نتایج جستجو

852

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

86

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

در این تحقیق نانوسیمهای آلیاژی CoCu و Nicu درون حفره های قالب پلی کربنات با قطر اسمی 30 nm به روش الکتروانباشت تهیه شدند. به منظور رشد نانوسیمهای CoCu و Nicu به ترتیب از دو الکترولیت مجزای حاوی نمکهای Co، Cu وNi ، Cu استفاده شد. برای بررسی رفتار پتانسیودینامیکی الکترولیتها و تعیین ولتاژ بهینه انباشت، منحنیCV  مربوط به هر یک از الکترولیتها تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار نانوسیمها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری مطالعه شد و نتایج نشان داد که نانوسیمهای ایجاد شده دارای ساختار بس بلوری، طولهای مختلف و قطر میانگین 80 nm هستند. سپس به منظور کنترل میزان ترکیب شیمیایی محصولات، نانوسیمها تحت ولتاژ انباشت مختلف تهیه شدند. تحلیل EDX نشان داد که به ازای پتانسیلهای انباشت بین -0.5 V تا -0.8 V فقط Cu انباشت شده و درصد وزنی اتمهای Ni و Co همه نمونه ها صفر است. از پتانسیل -0.85 V علاوه بر انباشت Cu انباشت Co و از پتانسیل -0.9 V علاوه بر انباشت Cu انباشت Ni آغاز می شود و به این ترتیب نانوسیمهای آلیاژی CoCu و Nicu با میزان ترکیب شیمیایی متفاوت از هر یک از الکترولیتها حاصل می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اسکندری زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 14
نویسنده: 

DISENZA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  334
 • صفحه پایان: 

  335
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  6080
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6080

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

BRAITHWAITE M.

نشریه: 

ADVANCES IN NEONATAL CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  343
 • صفحه پایان: 

  347
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  5826
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5826

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

بستری شدن شیرخوار در بخش مراقبت ویژه به هر دلیل تجربه ای استرس زا و دردناک است. تحقیقات نشان داده مادرانی که از نوزاد خود جدا مانده اند سطح بالایی از اضطراب و افسردگی را داشته که این همبستگی بین مادر و کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث تخریب نقش والدی و تاخیر رشد کودک می گردد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6-5
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

در یک مطالعه آینده نگر برای تعیین نسبت بستری در Nicu و مرگ و میر نوزادان مادران دیابتی از اول فروردین 77 به مدت 23 ماه، تعداد 53 نوزاد مادر دیابتی مورد بررسی قرار گرفتند. در مدت مطالعه تعداد 6238 زایمان با 6390 نوزاد در زایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد . 53 نفر (0.84 درصد) از این موالید نوزاد مادر دیابتی بودند. دیابت آشکار در 3.3 در هزار بارداری و دیابت حاملگی در 0.5 درصد بارداری ها اتفاق افتاد. ریسک بستری و مرگ و میر برای پذیرش در Nicu به ترتیب 4, 1.8 برابر غیر دیابتی ها بود. بیماری هیالن مامبران شایع ترین علت مرگ و میر نوزادان و سایر علل شامل نقایص مادرزادی، آسفیکسی و عفونت بود. مراقبت قبل از زایمان، کنترل جنین و کنترل دقیق مادر و آموزش حامله های دیابتی از عواملی است که باعث کاهش مرگ و میر و نیاز به مراقبت ویژه در نوزاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 78 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  58
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه و هدف: در بیست و پنج سال گذشته پیشرفت های تکنولوژی و گسترش تحقیقات موجب رشد چشمگیر میزان زنده ماندن نوزادان با سن جنینی پایین، حتی در نوزادان بسیار نارس شده است. بستری شدن نوزاد نارس بلافاصله پس از تولد در اکثر مواقع اجتناب ناپذیر است در این میان، حمایت پرستاری از خانواده چنین نوزادانی، مهم و ضروری به نظر می رسد. لذا مطالعه حاضر به منظور مشخص نمودن وضعیت و اهمیت حمایت های پرستاری از مادران دارای نوزاد نارس بستری در Nicu و استفاده از نتایج این پژوهش در برنامه ریزی های آتی سیستم سلامت اجرا گردید.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و جامعه مورد پژوهش شامل کلیه مادران دارای نوزاد نارس بستری در Nicu سه مرکز آموزشی درمانی - طالقانی، الزهرا و کودکان تبریز در طول شش ماه اول 86 بوده است. حجم نمونه 300 نفر، نمونه گیری به روش سرشماری و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه NPST صورت گرفته است. روایی ابزار مذکور به روش روایی محتوایی و روایی ترجمه و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت(a=0.90) .یافته ها: با توجه به نتایج، مهم ترین و بیشترین حمایت های پرستاری مربوط به حیطه های اطلاعاتی - ارتباطی و مراقبت کیفی بودند. همچنین اختلاف بین اهمیت حمایت قائل شده و میزان حمایت دریافتی در هر چهار حیطه از لحاظ آماری (P<0.05) معنی دار می باشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر، نشان داد که مادران خواهان حمایت های پرستاری بیشتری نسبت به آنچه دریافت کرده اند می باشند. بنابراین برنامه ریزی برای ارتقا حمایت های حرفه ای پرستاری برای والدین و به خصوص مادران دارای نوزاد نارس در بخش های ویژه نوزادان ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 133 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1171
 • صفحه پایان: 

  1178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: سیتومگالوویروس شایع ترین علت عفونت های مادرزادی و مهم ترین علت ناشنوایی مادرزادی است که شیوع آن حدود 2-1 درصد از کل تولدها می باشد که بر اساس منطقه جغرافیایی، نژاد و شرایط اقتصادی - اجتماعی متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در نوزادان بستری در آی سی یو نوزادان در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد.مواد و روش ها: گروه مورد مطالعه 80 نوزاد بستری در آی سی یو نوزادان بودند که نوزادان مورد مطالعه از نظر عفونت سیتومگالوویروسی با روش PCR بر روی ادرار مورد سنجش قرار گرفتند.یافته ها: از 80 نوزاد مورد مطالعه با میانگین سنی 30.59-9.30 روز، در نوزادان زیر 30 روز تنها یک نوزاد مبتلا به سیتومگالوویروس بود. در سن بالای 30 روز، یازده نوزاد با سیتومگالوویروس مثبت بود که از نظر آماری تفاوت معنی دار با هم داشتند (P<0.05). بر اساس یافته های این مطالعه فقط 1.2 درصد از نوزادان با سیتومگالوویروس، از مادر به دنیا می آیند و تقریبا 55 درصد در سنین بالای 1 ماه مبتلا می شوند که به عبارتی از محیط کسب می کنند.نتیجه گیری: با توجه به شیوع 1.2 درصد عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی در بوشهر، که شیوعی مشابه و یا حتی کمی کمتر از بقیه مناطق دنیا دارد، نیاز به استفاده از روش های خاص برای پیشگیری از این بیماری در منطقه بوشهر نبوده و پیروی از گایدلاین های منتشر شده کفایت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 75 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

SAMRA H.A. | MCGRATH J.M. | ROLLINS W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2859
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2859

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  98
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: To reduce neonatal death, it should be studied the causes of it in any region or medical centers and with appropriate measures we can improve quality of health care and treatment. To achive this goal, this study was conducted in one of the 3rd referral mother-infant care level centers. METHODS: This cross-sectional study was done in intensive care unit (Nicu) of Ayatollah Rohani Hospital, affiliated by Babol University of medical science, from 2009 to 2017. The causes of neonatal death were identified based on ICD10 (International Classification of Diseases, Tenth Revision) by laboratory, clinical and Para clinical evidence recorded in patients sheets. FINDINGS: Of the total number of 4029 admitted infants in Nicu, 276 cases (6. 7%) died that 99 (35. 9%)of them died within the first 24 hours. The average annual death was 6. 7± 1. 85 and the gestational age was 29. 9± 4. 77 weeks. These infants were born with an average birth weight (g) of 1300. 5± 810. 04 and lived at average 7. 99± 10. 14 days. The most common causes of death in neonates were sepsis and DIC fallowing it 33. 4%, extreme premature less than 26 weeks 18. 4%, congenital anomalies 14. 8% and respiratory distress syndrome 14. 1%. CONCLUSION: According to the results of this study, although severe sepsis and prematurity were the most common causes of death after the first 24 hours, RDS management was more favorable than sepsis, and measures should be taken to reduce sepsis.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
litScript