نتایج جستجو

57714

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5772

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

به منظور بررسی اثر اسانس سه گونه مرزه (S.spicigera،S.rechingeri،S.macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس، سرشاخه گلدار دو جمعیت از هر سه گونه مرزه فوق از مزرعه تحقیقاتی باغ گیاه شناسی ملی ایران در سال 1391 جمع آوری شده و اسانس آنها به روش تقطیر با آب جداسازی شد. آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها توسط دستگاه GC و GC/MS انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات غالب در همه اسانس ها تیمول، کارواکرول، پارا-سیمن و گاما-ترپینن بودند. در این آزمایش، رقت اسانس در 3 سطح شامل یک پنجم، یک بیست وپنجم و یک پنجاهم تهیه و مقایسه آنها با آنتی بیوتیک های سفتی زوکسیم و سیپروفلوکسازین و میکروارگانیسم های مورد بررسی نیز در 5 سطح شامل Bacillus subtilis، Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Pseudomonas aeroginosa و Candida albicans انجام گردید. اثرات ضد میکروبی اسانس های حاصل با استفاده از روش انتشار در دیسک در مقابل 5 گونه فوق سنجیده شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس ها با روش رقیق سازی در محیط مایع اندازه گیری شد.Pseudomonas aeruginosa مقاوم ترین باکتری به این 3 اسانس بود و مخمر Candida albicans نسبت به اسانسها حساستر از باکتری ها بود. اسانس Satureja macrantha بیشترین اثر ضدمیکروبی و اسانس Satureja spicigera کمترین اثر ضدمیکروبی را از خود نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  213
 • صفحه پایان: 

  225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

کلاس جدیدی از نگاشتهای پیوسته، به نام نگاشت های R-s-پیوسته، معرفی میشود. ارتباط میان R-s-پیوستگی با پیوستگی و انواع دیگری ازپیوستگیهای قوی که تاکنون معرفی شده اند، بررسی میشود. سپس ویژگیهای نگاشتهای R-s-پیوسته مورد مطالعه قرار میگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سنتز یک مرحله ای برای (S)- (ـ)- پروپرانولول گزارش شده است. Zn(NO3)2 / (+)- تارتاریک اسید سنتز انانتیو گزین (S)- (ـ)- پروپرانولول را با بهره نوری و شیمیایی خوب از طریق تفکیک سینتیکی حد واسط کلیدی α- نفتیل گلیسیدیل اتر کاتالیز می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  108
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

جنس (Silene (Caryophyllaceae، با بیش از 100 گونه، یکی از جنس های بزرگ فلور ایران محسوب می شود. مطابق اطلاعات موجود، شمال غرب ایران، استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، از مراکز مهم تنوع گونه های چندساله این جنس در ایران محسوب می شوند. طی بازنگری گونه های این جنس در این منطقه، نمونه های جالبی جمع آوری شدند که گزارش های جدیدی برای فلور ایران هستند.در این مقاله Silene dianthoides و S. chustupica به ترتیب از بخش های Caespitosae و Auriculatae به عنوان گزارش جایگزین S. marcowiczii و دومی به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه ها گیاهانی چندساله و پشته ای بوده و در نواحی کوهسری می رویند. موقعیت گونه S. chustupica در طبقه بندی لیست سرخ IUCN که این گونه را به شدت در خطر انقراض معرفی کرده، مورد بحث قرار می گیرد. شرح گیاه شناسی، پراکنش جغرافیایی، اکولوژی و تصاویر هر یک از گونه ها نیز ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

این تحقیق ارتعاش آزاد ورق های چند لایه ای همراه با شرایط مرزی مختلف را بررسی می نماید. ابتدا یک ورق S-FGM با شرایط مرزی مختلف بررسی می شود. سپس یک ورق دو لایه ای که در آن یک لایه S-FGM بر روی یک زیر لایه هموژن (همگن) پوشانده شده، تحت شرایط مرزی مختلف بررسی می گردد که برای سادگی S-FGM-coated نامیده می شود. دیگری یک ورق سه لایه ای که در آن S-FGM به عنوان لایه وسط بکار گرفته شده و مواد هموژن متفاوتی در لایه های بالایی و پایینی هستند؛ که تحت شرایط مرزی مختلف می باشد، بررسی گردیده که این ورق FGM-undercoated نامیده شده است. مدول یانگ ورق تابعی در راستای ضخامت متغیر فرض شده است و ضریب پوآسون در سراسر ورق ثابت باقی می ماند. گرادیان ماده در قسمت FGM از ساختار لمینیت از توابع  Sمانند پیروی می کند، بدین منظور این ورقها S-FGM نامیده شده اند. برای ساختارهای چند لایه ای، محاسبات کمیت های A11, B11, C11, Q11, S11 در این موارد پیچیده تعریف شده اند، بنابراین در این تحقیق یک روشی برای راحت تر شدن محاسبات آنها بکار برده شده است. ابتدا نتایج با نرم افزار المان محدود ABAQUS مقایسه شده و مطابقت خوبی را نشان دادند. سپس مقادیر فرکانسهای هر سه ورق برای شرایط مرزی مختلف و نسبتهای طول به عرض برای تعدادی از پارامتر ماده بدست آمده اند و به صورت نمودار ارایه گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 133 استناد 0 مرجع 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

در کانال - s شکل به جهت انحراف جریان (distortion) فشار بازیافت به شدت کاهش می یابد و احتمال وقوع جدایش در آن بر اثر دو عامل گرادیان مثبت فشاری و هندسه کانال می رود. برای افزایش فشار بازیافت جریان می توان از تولید کننده های گردابه استفاده کرد. وظیفه تولید کننده های گردابه تداخل جریان ممنتم لایه مرزی و جریان آزاد می باشد که باعث افزایش ممنتم جریان در دیواره پایین می شود و در نتیجه احتمال جدایش را به حداقل می رساند. محل نصب و ارتفاع تولید کننده های گردابه تاثیر مستیم بر عملکرد آنها دارد و به همین جهت سعی شده است با استفاده از نرم افزار تجاری مکانیک سیالات عددی (FLUENT.INC)، تاثیر محل نصب و ارتفاع تولید کننده های گردابه بررسی بشود.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

مرد 43 ساله ای به علت دفع خون روشن همراه با مدفوع ناشی از ابتلای به کانسر رکتوم در بیمارستان خاتم الانبیا بستری گردیده و تحت عمل Abdomino perineal resection قرار گرفت ولی پس از عمل رژیم غذایی را تحمل ننموده و دچار استفراغ های مکرر گردید. بررسی های بعد از عمل و عمل جراحی بعدی نشان دهنده وجود انسداد سومین قسمت دئودنوم ناشی از تحت فشار قرار گرفتن آن به وسیله تنه شریان مزانتریک فوقانی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

بیماری فاربر یا لیپوگرانولوماتوزیس (Lipogranulomatosis) یک بیماری ذخیره لیزوزومال نادر با انتقال اتوزومال مغلوب بوده که به علت نقص اسید سرامیداز منجر به تجمع سرامید در بافت ‌ها می ‌شود. کودکان با گرفتاری عصبی واضح در اوایل شیرخوارگی فوت می ‌کنند و در آنهائی ‌که فاقد علائم عصبی یا بطور خفیف گرفتار آن باشند علائم با پیشرفت به دفورماسیون مفصلی ناشی از گرانولوم ‌های اطراف مفاصل‌، ندول های زیرجلدی و خشونت صدا و نارسائی تنفسی ناشی از ضایعات گرانولوماتوز در دستگاه تنفس و نهایتا با پنومونی انترستیسیل در دهه سوم و چهارم فوت می ‌کنند‌. مورد معرفی دختر 2.5 ساله است که از اوایل شیرخوارگی مبتلا به خشونت صدا و سپس ندول های زیرجلدی و آرتریت بوده است (نوع کلاسیک بیماری).

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

در تولید پلی وینیل کلراید به روش سوسپانسیون فاز پراکنده شامل قطرات مونومر وینیل کلراید همراه با شروع کننده و پایدار کننده درون فاز پیوسته آبی پخش می شوند و هر قطره مونومر به صورت یک راکتور ناپیوسته عمل می کند و با توجه به حلالیت بسیار کم پلیمر در مونومر، از همان ابتدای واکنش دو فاز غنی از مونومر و غنی از پلیمر ظاهر می شوند همچنین با توجه به نقطه جو ش بسیار پایین مونومر (-13.4 درجه سانتیگراد) واکنش تحت فشار انجام می شود که در این مقاله پزوهشی به مدل سازی راکتور پلیمریزاسیون ناپیوسته همزن دار برای تولیدS-PVC  با توجه به شروع کننده پراکسید دی کربنات و شرایط عملیاتی دمای 60 درجه سانتیگراد و فشار 10 بار پرداخته شد به نحوی که بتوان در کلیه مراحل پلیمریزاسیون توزیع جرم مونومر و کسر حجمی آن در هر یک از فازهای گاز، فاز آبی، فاز غنی از مونومر و فاز غنی از پلیمر و نیز حجم هر یک از فازهای مونومر، پلیمر و فاز گاز را مشخص نمود و درصد تبدیل بحرانی مونومر بدست آورده خواهد شد همچنین در این برنامه کامپیوتری با توجه به افت فشار ایجاد شده در تبدیلات بالاتر از درصد تبدیل بحرانی مونومر بر مبنای تعادل فازها و معادله فلوری هاگینز فشار عملیاتی راکتور پیش بینی می شود و با نتایج تجربی مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 128
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  58
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، مفهوم تقریبا –S* فشردگی در فضاهای –L توپولوژیک معرفی می گردد. خواص این مفهوم و روابط بین این مفهوم و تقریبا فشردگی های از نوع دیگر، مورد بحث قرار می گیرد. بیشتر آن که، برخی مشخص سازی ها از –S* فشردگی ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
litScript