نتایج جستجو

23

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ACCORDING TO Smyrnium Cordifolium BOISS. PLANT SPREADED DISPERSION IN KOHGILUYEH & BOYER-AHMAD PROVINCE [1] , THIS RESEARCH DID THE STUDY QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF THIS PLANT ESSENCE IN THIS PROVINCE. FOR THIS PURPOSE, AFTER THE …

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
نویسنده: 

امیری حمزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

زمینه و هدف: Smyrnium Cordifolium گیاهی است از خانواده جعفری که در نواحی غرب و جنوب غرب ایران بصورت وحشی می روید و در این مناطق دارای استفاده های متعدد غذایی و دارویی است. روش ها: گیاه مذکور در مرحله پس از گلدهی از ارتفاعات غرب خرم آباد جمع آوری شد. اثرات ضد میکروبی اسانس و عصاره های آبی، متانولی واتری بخش های مختلف گیاه بر روی هفت باکتری بیماری زا با روش حفر چاهک و اندازه گیری قطر هاله بازدارندگی رشد مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش از حلالهای متانول، اتانول و دی اتیل اتر به عنوان شاهد و از آنتی بیوتیک جنتامایسین برای برای مقایسه اثرات آنتی باکتریال استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که اسانس این گیاه بر علیه باکتری های گرم مثبت مورد مطالعه دارای اثرات ضد میکروبی قابل توجهی است. از بین عصاره های مورد استفاده اثرات آنتی باکتریال عصاره های آتانولی و اتری بیش از بقیه است. عصاره های آبی بخش های مختلف گیاه در اغلب موارد فاقد اثرات ضد میکروبی است در این مورد عصاره آبی برگ گیاه که بر علیه باکتری شیگلا دارای اثرات باکتری کشی مشخصی است یک استثنا محسوب می شود. نتیجه گیری: در اغلب موارد اثرات ضد میکروبی اسانس و عصاره های مختلف این گیاه بر علیه باکتری های گرم مثبت بیشتر از باکتری های گرم منفی است. مقاومت بالاتر باکتری های گرم منفی می تواند به حضور غشای فسفولیپیدی خارجی تقریبا غیر قابل نفوذ به ترکیبات چربی دوست نسبت داده شود. اثرات ضد میکروبی اسانس این گیاه احتمالا بدلیل وجود مقادیر بالای سزکوئی ترپنهای اکسیژنه بویژه Curzerene و Curzerenone می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 100 استناد 0 مرجع 4
نویسنده: 

KHANAHMADI M. | REZAZADEH SH. | TARAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ACCORDING TO Smyrnium Cordifolium BOISS. PLANT SPREADED DISPERSION IN KOHGILUYEH &BOYER-AHMAD PROVINCE [1], THIS RESEARCH DID THE STUDY QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF THIS PLANT ESSENCE IN THIS PROVINCE. FOR THIS PURPOSE, AFTER THE PLANT …

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1(پی آیند 74) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

Smyrnium Cordifolium گیاهی است از خانواده جعفری که در نواحی غرب و جنوب غرب ایران به صورت وحشی می روید و در این مناطق دارای استفاده های متعدد غذایی و دارویی است. گیاه مذکور از ارتفاعات شمال غرب خرم آباد جمع آوری گردید. گیاهان جمع آوری شده پس از خشک شدن در سایه با روش تقطیر با آب (Hydrodistillation) مورد اسانس گیری قرار گرفتند، بازده اسانس w/w و 0.45% بود. اسانس ها جهت تجزیه و شناسایی مواد متشکله آن به دستگاه های GC و GC/MS تزریق شدند.بررسی های آناتومیکی نیز با روش رنگ آمیزی مضاعف و با استفاده از دو رنگ کارمن و بلودومتیلن صورت گرفت. در اسانس این گیاه ترکیب های سزکویی ترپنی قسمت اعظم اسانس را تشکیل دادند، در این میان دو سزکویی ترپن اکسیژنه  curzereneو (16.9%) و curzerenone و (33.8%) بیشترین مقادیر را دارا هستند. از ترکیبهای شاخص دیگر این گیاه می توان germacrene-D و (13%)،  isopimarolو (10.9%)، phyllocladanol و (8.7%) را نام برد. مطالعه ساختارهای آناتومیکی نیز نشان داد که کانالهای ترشح کننده اسانس در ساقه این گیاه در بخشهای مختلف ساقه یافت می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3(پی آیند 73) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  195
 • صفحه پایان: 

  199
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

Smyrnium Cordifolium گیاهی است از خانواده جعفری که در نواحی غرب وجنوب غرب ایران به صورت وحشی می روید و در این مناطق دارای مصارف متعدد غذایی و دارویی است.گیاه مذکور در مراحل قبل از گلدهی، گلدهی و رسیدگی میوه ها جهت بررسی تغییرات کمیوکیفی اسانس در طی مراحل مختلف رشد جمع آوری گردید. گیاهان جمع آوری شده پس از خشک شدن در سایه با روش تقطیر با آب (Hydrodistillation) مورد اسانس گیری قرار گرفتند، بازده اسانس مراحل مختلف بین w/w و 0.3% تا w/w و 0.7% متغیر بود .بیشترین مقدار اسانس مربوط به مرحله رسیدگی میوه ها و کمترین مقدار مربوط به مرحله قبل از گلدهی بود. اسانسها جهت تجزیه و شناسایی مواد متشکله آن به دستگاههای GC و GC/MS تزریق شدند. ترکیبات شناسایی شده موجود در اسانس در مراحل مختلف رشد گیاه از نظر کمی و کیفی تفاوتها و شباهت هایی را با هم نشان می دهند. در اسانس این گیاه در مجموع 18 ترکیب شناسایی گردید. که از بین آنها دو سزکویی ترپن اکسیژنه کوروزرن و کوروزرنون بیشترین مقادیر را دارا هستند. از ترکیبات مشترک و شاخص این گیاه در مراحل مختلف رشد می توان به جرماکرن - دی، ایزوپیمارول و فیلوکلادانول اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 111 استناد 2 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Smyrnium Cordifolium BOISS. IS BELONGS TO APIACEA. THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE SOME HABITAT CHARACTERISTIC OF Smyrnium Cordifolium SPECIES IN BOYER AHMAD REGION. IN THE STUDY AREA, 6 TRANSECTS WERE ESTABLISHED RANDOMLY. FOR EVERY 10 …

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

گیاه آوندول با نام علمی Smyrnium Cordifolium Boiss.، گیاهی معطر و بومی، متعلق به تیره چتریان (Apiaceae) می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تنوع کمی و کیفی اسانس گیاه آوندول و مقایسه آن در سه رویشگاه گرگو، محمودآباد و دارشاهی در شهرستان بویراحمد می باشد. بدین منظور، پس از جمع آوری سرشاخه های گلدار گیاه و خشک نمودن در محیط آزمایشگاه، اسانس گیاه مورد مطالعه، با استفاده از روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) استخراج شده و شناسایی و جداسازی مواد موثره اسانس ها، توسط دستگاه های GC-FID و GC/MSانجام شد. نتایج نشان داد میزان بازدهی اسانس در رویشگاه های مختلف دارای تفاوت معنی داری می باشد. به طوری که عملکرد متوسط اسانس از سه تیمار مورد مطالعه گرگو، محمودآباد و دارشاهی به ترتیب به میزان 25/0، 17/0 و 22/0 درصد بر مبنای وزن خشک گیاه (وزنی/ وزنی)، محاسبه گردید. مقایسه ای مواد موثره نشان داد که شش ترکیب شیمیایی کوروزرن (7/45 درصد)، منتوفوران (8/29 درصد)، بتا-المن (1/29 درصد)، آرومادندرن (6/20 درصد)، آلفا-سدرن (9/16 درصد) و ژرماکرن دی (5/16 درصد) از مهم ترین ترکیبات غالب و مشترک در هر سه رویشگاه بودند. بر اساس نتایج، بیشترین میزان اجزای شاخص و مشترک مربوط به ترکیب شیمیایی کوروزرن در رویشگاه محمودآباد و کمترین میزان اجزای شاخص و مشترک مربوط به آلفا-سدرن در رویشگاه گرگو است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر کمیت و کیفیت شاخص های اسانس استحصالی گیاه آوندول در رویشگاه های مختلف متفاوت و تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  334
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

مقدمه: آوندول گیاهی است از خانواده جعفری که در نواحی غرب و جنوب غرب ایران به صورت وحشی می روید و در این مناطق این گیاه دارای استفاده های متعدد غذایی و دارویی است.هدف: شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس گیاه S. Cordifolium رشد یافته در مناطق مختلف استان لرستان و بررسی تاثیر عوامل محیطی بر آن.روش بررسی: گیاه مذکور از پنج منطقه مختلف استان لرستان جهت بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس جمع آوری گردید. گیاهان جمع آوری شده پس از خشک شدن در سایه با روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند. اسانس ها جهت تجزیه و شناسایی مواد متشکله آن به دستگاه های GC و GC/MS تزریق شدند.نتایج: بازده اسانس مناطق مختلف بین 0.07 %v/w تا0.55 %v/w  متغیر بود. بیشترین مقدار اسانس مربوط به منطقه پلدختر و کمترین مقدار مربوط به منطقه الیگودرز بود در اسانس این گیاه در مجموع 18 ترکیب شناسایی گردید. در اسانس مناطق مختلف دو سزکویی ترپن اکسیژنه Curzerene و Curzerenone بیشترین مقادیر را دارا هستند. از ترکیبات مشترک و شاخص این گیاه در مناطق مختلف می توان Germacrene-D، Isopimarol، Phyllocladanal را نام برد. در مناطق کوهدشت و خرم آباد Curzerene به ترتیب با 39.4 و 34.2 درصد و در مناطق پلدختر، نورآباد و الیگودرز Curzerenone به ترتیب با 49.4، 33.8 و 35.6 درصد ترکیبات اصلی اسانس را تشکیل می دهند .Germacrene-D از سزکویی ترپن های موجود در این گیاه است که در اسانس مناطق الیگودرز و نورآباد در مقدار قابل توجه وجود دارد.نتیجه گیری: ترکیبات شناسایی شده موجود در اسانس نواحی مختلف از نظر کمی و کیفی تفاوت ها و شباهت هایی را با هم نشان می دهند. آنالیزهای GC/MS نشان داد که در مناطق مختلف ترکیبات سزکویی ترپنی عمده ترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه آوندول محسوب می شوند. ترکیبات مونوترپنی آلفا - پینن و بتا - پینن فقط در نمونه های نورآباد و الیگودرز با اقلیم سرد مشاهده می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 334

دانلود 103 استناد 0 مرجع 10

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript