نتایج جستجو

12569

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1257

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

SAFAVI SAFAR ALI | AFSHARI FARZAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  293
 • صفحه پایان: 

  302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9436
 • دانلود: 

  3702
کلیدواژه: 
چکیده: 

Race-sp.cif.c resistance of.wheat to yellow rust caused by f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">striif.rmis f. sp. tritici has been reported as short-lived. Partial resistance, a kind of.quantitative resistance, has been reported to be more stable. Partial resistance in terms of.slow rusting parameters including f.nal rust severity (f.S), apparent inf.ction rate (r), relative area under disease progress curve (rAUDPC), and coef.icient of.inf.ction (CI) was evaluated in a set of.twenty six wheat genotypes along with susceptible control during 2010-2011 cropping year. This study was conducted in f.eld plots at Ardabil Agricultural Research Station (Iran) under natural inf.ction conditions with twice artif.cial inoculation. Artif.cial inoculation was carried out by yellow rust inoculum having virulence againstYr2, Yr6, Yr7, Yr9, Yr22, Yr23, Yr24, Yr25, Yr26, Yr27, YrA, and YrSU. Seedling reaction was also evaluated in greenhouse by using race 66E0A+, Yr27+. Results of.mean comparison f.r resistance parameters showed that, lines C-89-4, C-89-17 and C-89-16 along with susceptible had the highest values of.f.S, CI, r and rAUDPC, theref.re were selected as moderately susceptible or susceptible lines. The lines C-89-7, C- 89-8, C-89-9, C-89-10, C-89-13, C-89-14 and C-89-20 had susceptible reactions at seedling stage and low level inf.ction at adult plant stage.Accordingly these lines with low level of.dif.erent parameters supposed to be having gene/s f.r varying degrees of.partial resistance or high temperature adult plant resistance (HTAP) that can be used f.r f.ture manipulation in wheat improvement program af.er conf.rmatory studies. The remaining lines (except f.r C-89-2) were immune or had low level of.inf.ction. Thus, these were selected as resistant lines. In this study correlation coef.icient between dif.erent parameters of.slow rusting was highly signif.cant. Based on the results, the reaction of.the studied genotypes to stripe rust varied f.om sensitive to immune.

آمار یکساله:  

بازدید 9436

دانلود 3702 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SAFAVI SAFARALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

A SET Of.32 BREED WHEAT LINES ALONG WITH SUSCEPTIBLE CONTROL WERE STUDIED TO IDENTIf. SLOW RUSTING RESISTANCE, A KIND Of.DURABLE RESISTANCE, AGAINST YELLOW RUST CAUSED BY f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">striif.rmis f. sp. tritici. SLOW RUSTING PARAMETERS INCLUDING f.NAL RUST SEVERITY (f.S), …

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زنگ زرد یا زنگ نواری ناشی از بیمارگر f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">striif.rmis f.sp.tritici شایعترین بیماری قارچی گندم در ایران و اکثر مناطق گندم خیز جهان ارزیابی شده است. برای تولید ارقام مقاوم به این بیماری بررسی و شناخت خصوصیات نژادهای قارچ عامل بیماری الزامی است. بدین منظور 29 جدایه عامل بیماری از مناطق مختلف کشور جمع آوری شد. با استفاده از 44 لاین افتراقی زنگ زرد و رقم حساس بولانی به عنوان شاهد در مرحله ی گیاهچه ای مورد آزمایش قرار گرفته و تعیین نژاد شدند. گیاهچه ها با جدایه های بیمارگر مایه زنی شدند و پس از 17 روز ظهور علائم و شدت بیماری ارزیابی و تعیین نژاد به روش جانسون و همکاران انجام شد. براساس نتایج حاصل، برای گیاهان حامل ژن های YrA در تمام جدایه های مورد مطالعه بیماری زایی مشاهده شد. برای گیاهان حامل ژن های Yr15 ,Y15 ,Yr10 و Yrsp.در هیچ یک از جدایه های مورد بررسی بیماری زایی مشاهده نشد. جدایه اهواز 3 با نژاد 132E156A+,Yr27 به عنوان پرآزارترین و جدایه طرق مشهد 3 با نژاد 2E2A+ به عنوان کم آزارترین نژاد مشخص گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  543
 • صفحه پایان: 

  546
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

گندم یکی از منابع طبیعی غنی انرژی در تغذیه انسان ها محسوب می شود. این گیاه هر ساله مورد تهاجم جمعی از آفات و بیماری ها قرار می گیرد. از مهمترین بیماری های قارچ گندم، زنگ زرد (Stripe rust) می باشد که عامل آن قارچ f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia striif.rmiis f.sp.tririci است. منشا این زنگ را جنوب منطقه ای بین دریای سیاه و دریای خزر دانسته اند و بیماری از این منطقه به تمام نقاط دنیا پراکنده شده است. این قارچ دارای نژادهای فیزیولوژیک متعددی می باشد (Stubbs, 1988).خسارت این&nbsp.بیماری در سال 1372 برابر 1.5 میلیون تن در ایران برآورد شد….(Torabi et al., 1995)

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 81 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  547
 • صفحه پایان: 

  558
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زنگ زرد گندم با عامل قارچی f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">striif.rmis f. sp. tritici، مهم ترین بیماری از لحاظ میزان خسارت وارده به محصول گندم در سراسر جهان می باشد. مطمئن ترین روش جهت کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است. لذا تعیین نژاد عامل بیماری و بررسی مقاومت میزبان در مراحل مختلف رشدی جهت تهیه ارقام مقاوم، کاملا ضروری است. به منظور بررسی منابع مقاومت، 19 ژنوتیپ گندم به همراه بولانی به عنوان شاهد حساس، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و در مرحله گیاهچه ای با 20 نژاد 6E158A+، 230E158A+، 198E150A+، 134E150A+، 6E150A+، 166E150A+، 198E130A+، 166E158A+، 70E0A+، 6E16A+، 102E134A+، 6E134A+، 6E130A+، 6E150A+، 6E6A+، 70E50A+، 6E18A+، 134E22A+، 166E254A+ و 166 E134A+ ارزیابی شدند. در بررسی اجزای مقاومت به زنگ زرد، صفات دوره کمون و تیپ آلودگی در گلخانه ثبت شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در شرایط این نژادها بین ژنوتیپ های گندم برای هر دو صفت اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. 30 درصد ژنوتیپ ها (Mv17، M-85-7، Af.ak، Morvarid، Sivand و Parsi) نسبت به تمام نژادهای مورد مطالعه دارای مقاومت کامل بودند. در ژنوتیپ های مقاوم مذکور احتمال می رود هر یک از ژن های مقاومت Yr1، Yr3، Yr4، Yr5، Yr10، Yr15، Yr24 و یا ژن های مقاومت گیاهچه ای ناشناخته دیگری که تاکنون شناسایی نشده اند به تنهایی و یا ترکیبات مختلف از یکدیگر وجود داشته باشند. از ژنوتیپ های مقاوم می توان به عنوان منابع مقاومت نسبت به نژادهای مورد مطالعه در برنامه-های اصلاحی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

افشاری فرزاد

نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  489
 • صفحه پایان: 

  501
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

بیماری زنگ زرد یکی از بیماری های مهم گندم در ایران است. در این تحقیق وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در شش رقم گندم نان شامل چمران، مرودشت، شیرودی، دز، پیشتاز و شیراز و چهار لاین پیشرفته N-75-15 ،C-78-7 ، C-78-18 و N-75-16 که با رقم حساس Avocet "S" تلاقی یافتند مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان نسلf. ، f. و بذرهای نسل f. به شکل تک بوته برداشت شدند. در سال های زراعی 83-1382 و 84-1383 در شرایط مزرعه و گلخانه کرج با استفاده از پاتوتایپ 134E134A+ واکنش بوته های f. و فامیل های f. ارزیابی شدند. نتایج حاصل نشان داد که یک ژن مقاومت غالب موثر در مرحله گیاهچه ای به نژاد 134E134A+ بیماری زنگ زرد در رقم چمران و لاین N-75-16 وجود دارد. در ارقام مرودشت، شیرودی، پیشتاز، شیراز و دز حضور دو ژن در هر رقم که یک ژن مربوط به مرحله گیاهچه ای و ژن دوم از ژن های مرحله گیاه کامل هستند، تعیین شد. دو لاین C-78-7&nbsp. و C-78-18 که در مرحله گیاهچه ای حساس و در نتیجه فاقد ژن موثر مرحله گیاهچه ای بودند، در مرحله گیاه کامل با توجه به نسبت های ژنتیکی به دست آمده، برای هر یک دو ژن مقاومت مرحله گیاه کامل مشخص شد. لاین N-75-15 دارای سه ژن مقاومت به نژاد عامل بیماری زنگ زرد بود که به ترتیب یک ژن موثر در مرحله گیاهچه ای و دو ژن موثر در مرحله گیاه کامل بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 100 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش 200 رقم و لاین پیشرفته گندم دیم در مرحله گیاهچه نسبت به بیماری زنگ زرد (f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">striif.rmis f. sp. tritici)، بذرهای هر کدام از ارقام و لاینهای آزمایشی در گلدانهای محتوی خاک معمولی در گلخانه کاشته شده و گیاهچه ها در مرحله برگ اول با اسپورهای قارچ عامل بیماری (نژاد 134E134A+&nbsp.جمع آوری شده از کرج و نژاد 134E142A+&nbsp.جمع آوری شده از مراغه) مایه زنی شدند. گیاهچه ها بعد از مایه زنی به مدت 48 ساعت در شرایط مرطوب و سرد (10°C) در تاریکی قرار داده شده و سپس به گلخانه با دمای 15°C در روز (16 ساعت) و 10°C در شب (8 ساعت) منتقل شدند. بعد از گذشت 17-15 روز از زمان مایه زنی، یادداشت برداری از واکنش مواد آزمایشی با استفاده از روش مک نیل و همکاران (1971) انجام شد. نتایج نشان داد که49 % از ژنوتیپهای مورد آزمایش در برابر نژاد 134E134A+ دارای تیپ آلودگی 7-9، 39% دارای تیپ آلودگی 0-2، و 7% دیگر دارای تیپ آلودگی 3-6 می باشند. در برابر نژاد 134E142A+، %55 ژنوتیپها تیپ آلودگی 7-9، 30% تیپ آلودگی 0-2، و 9% تیپ آلودگی 3-6 نشان دادند. همچنین 41.5% از مواد آزمایشی در برابر هر دو نژاد فوق الذکر تیپ آلودگی حساسیت (7-9)، 24.5% تیپ آلودگی 0-2 و 1% دیگر تیپ آلودگی 3-6 داشتند. درصد بالای ژنوتیپهای قرار گرفته در محدوده واکنش 7-9 در برابر دو نژاد فوق الذکر نشان دهنده این است که در اکثر ارقام و لاینهای مورد آزمایش ژن مقاومت گیاهچه ای وجود نداشته و یا اینکه فقط دارای ژن یا ژنهایی هستند که نژادهای مورد استفاده در این بررسی برای همه آنها دارای ویرولانس میباشندYr2) ، Yr6، Yr7، Yr9، YrA، و .(YrND ژنوتیپهای قرار گرفته در محدوده تیپهای آلودگی مقاوم حداقل یک ژن مقاومت گیاهچه ای دارند که نژادهای مورد استفاده در این تحقیق فاقد ویرولانس برای آن میباشند. این ژنوتیپها همچنین ممکن است یک یا چند تا از ژنهایی را نیز که دو نژاد فوق الذکر برای آنها ویرولانس دارند به همراه داشته باشند. با توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی، توصیه کشت ارقام پیشرفته دارای مقاومت گیاهچه ای در مناطقی که نژادهای مورد مطالعه یا مشابه شایع هستند مقدور خواهد بود. ضمن اینکه امکان بروز مقاومت گیاه کامل در شرایط مزرعه ای در ارقامی که تحت شرایط گلخانه ای حساسیت نشان دادند نیز منتفی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SAFAVI SAFARALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

STRIPE (YELLOW) RUST CAUSED BY f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">striif.rmis f. sp. tritici IS THE MOST DEVASTATING DISEASE Of.BREAD WHEAT (TRITICUM AESTIVUM) IN THE COOL WINTER AREAS. THIS RUST DISEASE REPRESENTS A CONSTANT THREAT TO WHEAT PRODUCTION IN SEVERAL COUNTRIES IN CENTRAL AND WESTERN ASIA (CWA). …

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
نویسنده: 

صفوی صفرعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

زنگ زرد گندم با عامل f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">Puccinia f.nt-style:inherit;color:rgb(255,0,120);">striif.rmis f. sp. tritici یکی از مخرب ترین بیماری های گندم نان در جهان است. این بیماری یک تهدید دایمی برای تولید گندم در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی و غربی بوده است. تعداد زیادی از نژادها با فاکتورهای بیماریزایی جدید به طور پیوسته در این نواحی تکامل می یابند که موجب شکسته شدن ژن مقاومت مورد استفاده می شوند. از این رو، دانش وآگاهی در خصوص کارایی ژن های مقاومت، به نژاد گران را قادر می سازد تا ژن های موثر را در برنامه های به نژادی قرار دهند. این پژوهش در فاصله ی سال های 1394 تا 1395 به مدت دو سال به منظور تعیین کارایی ژن های مقاومت در اردبیل و شناسایی الگوی بیماریزایی عامل زنگ زرد تحت شرایط مزرعه ای با کاشت ارقام افتراقی ولاین های تقریبا ایزوژنیک انجام شد. واکنش گیاهچه ای نیز تحت شرایط مزرعه ای در سال 1389 بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که ژن های مقاومت Yr3v، Yr3a، Yr4a، Yr4، Yr5، Yr10، Yr15، Yr16، YrCV، YrSD و YrNDژن های مقاومت موثری بودند و ژن های مقاومت غیر اختصاص-نژادیYrA3، YrA4، Yr18، Yr29، Yr30 و نیز ژن های موجود در ارقام Parula و Pavon76، ژن های نسبتا موثری در طی دوره ی پژوهش بودند. برای ارقام حامل ژن های Yr1، Yr2، Yr6، Yr7، Yr9، Yr17، Yr20، Yr21، Yr22، Yr23، Yr24، Yr25، Yr26، Yr27، YrSU وYrA حداقل در یک سال بیماریزایی مشاهده گردید. بنابراین، این ژن ها در برابر عامل بیماری غیرموثر بودند. تجزیه ی خوشه ای نیز بر اساس واکنش های گیاهچه ای و گیاه کامل، ارقام را در گروه های مختلفی قرار داد که بیانگر تنوع بسیار بالا بین ژنوتیپ های مورد مطالعه بود. ژن هایی که تحت شرایط طبیعی در برابر زنگ زرد ژن های مقاومت موثری بودند، ممکن است به تنهایی یا در ترکیب با ژن های مقاومت پایدار (غیر اختصاص-نژادی) جهت ایجاد ارقام گندم با عملکرد بالا، استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  321
 • صفحه پایان: 

  328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
litScript