نتایج جستجو

23

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

Cheraghi Arezoo | RAHMANI FATEMEH | Hassanzadeh Ghorttapeh Abdollah

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16957
 • دانلود: 

  7504
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study describes the genetic relationships among 34 varieties of Lallemantia iberica using inter-retrotransposon amplified polymorphism (IRAP) and retrotransposon-microsatellite amplified polymorphism (Remap). Samples were collected from Agriculture Research Center of Urmia city (northwest Iran). Ten IRAP and Remap primers generated 76 scorable electrophoretic bands with 78. 94% polymorphism. The pair-wise Jacquard genetic similarity varied from 0. 48 to 0. 94 for IRAP and Remap data combined. Average PIC values for IRAP and Remap markers were 0. 38. The retro-elements marker system produced 76 alleles in range of 100-3000 bp. The cophenetic correlation coefficient between Jaccard’ s similarity matrix and the plotted dendrogram was 0. 66. A dendrogram constructed based on COMPLETE LINKAGE. Cluster analysis of IRAP and Remap data using the NTSYSpc 2. 02 resulted in five clusters. The present study represents high genetic distance at genotype level suggesting that IRAP and Remap markers are useful for Lallemantia iberica genetic diversity analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 16957

دانلود 7504 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  313
 • صفحه پایان: 

  319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی تربچه از 36 آغازگر Remap استفاده شد. آغازگرهای UBC825-Ltr2، UBC815-Ltr1 و UBC815-Ltr20 با 6 آلل کم ترین و آغازگر UBC848-Ltr3 با 17 آلل بیش ترین و میانگین تعداد آلل در کل جایگاه ها برابر 04/10 بود. بیش ترین میزان شاخص چندشکلی (41/0) مربوط به آغازگر UBC848-Ltr2 و کم ترین میزان شاخص (24/0) مربوط به آغازگر UBC818-Ltr15 بود. بیش ترین میزان شاخص مارکری (69/34) مربوط به آغازگر UBC848-Ltr2 و کم ترین میزان شاخص مارکری (36/20) مربوط به آغازگر UBC857-Ltr1 بود. بیش ترین میزان تعداد الل مؤثره، شاخص تنوع شانن و شاخص تنوع نی به ترتیب 73/1، 42/0 و 61/0 متعلق به آغازگر UBC825-Ltr2 و کم ترین میزان تعداد آلل مؤثر، شاخص تنوع شاندن و شاخص تنوع ژنی به ترتیب 26/1، 18/0 و 31/0 متعلق به آغازگر UBC815-Ltr15 بود و در بین جمعیت های تربچه بیش ترین درصد مکان چندشکل، تعداد الل مؤثر، شاخص تنوع ژنی و شاخص تنوع شاندن به ترتیب 89 درصد، 18/42، 3/1، 170/0 و 248/0 متعلق به جمعیت French breakfast بود. تغییرات درون و بین جمعیت ها با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 66 درصد کل تغییرات ژنتیکی درون جمعیت ها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  559
 • صفحه پایان: 

  568
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

تعیین تنوع ژنتیکی مواد گیاهی، گام اولیه برای شناسایی، حفظ و نگهداری ذخایر توارثی بوده و اهمیت زیادی در اجرای برنامه های اصلاحی دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 25 رقم انگور شهرستان های شاهرود و سی سخت از 9 آغازگر و ترکیب آغازگری رتروترنسپوزونی شامل سه آغازگر IRAP و شش ترکیب آغازگری Remap استفاده شد.در مجموع 87 باند تولید شد که 79 باند در بین ارقام چندشکل بودند. تعداد باندهای چندشکل از چهار (Tvv1Fa+Ms11) تا 12 باند (Vin1Fa) به ازای هر آغازگر متغیر بود. هتروزیگوسیتی موردانتظار از 0.29 (Tvv1Fa+ Ms8) تا 0.44 (Vine1Fa+ Ms3) متغیر و میانگین آن 0.35 به دست آمد. میانگین درصد چندشکلی در بین ارقام مورد مطالعه 95.83 درصد بود. تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) نشان داد که پنج مولفه اول توانستند در مجموع، 68.5 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. تجزیه کلاستر به روش UPGMA بر اساس ضریب تشابه جاکارد با ضریب همبستگی کوفنتیک 0.89، ارقام مورد مطالعه را در شش گروه متفاوت قرار داد به طوری که در گروه اول تا ششم به ترتیب 13، 4، 2، 3، 2 و 1 رقم از ارقام مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس این گروه بندی سه رقم سیاه دانه بلند، سیاه دانه گرد و عسکری که از شهر سی سخت انتخاب شدند در سه گروه مجزا قرار گرفتند که نشان دهنده تفاوت ژنتیکی این ارقام می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نشانگرهای IRAP و Remap توسعه یافته بر اساس رتروترنسپوزون های فعال در ژنوم انگور می توانند به عنوان نشانگرهای ملکولی کارا در تسریع برنامه-های اصلاحی در انگور مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5116
 • دانلود: 

  4596
کلیدواژه: 
چکیده: 

The Argania is an endemic genetic resource in Morocco holding an important ecological and socio-economical benefit. However, overgrazing and overharvesting lead to a serious downturn in the number of trees. To characterize genetic diversity within and among 24 populations, represented by 240 argan trees, four combinations of SRAP primers and eight combinations of Remap primers were used. A total of 338 Remap and 146 SRAP markers were amplified with a polymorphism of 100%. The average polymorphism information content value was 0. 20 and 0. 17 for SRAP and Remap markers, respectively. The analysis of molecular variance showed that 26% of the genetic variation was partitioned among populations. The coefficient of gene differentiation was 0. 2875 and gene flow was 1. 2391. The average parameter diversity was: observed number of alleles (Na)=0. 729, effective number of alleles (Ne)=1. 131, Shannon’ s information index (I)=1. 143; Nei’ s gene diversity (H)=0. 093 and Percentage of Polymorphic Loci=35. 68. The STRUCTURE and principal coordinate analysis revealed that the Argania spinosa L. populations were aggregated into 2 genetic groups. To detect outlier, baysecan software was used and 21 were detected (7 under selection, 14 under balancing selection) presenting posterior probability higher than 0. 79. The current results can be explored in the design of management programs and to comprehend the adaptation mechanism of Argan tree.

آمار یکساله:  

بازدید 5116

دانلود 4596 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  271
 • صفحه پایان: 

  285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

در این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 45 ژنوتیپ از ژرم پلاسم تیپ های مختلف توتون شامل گرمخانه ای، بارلی و شرقی، از 20 ترکیب آغازگری IRAP و Remap استفاده شد که از بین این آغازگرها، 5 آغازگر IRAP و 9 آغازگر Remap قادر به تولید الگوی نواری، با وضوح و چندشکلی بالا بودند و در مجموع 188 مکان را تکثیر کردند که از این تعداد 153 مکان، چندشکل بودند. آغازگر RTR-10 با 22 نوار و RTR-1 با 16 نوار، بیشترین و آغازگر UBC817+RTR1 با 4 نوار، کمترین تعداد مکان های چند شکل را تکثیر کردند. میزان اطلاعات چندشکل نشانگرها بین 0.16 تا 0.33 و شاخص نشانگر از 0.34 تا 6.25 در کل ژنوتیپ های مورد مطالعه متغیر بود. تجزیه خوشه ای به روش UPGMA، 45 ژنوتیپ مورد مطالعه را در پنج گروه قرار داد، که گروه اول شامل تیپ بارلی، گروه دوم شامل تیپ گرمخانه ای و گروه های 3، 4 و 5 شامل ژنوتیپ های شرقی شدند. صحت گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای توسط تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر 73.3 درصد تایید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

بادرنجبویه گیاهی از خانواده نعناعیان با کاربردهای فراوان در صنایع داروسازی است که مانند اغلب گیاهان دارویی کارهای اصلاحی کمی در آن انجام گرفته است. بنابراین، گام اول در اصلاح این گیاه تعیین سطح تنوع ژنتیکی و روابط اکوتیپ وحشی آن می باشد. با توجه به نقش رتروترانسپوزن ها در تکامل گیاهان و نیز حفاظت شدگی توالی های تکراری طویل انتهایی (LTR) خانواده های رتروترانسپوزونی بین گونه ها و جنس های مختلف گیاهی، دراین پژوهش از آغازگرهای مبتنی بر  LTRهای رتروانسپوزن های جو برای تولید نشانگرهای IRAP و Remap در 12 اکوتیپ بومی و دو رقم از آلمان و ژاپن استفاده شد. در تکنیک IRAP هفت آغازگر رتروترانسپوزونی و ترکیب آن ها در 115 ژنوتیپ بادرنجبویه، 456 نشانگر با درجه چند شکلی 95% تولید کرد. ترکیب این آغازگرها با شش آغازگر ISSR در Remap، منجر به تکثیر 939 قطعه ژنومی گردید. تعداد نشانگر تولید شده به ازای هر فرد برای هر آغازگر یا ترکیب آن ها، در تکنیک های IRAP و Remap به ترتیب برابر 8.89 و 9.08 بود. مقایسه کارآیی این دو نشانگر بر اساس میزان اطلاعات چندشکلی (PIC) و شاخص نشانگر (MI) نشان داد که نشانگرهای IRAP با متوسط PIC و MI (0.27 و 14.39) بالا در مقایسه با نشانگرهای Remap (0.28 و 11.72) کارآیی بیشتری را در تمایز و تفکیک ژنوتیپ های بادرنجبویه داشتند. نتایج حاصل در مجموع نشان دهنده امکان استفاده از آغازگرهای طراحی شده بر اساس نواحی LTR رتروترانسپوزن های یک گونه در گونه ها یا جنس های دیگر بود. همچنین تکثیر تعداد زیاد قطعات ژنومی در بادرنجبویه با استفاده از هر دو تکنیک نشانگر پراکنش رتروترانسپوزون ها و جایگاه های ریزماهواره در ژنوم بادرنجبویه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

آفتابگردان یک محصول مهم زراعی می باشد که روغن آن ارزش غذایی و اقتصادی بالایی دارد. اسکلروتینیا از بیماری های قارچی مهم آفتابگردان می باشد که باعث کاهش رشد و عملکرد محصول می شود. در پژوهش حاضر واکنش 100 لاین خالص آفتابگردان روغنی به 6 جدایه قارچ اسکلروتینیا مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسایی مکان های ژنی پیوسته با مقاومت به بیماری از 120 جایگاه ژنومی تکثیر شده توسط آغازگرهای رتروترنسپوزونی Remap استفاده شد. نتایج نشان داد که برخی ژنوتیپ های آفتابگردان مقاومت خوبی به بیماری اسکلروتینیا دارند. ژنوتیپ 8A×/LC1064C کمترین درصد آلودگی را در پاسخ به دو جدایه قارچیA37 (S. sclerotiorum) و M1 (S. minor) از دو گونه مختلف قارچ اسکلروتینیا نشان داد. در تجزیه ساختار جمعیت با نرم افزارStructure، 4 زیرجمعیت احتمالی شناسایی شد. در تجزیه ارتباط با نرم افزارTASEEL به دو روشGLM وMLM، به ترتیب 9 و 8 مکان ژنی شناسایی شد که ارتباط معنی داری (P≤ 0. 01) با ژ ن های کنترل کننده مقاومت به بیماری دارند. طبق نتایج، نشانگرهای CF-UBC826، 1061LTR-UBC818 و 1061LTR-UBC857 با ژن های کنترل کننده مقاومت به دو جدایه قارچ عامل بیماری پیوسته بودند. نشانگرهای شناسایی شده در این تحقیق، در صورت تایید و تبدیل به نشانگر SCAR می توانند بطور موثری در برنامه های گزینش به کمک نشانگر و تولید ارقام مقاوم به بیماری اسکلروتینیا مورد استفاده قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

هدف اولیه این تحقیق، امکان سنجی القای ناپایداری کروموزومی در کشت کالوس سیب زمینی بوده است. کالوس حاصل از برگ در محیط هایی با دماهای مختلف رشد کردند و وجود یا عدم وجود ریزماهواره های اختصاصی گروه های ژنومی در گیاهچه های حاصل از کشت کالوس بررسی شد. مشاهده شد که در سه گیاهچه باززایی شده از کالوس، قطعات DNA حاصل از SSR-PCR بزرگتر از حد مورد انتظار برای ریزماهواره هاست. در بررسی مجدد این نمونه ها، از یکی از آغازگرهای رفت یا برگشت ریزماهواره همراه با آغازگرهای رتروترانسپوزون Tst1 استفاده شد و در دو مورد، قطعه ای در حدود  100 bp یا بزرگتر بین دو آغازگر یافت شد. به نظر می رسد این پدیده به دلیل قرار گرفتن یک توالی ترانسپوزون در بین دو آغازگر رفت و برگشت ریزماهواره روی داده باشد. عوامل موثر بر این پدیده و منابع احتمالی خطاهای آزمایشی مورد بحث قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
litScript