نتایج جستجو

963

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

97

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14288
 • دانلود: 

  8150
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: Salt stress is a world-wide problem and soil salinity is common in arid and semi-arid regions. This study was undertaken to investigate salt tolerance in Salsola Orientalis in laboratory and natural conditions and recognize the mechanisms that allow it to tolerate these conditions.Methods: This study had two parts of greenhouse and natural habitats. The treatment solutions for salinity tests were different concentrations of NaCl and Na2SO4 (0, 100, 200, 300, 400, and 500 mM) with three replicates and growth parameters and proline and soluble sugar were determined in vegetative growth stage in greenhouse. Soil (two depths of 0-10 cm and 10-45 cm) and plant (root and shoot) samples have been harvested from three 200 meters transects in three provinces of Esfahan, Semnan and Markazi. Plant proline and soluble sugar and soil texture and EC were measured in laboratory. Collected data were analyzed using a factorial experiment and means were compared by DMRT method by SPSS software.Results: Results indicated that proline and soluble sugar were significantly affected by salinity levels and increased with salinity increase. The rate of growth parameters increased with an increase in salinity up to 300 mM while salinity levels more than 300 mM NaCl caused all growth characteristics decline. Data obtained from the laboratory experiment confirmed the findings noted during the field study. It has to be mentioned that nature is unpredictable and observing unexpected trends under specific conditions is not impossible.

آمار یکساله:  

بازدید 14288

دانلود 8150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  401
 • صفحه پایان: 

  408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

گیاه مرتعی Salsola Orientalis گونه ای پایا از خانواده Chenopodiaceae می باشد که بدلیل خوشخوراکی و مطلوبیت و نیز خشکسالی های اخیر، شدیدا مورد چرای دام واقع شده، بطوری که در برخی از مناطق حذف گردیده و یا در حد تک بوته هایی بر جای مانده است. برای مطالعه آت اکولوژی این گونه در منطقه خراسان (شامل سه استان خراسان فعلی)، ابتدا کلیه رویشگاه های آن مشخص گردید و با تعیین چندین سایت مطالعاتی خصوصیات رویشگاهی (اقلیم، توپوگرافی و خاک) آن بررسی شد. سپس، مطالعه بر روی مواردی از قبیل فنولوژی، نحوه تولید مثل، پوشش تاجی، تراکم و نیز سیستم ریشه این گیاه متمرکز گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دامنه ارتفاعی رویشگاه های این گونه مرتعی از حداقل 500 متر تا حداکثر 1500 متر ارتفاع از سطح دریا متغیر است. این گونه مرتعی در تمام جهات شیب دیده شد و در عرصه های با شیب 5 تا 40 درصد رویش دارد. میانگین بارندگی در این رویشگاهها 150 تا 400 میلیمتر برآورد شد. متوسط درجه حرارت سالانه از حداقل 10 تا 17.5 درجه سانتیگراد متفاوت است. در منطقه خراسان، این گیاه در بیشتر رویشگاه هایش بصورت همراه با گونه های غالب Artemisia diffusa،Poa bulbosa ،Artemisia sieberi  و نیز سایر گونه های جنسSalsola  مشاهده می شود. مطالعات خاک شناسی نشان داد که این گونه مرتعی خاک های با عمق متوسط تا عمیق و بافت لومی شنی تا لومی سیلتی را می پسندد. همچنین ملاحظه شد که رویشگاه های این گونه مرتعی عمدتا دارای خاک های با اسیدیته خنثی تا کمی قلیایی (7.4-7.8) می باشند و میزان هدایت الکتریکی در آنها از 0.8 تا 7.2 دسی زیمنس بر متر در نوسان است. بررسی سیستم ریشه آن نشان داد که گونه مورد نظر دارای ریشه های مستقیم با انشعابهای فرعی فراوان است. عمق نفوذ ریشه ها در خاک حداکثر تا 1.5 متر دیده شد. رشد رویشی این گیاه از اواسط اسفند ماه با ظهور برگهای متقابل رشته ای آغاز می گردد و تا اواسط خرداد به طول می انجامد. گلدهی از اوایل خرداد آغاز می شود و در اواسط مهرماه بذرها حالت شیری و خمیری دارند. مرحله رسیدگی بذر این گیاه از اوایل تا اواخر آبان است. بذرهای آن به تدریج از اوایل تا اواسط آذرماه ریزش می کنند. نتایج همچنین نشان داد که قوه نامیه بذرهای این گیاه با گذشت زمان و در شرایط نگهداری طبیعی به شدت کاهش می یابد. زادآوری این گونه مرتعی در طبیعت عمدتا توسط بذر صورت می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه ترکیبات شیمیایی قسمت علوفه این گیاه در مرحله بذردهی نشان داد که علوفه خشک آن دربرگیرنده 13.8 درصد پروتئین، 18.28 درصد خاکستر، 2.62 درصد کلسیم و 26.19 درصد فیبر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحه شروع: 

  116
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مدیریت در عرصه های منابع طبیعی تجدید شونده به ویژه پوشش گیاهی آن، بدون شناخت دقیق و جامع عناصر اصلی آن امکان پذیر نیست. طرح ملی آت اکولوژی گونه های مهم مرتعی با همین هدف در کل کشور به اجرا درآمده است. در مطالعه حاضر آت اکولوژی گونه Salsola Orientalis  که نام جدید Salsola rigida است در استان اصفهان و در منطقه موته بمدت سه سال از 1376 تا پایان 1378 مورد تحقیق قرار گرفت. بدین منظور مجموعه ای از عوامل مهم چون اقلیم، خاک، زمین شناسی، فیزیوگرافی و پوشش گیاهی شامل پراکنش، تولید، تکثیر بذر و فنولوژی آن مورد بررسی قرار گرفت. گونه مورد مطالعه با نام علمی Salsola Orientalis  S.G.Gamelin از خانواده اسفناجیان، گیاهی است بوته ای یا نیمه بوته ای، پایا و ایستاده به ارتفاع 15 تا 50 الی 60 سانتیمتر با گل آذین خوشه ای که دارای پراکنش نسبتا وسیعی در سطح ایران و جهان است و خاص رویشگاه های ایران – تورانی است. در استان اصفهان بیشتر در مراتع استپی سرد همراه با درمنه، جارو، افدرا، گون و استیپا در دامنه ارتفاعی 1000 تا 2000 متر از سطح دریا و بارندگی 150 تا 250 میلیمتر در واحدهای اراضی، تپه ماهورها و دشت های دامنه ای و تراس های فوقانی در خاک های با بافت سبک تا متوسط گسترش دارد. پدیده های فنولوژیکی در این گونه از اواسط فروردین شروع و تا آخر آذرماه ادامه دارد و به طور وسیعی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی به ویژه بارندگی قرار می گیرد، به شکلی که در سال های خشک رشد آن محدود شده و از این طریق با خشکی محیط مقابله می کند. ریشه آن بیشتر راست و در برخی از موارد تا 1.5 متر و حتی بیشتر در خاک نفوذ می کند. به آفات و بیماریها مقاوم است و کمتر مورد صدمه قرار می گیرد. پروتئین آن حدود 10 تا 12 درصد است و مورد استفاده گوسفند، بز، شتر و آهو واقع می شود. گرچه مقاومت نسبتا خوبی به چرا دارد ولیکن تحت تاثیر چرای شدید تغییر شکل داده و تولید آن به شدت کاهش می یابد. تکثیر آن به وسیله بذر به راحتی انجام می گیرد و از این رو برای اصلاح مراتع مخروبه استپی که حداقل شرایط اکولوژیکی مناسب این گونه را داشته باشد توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 129 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  267
 • صفحه پایان: 

  279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

در این تحقیق اثر تنش شوری بر جوانه زنی و بنیه بذر در سه گونه شورپسند سالسولا به نام های S. abarghuensis, Salsola arbuscula و S. yazdiana مطالعه شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تکرار و با سطوح شوری 0، 200، 300، 500 و 800 میلی مولار بر لیتر نمک NaCl و مخلوط دو نمک شامل NaCl و Na2SO4 (به نسبت 70 و 30 درصد) انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت هر دو نمک (NaCl, NaCl+Na2SO4) درصد و سرعت جوانه زنی بذرها را در هر سه گونه کاهش داد. در هر سه گونه بیشترین جوانه زنی در محلول شاهد و 200mM و کمترین جوانه زنی در غلظت  800mM با محلول NaCl+Na2SO4 مشاهده شد. نتایج اثرات شوری بر رشد ریشه چه و ساقه چه مشابه جوانه زنی بذرها بود. بیشترین درصد جوانه زنی در محلول شاهد و 200 میلی مولار در هر دو تیمار نمک در گونه 94) S. abarghuensis و 89 درصد) کمترین آن در گونه 52.4) S. yazdiana و 48.5 درصد) مشاهده شد. در مقابل بیشترین جوانه زنی (بیشتر از 30 درصد) در محلول 800 میلی مولار محلول دو نمک در گونه S. arbuscula مشاهده شد. آنالیز بافت های هوایی گیاهان بالغ سه گونه مورد مطالعه نشان داد که میزان تجمع املاح سدیم و پتاسیم در S. abarghuensis خیلی زیادتر از دو گونه دیگر بود. ارتباط تجمع املاح در بافت های گیاهی و خاک هر سه رویشگاه و نحوه مقاومت این گیاهان به شوری مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 97 استناد 0 مرجع 8
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

چگونگی میزان مقاومت به پتانسیل های خشکی و اثر آنها بر روی جوانه زنی، طول کلئوپتیل و طول ریشه چه سه گونه مرتعی بنامهای Salsola richteri- Salsola rigida - Salsola dendroides  طی آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. برای ایجاد پتانسیل های خشکی مختلف از پلی اتیلن گلیکول (PEG) استفاده شد. از هر گونه تعداد 25 بذر در هر تکرار (ظرف پتری) بر روی کاغذ صافی در داخل ژرمیناتور کشت گردید. طرح آزمایش انجام شده، به صورت فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی انتخاب شد. نتایج آزمایش نشان داد که، حداکثر جوانه زنی در پتانسیل خشکی 3/0- مگاپاسکال با میانگین 100% بود. همچنین با کاهش مقادیر پتانسیل آب، جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافت. طول کلئوپتیل و طور ریشه چه نیز از روند جوانه زنی پیروی نمودند، با این تفاوت که حداکثر مقدار طول ریشه چه در تیمار خشکی شاهد (صفر مگا پاسکال) و حداکثر مقدار طول کلئوپتیل در تیمار -0.3 مگا پاسکال بدست آمد. قابل ذکر است که کاهش پتانسیل آب در تمامی موارد موجب کاهش صفات مورد مطالعه گردید. با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که گونه Salsola dendroides در مقاومت به خشکی از نظر رشد کلئوپتیل و ریشه چه در رتبه اول و از نظر مقدار جوانه زنی پس از گونه Salsola rigida در رتبه دوم قرار داشته است. در نتیجه میتوان این گونه را مقاوم ترین گونه به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 98 استناد 4 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 38)
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

شوری خاک یکی از مشکلات مهم مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی بیش از 40 درصد از اراضی تحت آبیاری ایران در معرض شوری قرار دارند. امروزه استفاده از روش بیولوژیک جهت مقابله با مسایل شوری خاک به طور وسیع بکارگرفته می شود. ولی موفقیت چشمگیر زمانی حاصل می شود که منابع ذخیره گیاهی که دارای تغییرات ژنتیکی مطلوب هستند در دسترس باشند. چرا که مقاومت های متفاوت در برابر شوری ناشی از تنوع ژنتیکی گیاهان می باشد و انتخاب بر اساس یک عامل، معیار مناسبی در ارزیابی مقاومت به شوری نخواهد بود. بنابراین در انتخاب ارقام مقاوم لازم است به مجموعه ای از شاخص های مقاومت به شوری که موجب تغییراتی در فیزیولوژی، آناتومی و مرفولوژی گونه ها و ارقام گیاهی می گردند، توجه شود. در این تحقیق تاثیر تنش شوری روی سه گونه مرتعی مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که هر سه گونه مورد آزمایش در این بررسی از خانواده اسفناجیان بوده و جهت تعلیف دام و احیای مناطق خشک و نیمه خشک مناسب هستند. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه گونه مرتعیS.rigida ،S.dendroides  و  S.richteriو 7 سطح مختلف محلول آب شور محتوی کلرور سدیم خالص، با غلظت های 0، 100، 200، 300، 400،500  و 600 میلی مولار بود. هدف از انجام این تحقیق بررسی برخی از شاخص های مقاومت به شوری بود. از این رو، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شوری بر خصوصیات مرفولوژی و آناتومی گیاهان اثر می گذارد. به طوری که با افزایش شوری تغییرات مرفولوژی در گیاهان نظیر: ریزش برگ های پایینی، زردشدگی برگ ها و گوشتی شدن برگ ها مشاهده گردید و با توجه به نتایج بدست آمده از آناتومی برگ ها مشاهده شد که گیاهان مورد آزمایش برای مقابله با شوری از مکانیسم تجمع کریستال های نمک در سلولهای مزوفیلی برگ و همچنین افزایش کرک جهت کاهش میزان تبخیر و تعرق و دفع نمک استفاده می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این بررسی بذر گیاه Salsola abarghuensis از شمال کفه ابر کوه جمع آوری شده و مطالعات کاریولوژیکی از نظر تعداد، شکل و اندازه کروموزمها روی ریشه‌چه‌های حاصل از کشت بذور انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که این گونه دارای عدد کروموزومی جفت به صورت متاسانتریک، 3 جفت به صورت ساب متاسانتریک 18=2n است. از 9 جفت کروموزوم این گونه 5 جفت به صورت متاسانتریک، 3 جفت به صورت ساب متاسانتریک و یک جفت به صورت ساب آکروسانتریک بود. میانگین طول کراموزومی 0.97 میکرون بود. طول بزرگترین کروموزوم 1.17 میکرون و طول کوتاهترین آن 0.64 میکرون بود.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Epidemiological studies carried out in different countries indicate the prevalence of respiratory allergy as 15-30%. Aeroallergens play a major role in the pathogenesis of respiratory allergic diseases, particularly asthma and rhinitis. The inhalation of Salsola kali (Russian thistle) pollen an important cause of allergic respiratory symptoms in Iran. The objectives of this study were to evaluate of allergenic composition of S. kali pollen.Methods: A population of 30 individuals with specific IgE-mediated allergic symptoms and positive skin tests to S. kali were included in the study. The antigenic and allergenic profile of S. kali Pollen extract was evaluated by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and immunoblot.Results: 10 distinct protein bands were recognized by human IgE-specific antibodies in the immunoblot from the SDS-PAGE gel. Molecular weights of these allergens ranged from 121 kDa to 91 kDa.Conclusion: 21 patients with a positive skin test to a standardized S. kali extract had a positive reaction to an allergen with a molecular weight of approximately 66 KDa. It is appear this protein is one of the major allergen in S. kali pollen extract.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  443
 • صفحه پایان: 

  463
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این تحقیق کاریوتیپ 8 گونه سالسولا با استفاده از مریستم نوک ریشه و مشاهدات متافاز میتوزی مورد بررسی قرار گرفت. گونه های مطالعه شده S. nitraria، S. crassa، S. dendroides، S. incanescens، S. kali، S. tomentosa و S. richteri وS. rigida می باشند. براساس شمارش کروموزومی، گونه های مورد مطالعه در چهار گروه 2n=2x=18 (4 گونه) و 2n=4x=36 (2 گونه) و 2n=6x=54 (1 گونه) و 2n=8x=72 (1 گونه) قرار گرفتند. با تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مطالعه ژنوم گونه ها شامل تعیین طول کل هر کروموزوم، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه و نسبت بازوی بلند به کوتاه، میزان قرابت گونه های مورد مطالعه مشخص شد. براساس جدول لوان، نوع کروموزومهای هر گونه مشخص و مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  230
 • صفحه پایان: 

  232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript