نتایج جستجو

120

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در رادیوتراپی به منظور بهینه نمودن توزیع دوز اشعه جذبی در ناحیه تومور در بیمار، اغلب از فیلتر رج، که قابلیت ایجاد تغییر در منحنی های ایزودوز را دارد، استفاده می شود. از آنجا که صفحه نمایش دستگاه و یا تایمر آن برای تحویل دوز اشعه تجویزی به بیمار، بدون حضور وج در میدان اشعه و احتساب فاکتور آن تنظیم می شود، بنابراین هر گونه تغییری در فاکتور وج بر دوز جذب بیمار اثر خواهد گذاشت. در این مطالعه تاثیر اندازه میدان، عمق و SSD بر فاکتور وج در فیلترهای یونیورسال با زوایای 30، 45 و 60 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری فاکتور وج اتاقک یونیزاسیون فارمر با حجم 0.6 cc در داخل فانتوم آب دست سازی با ابعاد 10×21×21 سانتی متر قرار گرفته و بار الکتریکی خروجی از آن توسط الکترومتر مدل NE2571 و هنگامیکه دوزیمتر به مدت 60 ثانیه تحت تابش اشعه گاما از دستگاه کبالت  60 PICKERمدل ATC9 قرار گرفته، اندازه گیری شده است. فاکتور وج به صورت نسبی بارالکتریکی (nC) در میدان وج دار به میدان بدون وج محاسبه می شود. به جز برای فیلتر 60 درجه، با سطح اطمینان 95% هیچگونه ارتباط معنی داری بین فاکتور وج با اندازه میدان و عمق درمان وجود ندارد. تغییرات فاکتور وج برای فیلتر 60 درجه در شرایط این مطالعه، در حدود 0.55% به ازای هر سانتی متر تغییر در اندازه ضلع میدان و 0.28% به ازای هر سانتی متر تغییر در عمق را نشان می دهد. ارتباط بین فاکتور وج و SSD با سطح اطمینان 95% به صورت خطی و معکوس وجود دارد. تغییرات این فاکتور برای فیلترهای 30، 45 و 60 درجه در شرایط این مطالعه به ترتیب 0.11%، 0.18% و 0.33% به ازای هر سانتی متر تغییر در SSD می باشد. رابطه ریاضی بین فاکتور وج با اندازه میدان، عمق و SSD برای فیلتر 60 درجه به صورت فرمول ارایه شده و نشان می دهد که اندازه میدان و عمق اندازه گیری دارای اثرات ناچیزی بر روی فاکتور وج می باشد. اصلاح آن برای SSD که دارای محدوده تغییرات وسیعی می باشد، در کاربردهای کلینیکی قابل توجه بوده (بیشتر از 5%) و برای فیلتر 60 درجه از این رابطه محاسبه می شود Wfc=Wf[1-0.0033(SSD-80)]    65<SSD<85 Cm

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HAMEDANI Y. | BARZIN J. | FAZELI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE AIM OF THIS STUDY WAS TO FABRICATE ELECTRO-SPUN WOUND DRESSINGS WITH SANDWICH STRUCTURE BASED ON PLGA AND GELATIN POLYMERS. THE LAYERS CONTAINED OF VARIOUS AMOUNTS OF SILVER SULFADIAZINE, AS AN ANTIBIOTIC SUITABLE FOR BURN WOUNDS AND LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AS AN ANESTHETIC DRUG FOR PAIN REDUCTION. THE MORPHOLOGY, DRUG RELEASE PROFILES AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE SAMPLES WERE INVESTIGATED.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND: IN THIS STUDY, REGARDLESS OF THE DETAILS, THE DEFINITION, CAUSES, SYMPTOMS AND HOW TO TREAT SSD REVIEWED IN CONVENTIONAL AND TPM.METHODS: THIS STUDY IS A REVIEW ARTICLE OF TPM LITERATURE'S INCLUDE: CANON OF MEDICINE (AVICENNA, 11TH CENTURY), ZAKHIRA KHAWRAZMSHAHI (JORJANI, 12TH CENTURY), KHOLASATUL- HIKMA (AGHILI, 18TH CENTURY), EXIR-E-A’ZAM (CHIS TI, 19TH CENTURY), TEB-E-AKBARI (ARZANI, 18TH CENTURY); AND IN CONVENTIONAL MEDICINE INCLUDE: AMINOFF, HARRISON; AND ELECTRONIC RESOURCES DATABASES: PUB MED, SCOPUS...

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  1079
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1079

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 25
نویسنده: 

Barlaz US S. | Kaya Pepele E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16909
 • دانلود: 

  12695
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: The purpose of this study was to inves gate the various gantry angle and SSD dependencies of TLD and MOSFET dosimeters. Materials and Methods: LiF (Mg) TLD and MOSFET were used in this study. Dosimeter systems were calibrated and then irradiated at various gantry angle and SSD by applying 6 MV photon energy. Results: Based on the results, MOSFET changes were found to be in 2% range between ± 50º gantry angles and the rate of dose change was found to be increasing as gantry angle was at the extremes of graph. This increase was especially obvious in tail end of the asymmetric axes. Change in the gantry angle dependency of TLD was-2% ll ± 60º gantry angle and-5% between 60º to 90º . Dependency of SSD was ± 1% for TLD and MOSFET. Conclusion: Results indicate that proper es of dosimeters must be well known by users for accurate determina on of the en re doses on the pa ent. These observa ons may lead to be4er treatment quality and preven on of probable dose errors.

آمار یکساله:  

بازدید 16909

دانلود 12695 استناد 0 مرجع 0
litScript