نتایج جستجو

308

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

31

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

Chandraprabha g. | Sankarappa t. | SUJATHA T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11480
 • دانلود: 

  8270
کلیدواژه: 
چکیده: 

polythiophene (Pth) and cobalt nanoparticles (Co-nps) were prepared by chemical oxidation and modified polyol processes respectively. Composites were made by mixing them in the proportions, Pth1-xCox; x = 0. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 4, 0. 5. Morphology of the samples was studied by SEM technique. Dielectric properties with temperature and frequency as variables were investigated. Dielectric constant and loss factor decreased with frequency and increased with temperature. AC conductivity was estimated from the dielectric data. Ac conductivity decreased with increase of Co-nps in the composites which indicates that electrically insulating effect has been induced by Co-nps. Small polaron hopping mechanism is found to be the conduction mechanism operated. Activation energy for ac conduction decreased with increase of frequency and weight percent of Co-nps in the composites. Electric modulus was determined and its analysis leads to the estimation of dielectric relaxation time. Relaxation time decreased with increase of temperature for all the five composites. For the first time Pth-Co nanocomposites have been reported for dielectric properties and ac conductivity as a function of frequency and temperature.

آمار یکساله:  

بازدید 11480

دانلود 8270 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

IRANDOOST S. | EISAZADEH H. | PIRDASHTI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

POLYTHIOPHENE/PVA PREPARED IN AQUEOUS MEDIA BY CHEMICAL POLYMERIZATION OF THIOPHENE IN PRESENCE OF FECL3/H2O2 AS AN OXIDANT. SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) AND FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR) WERE USED TO CHARACTERIZE THE COMPOSITE BLENDS. FTIR SPECTRUM ANALYSIS CONFIRMED THAT THE INTENSITIES OF THE PEAKS WERE DEPENDENT ON THE NATURE OF THE SURFACTANT.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحه شروع: 

  2807
 • صفحه پایان: 

  2820
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

غلظت حلال آلی کمکی و سورفاکتانت در فاز متحرک، بازداری و گزینش پذیری در کروماتوگرافی مایع مایسلی (MLC) را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا اثر غلظت ایزوپروپانول و سورفاکتانت سدیم در دسیل سولفات (SDS) تواما بر بازداری و گزینش پذیری مورد ارزیابی قرار گرفت. رسم نمودارهای سه بعدی تغییرات گزینش پذیری بر حسب غلظت ایزوپروپانول و SDS  نشان دادند که غلظت بهینه ایزوپروپانول و برای جداسازی فنیل تیوهیدانتوئین (Pth) آمینو اسیدها به ترتیب 3% حجمی - حجمی و 15% مولار می باشند. علاوه بر موارد ذکر شده، اثر pH فاز متحرک بر جداسازی Pth آمینواسید نشان داد که در دامنه pH مطالعه شده (6.26-3.14) با افزایش pH، فاکتور گزینش پذیری نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11827
 • دانلود: 

  4247
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Some factors such as peritonitis can cause decrease ultrafiltration and adequacy of peritoneal dialysis. Serum Pth and calciumphosphor (Ca-P) product can result in extraosseous calcification such as calcification of peritoneal membrane. The aim of this study is to evaluate of effect of serum Pth and Ca-P product on membrane function in CAPD patients.Methods: A multicenter, retrospective cohort study was carried out on 1284 patients receiving CAPD at least three months. According to first six months measurement of serum Pth and Ca-P product, patients were calcified into three groups (Pth<150, Pth between 150 to 300, and Pth ³ 300) and two groups (Ca-P product<55, Ca-P product ³ 55), respectively. According to classified Pth and Ca-P product, the baseline GFR, total Cr clearance, Kt/v and UF were compared with the last these variables.Results: The mean age was 51 ± 16 (18 to 92 years).Patients had Pth<150, 52%, Pth between 150 to 300, 33%, and Pth ³ 300, 14%. Ca-P product<55 and  ³ 55 were in 67% and 12% of patients, respectively. In the end of the study, patients with Ca-P product ³ 55 had more frequency of total Cr clearance<70 and Kt/v<2.1 compared with patients with Ca-P product<55 (57% versus 37%, P<.0001) and (65% versus 45%, P<.001).There was no difference between Ca-P product groups regarding GFR. There were no differences between Pth groups regarding last Kt/v, total Cr clearance, and GFR.Conclusions: High serum Ca-P product can decrease Kt/v and total Cr clearance. However, serum Pth has no effects on PD adequacy and GFR.

آمار یکساله:  

بازدید 11827

دانلود 4247 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

IRANDOOST S. | EISAZADEH H. | PIRDASHTI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

POLYTHIOPHENE/SILVER OXIDE (Pth/AG2O) WAS ACHIEVED IN AQUEOUS MEDIA BY USING FECL3 AND H2O2 AS AN OXIDANT. SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) AND X-RAY DIFFRACTION (XRD) WERE USED TO CHARACTERIZE THE PROPERTIES OF PRODUCT. THE RESULTS INDICATE THAT PROPERTIES OF PRODUCT ARE DEPENDENT ON NANOCOMPOSITE STRUCTURE.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  257
 • صفحه پایان: 

  264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه و هدف: هر چه کفایت دیالیز بهتر باشد عوارض اورمی از جمله آنمی کمتر می گردد. هایپرپاراتیروییدیسم نیز از فاکتورهایی است که در ایجاد آنمی بیماری کلیوی دخیل است. هدف مطالعه بررسی ارتباط هموگلوبین و هماتوکریت با هورمون پاراتیرویید و کفایت دیالیز در بیماران همودیالیز مزمن انجام شد. روش بررسی: مطالعه به روش مقطعی در بیماران تحت دیالیز در مرکز همودیالیز سوده، شهر واوان استان تهران در مدت دو سال (از مهر 1392 تا مهر 1394) انجام شد. بیماران بالای 18 سال که حداقل به مدت سه ماه تحت دیالیز قرار داشتند وارد مطالعه شدند. آنمی بر اساس مقدار مطلق هموگلوبین، هماتوکریت بیمار و درصد بیمارانی که به هدف درمانی هموگلوبین بیشتر از g/dl 11 دست یافته بودند محاسبه گردید. سطح هورمون پاراتیرویید به صورت Intact Pth و به روش Enzyme immunoassay (EIA) اندازه گرفته شد. یافته ها: 176 بیمار شامل 102 مرد (58%) و 74 زن (42%) در این مطالعه شرکت کردند. میانگین سن بیماران 13/98± 54/14 سال (85-18 سال) بود. 23 نفر (13/1%) از بیماران سابقه پیشین پیوند کلیه داشتند. از 176 بیمار تنها یک مورد سابقه پاراتیروییدکتومی داشت (0/6%). میانگین زمان دیالیز در بیماران شرکت کننده 5/29± 6/38 سال (28-1 سال) بود. نوع اکسس دیالیز در 132 بیمار (75%) فیستول و در 44 بیمار (25%) شالدون بود. میانگین هموگلوبین g/dl 10/73، میانگین هماتوکریت 33/06% و میانگین هورمون پاراتیرویید pg/ml 403 بود. نتیجه گیری: یافته های به دست آمده نشان داد ارتباط آماری معناداری میان سطح هموگلوبین و هماتوکریت با سطح هورمون پاراتیرویید و کفایت دیالیز وجود ندارد. افزایش سطح آهن سرم، Total iron binding capacity (TIBC) و مقاومت به اریتروپوییتین با کاهش سطح هموگلوبین و مقاومت به اریتروپوییتین با کاهش سطح هماتوکریت همراه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

PASTORIZA MUNO E. | MISHLER D.R. | LECHENE C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1983
 • دوره: 

  244
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  F140
 • صفحه پایان: 

  F149
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  1856
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1856

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

سابقه و هدف: کنترل میزان فسفر، هورمون پاراتیروئید و چربی های خون در بیماران دیالیزی بسیار مهم و ضروری است که به طرق مختلف انجام می شود. هدف این مطالعه تعیین اثر نیاسین بر سطح فسفر، هورمون پاراتیروئید و پروفایل چربی بیماران همودیالیزی بود.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی بر روی 120 بیمار دیالیزی که به دو گروه 60 نفره مورد (مصرف نیاسین) و شاهد (مصرف پلاسبو) تقسیم شدند، انجام شد. دوز نیاسین به صورت ماهانه و طی سه مرحله از 200 به 600 میلی گرم در روز افزایش یافت. آزمایشات مربوط به سطح فسفر، Pth و پروفایل چربی در هر دو گروه انجام و نتایج دو گروه با هم مقایسه شدند.یافته ها: درگروه مورد 40 نفر (66.7 درصد) و در گروه شاهد 37 نفر (61.7درصد) مذکر بودند. استفاده از نیاسین به طور معنی-داری باعث کاهش فسفر (p<0.001)، کاهش هورمون پاراتیروئید (p<0.001)و افزایش(p<0.01) HDL شد، ولی تغییر معنی-داری در مقادیر تری گلیسیرید و LDL نداشت.نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که نیکوتینیک اسید باعث کاهش فسفر و هورمون پاراتیروئید و افزایش HDL در بیماران همودیالیزی می شود، ولی لازم است برای تعیین دوز موثر دارو مطالعات کامل تری انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 110 استناد 0 مرجع 14
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6285
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

هورمون پاراتیرویید مهمترین عامل هموستاز کلسیم در بدن است. کمبود ویتامین D منجر به هایپر پاراتیروییدیسم ثانویه شده و حتی موارد خفیف کمبود ویتامین D نیز منجر به افزایش جذب کلسیم از استخوان و کاهش توده استخوانی می گردد. در این مطالعه از طریق بررسی ارتباط هورمون پاراتیرویید با میزان تراکم معدنی استخوان و ویتامین D سعی شده تا محدوده طبیعی هورمون پاراتیرویید و ویتامینD  برمبنای تغییرات بیولوژیک استخوان تعیین گردد. جمعیت مورد مطالعه مردان و زنان 20 تا 69 سال ساکن شهر تهران بودند که در طرح پیشگیری، تشخیص و درمان استئوپوروز بین سالهای 1379 تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفتند. معیارهای خروج از مطالعه ابتلا به بیماریهای آرتریت روماتویید، کم کاری یا پرکاری تیرویید، پاراتیرویید و آدرنال، دیابت قندی، نارسایی کلیه، نارسایی پیشرفته کبدی و هر نوع سرطان بود. در مجموع 830 نفر با سه بار پیگیری حضوری و تلفنی در این طرح شرکت نمودند. 1/75 درصد از افراد دعوت شده با این طرح همکاری نمودند. مقادیر سرمی ویتامین D و هورمون پاراتیرویید در دهه های مختلف سنی اختلاف معنی داری را نشان می داد (p=0.001). سن، جنس و هورمون پاراتیرویید در تغییرات ویتامین D نقش داشتند. محدوده هورمون پاراتیرویید در افراد استئوپوروتیک با حدود اطمینان 95 درصد بین 38-7/29 پیکوگرم در لیتر بود. همچنین این محدوده در افراد غیر استئوپوروتیک بین 24.33-30.2 پیکوگرم در لیتر بود. این بررسی نشان می دهد مقادیر زیر 18 نانومول در لیتر به عنوان کمبود شدید ویتامین D تلقی می شود. مقادیر 23 -18 نانومول در لیتر کمبود متوسط و مقادیر 36- 23 نانومول در لیتر کمبود خفیف ویتامین D خواهد بود. بنابراین مقادیر بالاتر از 36 نانومول بر لیتر به عنوان مقادیر طبیعی ویتامین D تلقی می شود. در مجموع به نظر می رسد محدوده هایی از ویتامین D که باعث تغییرات معنی داری در هورمون پاراتیرویید می شوند با تغییرات بیولوژیک استخوان همراهی بیشتری دارند تا محدوده هایی که براساس صدک های توزیع ویتامین  D در جامعه تعیین می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 6285

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

زمینه و هدف: به نظر می رسد در بیماران دیالیزی، منیزیم سرم، از مسیری مشابه با کلسیم، نقش مهمی در تنظیم ترشح هورمون پاراتورمون (iPth) دارد. با توجه به نتایج متفاوت مطالعات گذشته، در این مطالعه ارتباط بین منیزیم و iPth سرم در بیماران دیالیز صفاقی بررسی شده است.روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی که بر روی 46 بیمار دیالیز صفاقی (17 مرد و 29 زن) انجام شد، بیماران با سابقه دیالیز از سه ماه قبل، دارای حداقل سن 15 سال و وضعیت پایدار در دو ماه گذشته وارد مطالعه و بیماران با عفونت فعال و سابقه بستری در بیمارستان در دو ماه گذشته از مطالعه حذف شدند. سطوح کلسیم، فسفر، منیزیم، آلکالن فسفاتاز و آلبومین با روش استاندارد و سطح iPth با استفاده از RIA اندازه گیری شدند. تحلیل آماری با آزمون های T-TEST،ANOVA  و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 15) انجام شد.یافته ها: به تفکیک جنس، بین میانگین سطوح سرمی منیزیم، کلسیم، آلبومین، آلکالن فسفاتاز و iPth در گروه بیماران تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی سطوح سرمی فسفر در جنس مونث (1.16±5.42) به طور معنی داری نسبت به جنس مذکر (0.83±4.49) بالاتر بود. آزمون همبستگی پیرسون یک ارتباط ضعیف و معکوسی را بین سطح سرمی منیزیم با iPth نشان داد که به لحاظ آماری معنی دار نبود (P=0.467) (r=-0.111)، ولی در بیماران با سطوح سرمی iPth بالاتر از 300 پیکوگرم در میلی لیتر یک ارتباط معنی دار و معکوسی بین سطوح سرمی منیزیم با iPth مشاهده شد ( (r=-0.385( (P=0.036در بیماران با سطوح سرمی iPth پایین تر از 300 پیکوگرم در میلی لیتر، ارتباط معنی داری بین سطوح سرمی منیزیم با iPth مشاهده نشد.نتیجه گیری: در بیماران دیالیز صفاقی، فقط با سطوح سرمی iPth بالاتر از 300 پیکوگرم در میلی لیتر ارتباط معنی دار و معکوسی بین سطوح سرمی منیزیم با iPth وجود دارد که می تواند نقش احتمالی سطوح پایین منیزیم در بیماری زایی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript