نتایج جستجو

16

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مدل Sirmod یکی از ابزارهای بسیار مفید در ارزیابی سیستم های آبیاری است که باید قبل از به کارگیری آن در عمل مورد ارزیابی قرار گرفته و درجه تاثیر پارامترهای ورودی در نتایج حاصله بررسی شود. حساسیت مدل Sirmod در سه روش حل رابطه سانت – ونانت با ±25% تغییر در پارامترهای ورود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که مدل در فاز پیشروی و حجم رواناب در سه روش حل به دبی جریان ورودی و ضرایب تابع نفوذ حساسیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها (شیب، ضریب زبری و مقطع نشتی) از خود نشان می دهد. و در حجم آب نفوذ یافته به ضرایب تابع نفوذ و دبی بیش از سایر پارامترها حساس می باشد. این مدل به روش های حل رابطه سانت ونانت حساسیتی نشان نمی دهد. حساسیت مدل نسبت به نوع خاک نیز تغییر می کند. درصد تغییر در پارامترهای ورودی در اولویت حساسیت نقشی ندارد. به طور کلی پارامترهایی که باید با حداکثر دقت اندازه گیری شوند شامل دبی ورودی و ضرایب تابع نفوذ خاک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

برنامه کامپیوتری Sirmod یک مدل شبیه سازی است که در طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری سطحی استفاده می شود. در این مدل معادلات سانت- ونانت با سه روش هیدرودینامیک کامل، اینرسی صفر و موج کینماتیک حل می گردد. در این تحقیق عملکرد مدل در مزرعه ای با خاک رسی واقع در مزارع تحقیقاتی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. 15 دبی مختلف از 0.8 تا 1.2 لیتر در ثانیه به شیارهایی به طول 200 متر و به فاصله 0.75 متر عرضه شد. اندازه گیری های مزرعه ای به منظور تعیین سرعت پیشروی، رواناب، نفوذ، مقطع جریان و دبی ورودی انجام گرفت و نتایج آن با برآوردهای برنامه کامپیوتری فوق مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد که مدل در سه روش حل رابطه سانت- ونانت، سرعت پیشروی و نفوذ را کمتر از نتایج مزرعه ای برآورد می نمایند. بررسی نشان می دهد که میزان پیشروی در مدل هیدرودینامیک به مقادیر مشاهده شده نزدیکتر است. در مقایسه رواناب، مدل برآورد بیشتری از مقادیر مشاهده شده از خود نشان می دهد که طبیعتاً برآورد بیشتری از رواناب، برآورد کمتری از مقادیر حجم نفوذ یافته را در پی داشته است.  

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 126 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  207
 • صفحه پایان: 

  215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  102
کلیدواژه: 
چکیده: 

کمبود و بحران آب، بهبود مدیریت و به تبع آن افزایش بازدهی شبکه های آبیاری را ضروری می سازد. از آن جایی که درصد زیادی از زمین های کشاورزی در ایران به صورت جویچه ای آبیاری می شوند، پژوهش درباره ی کاربرد روش مذکور ضروری است. در این پژوهش دقت شبیه-سازی مدل های Sirmod وWinSRFR با داده های برداشت شده در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. آزمایش های صحرایی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. خاک مزرعه دارای بافت لوم رسی با چگالی ظاهری g/cm3 18/1 بود که تحت آبیاری جویچه ای قرار گرفت. داده ها از یک جویچه انتها باز به طول m 25 و عرض cm 65، شیب m/m 007/0 با دبی l/s 4 و شرایط آبیاری با جریان پیوسته برداشت شد. نتایج نشان داد که درصد متوسط خطای پیش بینی زمان پیشروی در مدل WinSRFR، به میزان 7 درصد کمتر ازSirmod بود. همچنین مقدار λ در شبیه سازی راندمان کاربرد با مدل WinSRFR و Sirmod به ترتیب به میزان 82/0 و 68/0 بود که به ترتیب میزان خطا را 18و 32 درصد برآورد نمودند. در برآورد متوسط عمق آب نفوذ یافته، مدل های WinSRFR و Sirmod به ترتیب با مقدار λ ، 97/0 و 11/1 متوسط عمق آب نفوذ یافته را تخمین زدند. این نتایج نشان داد مدل WinSRFR با خطای 3 درصدی و با دقت بالاتری نسبت به مدل Sirmod راندمان کاربرد را شبیه سازی نموده است. نتایج نشان داد مدل WinSRFR مدلی کاربردی و با دقت بالاتر نسبت به مدل Sirmod است.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اسلامی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به کاهش کمی و کیفی منابع آب از یک سو و از سوی دیگر افزایش رشد جمعیت، یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشور برای امنیت غذایی، توسعه عمودی کشاورزی از طریق افزایش بهره وری آب می باشد. کم آبیاری به روش آبیاری جویچه ای یک درمیان یکی از روش های مدیریت آب در مزرعه بوده که کاربرد آن سبب افزایش بهره وری شده و تولید محصول به ازاء واحد آب آبیاری را افزایش می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی و شبیه سازی جریان در آبیاری جویچه ای یک درمیان گندم با استفاده از نرم افزار Sirmod است. جهت نیل به این هدف از داده های تحقیقاتی انجام شده طی سال های 1384 الی 1386 در ایستگاه تحقیقاتی شهید زنده روح کرمان استفاده شد. این تحقیق در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار روش آبیاری جویچه ای معمولی و یک درمیان با دو فاصله کاشت 50 و 60 سانتی متر (T50، T100، T60 و T120) در سه تکرار انجام شده است. نتایج ارزیابی توسط مدل حاکی از این است که راندمان های کاربرد، آبیاری و توزیع آب در روش جویچه ای یک درمیان تا دو برابر روش جویچه ای رایج قابل افزایش می باشد. نتایج مقایسه زمان پیشروی آب در داده های حاصل از آزمایش و خروجی مدل اختلافاتی به میزان 4، 10، 27 و 43 دقیقه را به ترتیب در تیمارهای T60، T120، T100 و T50 نشان داد. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آبیاری یک درمیان با فاصله 60 سانتی متر جویچه ها (T120)، برای محصول گندم حتی در خاک شنی لومی مناسب است و باعث افزایش راندمان های کاربرد، آبیاری و توزیع می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

این تحقیق با هدف تحلیل عملکرد سیستم آبیاری موجی و بهینه کردن پارامترهای مدیریتی و طراحی انجام پذیرفت. بدین منظور، با ایجاد جویچه هایی با طول 80 متر و شیب 1/1 درصد، با اجرای چهار تیمار آبیاری موجی در دو دبی 6/0 و 8/0 لیتر بر ثانیه و دو زمان چرخة 40 و 50 دقیقه، پارامترهای آب و خاک برداشت و مدل آبیاری سطحی Sirmod واسنجی و ارزیابی شد. سپس، منحنی های هم بازده سیستم آبیاری به منظور بهینه سازی دبی جریان ورودی و زمان قطع جریان و با هدف حداکثر کردن بازده کاربرد، یکنواختی توزیع و کفایت آبیاری استخراج شد. نتایج نشان داد در جویچه های مورد آزمایش با بافت لوم شنی، با تأمین کفایت آبیاری 100درصد، با انتخاب دبی 2/1 لیتر بر ثانیه و زمان قطع جریان 170 دقیقه، یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد به ترتیب 84 و 60 درصد خواهد بود. طبق نتایج به دست آمده، در دبی های مختلف با درنظرگرفتن بهترین طول جویچه، با تأمین کفایت آبیاری 100 درصد، راندمان کاربرد تا حداکثر 65 درصد افزایش می یابد، ولی در صورتی که کفایت آبیاری 90 درصد در نظر گرفته شود، در دبی های مختلف، در طول مشخصی از جویچه امکان دسترسی به راندمان کاربرد بیش از 90 درصد وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  18
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  378
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

درصد زیادی از زمین های کشاورزی در ایران به صورت جویچه ای آبیاری می شوند که تحقیق درباره‌ کاربرد روش مزبور نیاز به توجه بیش تری دارد. از طرفی، کسب اطلاعات لازم برای پیش بینی و محاسبه‌ منحنی های پیشروی و پسروی آب در جویچه‌ها، مستلزم اندازه گیری های دقیق در داخل مزرعه می باشد، که این کار باعث صرف هزینه و وقت زیادی می گردد. مهمترین هدف این پژوهش ارزیابی نتایج حاصل از شبیه سازی شبیه‌ های آب‌پویایی، لختی صفر، و موج تحرکی با کاربرد اطلاعات مزرعه ای با نرم افزار Sirmod می باشد. هم چنین، این نرم افزار به وسیله سه فراسنج ورودی شامل بده، ضریب زبری مانینگ و شیب زمین نیز مورد تحلیل حساسیت قرار می‌گیرد. آزمایش های صحرایی در مزرعه‌ پژوهش های دانشکده‌ مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام پذیرفت. داده ها از سه جویچه با بافت متوسط رسی به طول های 60، 80 و 90 متر، در سه تکرار و تحت سه بده‌ی 1، 1.25 و 1.5 لیتر بر ثانیه برداشت شدند. برای خطایابی از چهار شاخص آماری توزیع نسبت به خط 45 درجه (a)، متوسط خطای پیش بینی شبیه‌ (Er)، ضریب وایازی (R2)، و متوسط خطای نسبی شبیه‌ (Ea) استفاده شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان دادند که نرم افزار Sirmod به تغییرات فراسنج های ورودی مذکور حساس است. هم چنین، مقادیر پیش بینی شده در مرحله‌ی پیشروی برای همه تیمارها و تمامی شبیه‌ ها بیش تر از مقادیر مشاهده شده بود. بطور کلی، مقادیرa و R2 بیانگر مناسب بودن شبیه‌های آب‌پویایی، و لختی صفر برای پیش بینی فرایند پیشروی جریان در مقایسه با شبیه‌ موج تحرکی بودند. با مقایسه‌ی شاخص های آماری مشاهده می شود که شبیه های لختی صفر و آب‌پویایی در این جا نیز مانند مرحله‌ پیشروی، مرحله پسروی را نسبت به شبیه‌ موج تحرکی بهتر شبیه سازی می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 378

دانلود 97 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  287
 • صفحه پایان: 

  296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  811
 • صفحه پایان: 

  822
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

امروزه نرم افزارها و مدل های ریاضی زیادی با راه حل های متفاوت برای مطالعه و ارزیابی آبیاری سطحی وجود دارد. یکی از این نرم افزارها Sirmodمی باشد. در این تحقیق، شاخص های ارزیابی آبیاری سطحی توسط مدل Sirmodمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در هر کدام از مزارع مورد مطالعه در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، بعد از انجام آزمایشات صحرایی، پارامترهایی نظیر دبی ورودی، زمان قطع جریان، پیشروی و پسروی جریان آب، مشخصات نفوذ، مشخصات شکل هندسی جویچه، طول زمین، شیب زمین و رطوبت خاک اندازه گیری و به مدل وارد گردید. بازده کاربرد آب در وضع موجود جهت مقایسه با برآوردهای مدل تعیین شد. برای بهبود بازده کاربرد آب در مزارع تحت مطالعه، گزینه های مختلف مدیریتی شامل قطع جریان با رسیدن آب به انتهای جویچه (سناریوی اول) و قطع جریان قبل از رسیدن آب به انتهای جویچه (سناریوی دوم) در مدل اعمال و مجدداً شبیه سازی انجام گردید. براساس نتایج، میانگین بازده کاربرد آب برای مزارع مورد مطالعه از 35 درصد در وضع موجود به 61 درصد در سناریوی اول و 75 درصد در سناریوی دوم ارتقاء پیدا خواهد کرد. بنابراین سناریوی شبیه سازی زمان قطع، منجر به بهبود عملکرد آبیاری سطحی و ارایه بهترین زمان قطع جریان سبب افزایش بازده کاربرد آب در منطقه مورد مطالعه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  271
 • صفحه پایان: 

  279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

یکی از روشهای مدرن آبیاری سطحی روش موجی است که در آن بجای انتقال پیوسته آب به مزرعه از جریان منقطع استفاده می‌شود. در مقایسه با روش سنتی در این روش ‌آب با سرعت بیشتری پیشروی می‌کند و در نتیجه اختلاف زمان نفوذ در ابتدا و انتهای شیار به حداقل مقدار ممکن رسیده و نفوذ در طول شیار از توزیع یکنواخت‌ تری برخوردار می ‌گردد. یکی از مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی، Sirmod می‌باشد. این مدل قادر است با توجه به اطلاعات ورودی از جمله مشخصات سطح مقطع جریان، پارامترهای معادله نفوذ لوئیس کوستیاکف و سایر پارامترهای موج آبیاری موجی را شبیه سازی نماید. هدف از این تحقیق آن است که با استفاده از مدل Sirmod اثر تغییر پارامترهای موج بر روی یک خام با بافت لوم سیلتی بررسی شده و نهایتا پارامترهایی که بهترین راندمان و یکنواختی را بدست می‌دهند ارائه می ‌گردد. دبی ‌های جریان با توجه به حداکثر دبی غیر فرسایشی و یک دبی بیشتر و چهار دبی کمتر از آن انتخاب شده و نسبتهای سیکل نیز بین دو مقدار 0.25 و 0.75 انتخاب گردیده و با ثابت نگه داشتن زمان سیکل و سایر پارامترهای ورودی به مدل شبیه سازی انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که در خاک لوم سیلتی حداکثر یکنواختی در نسبتهای سیکل 2:3 و 3:4 و دبی 2 لیتر در ثانیه و حداکثر راندمان در دبی 0.5 لیتر در ثانیه و نسبت سیکل 3:4 رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

یکی از روش های مدیریت آبیاری سطحی برای افزایش بازده، آبیاری موجی یا استفاده متناوب از آب در شیار است. هدف از این پژوهش، مقایسه شاخص های عملکرد در جریان موجی با روش جریان پیوسته و یافتن نسبت تناوب و بده ورودی مناسب و همچنین، مقایسه سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در طول جویچه در آبیاری موجی نسبت به آبیاری پیوسته است. بدین منظور، جویچه هایی به طول 70 متر و دو شدت جریان 0.5 و 2 لیتر بر ثانیه و نسبت تناوب های گوناگون (3: 2، 4: 1، 3: 1) در جریان موجی ایجاد شد. آزمایش های صحرایی شامل تعیین تیمارهای جریان موجی و پیوسته (دو بده و نسبت های تناوب متفاوت در موجی) اندازه گیری سرعت پیشروی و مقادیر جریان ورودی و خروجی و نیز برداشت نمونه های خاک پیش و پس از آبیاری در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز انجام شدند. سپس با استفاده از شبیه آبیاری سطحی Sirmod شبیه سازی فراسنج های جریان و نفوذ آب در جویچه های آبیاری در دو جریان موجی و پیوسته انجام شد. برای مقایسه سرعت پیشروی آب در طول جویچه ها در آبیاری موجی نسبت به آبیاری پیوسته، شبیه سازی پیشروی جبهه رطوبتی در روند توسعه حجم مرطوب شده خاک از شبیه HYDRUS-2D استفاده شد. از نتایج شبیه سازی جریان ها مشخص شد که سرعت نفوذ نهایی در جریان موجی بسیار کم تر از جریان پیوسته بوده و سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در تیمارهای موجی به علت کاهش نفوذ عمقی بیش تر از تیمارهای پیوسته با بده یکسان بوده است. در مجموع، در منطقه مورد مطالعه، تیمار S22 (بده 0.5 لیتر بر ثانیه و نسبت دوره 4: 1) بهترین عملکرد را داشته و تیمار S13 (بده 0.5 لیتر بر ثانیه و نسبت تناوب 3: 2) حتی از تیمارهای جریان پیوسته نیز ضعیف تر عمل کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript