نتایج جستجو

136

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WOLF G. | RITZ E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1396-1405
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3991
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3991

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  4607-4619
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

مقدمه: نشانگرهای زیستی فرآیند تشخیص زود هنگام بیماری و شناسایی افرادی که در معرض خطر عوارض ناشی از بیماری هستند، را تا حد زیادی بهبود می بخشد. دیابت شیرین گروهی از اختلالات متابولیک متنوع و پیچیده است. هر دو دیابت نوع 1 (Type 1Diabetes, T1D) و دیابت نوع 2 (Type 2 Diabetes, T2D) با تغییرات متمایزی در مشخصات microRNAها (miRNAs) در خون همراه هستند، که گاهی اوقات چندین سال قبل از بروز بیماری قابل تشخیص است. اخیرا، توجه زیادی به نقش miRNAs به عنوان نشانگرهای زیستی در T2D شده است. هدف از این بررسی مطالعه مروری میزان بیان miRNAهای مختلف در گروه های پیش دیابتی per-T2D)، (T2D و سالم بود. نتیجه گیری: پس از ارزیابی مقالات متعدد، از جمله مقالات اصلی، متاآنالیز و مطالعات مروری، مشخص شد که بیان miRNAهای خاص از نظر آماری در گروه های سالم، pre-T2D و T2D متفاوت است. علاوه بر این میزان بیان miRNAهای خاص در پیشگیری بیماری و اصلاح ساختار ژن مفید می باشد. این مطالعه نشان می دهد که سطح بیان miRNAها می تواند به عنوان ابزاری غیر تهاجمی و سریع برای تمایز افراد دیابتیک از همتایان سالم در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 8

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب پیشگیری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  132-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر کاهش استرس ادراک شده، افزایش خودکارآمدی و ارتقای کیفیت خواب سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. روش , ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان مبتلابه دیابت نوع 2 ساکن در جزیره کیش در سال 1400 بودند که 30 نفر از آنان به روش هدفمند انتخاب شدند و سپس به روش کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در معرض 8 جلسه آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت و در 3 مرحله پیش آمون-پس آزمون و پیگیری (2 ماهه) ازطریق پرسش نامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران، پرسش نامه خودکارآمدی شرر و همکاران و پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبورگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته , ها: نتایج نشان داد اثر تعاملی گروه×زمان بر استرس ادراک شده (P=0/001, 42/062=F)، خودکارآمدی ( F= 91/845, 0/001=P ) و کیفیت خواب سالمندان (410/P=0/001, F=5) در سطح معناداری (01/0>P) معنادار است و اجرای متغیر مستقل منجر به کاهش استرس ادراک شده، افزایش خودکارآمدی و کیفیت خواب در گروه آزمایش شده است. نتیجه , گیری: براساس یافته های این پژوهش می توان از آموزش تنظیم هیجانی برای کاهش استرس ادراک شده و بهبود خودکارآمدی و کیفیت خواب سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه و هدف: پروتیین های خانواده لیپوکالین، آدیپوکاین هایی هستند که با چاقی، دیابت نوع 2 (T2D) و سندرم متابولیک همراه هستند. تمرین ورزشی و ترکیبات فعال گیاهان دارای اثرات ضددیابتی بوده و می توانند در درمان T2D استفاده شوند. در این مطالعه اثر تمرین ورزشی و خیار تلخ بر رتینول متصل شونده به پروتیین 4 (RBP4)، پروتیین متصل به اسیدچرب-4 (FABP4) و لیپوکالین-2 (LCN2) در مردان T2D بررسی شد. روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 36 نفر مرد T2D تهرانی انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل، خیارتلخ، تمرین و تمرین+خیار تلخ) تقسیم شدند. گروه های تمرین به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه (با شدت 40 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره و مدت 15 تا 45 دقیقه) در برنامه تمرینی هوازی فزاینده شرکت کردند. گروه های خیار تلخ و تمرین+ خیار تلخ، 2000 میلی گرم پودر خشک میوه خیار تلخ را به مدت هشت هفته (دوبار در روز قبل از صبحانه و شام) مصرف نمودند. دو روز قبل و بعد از اجرای پروتکل، در حالت ناشتا خون گیری انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و ANOVA در سطح معنی داری 0/05

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 110 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

Background: Inflammation is one of the main causes of obesity and type 2 diabetes due to obesity and can increase metabolic disorders. Because exercise and diet are effective in reducing inflammation, Hence, Present Study Examined the Effects Of 24 Weeks Interventions On IL-6 Index Changes in Obesity Type 2 Diabetic Men: Influenced by HIIT And Diet Regimes Methods: In this study, 70 men (Obese Type 2 Diabetic Patients) were randomly assigned into 7 groups (4 groups in different diet plus HIIT intervention and 3 groups only in different diet) that involved adherence to a 1, 200 kcal/day for 1 week until 1, 900 kcal/d diet for 24 weeks while participating in a supervised HIIT (12 week) followed with 4 weeks primarily diet regimes. Diet regimes consist of standard diet (50% CHO, 32% fat), low carbohydrate diet (25% CHO, 57% fat; 70% of 57% fat was unsaturated fat), low fat diet (67% CHO, 15% fat) and high fat (25% CHO, 57% fat; 50% of 57% fat was saturates fat), while protein was 18% for all groups. Anthropometrics and physiologies parameters, Body composition and fasting blood samples were obtained at 0, 4, 8, 14, 20 and 24 weeks. Data were analyzed by repeated measures analysis, one-way ANOVA test. Data are presented as mean± SD changes from baseline. Results: results indicated that between differences times wasn’ t show significant different (F (5, 315) =3. 66; P=0. 002; η 2=0. 055). also results demonstrated that within groups changes interactions don’ t show significant different (F (5, 315) =1. 61; P=0. 025; η 2=0. 133). This results also revelated that maximum increase and decrease of IL-6 was in high fat diet (28. 09± 19. 80) and low CHO+HIIT (-28. 89± 25. 13) after 24 weeks interventions. maximum increase and decrease of IL-6 was in high fat diet (26. 74± 25. 33) and low fat +HIIT (-32. 11± 29. 17) After 12 weeks HIIT + diet interventions. Conclusion: Results support contentions that different diet regimes and exercise were selectively aff ects Pro Inflammatory markers and that changes in low CHO and low fat plus HIIT and low CHO meals plus with HIIE may be benefit for obese type 2 diabetic patients.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 35 استناد 0 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (مسلسل 94)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  366
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 28 استناد 366 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه-1)
 • صفحات: 

  104-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  15364
 • دانلود: 

  11145
چکیده: 

Background and aims: Type 2 diabetes (T2D) is a strong independent risk factor for cardiovascular disease (CVD). The purpose of this study was to examine the effects of short sprint interval training (SIT) and combined aerobic + resistance training (A+R) on Framingham risk score (FRS) and metabolic syndrome severity scores (MetS score) in overweight women with T2D. Methods: In this single-blind randomized clinical trial, 52 overweight females afflicted with T2D (aged 45-60 years, BMI>30 kg/m2, HbA1C ≥ 6. 5%) were randomly assigned to either SIT (n = 17), combined training (n = 17), and control groups (n = 18). Interventions consisted of SIT or combined aerobic-strength training for 10 weeks. Data were analyzed using a paired t test to compare pretest and posttest results in each group. A one-way ANOVA was employed to compare the number of changes in the experimental and control training groups after 10 weeks. Results: The results indicated that there were significant differences between the groups in FRS (P = 0. 001). However, no difference was found in Mets score (P = 0. 160). In addition, significant differences were observed in FRS between SIT and combined training groups (P = 0. 018) and also SIT and control groups (P = 0. 001). Conclusion: The results highlighted that SIT as compared to the combined training could be an effective strategy to improve FRS and Mets score in women with T2D.

آمار یکساله:  

بازدید 15364

دانلود 11145 استناد 1260 مرجع 0
نشریه: 

GENE, CELL AND TISSUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19215
 • دانلود: 

  10084
چکیده: 

Background: Type 2 Diabetes (T2D) is a chronic metabolic disease associated with increased mortality and morbidity. High levels of glucose can damage organs, such as the kidneys, eyes and nerves. Oxytocin (OXT) can regulate feeding behavior, energy balance, insulin sensitivity and insulin secretion. The OXT Receptor (OXTR) mediates the action of OXT on cells. The role of OXTR polymorphism in carbohydrate metabolism disorders, especially in T2D, is not clear.Objectives: The current study aimed to investigate the possible associations between OXTR polymorphism and the risk of developing T2D.Patients and Methods: To study genetic polymorphisms, 120 patients with T2D and 120 controls were selected. Genotyping of the OXTR rs53576 and rs2254298 variants was performed using allele-specific Polymerase Chain Reaction (PCR) and Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) PCR, respectively. Data were analyzed using Chi-square analysis and logistic regression.Results: The logistic regression analysis suggested no significant associations of OXTR Single Nucleotide Polymorphism (SNP) rs22542987 in genotypes (OR = 1.054, 95% CI: 0.557 - 1.995, P = 0.871) and alleles of patients with T2D in the study population (OR = 1.004, 95% CI: 0.547 - 1.845, P = 1). The rs53576 polymorphism showed the TT genotype (OR = 0.466, %95CI: 0.22 - 0.94, P = 0.035), as well as T allele (OR = 0.66, %95 CI: (0.46 - 0.95), P = 0.03) in the patients and control group with a significant difference suggesting the protective role this polymorphism plays in T2D.Conclusions: Our findings showed that the genotype TT rs53576 OXTR, as well as T allele had significant differences in our population and play a protective role. Therefore, it is suggested to place more interest on these OXTR in large populations and different ethnic groups.

آمار یکساله:  

بازدید 19215

دانلود 10084 استناد 0 مرجع 0
litScript