نتایج جستجو

249

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

پمفیگویید غشاهای مخاطی (MMP: Mucous membrane pemphigoid) یک بیماری اتوایمیون سیستمیک تاول دهنده است که بیش تر پوست و مخاط را درگیر می کند. وقتی که یافته ها به صورت اولیه و بیش تر در ناحیه چشم و ملتحمه باشد، به آن پمفیگویید چشمی اسکاردهنده (Ocp: Ocular Cicatricial Pemphigoid) اطلاق می شود. این بیماری ناشی از رسوب خطی عوامل ایمنی مانند IgA، IgG، کمپلمان c3 در ناحیه غشا پایه اپی تلیالی است. درگیری چشمی در این بیماری می تواند پیشرونده و خطرناک باشد چون حتی منجر به نابینایی می شود. در این مطالعه مروری، ما به بررسی بیماری زایی، یافته های بالینی، درجه بندی، تشخیص و روش های درمان Ocp پرداخته ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHDAVIAN AHADI M. | MOHAMMADZADEH ATTAR M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  369-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39999
 • دانلود: 

  64763
کلیدواژه: 
چکیده: 

Open Circuit Potential (Ocp) is one of the electrochemical methods to evaluate the corrosion performance of organic coatings. Some authors have used Ocp measurement data to confirm their results obtained with Electrochemical lmpedance Spectroscopy (ElS). In this investigation, there is an attempt to utilize Ocp measurements to estimate the CPVC (Critical Pigment Volume Concentration) of two anti-corrosive pigments, i.e., zinc phosphate and zinc chromate.Ocp measurements showed two distinct behaviors in the PVCs lower than CPVC and one typical behavior at the PVCs higher than CPVc. The results showed that Ocp measurement could be a highly reliable method for the evaluation of CPVc.

آمار یکساله:  

بازدید 39999

دانلود 64763 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAHROKHI A. | GHORBANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10204
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: Success of contraceptive methods depends on correct usage of them. Objective: To investigate the degree of knowledge, attitude and practice of Ocp users. Methods: In an analytic- descriptive study, 488 women who had referred to health and treatment centers of Qazvin city were randomly chosen. The subjects filled a questionnaire containing 34 questions. Findings: The findings indicated that the duration of Ocp using was between 1 month to 17 years. 3.5% of women had become pregnant despite using Ocp. Only 10% of the subjects had the proper knowledge. Most of them (91.2%) had positive attitude toward Ocp and their practice was at moderate and proper revel. Research findings showed statistical meaningful relationship between knowledge and practice; knowledge and revel of education; attitude and duration of Ocp using; and attitude and pregnancy along with Ocp using. Conclusion: Inadequate knowledge about Ocp using among women demands the improvement of educational programs in family planning centers and accomplishment of continuous educational programs.      

آمار یکساله:  

بازدید 10204

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  19-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مقدمه: جلوگیری از بارداری توسط استروئیدهای صناعی به عنوان رویداد جدید قرن حاضر می باشد. این قرص ها گسترده ترین کاربرد را در میان ترکیبات پیشگیری کننده دارند. از جدی ترین عوارض این قرص ها ترمبوز است که نقش کلیدی در افزایش خطر مرگ ناشی از انواع مشکلات گردش خون را دارند. اما هنوز در این مورد که آیا قرص های ضد بارداری با دوز کم استروژن می توانند عامل خطر باشند تردیدهایی وجود دارد. با توجه به مطالعات اندک در این خصوص مطالعه ای با هدف مقایسه بیماری های قلبی و عروقی در خانم های دارای سابقه مصرف قرص های ضد بارداری و بدون سابقه مصرف قرص در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.روش: این مطالعه یک پژوهش مورد - شاهدی با تعداد نمونه 742 نفر می باشد که در سال 1387-1385 انجام گرفته است. 317 مورد از بین خانم های مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی (سکته قلبی، آنژین صدری ناپایدار، سکته مغزی، ترومبوز عروقی عمقی) و 371 شاهد نیز از سایر بیماران بدون مشکل قلبی عروقی انتخاب گردیدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه، مصاحبه با بیمار و افراد درجه یک فامیل وی همچنین با استفاده از پرونده بیماران استخراج گردید. داده ها با SPSS v.15.5 و سطح معناداری 0.05 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: %49.1 از مبتلایان به بیماری های قلبی و عروقی از قرص های ضد بارداری استفاده نموده اند که در مقایسه با %49.9 مصرف کنندگان قرص در گروه شاهد، ارتباط معناداری بین مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری با بروز بیماری های قلبی و عروقی مشاهده نشده (p=0.8). بین ابتلا به فشارخون، چربی و قندخون بالا، سابقه سکته قلبی و آنژین صدری و بروز بیماری های قلبی و عروقی ارتباط معنادار مشاهده گردید (p<0.0001).نتیجه گیری: در مطالعه حاضر که ارتباط معناداری بین استفاده از قرص های ضد بارداری با بیماری قلبی مشاهده نگردید اما با توجه به حجم نمونه و نوع مطالعه این نتیجه قابل تعمیم به تمام جوامع نمی باشد لذا پیشنهاد می گردد که مطالعه با استفاده از سایر روش ها و حجم نمونه بیشتر تکرار گردد. همچنین مددجویان در کلینیک های تنظیم خانواده در صورت تمایل به مصرف قرص های ضد بارداری باید از نظر فاکتورهای خطرزای قلبی و عروقی مورد مشاوره پرسنل بهداشتی قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 46 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  69-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

سابقه و هدف: آمار کشوری و جهانی نشان میدهد که تعداد زیادی از مصرف کنندگان قرصهای پیشگیری از بارداری، آنرا بطور نادرست مصرف می کنند. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی و نحوه مصرف (Oral Ocp Contraceptive) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری رامسر به عمل آمد.مواد و روشها: این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی مقطعی بر روی 358 نفر از زمان مصرف کننده Ocp مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان رامسر در شش ماهه اول سال 1381 بعمل آمد. جمع آوری اطلاعات بصورت مصاحبه و تکمیل پرسشنامه و روش نمونه گیری بصورت غیرتصادفی آسان انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات، یافته های بدست آمده بوسیله برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 43.6% افراد مورد بررسی، قرصها را بطور نادرست مصرف می کردند و سطح آگاهی، در 40.8% افراد ضعیف بود. ارتباط معنی داری بین تحصیلات و نحوه مصرف (P=0.003) و همچنین بین شغل و نحوه مصرف Ocp وجود داشت .(P=0.03) به علاوه بین «ارایه آموزش در اولین مراجعه در مراکز بهداشتی درمانی» و «نحوه مصرف Ocp توسط مددجویان» رابطه معنی دار وجود دارد .(P=0.019) نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان میدهد که سطح آگاهی و نحوه مصرف Ocp توسط زنان دریافت کننده خدمات پیشگیری از بارداری مطلوب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 27 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

شهام فر جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  257-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

مقدمه: بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کاربران قرصهای جلوگیری از بارداری با دوز کم (LD) نخستین گام در ارتقای سطح سلامت و بهداشت پیشگیری از بارداری آنان می باشد. متاسفانه آمارها حاکی است که میزان شیوع حاملگی های ناخواسته در بندرعباس رقم بالایی است. از آنجا که بیشتر زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از قرص های (LD) برای پیشگیری استفاده می کنند، محقق در این پژوهش به بررسی نیازهای آموزشی آنان پرداخته است.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که در آن محقق به بررسی نیازهای آموزشی 1000 زن کاربر (LD) پرداخته است. برای این کار از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. برای آن دسته از واحدهای پژوهش که سواد خواندن و نوشتن نداشتند، از روش پرسش و پاسخ شفاهی استفاده شد. در نهایت پس از تکمیل کلیه پرسشنامه اطلاعات حاصله کدگذاری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحت ویندوز و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که %89 واحدهای پژوهش و %92 همسرانشان باسواد هستند. هرچند که آزمونهای آماری رابطه معنی داری بین سطح سواد واحدهای پژوهش و کاهش نیازهای آموزشی آنان نشان دادند، اما در کنار آن، نیازهای مختلف آموزشی در سطوح مختلف دانش، نگرش و کاربرد مشاهده گردید.نتیجه گیری: بالابودن سطح سواد یکی از پارامترهای موثر در ارتقای سطح بهداشت و سلامت است. در جمعیت مورد پژوهش علیرغم بالابودن درصد باسوادی برخی از نیازهای آموزشی بطور اساسی به چشم می خورد که علت آن شاید مربوط به برخی عادات خاص فرهنگی مثل گرایش به مردسالاری و یا عدم بکارگیری درست اصول آموزش بهداشت به جمعیت مورد پژوهش باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 38 استناد 0 مرجع 5
نویسنده: 

ETEBARIAN H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Some researches have reported the risks of Ocp intake during pregnancy. Using progestinal drugs before 20th week of gestational age because of some androgenic effects can cause male pattern anomalies in the female's external genitalia. Sometimes women are not aware of pregnancy and may continue Ocp intake for weeks after getting pregnant. In this research we studied the effects of Ocps containing estrogen and progestron on reproductive system differentiation. 10 female virgin rats of the same age and weight were used for our research. After the rats getting pregnant and observing vaginal plaque the day zero of pregnancy was determined. Then we divided the rats randomly into case and control groups. The rats of the case group were feeded with water soluble Ocps from the first day. After 20th day of pregnancy the embryos were delivered by cesarian and then were studied. In female embryos some changes were seen in the external genitalia. Because of androgenic effects of progestinal hormones, Clitoris has grown more and a small scrotom like sac was seen between Anus and external genitalia. In male rats undescended testis and small penis was observed. In statistical analysis, significant difference was seen between case and control groups (P value<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

جهت بررسی رابطه بین مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی و بروز سنگ کیسه صفراوی علامت دار، یک مطالعه مورد شاهد گذشته نگر ترتیب داده شد. روش کار، بررسی شیوع مصرف مدت و نوع قرص مصرف شده در دو گروه و سپس مقایسه آمارها بوده است. داوطلبان از بابت سایر عوامل موثر در سنگ کیسه صفرا شامل سن، اندکس قدی وزنی (BMI)، تعداد بارداری، سابقه خانوادگی سنگ کیسه صفرا، سابقه دیابت و سابقه افزایش چربیهای خون نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه شامل 80 بیمار مبتلا به سنگ کیسه صفرای علامت دار بستری در بیمارستان بعنوان گروه مورد، و 200 بیمار بستری در بیمارستان بدون سابقه سنگ کیسه صفرا بعنوان گروه شاهد می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از تست های X2 و t- student تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که شیوع مصرف قرص در گروه مورد، کمی بیشتر از گروه شاهد می باشد، ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نیست. همین طور هیچ اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه از بابت اندکس قدی ـ وزنی، سن، سابقه خانوادگی سنگ کیسه صفرا و سابقه بیماری قند بدست نیامد. بعلاوه اختلاف آماری معنی داری در مورد شیوع مصرف، مدت مصرف و نوع قرص مصرفی بین دو گروه بدست نیامد. دو گروه از نظر شیوع افزایش چربی خون با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری داشتند. شیوع چربی خون بالا در گروه مورد افزایش نشان می داد (P<0.05)  نهایتا ما هیچ ارتباطی بین شیوع مصرف، مدت مصرف و نوع قرص با بیماری سنگ کیسه صفرای علامت دار بدست نیاوردیم. بعلاوه هیچگونه تداخلی بین موارد فوق الذکر با فاکتورهای خطر در جهت ایجاد بیماری یافت نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 60
litScript