نتایج جستجو

14414

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1442

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16823
 • دانلود: 

  11087
چکیده: 

Introduction: Using physiologic scoring systems for identifying high-risk patients for mortalityhas been considered recently. This study was designed to evaluate the values of Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II)and Simplified Acute Physiologic Score (Saps II) models in prediction of 1-month mortality of critically ill patients. Methods: The present prospective cross sectional study was performed on critically ill patients presented to emergency department during 6 months. Data required for calculation of the scores were gathered and performance of the models in prediction of 1-month mortalitywere assessed using STATA software 11.0. Results: 82 critically ill patients with the mean age of 53.45 § 20.37 years were included (65.9%male). Their mortality rate was 48%. Mean Saps II (p < 0.0001) and APACHE II (p = 0.0007) scores were significantly higher in dead patients. Area under the ROC curve of Saps II and APACHE II for prediction of mortality were 0.75 (95% CI: 0.64-0.86) and 0.72 (95% CI: 0.60-0.83), respectively (p = 0.24). The slope and intercept of Saps II were 1.02 and 0.04, respectively. In addition, these values were 0.92 and 0.09 for APACHE II, respectively. Conclusion: The findings of the present study showed that APACHE II and Saps II had similar value in predicting 1-month mortality of patients. Discriminatory powers of thementionedmodels were acceptable but their calibration had some amount of lack of fit, which reveals that APACHE II and Saps II are partially perfect.

آمار یکساله:  

بازدید 16823

دانلود 11087 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BECK D.H.

نشریه: 

ANESTHESIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3069
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3069

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19455
 • دانلود: 

  4362
چکیده: 

Background: This study aimed to assess the performance of the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II, APACHE IV, Simplified Acute Physiologic Score (Saps) II, and Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scores in predicting mortality rate in poisoning patients admitted to an intensive care unit (ICU). Methods: This cross-sectional study was performed on all admitted patients in the poisoning ICU of Imam Reza Hospital, Mashhad City, Iran. All patients were evaluated for three consecutive days since admission time and then every two days until discharge from ICU or death. The scoring systems mentioned above were calculated and analyzed by MedCalc statistical software version 18. 9. 1 and SPSS version 16. Results: Overall, 150 patients were studied, out of whom 67% (101) were male. Their mean± SD age was 41. 6± 18. 9 years. In their whole hospitalization period, APACHE II (79. 5%), Saps II (78. 7%), APACHE IV (78. 4%), and SOFA (72. 9%) were the most precise measures. On the first day of admission APACHE II (77. 4%), on the second day, APACHE II (83. 1%), on the third day, APACHE II (90. 7%), and on the fifth day, SOFA (81. 6%) were the most precise measures. Conclusion: All four systems have acceptable discriminatory power for poisoned patients. However, it seems that APACHE II can be used for mortality prediction, especially in the early days of admission.

آمار یکساله:  

بازدید 19455

دانلود 4362 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LE GALL J.R. | LEMESHOW S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1993
 • دوره: 

  270
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  2957-2963
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5915
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5915

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  347-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1128
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

سابقه و هدف: از سیستم طبقه بندی شدت بیماری ها به شکل وسیع برای پیش بینی میزان مرگ بیمارانی که با تشخیص های مختلف در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند، استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از APACHE IV و Saps II انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، تمامی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه دو مرکز آموزشی درمانی شهر مشهد طی 3 ماه به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات 150 بیمار با استفاده از پرسش نامه مشخصات دموگرافیک، ابزارAPACHE IV  و Saps II جمع آوری شد و با روش های استاندارد تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میزان مرگ بیماران بستری 33.3 درصد بود. میانگین و انحراف معیار APACHE IV در بیمارانی که زنده مانده بودند و در بیمارانی که فوت شده بودند به ترتیب 51.60±20.23 و 77.96±19.38 بود (p=0.001). میزان مرگ پیش بینی شده با استفاده از APACHE IV، 22.61 و با Saps II، 27.17 درصد بود. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که به ازای یک واحد افزایش در میزان مرگ پیش بینی شده بر اساس نمره APACHE IV، شانس مشاهده مرگ به میزان 8 درصد افزایش یافته بود (OR=1.082) در حالی که به ازای یک واحد افزایش در میزان مرگ پیش بینی شده بر اساس نمره Saps II، شانس مشاهده مرگ به میزان 4 درصد افزایش یافته بود (OR=1.048).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که APACHE IV وSaps II  قادر به پیش بینی میزان مرگ ومیر در بخش مراقبت های ویژه خواهند بود اما APACHE IV ابزار موثرتر و مفیدتری بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1128

دانلود 264 استناد 489 مرجع 0
نشریه: 

بیهوشی و درد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  78-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

زمینه و هدف: طبقه بندی شدت بیماری ها با استفاده ازیک ابزار استاندارد، می تواند به عنوان یک شاخص، جهت بررسی میزان مرگ و میر بیماران و ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده بکار رود. این مطالعه به منظور بررسی قدرت ابزار فیزیولوژیک ساده شده II در پیش بینی درصد موارد مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی گذشته نگر بر روی 347 بیمار صورت گرفته است که با تشخیص های مختلف در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان درسال 1392 بستری گردیده اند. نمونه ها به روش تصادفی منظم از میان 1905 بیمار وارد مطالعه شده و داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و ابزار فیزیولوژیک حاد ساده شده II گردآوری گردید و با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر، محاسبه نسبت شانس، T مستقل و منحنی ROC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصله از داده ها نشان داد که میانگین نمره ابزار فیزیولوژیک ساده شده II جهت بیماران فوت شده 45.2±19.7 و بیماران فوت نشده 26.4±15.7 می باشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ابزار فیزیولوژیک حاد ساده شده II می تواند به عنوان یک ابزار معتبر، مرگ و میر بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه را پیش بینی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5 (پی در پی 70)
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

زمینه: سیستم های نمره دهی برای پیش گویی پیامد بیماران بدحال تکامل یافتند تا تصمیم گیری در مورد بیماران و تخصیص منابع برای ایشان تسهیل شود. هدف: مطالعه به منظور مقایسه نمره دهی ارزیابی طولانی مدت سلامت و وضعیت فیزیولوژیک حاد (APACHE II) با نمره دهی ساده شده وضعیت فیزیولوژیک حاد (Saps II) در پیش گویی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، بر روی 88 بیمار انجام شد که در سال 1387 به علت تروما یا جراحی در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین بستری شده بودند. نتایج معاینه های بالینی، آزمون های بیوشیمیایی و مشخصه های فردی بیماران طی 24 ساعت ابتدایی پذیرش، جهت تکمیل هر کدام از سیستم های نمره دهی جمع آوری شدند. مرگ و میر مشاهده شده و احتمال مرگ و میر پیش بینی شده توسط این سیستم ها ثبت و با هم مقایسه شدند. میزان تشخیص هر سیستم با رسم نمودارهای خصوصیات عملکردی (ROC) ارزیابی و داده ها با آزمون های آماری رگرسیون لجستیک و مجذور کای تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی بیماران 23.09±44.25 سال (با محدوده سنی 2 تا 86 سال) بود. مرگ و میر مشاهده شده در بخش مراقبت های ویژه،32.5 % و مقادیر پیش بینی شده با استفاده از سیستم های Saps II و APACHE II به ترتیب24.2 ±23.63 و 15.1±19.88 درصد بود. ارتباط بین این دو سیستم و بین هر کدام از آن ها با مرگ و میر مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود. همچنین ارتباط آماری معنی داری بین نتیجه هر کدام از معیارها با نمره کمای گلاسکو (GCS) وجود داشت. مقایسه سطح زیر منحنی ROC در مورد APACHE II بهتر از Saps II با مرگ و میر مشاهده شده قابل تطبیق بود (به ترتیب 0.823 و 0.790).نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان از هر دو سیستم نمره دهی Saps II و APACHE II برای پیش بینی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه استفاده کرد، ولی هیچ کدام از آن ها نمی توانند به تصمیم گیری قطعی در مورد بیماران کمک کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 234 استناد 490 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  515-521
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

زمینه و هدف: مسمومیت با اوپیوییدها شایعترین مسمومیت منجر به بستری در بخش مراقبت ویژه می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه قدرت پیشگویی پیش آگهی با استفاده از ابزارهای رایج پیش بینی مرگ ومیر (درجه بندی نارسایی ترتیبی ارگان ها، نمره فیزیولوژی ساده شده II، درجه بندی ارزیابی فیزیولوژیک حاد و سلامت مزمن II و درجه بندی ارزیابی فیزیولوژیک حاد و سلامت مزمن IV) در روزهای مختلف بستری بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی تمام بیماران بستری شده در بخش مراقبت ویژه مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1395 با مسمومیت اوپیویید انجام شد. چهار ابزار مذکور در پیش بینی مرگ ومیر در سه روز اول بستری به صورت روزانه و پس از آن تا زمان ترخیص از بخش مراقبت های ویژه یا فوت بیمار به صورت یک روز در میان محاسبه شد. یافته ها: میانگین مدت بستری 57 بیمار بررسی شده در بخش مراقبت های ویژه 5/17± 5/13 روز و میزان مرگ ومیر 5/17% بود. بالاترین دقت تشخیصی (سطح زیر منحنی) در مورد هر چهار ابزار مورد ارزیابی مربوط به هفته دوم بستری بیماران بود. از طرف دیگر در روز اول نمره فیزیولوژی ساده شده II (74%) و در روز سوم درجه بندی ارزیابی فیزیولوژیک حاد و سلامت مزمن II (82%) بالاترین دقت تشخیصی را داشتند. نتیجه گیری: نمره هر چهار ابزار در بدو بستری بیماران دچار مسمومیت با اوپیویید، به طور معناداری با فوت بیماران مرتبط بود. دقت سه ابزار نمره فیزیولوژی ساده شده II، درجه بندی ارزیابی فیزیولوژیک حاد و سلامت مزمن II و درجه بندی ارزیابی فیزیولوژیک حاد و سلامت مزمن IV جهت تخمین پیش آگهی به طور کلی و به ویژه پس از هفته دوم بستری بالا بود.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 36 استناد 0 مرجع 5
نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  58-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13093
 • دانلود: 

  14876
چکیده: 

Background: The aim of this study is to compare the performance of five applied general severity scoring systems and their ability to predict mortality rate for the intensive care unit patients: Simplified Acute Physiology Score II (Saps II), Mortality Probability Model II at admission (MPM II0), at 24 hours (MPM II24), at 48 hours (MPM II48) and over time (MPM IIovertime). These scoring systems have been developed in response to an increased emphasis on the evaluation and monitoring of health care services; and also making cost-effective decisions.Materials and Methods: In this historical cohort study, all of the scoring systems were applied to 114 patients and the predicted mortality rate and the Standardized Mortality Ratio (SMR) were calculated for them.Calibration of each model and discriminative powers were evaluated by using Hosmer-Lemeshow goodness of fit test and ROC curve analysis, respectively.Results: The predicted mortalities were not significantly deviated from the main systems (SMR for Saps II: 0.79, MPM II0: 1.10, MPM II24: 1.32, MPM II48: 1.08 and MPMOvertime: 1.02). The Hosmer-Lemeshow statistics had the least value for MPM II48 (C=2.922, p-value=0.939); and the discrimination was best for MPM II24 (AUC=0.927) followed by Saps II (AUC=0.903), MPM II0 (AUC=0.899), MPM II48 (AUC=0.848) and MPMIIovertime(AUC=0.861). Conclusion: All five general ICU morality predictors showed accurate standardized mortality ratio. MPM II24 had the best discrimination, MPM II0 had the best SMR before 24 hours and MPMovertime had the best SMR after 24 hours. Performance of MPM II and its ease of use make it an efficient model for mortality prediction in our study.

آمار یکساله:  

بازدید 13093

دانلود 14876 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PIECHOTA MARIUSZ | PIECHOTA ANNA

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22263
 • دانلود: 

  14287
چکیده: 

Background: The mortality rate in patients with severe liver dysfunction secondary to alcoholic liver disease (ALD) who do not respond to the standard treatment is exceptionally high.Objectives: The main aim of this study was to evaluate the usefulness of applying extracorporeal liver support techniques to treat this group of patients.Patients and Methods: The data from 23 hospital admissions of 21 patients with ALD who were admitted to the department of anesthesiology and intensive therapy (A& IT) at the Dr Wł. Bieganski Regional Specialist Hospital in Lod’z between March 2013 and July 2015 were retrospectively analyzed.Results: A total of 111 liver dialysis procedures were performed during the 23 hospitalizations, including 13 dialyses using fractionated plasma separation and adsorption (FPSA) with the Prometheus® system, and 98 procedures using the single pass albumin dialysis (SPAD) system. Upon admission to the intensive care unit (ICU), the median (interquartile range [IQR]) Glasgow coma scale (GCS), sequential organ failure assessment (SOFA), acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) II, and simplified acute physiology score (Saps) II scores were 15 (14 - 15), 9 (7 - 13), 17 (14 - 24), and 32 (22 - 50), respectively. The ICU, 30-day, and three-month mortality rates were 43.48%, 39.13%, and 73.91%, respectively. As determined by the receiver operative characteristic (ROC) analysis for single-factor models, the significant predictors of death in the ICU included the patients’ SOFA, APACHE II, Saps II, and model of end-stage liver disease modified by the united network for organ sharing (MELD UNOS Modification) scores; the duration of stay (in days) in the A& IT Department; and bile acid, creatinine and albumin levels upon ICU admission. The ROC analysis indicated the significant discriminating power of the SOFA, APACHE II, Saps II, and MELD UNOS modification scores on the three-month mortality rate.Conclusions: The application of extracorporeal liver support techniques in patients with severe liver dysfunction secondary to ALD appears justified in the subset of patients with MELD UNOS Modification scores of 18 - 30.

آمار یکساله:  

بازدید 22263

دانلود 14287 استناد 0 مرجع 0
litScript