نتایج جستجو

21

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

مستوفی زاده رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SILICON IS THE MOST COMMON ELEMENT IN SOIL THAT HAS BENEFICIAL EFFECTS IN ENHANCING TOLERANCE TO BIOTIC AND ABIOTIC STRESSES IN PLANTS. THE ADDITION OF SILICON TO PLANT NUTRIENT SOLUTION CAUSES DECREASING SODIUM CONCENTRATION, INCREASING PLANT GROWTH, HAVING POSITIVE EFFECTS ON PLANT REPRODUCTION AND INCREASING MECHANICAL RESISTANCE. …

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PHYTOPHTHORA TAXON BANIHASHEMIANA IS AN EVOLUTIONARY SPECIES WHICH HAS BEEN ISOLATED IN 2013 FROM THE CHRIST’S THORN JUJUBE NURSERIES OF FARS PROVINCE OF IRAN. THIS PLANT PATHOGENIC OOMYCETE IS THE CAUSAL AGENT OF CHRIST’S THORN ROOT AND CROWN ROT. …

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

DURING 2013-2015 PADDY FIELD SOILS, WATER WAYS, PLANT DEBRIS AND RICE SEEDLINGS WERE SAMPLED. THE SAMPLES WERE COLLECTED FROM VARIOUS PARTS OF THE FARS PROVINCE (ARSANJAN, BAKYAN, DASHT-E BARM, DEH KOHNEH, ESMAEIL ABAD, FIRUZABAD, FOTOOH ABAD, GHALE NO, …

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO INVESTIGATE THE OOMYCETEOUS FLORA IN PADDY FIELDS OF FARS PROVINCE OF IRAN, DURING 2013-2015, RICE SEEDLINGS AND THEIR RHIZOSPHERE SOIL WERE SAMPLED. THE SAMPLES WERE COLLECTED RANDOMLY FROM VARIOUS PARTS OF THE FARS PROVINCE (ARSANJAN, BAKYAN, DASHT-E BARM, …

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

به منظور بررسی گونه های اامیست شالیزارهای برنج استان فارس طی سال های 94-1392 از خاک، آب آبیاری، ریشه و طوقه گیاهان بیمار نمونه برداری انجام گرفت. بر اساس مطالعات ریخت شناختی، ریخت سنجی، فیزیولوژیکی جدایه ها و همچنین بررسی های فیلوژنتیکی فاصله ترانویسی شده داخلی (آی تی اس) دی ان ای ریبوزومی با روش پیوست همسایه ها، دو گونه Phytophthora از تبارهای 6 و 8 درخت آی تی اس شامل P. inundata و P. pseudocryptogea و سه گونه Phytopythium در یک تبار مجزا شامل Phpy. litorale، Phpy. ostracodes و Phpy. sterile شناسایی شد. تفکیک دو گونه Phpy. litorale و Phpy. sterile از طریق مطالعات ریخت شناختی به همراه واکاوی های فیلوژنتیکی صورت گرفت. گونه Phpy. sterile برای فلور اامیستی ایران جدید است. همچنین، تمامی گونه ها برای نخستین بار در دنیا از فراریشه برنج گزارش می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی مولکولی و ریخت شناختی تعداد 200 جدایه Pythium جمع آوری شده از خاک های زراعی و باغی در استان آذربایجان غربی طی سال های 91 و 92 بود. بر اساس داده های ریخت شناختی و مولکولی (توالی ITS و coxI)، 14 گونه از این جنس متعلق به شش تبار A، D، E، F، I و J شناسایی شدند. از این میان گونه P. ornamentatum از تبار D، P. nodosum از تبار J و P. stipitatum از تبار E برای فلور قارچی ایران جدید هستند. داده های مولکولی قادر به تفکیک گونه های P. glomeratum، P. ornamentatum و P. viniferum از گونه های نزدیک نبود و شناسایی آن ها بر اساس ویژگی های ریخت شناختی انجام شد. توصیف مفصل برای گونه های P. minus، P. ornamentatum، P. nodosum و P. stipitatum نیز ارایه می شود.  

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HAGHI Z. | MOSTOWFIZADEH GHALAMFARSA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE PYTHIUM GENUS WAS DESCRIBED BY PRINGSHEIM IN 1858 AND TODAY MORE THAN 200 SPECIES IN THIS GENUS ARE KNOWN. THE PYTHIUM SPECIES ARE WIDELY DISTRIBUTED THROUGHOUT WORLD. MOST OF THESE OOMYCETES CAN LIVE AS SAPROPHYTES, WHILE OTHERS ARE FACULTATIVE PLANT PATHOGENS WHICH CAUSE EXTENSIVE DAMAGE IN ECONOMICALLY IMPORTANT CROPS WORLDWIDE. …

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

پوسیدگی صورتی ناشی از Phytophthora erythroseptica بیماری خاک برد مهمی در سیب زمینی است که سبب بروز خسارت قابل توجهی در مزرعه و انبار می شود. مجموعه ای از جدایه های P. erythroseptica به دست آمده از مناطق تولید سیب زمینی در چهار قاره ی مختلف شامل آمریکا، آسیا، اروپا و استرالیا مورد ارزیابی های فیلوژنتیکی، ریخت شناختی و فیزیولوژیک قرار گرفت. در تمام درخت های فیلوژنتیکی رسم شده بر اساس توالی های هسته ای (فاصله ی ترانویسی شده ی داخلی، بتاتوبولین و پروتئین شوک حرارتی 90) و میتوکندریایی (زیرواحد یک سیتوکروم اکسیداز سی) و درخت برآیند توالی های هسته ای، جدایه های P. erythroseptica همراه با جدایه ی تیپ، یک دودمان فیلوژنتیکی مجزا تشکیل دادند. همچنین هیچ گونه تنوع ریخت شناختی و فیزیولوژیک در جدایه ها مشاهده نشد. کلیه ی جدایه ها هم تال بوده، آنتریدیوم های انتهایی پیراماده، اُاُگونیوم های گرد و ناپُرساز و اسپورانژیوم های بدون پستانک، بیضی تا تخم مرغی شکل تولید کردند. نتایج نشان که داد جدایه های P. erythroseptica متعلق به مناطق جغرافیایی مختلف از نظر خصوصیات فیلوژنتیکی و ریخت-شناختی یک نواخت اند. این یکنواختی ممکن است ناشی از طبیعت هم تال P. erythroseptica یا انتشار یک همسانه ی منفرد توسط غده های آلوده ی سیب زمینی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
litScript