نیز افزایش داد. پارازیتیسم زنبور T. cacoeciaدر حضور گیاه گل عسل در باغ سیب، پنج روز و در تیمار شاهد تنها در روز اول پس از رهاسازی ثبت شد. همچنین میزان پارازیتیسم زنبور در حضور گیاه گل عسل (5/16 %) به طور معنی داری بیشتر از میزان پارازیتیسم آن در غیاب آن (23/6 % در تیمار شاهد) بود. این آزمایش ها نشان داد شهد گیاه گل عسل به لحاظ کیفی برای زنبور پارازیتویید T. cacoeciae مناسب است و این زنبور توانایی استفاده از شهد گل عسل را دارد. بنظر می رسد، کاشت گیاه گل عسل در اکوسیستم های باغی با تامین منابع انرژی – شهد و گرده– می تواند کارایی عامل بیولوژیک را افزایش و در نتیجه احتمال موفقیت روش های کنترل بیولوژیک را ارتقا دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پیاپی 41) ضمیمه
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  76
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی بررسی زنبورهای پارازیتویید تخم در مناطق مختلف کشور، نمونه هایی از یک گونه زنبور از خانواده Trichogrammatidae به شرح زیر شناسایی شد که اولین گزارش آن از ایران محسوب می گردد: Trichogramma ingricum Sorokina, 1984

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  2 (پیاپی 109)
 • صفحه شروع: 

  297
 • صفحه پایان: 

  308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

پراکنش زنبور Trichogramma brassicae Bezd. با رهاسازی تعداد 50000 فرد بالغ در مرکز دو مزرعه برنج و 4 نوبت نمونه برداری به وسیله تخم تله بید غلات Sitotroga cerealella (Oliv. )) و کارت های زرد چسبنده مطالعه شد. نتایج نشان داد در مزرعه اول ضریب پخش معادل 04/3 مترمربع در روز در نمونه برداری اول بود، اما این مقدار در نوبت دوم بیش از 50 درصد کاهش داشت (07/1 مترمربع در روز) و در نوبت سوم به 28/11 مترمربع در روز رسید. در مزرعه دوم همین ضریب از 93/3 متر مربع در روز به 76/29 متر مربع در روز در نمونه برداری سوم رسید. فاصله در برگیرنده 98 درصد جمعیت زنبور، در مزرعه اول، 80/9 متر در نمونه برداری اول ثبت شد و به حداکثر 11/15 متر در نمونه برداری سوم رسید، اما در مزرعه دوم از 21/11 متر در نوبت اول به حداکثر 45/53 متر در نوبت سوم افزایش یافت. متوسط تعداد زنبور باقیمانده در مزرعه اول 67/630 عدد و در مزرعه دوم 18/272 عدد در واحد سطح در کل دوره آزمایش بود. حداکثر میانگین میزان پارازیتیسم در مزرعه اول و دوم در نوبت اول نمونه برداری در شعاع یک متری از نقطه رهاسازی مشاهده شد (به ترتیب 75/64 و 91 میانگین تخم پارازیته به ازای هر کارت) و با گذشت زمان و افزایش فاصله، کاهش یافت. نتیجه گیری اینکه برای بهره مندی بهتر از رهاسازی زنبور تریکوگراما در کنترل ساقه خوار برنج، نیاز است تا توزیع زنبورها در مزرعه یکنواخت تر انجام شود. این امر نیازمند تغییر شیوه بسته بندی و رهاسازی زنبور است.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14956
 • دانلود: 

  15778
کلیدواژه: 
چکیده: 

Learning ability and memory duration are two inseparable factors which can increase the efficiency of a living organism during its lifetime. Trichgramma brassice Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) is a biological control agent widely used against different pest species. This research was conducted to study the olfactory associative learning ability and memory duration of T. brassicae under laboratory conditions. According to our results, T. brassicae showed olfactory learning ability in response to conditioned odors, and this learned olfactory stimuli lasted for 20 hours. In a second experiment, the effects of frequent experiences on the memory duration of females were studied. A direct relationship between frequent experiences and memory duration was observed. When exposed to a conditioned odor, wasps’ memory duration increased in response to the number of experiences. Memory was observed at 28 h after one extra conditioning. The duration of the associative memory lasted 42 hours when 2 extra experiences were given, 50 hours after 3 experiences, and 58 hours after 4 extra conditioning experiences. Our results showed that T. brassicae can associate new odors to host existence, and they will show increased memory duration after multiple experiences.

آمار یکساله:  

بازدید 14956

دانلود 15778 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

باکتری Wolbachia به عنوان یک همزیست درون سلولی (انگل تولید مثلی) و تغییردهنده نسبت جنسی در گونه های مختلف Trichogramma شناخته شده است. با توجه به اهمیت این همزیست در برنامه های کنترل بیولوژیک، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان کارایی ژن wsp در شناخت این همزیست و نیز شناخت میزان شیوع آن در برخی جمعیت های بومی زنبور Trichogramma انجام گرفت. در این بررسی که طی سال های 1388 و 1389 انجام شد، از بین نوزده جمعیت تریکوگراما، هفت جمعیت، آلودگی به این باکتری همزیست را نشان دادند. تعداد هشت سویه از باکتری شناسایی شد که از این بین، شش سویه به بالا گروه A و زیرگروه Kue تعلق داشتند. دو سویه باقی مانده مربوط به بالاگروه B و زیرگروه Sib بودند. آلودگی دوگانه و چندگانه نیز در جمعیت های Trichogramma مشاهده شد. در بین سه گونه T. embryophagum، T. evanescnes و T. brassicae، بیشترین فراوانی Wolbachia در جمعیت های T. brassicae مشاهده شد. سوش های جمع آوری شده از استان مازندران بیشترین میزان آلودگی به Wolbachia را نشان دادند. با وجود تفکیک سویه های مختلف Wolbachia بر اساس ژن wsp، وجود نوترکیبی نشان داد که نتایج گروه بندی این همزیست با استناد به این ژن مورد تردید است.آنالیز نوترکیبی وجود برخی تبادلات ژنتیکی بین سویه های مختلف این باکتری در ژن wsp را به وضوح نشان داد. رویکرد جدید با موضوع کاربرد چند ژن (سیستم MLST) می تواند در مطالعه دقیق تر این روابط راهکاری موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سپهردوست حمید

نشریه: 

روستا و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

این مقاله بر آن است که نخست، براساس شاخص های زیربنایی، آموزشی و بهداشتی، به اندازه گیری درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان در بخش روستایی و سپس، به مقایسه عملکرد برنامه ای دولت طی برنامه سوم توسعه بپردازد. از مدل تاکسونومی عددی برای همگن سازی و سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، از ضریب اختلاف ویلیامسون برای مقایسه ضریب نسبی تغییرات، و نیز از روش تحلیل عاملی برای رفع هم خطی، کاهش عوامل، و استخراج عوامل موثر بر عدم توازن منطقه ای استفاده شد. نتایج گویای آن است که طی سال های 1378 تا 1383، اگر چه سیاست های برنامه ای دولت در رشد و توسعه بخش های روستایی استان نابرابری توزیع امکانات و تسهیلات را در پی داشت، اما مقایسه ضریب تغییرات نشان می دهد که برنامه سوم توسعه با اثراتی مثبت بر توزیع متعادل تر امکانات توسعه ای در بخش زیر ساخت ها، آموزش و بهداشت روستایی شهرستان های استان همراه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 112 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  315
 • صفحه پایان: 

  325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

باکتری Wolbachia به عنوان همزیست درون سلولی و عامل القاکننده بکرماده زایی در زنبورهای تریکوگراما محسوب می گردد، به نحوی که افراد ماده بدون جفتگیری تولید نتاج ماده خواهند نمود. با توجه به اینکه انتقال باکتری Wolbachia عمدتا از مادر به فرزندان و از طریق سیتوپلاسم تخم می باشد، این تغییر در سیستم تولیدمثلی میزبان موجب افزایش انتقال باکتری به نسل های بعدی می شود. در این بررسی انتقال درون و بین گونه ای باکتری القاکننده ماده زایی در بین زنبورهای تریکوگراما مورد بررسی قرار گرفت، که لاین ایرانیB 11W+  زنبور Trichogramma brassicae به عنوان زنبور آلوده به استرین  wBaT.bra باکتری و لاین های هلندی Y 175 زنبور T. brassicae و  GD 011زنبور  Trichogramma evanescens به عنوان زنبورهای غیرآلوده و گیرنده در نظر گرفته شدند. انتقال افقی در هر دو حالت با تغذیه هم زمان لاروهای آلوده و غیرآلوده زنبور به طور مشترک از یک عدد تخم  Mamestra brassicaeصورت گرفت و در نهایت با ردیابی باکتری در زنبورهای گیرنده به روش  PCRو با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن wsp، ناحیه ITS-2 و ریزماهوارک  TTG 49 موفقیت آمیز بودن انتقال باکتری به اثبات رسید. همچنین با بررسی نتاج افراد گیرنده در مجموع میزان انتقال درون گونه ای با %78.8 موفقیت در انتقال باکتری به نسل F1 و استمرار در القای بکر زایی در %38.5 از نسل بعدی، بیشتر از حالت بین گونه ای برآورد گردید. با توجه به مزیت های نسبی پارازیتوئیدهای تک جنسی برای استفاده در برنامه های کنترل بیولوژیک، نتایج این تحقیق می تواند از جنبه کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

امروزه تلفیق شیوه های مختلف کنترل آفت یکی از اصول مدیریت آفت می باشد. آنچه در این تلفیق ها اهمیت می یابد، اثرات متقابل این اقدامات و احتمال ناسازگاری بین آنها است. یکی از تلفیق هایی که امروزه مورد توجه است، کنترل تلفیقی کرم قوزه پنبه و انواع دیگری از بال پولکداران آفت زراعی با استفاده متوالی از زنبورهای پارازیتویید تخم Trichogramma spp. با باکتری(B. t. ) Bacillus thuringiensis علیه لاروهای همان آفت است. اگرچه این دو در توالی قرار می گیرند و می توان با زمان بندی مناسب اثرات سوء را به حداقل رساند، اما به دلیل چند نسلی بودن اغلب آفات هدف از جمله کرم قوزه، احتمال تداخل نسل ها و هم زمانی مراحل لارو و تخم منتفی نیست. مضافاً حشرات کامل زنده مانده از تیمار لاروهای آفت می توانند توان زیستی پارازیتویید نسل بعد را تحت تاثیر قرار دهند. لذا اثرات احتمالی تیمار لارو آفت با B. t. روی پارازیتوییدهای نسل بعد نیاز به بررسی دارد. در این بررسی، فراسنجه های زیستی زنبورهای T. brassicae حاصل از تخم های کرم قوزه پنبه که در نسل قبل در سن سوم با غلظت LC20 باکتری B. t. تیمار شده بودند در قالب جدول زندگی– زادآوری در کنار شاهد تیمار نشده ارزیابی شد. بررسی فراسنجه های رشد جمعیت پایدار T. brassicae نشان داد که هیچ کدام از فراسنجه های زیستی زنبور مذکور تحت تاثیر تیمار باکتری واقع نشد و اختلاف معنی داری بین شاهد و تیمار باکتری مشاهده نگردید. میانگین نرخ تولید مثل خالص (R0) برای دو تیمار، 85/3 ± 22/41، ماده/ ماده/ نسل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، 009/0 ± 3545/0 بر روز و متوسط زمان یک نسل (T)، 19/0 ± 49/10 روز به دست آمد. بدین ترتیب تیمار باکتری ظرفیت تولیدمثل، نشوونما و زنده مانی این پارازیتویید را تغییر نداده است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript