نتایج جستجو

133

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma Pintoi پرورش یافته بر روی بید آرد (Ephestia kuehniella) و بید غلات (Sitotroga cerealella) نسبت به تراکم های مختلف تخم میزبان های مذکور مورد مطالعه قرار گرفت و پارامترهای قدرت جستجو و زمان دستیابی زنبور در دو وضعیت آزمایشی با هم مقایسه گردید. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نوع میزبان آزمایشگاهی (از لحاظ کیفیت و اندازه) بر روی یکی از خصوصیات مهم رفتاری زنبور پارازیتوئید یعنی واکنش تابعی بود که مطالعه این خصوصیت از جمله روشهای ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی است. زنبورهای پارازیتوئید به تعداد 15 نسل بر روی هر یک از میزبانها پرورش یافتند و زنبورهای حاصل برای انجام آزمایشها مورد استفاده قرار گرفتند. در هر دو آزمایش واکنش تابعی از تراکم های 2، 4، 6، 8، 14، 20، 30، 40 و 50 عدد تخم میزبان استفاده شد و هر یک از این تراکم ها بعد از استقرار در داخل لوله آزمایش، به مدت 24 ساعت در اختیار یک زنبور ماده جفتگیری کرده، قرار گرفتند. تجزیه داده های واکنش تابعی در دو مرحله و با استفاده از نرم افزار SAS انجام گرفت. برای تعیین نوع واکنش تابعی از رگرسیون لجستیک نسبت مقدار برآورد شده برای تعداد تخم های پارازیته شده به تعداد تخم موجود در تراکم اولیه و برای تعیین پارامترهای قدرت جستجو و زمان دستیابی از رگرسیون غیرخطی )روش Least square و تکنیک (DUD استفاده شد. واکنش تابعی هر دو نوع زنبور (پرورش یافته بر روی بید آرد و بید غلات) از نوع سوم بود و مدل Holling بهتر توانست داده های واکنش تابعی را توصیف نماید. قدرت جستجو، زمان دستیابی، حداکثر میزان پارازیتیسم و حداکثر درصد پارازیتیسم برآورد شده در هر روز برای زنبورهای پرورش یافته بر روی بید آرد به ترتیب 0.0048، 0.965، 22.88 و 84.29  و برای زنبورهای پرورش یافته بر روی بید غلات به ترتیب 0.0016، 1.169، 16.92 و 44.03 بود. بالا بودن قدرت جستجو و پایین بودن زمان دستیابی زنبورهای پرورش یافته بر روی بید آرد نشانگر کارایی بیشتر این زنبورها نسبت به زنبورهای پرورش یافته بر روی بید غلات می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 87 استناد 3 مرجع 1
نویسنده: 

عطاران محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 12)
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

در دسترس بودن میزبان در استراتژی تولید مثل عوامل کنترل بیولوژیک مؤثر است. در این مطالعه اثر تأخیر در دسترسی زنبور Trichogramma Pintoi به میزبان در دمای ◦ C1± 25، رطوبت نسبی 5± 65% و دوره نوری (L: D) 16: 8 با تیمارهایی از صفر تا چهار روز عدم دسترسی به میزبان در 10 تکرار بررسی شد. به زنبورهای هر یک از تیمارها پس از دوره محرومیت از میزبان تا پایان عمر، روزانه تخم Sitotroga cerealella داده شد. طول عمر زنبورهای ماده، تعداد تخم های پارازیته و نتاج خارج شده شمارش شدند. نتایج نشان داد که زنبورهای با چهار روز محرومیت از میزبان، طول عمر بیشتر (16/14روز) اما غیرمعنی داری نسبت به بقیه داشتند. میانگین باروری زنبورها نیز با افزایش مدت محرومیت از میزبان کاهش یافت و از 5/116 به 6/70 عدد تخم / ماده رسید. مدت زمان محرومیت از میزبان تاثیری بر درصد خروج نتاج زنبورها نداشت. به نظر نمی رسد تأخیر چند روزه در دسترسی به میزبان روی ویژگی های زیستی این زنبور تأثیر منفی چندانی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  881
 • صفحه پایان: 

  888
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

بررسی بیولوژی آزمایشگاهی زنبور Trichogramma Pintoi و تاثیر نوع میزبان مورد استفاده برای پرورش در بهینه سازی پرورش انبوه آن می تواند حائز اهمیت باشد. دربیولوژی آزمایشگاهی زنبورT.Pintoi  مدت زمان هریک از مراحل رشدی، زادآوری، نسبت جنسی و نرخ رشد زنبور پرورش یافته روی تخم های بید غلات(Sitotroga cerealella Olivier)  و بید آرد(Ephestia kuehniella Zeller)  مورد مطالعه قرار گرفت. برای مطالعه بیولوژی آزمایشگاهی، 40 زنبور ماده بارور از کلنی های پرورش زنبور روی تخم بیدهای آرد (TPE) و غلات(TPS)  جداگردید و روزانه 150 عدد تخم تازه میزبان پرورشی مربوطه دراختیار هر زنبور قرارداده شد و تخم های روز قبل به تفکیک نگهداری شدند. آزمایشات در دمای 1± 25 درجه سانتیگراد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و رطوبت نسبی 5 ±50 درصد انجام گرفت . طول دوره پیش از بلوغ (جنینی ، لاروی و شفیرگی) در زنبورهای TPE و TPS به ترتیب 12و 11 روز بود. این زنبورها فاقد دوره پیش از تخمریزی بوده و قادرند بلافاصله بعد ازخروج ازتخم تخمریزی کنند. میانگین طول دوره تخمریزی، دوره بعد از تخمریزی، طول دوران بلوغ و طول عمر حشرات ماده در زنبورهای گروه TPE به ترتیب 8.24 ، 2.09 ،10.33، 22.33 روز و در زنبورهای TPS به ترتیب 5.17، 1.77، 6.93، 17.93 روز تعیین شد که این مقادیر بصورت معنی داری درزنبورهای پرورش یافته بر روی بیدآرد بیشتر از زنبورهای پرورش یافته بر روی بید غلات بود. تعداد کل تخم گذاشته شده توسط هرفرد ماده در طول عمر خود، درصد تفریخ تخم ها و نسبت افراد ماده تولید شده در زنبورهای TPE به ترتیب 97.3، 91.86، 0.53 و در زنبورهای TPS به ترتیب 71.6، 95.81، 0.70 محاسبه گردید که تعداد تخم گذاشته شده در زنبورهای TPE بیشتر از TPS بود ولی درصد تفریخ تخم ها و نسبت افراد ماده در زنبورهای TPS بیشتر ازTPE بدست آمد. با اینکه درصد تفریخ تخم و نسبت افراد ماده تولید شده در زنبورهای TPS بالاتر بود ولی از آنجاییکه زنبورهای TPE بصورت معنی داری تعداد تخم بیشتری تولید کرده بودند، لذا در نهایت تعداد افراد ماده تولید شده توسط زنبورهای TPE بیشتر از زنبورهای TPS بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبورهای TPS,TPE به ترتیب 0.257 و0.281 محاسبه گردید که در زنبورهای پرورش یافته روی بید آرد اندکی پایین تر بود. با درنظرگرفتن کلیه پارامترهای محاسبه شده می توان اظهار داشت که زنبورT.Pintoi با تخم های بید آرد سازگاری بیشتری داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AHMADIPOUR R. | FARROKHI S. | SHAKARAMI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TOMATO LEAFMINER, TUTA ABSOLUTA (MEYRICK) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) IS A DEVASTATING PEST OF TOMATO IN THE WORLD, IS NATIVE TO SOUTH AMERICA. IN EUROPE, IT WAS FIRST DETECTED IN SPAIN IN 2006 AND AFTERWARD IT RAPIDLY SPREAD TO SEVERAL COUNTRIES. …

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep., Plutellidae) یکی از آفات کلیدی مزارع کلم در سراسر دنیا می باشد. در این مطالعه اثر سه دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس بر پارامترهای زیستی و کیفی زنبورهای پارازیتوئید  T. brassicae, T. embryophagum, Trichogramma Pintoi (Hym.; Trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. به همین منظور یک ماده یکروزه جفتگیری کرده از هر گونه در داخل لوله های آزمایش حاوی 50 عدد تخم شب پره پشت الماسی قرار داده شد و تخم ها روزانه به مدت 3 روز جایگزین شدند. سپس لوله های آزمایش تحت شرایط کنترل شده، رطوبت 5±65 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در سه دما نگهداری شدند. آزمایشات در قالب طرح اسپیلت پلات با 5 تکرار انجام گردید. میزان پارازیتیسم زنبور تریکوگراماروی 150 عدد تخم آفت در 3 دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب 44.62، 52.87 و 51.62 برای T. brassicae؛ 52.12، 59.62 و 54.62 برای T. embryophagum؛ 62.25، 68.50 و 65.75 برای T. Pintoi بود. درصد خروج حشرات کامل نیز به ترتیب 89%، 87% و 86% برای T. brassicae؛ 90%، 91% و 90% برای T. embryophagum؛ 89%، 89% و 88% برای T. Pintoi بود و نسبت جنسی ماده ها به ترتیب 0.63، 0.60 و 0.59 برای T. brassicae؛ 0.66، 0.64 و 0.58 برای T. embryophagum؛ 0.62، 0.59 و 0.38 برای T. Pintoi بود. درصد خروج حشرات کامل تفاوت معنی داری نشان نداد. زنبور T. Pintoi بیشترین پارازیتیسم را داشت و بیشترین نسبت جنسی ماده ها متعلق به T. embryophagum و کمترین متعلق به T. Pintoi بود. بر اساس نتایج بدست آمده، این مطالعات در برنامه رهاسازی پارازیتوئیدها در جهت کنترل این آفت می تواند مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

یکی از مهم ترین آفات باغات انار ایران، شب پره کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae می باشد که این آفت سالانه خسارت های قابل توجهی به باغات انار وارد می سازد. زنبور های تریکوگراما یکی از عوامل اصلی کنترل بیولوژیک این آفت در سطح باغ ها هستند که می توان در آن ها به شکل موثری برای کاهش خسارت استفاده شود. در این تحقیق زیست شناسی و برخی از فراسنجه های مهم زیستی سه گونه زنبور Trichogramma brassicae، T. embryophagum و T. Pintoi روی تخم E. ceratoniae در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی بیولوژی آزمایشگاهی، طول دوره تخم ریزی، دوره بعد از تخم ریزی و طول دوران بلوغ در زنبور T. brassicae پرورش یافته روی کرم گلوگاه انار به ترتیب 7.80، 0.90، 8.70 روز و در زنبور T. embryophagum به ترتیب 8.20، 1.00، 9.20 روز و در زنبور T. Pintoi به ترتیب 7.40، 1.10، 8.50 روز محاسبه شد و این زنبورها فاقد دوره پیش از تخم ریزی بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، متوسط زمان هر نسل (T) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (l) در زنبور T. brassicae روی تخم کرم گلوگاه انار به ترتیب 28.626 تخم، 0.262 بر روز، 12.558 روز، 1.330 بر روز و در زنبور T. embryophagum به ترتیب 39.247 تخم، 0.311 بر روز، 11.645 روز و 1.365 بر روز و در زنبور T. Pintoi به ترتیب 28.626 تخم، 0.262 بر روز، 12.558 روز و 1.300 بر روز به دست آمد که بین آن ها از نظر آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5 درصد وجود داشت. باتوجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که کارایی زنبور T. embryophagum نسبت به دوگونه دیگر یعنی T. brassicae و T. Pintoi روی تخم شب پره کرم گلوگاه انار بیشتر است. بنابراین گونه مزبور برای استفاده در برنامه های مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

تامین منابع غذایی کمکی می تواند باعث افزایش طول عمر و باروری دشمنان طبیعی گردد. کاشت گیاهان پوششی گل دار در کنار محصول اصلی یکی از روش های تامین منابع غذایی کمکی مانند شهد و گرده برای دشمنان طبیعی است. در این پژوهش اثر گیاه پوششی گل دار گل عسل (Alyssum maritimum) بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae در آزمایشگاه، گلخانه و باغ سیب بررسی شد. طول عمر و باروری زنبور T. cacoeciaدر حضور گل گیاه گل عسل در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت (به ترتیب 055/0± 6/9 و 371/0 ± 3/3 روز؛ 547/0 ± 7/ 50 و89/3 ± 28 تخم سیاه شده). حضور گیاه کامل گل عسل در قفس، طول عمر (166/0 ± 5/12 روز) و میزان پارازیتیسم (415/1 ± 8/377 تخم سیاه شده) زنبور در تخم های تله در گلخانه را نیز افزایش داد. پارازیتیسم زنبور T. cacoeciaدر حضور گیاه گل عسل در باغ سیب، پنج روز و در تیمار شاهد تنها در روز اول پس از رهاسازی ثبت شد. همچنین میزان پارازیتیسم زنبور در حضور گیاه گل عسل (5/16 %) به طور معنی داری بیشتر از میزان پارازیتیسم آن در غیاب آن (23/6 % در تیمار شاهد) بود. این آزمایش ها نشان داد شهد گیاه گل عسل به لحاظ کیفی برای زنبور پارازیتویید T. cacoeciae مناسب است و این زنبور توانایی استفاده از شهد گل عسل را دارد. بنظر می رسد، کاشت گیاه گل عسل در اکوسیستم های باغی با تامین منابع انرژی – شهد و گرده– می تواند کارایی عامل بیولوژیک را افزایش و در نتیجه احتمال موفقیت روش های کنترل بیولوژیک را ارتقا دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript