نتایج جستجو

122

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


نویسنده: 

XU Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  843
 • صفحه پایان: 

  865
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2656
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2656

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34691
 • دانلود: 

  16679
کلیدواژه: 
چکیده: 

Fuzzylogic computes a multi-criteria evaluation by means of either a Boolean analysis, Weighted Linear Combination (WLC) and Ordered Weighted Averaging (Owa) of factor images. Owa works with standardized factor images and employs a variant of the WLC. It takes into account the risk associated with the decision and degree of tradeoff associated with the variables in the analysis. In this research, for Ecological Capability Assessment and watersheds management in study area, we have studied 22 biological and physiological factors. For ecological capability evaluation, the method of Owa was deployed. This method involves criterion weights and order weights. The generality of Owa is related to its capability to implement different combination operators by selecting appropriate order weights. By specifying suitable order weights, it is possible to change the form of aggregation from the minimum-type combination through all intermediate types including the conventional weighted linear combination, to the maximum-type combination. The paper focuses on the Owa method as well as an approach for integrating Geographic Information System (GIS) and Owa. Owa has been developed as a generalization of multi-criteria combination. The Owa concept has been extended to the GIS applications as part of a decision support module in GIS. In this study to obtain the criteria weights, comparisons were made by evaluating 22 criteria against each other, therefore we attained comparable data via the technique of Analytical Hierarchy Process (AHP) and five scenarios of Owa method were used. The results of field studies, third scenario for the study area proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 34691

دانلود 16679 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ABBASIMEHR HOSSEIN | SHABANI MOSTAFA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

USER-GENERATED-CONTENT (UGC) IN THE FORM OF ONLINE REVIEWS CAN BE AN INVALUABLE SOURCE OF INFORMATION FOR BOTH CUSTOMERS AND BUSINESSES. SENTIMENT ANALYSIS AND OPINION MINING TOOLS AND TECHNIQUES HAVE BEEN PROPOSED IN THE LITERATURE TO EXTRACT KNOWLEDGE FROM ONLINE REVIEWS. ASPECT-BASED OPINION MINING WHICH HAS GAINED GROWING ATTENTION MAINLY HAS TWO TASKS INCLUDING ASPECT EXTRACTION AND SENTIMENT POLARITY DETECTION. ONCE AN ASPECT-BASED OPINION MINING TASK HAS BEEN ACCOMPLISHED; A BAG OF SENTIMENTS WILL BE ACHIEVED. IN MANY CASES, IT IS NECESSARY TO OBTAIN AN OVERALL SENTIMENT ABOUT A TYPICAL ASPECT. IN THIS STUDY, WE HAVE PROPOSED A SENTIMENT AGGREGATION SYSTEM BASED ON WEIGHTED SELECTIVE AGGREGATED MAJORITY Owa (WSAM-Owa). WSAM-Owa CONSIDERS BOTH THE MAJORITY AND THE DEGREE OF IMPORTANCE OF INFORMATION SOURCE IN THE PROCESS OF AGGREGATION. THE PROPOSED SYSTEM EXPLOITS THE HELPFULNESS RATING OF REVIEWS IN DETERMINING THE RELIABILITY AND CREDIBILITY OF EACH SENTIMENT. A CASE STUDY WAS CONDUCTED TO ILLUSTRATES THE USEFULNESS OF THE PROPOSED SYSTEM. THE RESULTS OF THIS STUDY DEMONSTRATED THAT THE PROPOSED SENTIMENT AGGREGATION SYSTEM COULD BE INCORPORATED IN OPINION MINING SYSTEMS.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

مدل سازی و ارزیابی تناسب اراضی به عنوان پیش نیاز برنامه ریزی کاربری اراضی به منظور استفاده های صحیح از آن، از نیازهای ضروری انسان متمدن امروزی است. امروزه نقش GIS و روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی در این زمینه بسیار پررنگ شده است. این تحقیق با ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره گروهی- مکانی فازی TOPSIS-Owa و GIS به مدلسازی تناسب اراضی مسکونی ناحیه کرمانشاه که شامل شهرستان های کرمانشاه، هرسین، صحنه، سنقر و کنگاور می باشد، می پردازد. به این منظور ابتدا 10 نقشه معیار اقلیم، ناهمواری، تیپ اراضی، کاربری و پوشش موجود، دسترسی به راه ها، دسترسی به انرژی، عرض جغرافیایی، ازدحام جمعیت، پهنه بندی زلزله و دسترسی به آب، با استفاده از نظرات چهار کارشناس با استفاده از روش Owa و IOwa تهیه شده و در قالب سه فاکتور محیطی، اقتصادی و اجتماعی به روش Fuzzy TOPSIS وزندهی و باهم ترکیب شده اند. مدل نهایی مناسب ترین مناطق جهت توسعه مسکونی را در مکان هایی نشان می دهد که اکثر معیارهای مذکور را برآورد می کنند. این نتیجه بیان گر این است که ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره با عبارات فازی با تکیه بر دانش گروهی کارشناسان، می تواند در تلفیق با ابزار تحلیلی GIS به عنوان الگوی مناسبی برای ارزیابی تناسب اراضی مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل از کل سطح منطقه مورد مطالعه 7.72 درصد، خیلی مناسب، 32.6 درصد، مناسب، 34.2 درصد، با تناسب متوسط، 20.6 درصد، نامناسب و 4.9 درصد، خیلی نامناسب، بدون احتساب مناطق حفاظت شده برای توسعه مسکونی تشخیص داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KUROKI K. | OWA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4607
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4607

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

NAYERI A. | YABANDEH M. | MOOSAVI H. | LUCAS C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  154
 • صفحه پایان: 

  158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13932
 • دانلود: 

  6982
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, we try to explain our approach to the problem of decision making in a multi-agent, non-deterministic environment, like soccer field. Our strategies have been tested in Robocup competitions, and could register important accomplishments. After reducing the problem in terms of the well-known problem of finding the best coefficients for computing the correctness of an action, we've used three different methods for calculation of the overall fitness, with respect environmental parameters. These methods are: getting simple weighted average with fixed weights, using GA to find the weights of the parameters, and finally using Owa operator instead of weighted averaging with GA. Due to the huge size of the problem we had to use techniques like bounded rationality and memorized estimation to reduce the amount of computation.

آمار یکساله:  

بازدید 13932

دانلود 6982 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

CHANG K.H. | CHENG C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4006
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4006

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  361
 • صفحه پایان: 

  381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

تحلیل تناسب زمین برای توسعه ی شهری عمل بسیار مهمی است که برنامه ریزان و مدیران شهری با هدف تعیین مناسب ترین الگوی فضایی برای توسعه ی شهری به کار می گیرند. گسترش کالبدی شهر تبریز طی دهه های اخیر در نواحی نامناسب توسعه، مثل شیب های تند، مجاورت با گسل، مجاورت با صنایع بزرگ، یا در اراضی باغی و زراعی مرغوب اطراف شهرها صورت گرفته است. بنابراین در راستای کاهش آثار منفی گسترش نامناسب توسعه ی شهری و دستیابی به اصول توسعه ی پایدار شهری، اتخاذ تدابیری برای تعیین نواحی مناسب برای توسعه ی آتی شهری که معیارهای زیست محیطی و اقتصادی را لحاظ کند، ضروری است. یکی از روش ها استفاده از روش های ارزیابی های چندمعیاره AHP-Owa است. در این تحقیق پس از مطالعه ی معیارهای مؤثر در فرایند توسعه ی شهری، سه نقشه ی محدودیت (اراضی ساخته شده، صنعتی و 50 متری سطوح آبی) و 12 نقشه ی فاکتور (ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله از جاده، فاصله از شهر، فاصله از صنایع، فاصله از اراضی زراعی و باغی، فاصله از اراضی بایر، فاصله از سطوح آبی، قابلیت های کاربری زمین و فاصله از گسل) و وزن دهی به آنها به روش AHP تعیین شده است. سپس، اوزان ترتیبی Owa برای کنترل سطح جبران پذیری و ریسک پذیری تعیین می شود. نتایج نشان دهنده ی تعیین نواحی برای توسعه ی شهر در محدوده ی بین صفر تا 255 است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  316
 • صفحه پایان: 

  323
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

تصمیم گیری چندمعیاره یک روش قوی و پرکاربرد برای حل مسائل تصمیم گیری و انتخاب گزینه مطلوبتر از بین گزینه های موجود است. تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. اشکال اساسی روش های متداول تصمیم گیری این است که این روش ها قادر به در نظرگرفتن اولویت ها و ارجحیت های ذهنی تصمیم گیر و همچنین ریسک پذیر یا ریسک گریزی تصمیم گیر نیستند. از طرفی در بعضی از موارد، تعیین مقدار دقیق داده ها سخت است و نتایج را بصورت کیفی و کمی در نظر گرفته می شود. روش میانگین وزنی مرتب شده به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری که قابلیت در نظر گرفتن اولویت ها و ارزیابی های ذهنی تصمیم گیر را در فرآیند تصمیم گیری دارا است. در این مقاله به یکی از روش های رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها به نام کارایی متقاطع می پردازد و سعی می کند ریسک پذیری و ریسک گریزی تصمیم گیرنده را در تثبیت اعضای ماتریس کارایی متقاطع و نیز در فرآیند تجمیع کارایی متقاطع لحاظ نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript