نتایج جستجو

1346

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

135

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

مطالعه فیزیولوژی میکروارگانیزمها نظیر باکتری های بیماری زا و رفتار رشد آنهادر برابرعوامل محیطی نه تنها به جنبه های پیشگیری وکنترل بیماری های حاصله کمک می نماید بلکه از این طریق می توان به ایجادشرایط بهینه برای تولید محصولات بیولوژی مانند واکسن ها دسترسی یافت. در این مطالعه اثرات درجه حرارت و pH بر رفتار رشد استرپتوکوکوس اینیایی یکی از عوامل استرپتوکوکوزیس در ماهیان بررسی گردید. آزمایش ها در درجه حرارت های 35oC و 30oC و 25oC و pH های آغازین 8.5 و 7 و 5.5 انجام شد. مقایسه رگرسیون خطی بدست آمده از این آزمایش ها نشان داد که در pH خنثی (7) بیشترین رشد در درجه حرارت 35oC و در pH های آغازین (8.5 و 5.5) در درجه حرارت 30oC بود وکمترین میزان رشد در درجه حرات 25oC و pH آغازین 5.5 بدست آمد.مطالعه آماری نشان دادکه تاثیر pH بر رشد باکتری بیشتر از درجه حرارت بوده است. تفاوت معنی داری در رفتار رشد باکتری در درجه حرارت های مختلف در 5.5pH (P<0.05) دیده شد.د رجه حرارت 30oC و pH آغازین 8.5 منجر به بیشترین میزان زیست توده باکتری گردید. نتایج این مطالعه نشان دادکه در طی 24 ساعت کشت باکتری بیشترین میزان تعداد سلول های زنده (Cfuml-1) 1.3 ´ 109، زیست توده باکتری برابر (g/L)1.08، میزان لاکتات تولید شده برابر (g/L) 1.87، ضریب بازده گلوگزبرابر (g.g-1)yx/s=0.438، بیشرین سرعت رشد ویژه در مرحله رشد لگاریتمی برابر (h-1)m=0.35 و کمترین میزان گلوگزباقیمانده برابر (g/L)0.0018 و کوتاهترین زمان تقسیم باکتری (h) 1.88 اندازه گیری شد. این یافته ها نشان دادکه استرپتوکوکوس اینیایی در شرایط بسته و درجه حرارت 30oC و pH آغازین 8.5 از رشد بهتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOTEVALI BASHI M. | HOJATI Z. | WALMSLEY R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: Streptococcus Iniae IS ONE OF THE IMPORTANT PATHOGENIC BACTERIA IN AQUATIC FLORA AND BY EXTENSION OF DRUG RESISTANCE STRAINS OF THIS ORGANISM, IT IS NECESSARY TO IDENTIFY AND USE NOVEL COMPOUNDS TO INHIBIT THIS PATHOGEN. ZINC NANOPARTICLES ARE IMPORTANT NEW ANTIBACTERIAL AGENTS THAT WE HAVE ASSESSED THEIR INHIBITORY POTENCY ON Streptococcus Iniae....

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

باکتری Streptococcus Iniae مهم ترین عامل عفونی ایجادکننده خسارات اقتصادی در مزراع پرورشی کشور است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی اسانس های گیاهی زولنگ (Eryngium campestre)، اناریجه (Pimpinella affinis)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss)، زیره سیاه (Bunium persicum) و سیر (Allium sativum) بر باکتری زئونوز استرپتوکوکوس اینیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین قدرت ضد باکتریایی اسانس ها از روش های استاندارد انتشار در دیسک، تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) استفاده گردید و استرپتومایسین به عنوان استاندارد به کار گرفته شد. حداقل غلظت غلظت کشندگی اسانس های زولنگ، اناریجه، آویشن شیرازی، زیره سیاه و سیر بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به ترتیب 1، 1>، 0.25، 0.12 و 0.5 میکروگرم بر میلی لیتر و مقادیر حداقل بازدارندگی برای اسانس های مذکور به ترتیب 0.5، 0.5، 0.06، 0.06 و 0.12 میکروگرم بر میلی لیتر و قطر هاله رشد به ترتیب 18.5±0.7، 17±0.4، 32.8±1.3، 22.8±1.1، 27.3±1.7 میلی متر تعیین شد. در این بررسی اسانس های زیره سیاه، آویشن شیرازی و سیر اثرات ضد باکتریایی مناسبی علیه S. Iniae از خود نشان دادند. بنابراین اسانس های مذکور پس از انجام مطالعات تکمیلی می توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های تجاری رایج برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

خالدی هدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 6
نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17251
 • دانلود: 

  9993
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background and Objective: Streptococcosis is one of the bacterial infections in fish, especially rainbow trout which infects brain and nervous systems of fish and is caused by S. Iniae. Estimation of the impact of disease prevalence by S. Iniae in fish farming in some countries is reported about 100 million dollars per year. Some of the most effective proteins in pathogenicity of these bacteria are SimA and CpsD. In order to design new and effective vaccine, in this study cloning of two genes of Streptococcus was performed into pNZ8148 vector and expressed in Escherichia coli.Materials and Methods: simA and cpsD genes were subcloned into pNZ8148 vector. Obtained constructs were transformed to expressing E. coli BL21 strain. After induction with nisin, SDS PAGE electrophoresis and Western blotting were used to confirm the procedures.Results: Using PCR with specific and universal primers, the accuracy of cloning was confirmed. Final verification of expressed protein was carried out by SDS-PAGE and western blotting.Conclusion: With regard to the obtained results, it seems that the generated gene construct in this study can be used as a vaccine against Streptococcosis in future researches.

آمار یکساله:  

بازدید 17251

دانلود 9993 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

به منظور مقایسه اثرات اسانس علیه برخی پاتوژنهای قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss)، از روش انتشار دیسک استفاده شد. حداقل غلظت مهار رشد و حداقل غلظت باکتری کشی و حداقل غلظت قارچ کشی با استفاده از روش میکرودایلوشن براث انجام شد. میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس اینیایی تحت تأثیر اسانس های زنیان (1± 26 میلی متر) و اسطوخودوس (1 ± 10 میلی متر) و میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری لاکتوکوکوس گارویه تحت تأثیر اسانس های زنیان (15/1± 33/24 میلی متر) و اسطوخودوس (57/0± 66/14 میلی متر) در مقایسه با قطر هاله عدم رشد آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین (52/1± 33/20 میلی متر) و اریترومایسین (0 میلی متر) نشان داد. در بین دو اسانس گیاهی مورد استفاده برای باکتری، اسانس زنیان با حداقل غلظت بازدارندگی برابر (017/0± 049/0 میکرولیتر بر میلی لیتر) دارای بیشترین خاصیت ضدباکتریایی بود. میانگین قطر هاله های عدم رشد قارچ ساپرولگنیا تحت تأثیر اسانس اسطوخودوس (57/0± 33/8 میلی متر) و میخک (1± 7 میلی متر) به عنوان مهارکننده در مقایسه با آنتی میکوتیک آمفوتریسین ب (1± 13 میلی متر) اختلاف معنی دار مشاهده شد. بنابراین می-توان اسانس میخک و اسطوخودوس را به عنوان مهارکننده طبیعی قارچ و اسانس زنیان و اسطوخودوس را به عنوان مهارکننده طبیعی باکتری در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان توصیه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus Iniae) به عنوان یک باکتری نوظهور و زئونوز تهدیدی برای مزارع پرورشی ماهی در سرتاسر جهان و سلامت انسان محسوب می شود. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) و نیسین بر روی رشد استرپتوکوکوس اینیایی بود. برای این منظور فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) با مقدار 103 عدد استرپتوکوکوس اینیایی در هر گرم تلقیح گردید و اثر اسانس زیره سبز با غلظت های 0، 0.005، 0.135 و 0.405 درصد و نیسین با غلظت های 0، 0.25 و 0.75 میکروگرم بر میلی لیتر بر روی رشد این باکتری در دماهای 4 و 10 درجه سلسیوس طی مدت 15 روز نگهداری بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد در نمونه های نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس، رشد باکتری هنگام استفاده مجزای اسانس زیره یا نیسین تا روز نهم به تعویق می افتد. در حالی که حالت ترکیبی این دو ماده رشد باکتری را تا روز سوم به تأخیر می اندازد. در دمای 10 درجه سلسیوس، نیسین تا روز سوم و اسانس زیره تا روز ششم و در ترکیب با هم تا روز ششم، توانستند مانع از رشد باکتری شوند. در دمای 4 درجه سلسیوس بیشترین تاثیر سینرژیسم در تیمار 0.405 درصد اسانس زیره سبز با 0.75 میکروگرم در میلی لیتر نیسین مشاهده شد. در حالی که این تاثیر در دمای 10 درجه سلسیوس، در تیمارهای 0.135 و 0.405 درصد اسانس زیره سبز و 0.75 میکروگرم در میلی لیتر نیسین دیده شد. در مقایسه با گروه شاهد، غلظت های نیسین و اسنس زیره سبز تفاوت معنی داری در مهار رشد باکتری داشتند (p<0.05). بنابراین می توان به این جمع بندی رسید که نیسین و اسانس زیره سبز به طور موثری رشد استرپتوکوکوس اینیایی را در فیله ماهی قزل آلا مهار می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 80 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

رومیانی لاله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1 (پیاپی 91)
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

بیماری های باکتریایی یکی از مهم ترین معضل های پیش روی توسعه آبزی پروری ایران محسوب می شود. باکتری های گرم مثبت و منفی گوناگونی مانند Aeromonas hydrophilaو Streptococcus Iniae سبب ایجاد عارضه های گسترده ای در ماهیان شده اند. استفاده از آنتی بیوتیک ها سبب مشکل هایی در مصرف کنندگان م ی شود. از این رو، استفاده از ترکیب های ضد میکروبی نوین با کم ترین عارضه مرسوم شده است. در این پژوهش ساختار رس بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی و روش اسیدی گرمایی اصلاح شد. مطالعه ها مشخص نمود که تغییرهایی طی اصلاح با دو روش در ساختار بنتونیت به دست آمده است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی دو نوع بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری گرم مثبت Streptococcus Iniae و باکتری گرم منفی Aeromonas hydrophila در شرایط آزمایشگاهی با دو روش منطقه مهار رشد باکتری (روش دیسکی) و آزمون لوله آزمایش( مایکرودایلوشن) مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین قدرت ضدمیکروبی به صورت کم ترین غلظت بازدارندگی و کم ترین غلظت کشندگی (MIC و MBC) از روش مایکرودایلوشن و شمارش کلونی در محیط کشت مولر هینتون اگار استفاده شد. نتیجه ها نشان داد که ترکیب اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی دارای MBC به میزان 85/42 و 57/28 میلی گرم در لیتر برای باکتری Aeromonas hydrophila در ده و سی دقیقه و 42/71 میلی گرم در لیتر در ده و سی دقیقه برای Streptococcus Iniae به ترتیب بودند. برای ماده اصلاح شده با روش اسیدی-گرمایی MBC به میزان 57/28 و 42/71 میلی گرم در لیتر برای باکتری Aeromonas hydrophila در ده و سی دقیقه به ترتیب 57/28 و 28/14 میلی گرم در لیتر در ده و سی دقیقه برای Streptococcus Iniae بودند. نتیجه های این پژوهش نشان داد که ترکیب های اصلاح شده بنتونیتی دارای اثرهای ضد میکروبی قوی بوده و قابلیت حذف عامل های بیماری زا را در شرایط آزمایشگاهی داشته و می توانند به عنوان ترکیب های نوین به منظور کنترل عامل های بیماری زا در سامانه های پرورشی مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

استرپتوکوکوزیس یکی از مخرب ترین بیماری ها در آبزی پروری جهانی است و تا کنون تلاش های زیادی در راستای مهار این باکتری صورت پذیرفته است. در این پژوهش توانایی پلی پپتید ضد میکروبی مصنوعی هپسیدین (EC-hepcidin1) در مهار باکتری Streptococcus Iniae ( عامل بیماری استرپتوکوکوزیس در آبزیان) در کشت سلولی اولیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با دیسسک دیفوژیون اثرات ضدباکتریایی این پلی پپتید مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی EC-hepcidin1 در برابر S. Iniae اندازه گیری شد. سپس کشت سلولی اولیه از باله ماهی تولید و محدوده سمیت این پلی پپتید برای سلول ها مشخص شد. کشت های سلولی اولیه ماهی با باکتری آلوده شد و در شرایط آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی پلی پپتید و میزان زنده مانی سلول ها درکشت سلولی، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مطالعه، حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی پپتید به ترتیب بیش از 75 و کمتر از 150 میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد. میزان سمیت پلی پپتید هپسیدین پس از 48 ساعت و در محدوده 25 تا 400 میکروگرم در لیتر سمیت کمی را نشان داد و سلول ها 60 تا 80 درصد زنده مانی داشتند. میزان زنده مانی سلول ها بعد از تلقیح باکتری با تراکم 10: MOI در سلول های ماهی قزل آلای رنگین کمان 55 درصد بود که بعد از تلقیح باکتری با تراکم 10: MOI به همراه 150 میکروگرم در میلی لیتر پلی پپتید، میزان زنده مانی سلول ها به 90 درصد افزایش یافت. در مجموع، پلی پپتید EC-hepcidin1 اثرات ضدباکتریایی مناسبی علیه S. Iniae در شرایط آزمایشگاهی داشت و در عین حال به دلیل سمیت کم در سلول های ماهی، قادر است میزان زنده مانی سلول های آلوده شده با این باکتری را افزایش داد. در جمع بندی پپتید EC-hepcidin1 اثرات ضد باکتریایی بر این باکتری داشته و سمیت کمی نسبت به سلول های ماهی دارد، لذا ادامه تحقیقات به صورت بالینی بر روی مراحل لاروی و مولدین این ماهی قابل پیشنهاد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
litScript