نتایج جستجو

21

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  443-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نمونه های دو گونه اوکالیپتوس Eucalyptus stricklandii Maiden  وEucalyptus erythrocorys F. Muell که در منطقه شمال خوزستان کشت گردیده در اواسط اسفند 1382 جمع آوری و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و سپس نمونه توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفتند.ترکیبهای عمده در گونه E. strickandii Maiden  عبارتند از: 1,8-cineole (72.7 درصد)،  a-pinene (12.2 درصد) و terpin-1-o1 (2.8 درصد) و در گونه E. erythrocorys F. Muell  عبارتند از: 1,8-cineole (80 درصد)، a-pinene (5.7 درصد) و terpin-1-o1 (2.2 درصد) مورد شناسایی قرار گرفتند. درصد زیاد ترکیب 1,8cineole و مصرف زیاد این ترکیب در صنایع مختلف و توجیه اقتصادی آن جهت تولید انبوه دو گونه Eucalyptus congylocarpa Maiden و Eucalyptus salubris F.Muell امکان توسعه کشت این گونه را برای تولیدکنندگان فراهم خواهد کرد.در این مقاله نتایج شناسایی ترکیبهای اسانس دو گونهEucalyptus stricklandii Maiden  وEucalyptus erythrocorys F.Muell  پس از گذراندن دوره سازگاری ده ساله گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پیاپی 69)
 • صفحات: 

  441-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

پاسخ گیاهان به مقدار آب در دسترس برای تدوین برنامه های مربوط به مدیریت منابع آب و آبیاری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، مقدار تبخیر و تعرق، ضریب گیاهی، عملکرد و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus flocktoniae (Maiden) Maiden, E. leucoxylon F. Muell) از طریق آزمایش های لایسیمتری و در شرایط سطوح مختلف تیمارهای رطوبتی (100، 70 و 40 درصد ظرفیت زراعی) بررسی شد. پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار در شرایط اقلیمی یزد انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو گونه با افزایش رطوبت خاک، مقدار تبخیر و تعرق افزایش یافت و بین سطوح مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد. نیاز آبی E. flocktoniae و E. leucoxylon در شرایط رطوبتی 100 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب 1185 و 1617 میلی متر و ضریب گیاهی نیز به ترتیب 0.65 و 0.88 اندازه گیری شد. مقدار ماده خشک تولیدی در تمامی بخش های گیاه و مقدار کارایی مصرف آب در E. leucoxylon به طور معنی داری بیشتر از E. flocktoniae بود. کارایی مصرف آب در E. flocktoniae معادل 1.22 گرم بر لیتر و در E. leucoxylon معادل 1.41 گرم بر لیتر اندازه گیری شد. گرچه E. leucoxylon تندرشد تر بوده و برای عملکرد بیشتر به آب زیادتری نیاز دارد، با این وجود به دلیل به کارگیری سازوکارهای مناسب برای سازگاری در شرایط خشک و بهبود کارایی مصرف آب، برای جنگل کاری و تولید چوب در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 210 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 5
 • صفحات: 

  105-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27129
 • دانلود: 

  18985
چکیده: 

Background: The genus Eucalyptus (family Myrtaceae) comprises well-known plants of over 600 species of trees. Although most of the plants are native to Australia, numerous species have been introduced to other parts of the world, including Iran, as economic and ornamental trees in forest trial provenances, where the plants have become source of important fast-growing hardwood trees and Eucalyptus oils.Objective: Aim of this studu is to determine chemical composition in essential oils of Eucalyptus for medicinal uses.Methods: The essential oils isolated by hydrodistillation from the leaves of two Eucalyptus viridis R. Baker and Eucalyptus oleosa F. Muell. were analysed by GC and GC/MS.Results: The main components identified in E. viridis oil were 1,8-cineole (84.7%), a - pinene (4.4%), trans-pinocarveol (2.2%) and in E. oleosa were 1,8-cineole (89.4%), b- pinene (1.2%) and a - pinene (1%).Conclusion: The chemical composition of the oils with high content of 1,8-cineole (84.7 and 89.4%) are classified as a "eucalyptol or medicinal" type.

آمار یکساله:  

بازدید 27129

دانلود 18985 استناد 0 مرجع 720
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در این تحقیق ترکیبات شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس و برش های قطبی و غیر قطبی عصاره متانولی گونه Eucalyptus Largiflorens مورد بررسی قرار گرفته اند. ترکیب شیمیایی اسانس استخراج شده با روش تقطیر با آب برگ های گونه Eucalyptus Largiflorens بوسیله کروماتوگرافی گازی با استفاده از دکتور یونیزاسیون شعله ای و طیف سنجی جرمی آنالیز شده اند. ترکیبات بر اساس شاخص های بازداری کواتس و طیف های جرمی مورد شناسایی قرار گرفته اند. 62 ترکیب در اسانس استخراج شده با تقطیر در گونه Eucalyptus Largiflorens شناسایی شده اند که 96.9 درصد از کل ترکیبات موجود در اسانس را تشکیل می دهند. 8-cineole (23.1%)، cryptone (15.1%)، 4-terpineol (9.6%)، 4-allyloxyimino-2-carene (11.2) ترکیبات عمده موجود در اسانس Eucalyptus Largiflorens می باشند. اسانس گیاه فعالیت ضد میکروبی خوبی در مقابل باکتریهای تست شده، به جز P. aeruginosa، از خود نشان می دهد، در حالی که برش قطبی عصاره متانولی فعالیت آنتی میکروبی متوسطی در قابل باکتریهای تست شده، از خود نشان می دهد و برش غیر قطبی عصاره متانولی هیچ گونه فعالیت آنتی میکروبی از خود نشان نمی دهد. در مقابل عصاره ها فعالیت آنتی اکسیدانی بسیار بهتری را نسبت به اسانس در تست های سنجش فعالیت آنتی اکسیدان بکار گرفته شده نشان می دهند. برای مثال در سیستم DPPH بالاترین فعالیت گیراندازی رادیکال بوسیله برش قطبی عصاره متانولی (15.1±0.7mg/ml) نشان داده شده است. اما در تست دوم، ظرفیت بازداری نسبی (%) برش غیر قطبی عصاره متانولی (92.7±2.5) بیشترین مقدار می باشد. بعلاوه مقادیر محتوی کل ترکیبات فنولی موجود در برش قطبی عصاره متانولی (142.6±0.9 mg/ml) و برش غیر قطبی (68.6±0.4 mg/mg) عصاره متانولی با استفاده از معرف Folin–Ciocalteu تعیین شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  28-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

جهت به دست آوردن نشانگرهای بیوشیمیایی کربوهیدراتی در شرایط مختلف بوم شناختی فصلی، سرشاخه های برگدار سه گونه E. camaldulensis Dehnh. ،E. froticetorum Muell  و E. viminalis Labill از مناطق: زاغمرز (مازندران)، نورآباد ممسنی (فارس) و ملاوی (لرستان) جمع آوری شد. با عصاره گیری الکلی ـ آبی و سپس آبی، قندهای محلول (غیرساختمانی) استخراج گردیدند. ویژگیها و تغییرات کمی و کیفی قندهای استخراج شده توسط تکنیکهای رنگ سنجی، کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، کرماتوگرافی گاز ـ مایع (GLC) و کروماتوگرافی گازی ـ طیف نگار جرمی (GC-MS) مورد بررسی قرار گرفت. مقدار قندهای احیاکننده، برحسب شرایط بوم شناختی، فصلی و گونه گیاهی، از 3.45mg/g DW تا 18/9 mg/gDW با متوسط 12.9mg/gDW  و قندهای غیراحیاکننده (الیگوساکاریدها) از 10/2mg/gDW تا47.3mg/gDW  با میانگین 20.5mg/gDW، و پلی ساکاریدها از8.18mg/gDW  تا 25/77mg/gDW با متوسط12mg/gDW  در تغییر بود. کاهش مقدار پلی ساکاریدها با افزایش قندهای غیراحیاکننده و افزایش آنها با افزایش قندهای احیاکننده همراه بود. در مناطقی با زمستان سرد و تابستان گرم افزایش قندهای آزاد سلولی به ویژه ساکارز و رافینوز مشاهده گردید. منوساکاریدهای گلوکز، فروکتوز، رامنوز، گزیلوز، فوکوز و ریبوز و همچنین اورونیک اسیدهای گالاکتورونیک و گلوکورونیک و الیگوساکاریدهای ساکارز و رافینوز قندهای غیرذخیره ای را تشکیل می داد. برخلاف اکثر گیاهان که پلی ساکارید ذخیره ای آنها نشاسته و یا ترکیبات فروکتانی است، در این سه گونه پلیمری است با زیر واحدهای: گلوکز، گالاکتوز، آرابینوز ـ مانوز، رامنوز، گزیلوز، گالاکتورونیک اسید و گلوکورونیک اسید که بیشتر شبیه واحدهای سازنده ترکیبات پکتینی دیواره سلولی است. کروماتوگرامهای گاز ـ مایع نشان داد که در مناطقی با زمستان سرد، واحدهای سازنده پلی ساکاریدهای ذخیر ه ای بیشتر از نوع گلوکز ـ گالاکتوز است تا آرابینوز ـ رامنوز، زیرا در شرایط تنشی با تخریب پلی ساکارید ذخیره ای، واحدهای سازنده الیگوساکاریدهای رافینوزی مهیا می شود که در مقاومت به تنشها و شرایط سرمایی نقش دارد. این عمل با کاهش نقطه انجماد آب بافت و تنظیم فشار اسمزی از طریق افزایش غلظت شیره واکوئلی انجام می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  884
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

در این تحقیق برگهای پنج گونه اکالیپتوس به نامهای Eucalyptus microtheca F. Muell، E. gongylocarpa Blakely، E. gillii Meiden، E. woodwardi Maiden و F. Muell E. Salubris در فصل بهار، از دو نقطه در استان خوزستان (شوشتر و دزفول) جمع آوری شد و پس از خشک شدن در محیط آزمایشگاه، به روش تقطیر با آب، مورد اسانس گیری قرار گرفت. سپس ترکیب های تشکیل دهنده اسانس ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه ای (Analytical. GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) و محاسبه اندیس های بازداری، مورد شناسایی قرار گرفت. بازده اسانس E. microtheca برابر (0.43% و 0.37%)، E. gongylocarpa (2.37% و 1.78%)، E. gillii (3.5% و 3.95%)، E. woodwardi (1.18% و 1.13%) و E. salubris (2.05% و 1.02%) به ترتیب در نمونه های شوشتر و دزفول بود. در اسانس E. microtheca اجزای عمده 1، 8- سینئول (26.7% و 16.9%)، پارا- سیمن (14.8% و 20.4%)، و آلفا- پینن (12.5% و 12.0%) به ترتیب در نمونه های شوشتر و دزفول بودند. ترکیب های اصلی در اسانس E. gongylocarpa 1، 8- سینئول (66.6% و 78.6%) و آلفا- پینن (5.2% و 7.2%) در اسانس E. gillii 1، 8- سینئول (58.5% و 81.3%) و آلفا- پینن (13.9% و 11.0%)، در اسانس E. woodwardi 1، 8- سینئول (58.7% و 45.1%) و آلفا-پنین (23.1% و 21.4%) و در اسانس E. Salubris 1، 8- سینئول (62.0% و 71.0%) و آلفا- پینن (8.0% و 10.0%) به ترتیب در نمونه های شوشتر و دزفول بودند. تفاوت در میزان ترکیب های عمده نمونه های شوشتر و دزفول می تواند به دلیل برخی تفاوت های اقلیمی مثل تفاوت در بافت خاک و میزان آب در دسترس گیاه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 884

دانلود 233 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  323-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1649
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

برگهای جوان پنج گونه از اکالیپتوسهای کاشته شده در ایران به نامهای علمی Eucalyptus stricklandii Maiden، E. brockwayii ، E. sargentii Maiden، E. lagiflorens F. Muell و E. kruseana F. Muell در فصل بهار از شهرستان شوشتر در استان خوزستان جمع آوری گردید. پس از خشک کردن در سایه، با استفاده از روش تقطیر با آب، اسانس آن در مدت زمان 90 دقیقه استخراج و بوسیله دستگاههای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفت. هفده ترکیب در اسانس E. stricklandii شناسایی شد که عمده ترین ترکیبها، 8،1-سینئول (%71.2) و آلفا - پینن (%9.2) بودند. بیست و پنج ترکیب در اسانس E. brockwayii شناسایی شد که مهمترین ترکیبهای اسانس این گونه 8،1-سینئول (%17.8)، ایزوپنتیل ایزووالرات (%17.2)، آلفا-پینن (%14.0) ترانس پینوکاروئول (%12.0)، بتا-پینن (%7.5) و پارا-سیمن (%5.3) بودند. شانزده ترکیب اسانس E. sargentii را تشکیل می دادند که از بین آنها 8،1-سینئول (%56.7)، بتا - اودسمول (%6) و آلفا - پینن (%4.9) اجزای عمده بودند. پانزده ترکیب در اسانس E. largiflorens شناسایی شد که 8،1-سینئول (%41.3)، اسپاتولنول (%11.6) و ویردیفلورول (%7.0) مهمترین ترکیبها بودند. همچنین پانزده ترکیب در اسانس E. kruseana شناسایی شد که 8،1-سینئول (%63.3%) و آلفا - پینن (%15.9) بیشترین درصد را داشتند. نتایج نشان می دهد که 8،1- سینئول جز اصلی کلیه اسانسهای مورد مطالعه است. اما درصد نسبی آن در اسانس گونه E. stricklandii بیشتر است. بنابراین برگها و اسانس این گونه با توجه به استانداردهای تعریف شده برای اسانس گونه های اکالیپتوس در فارماکوپه ها، به منظور استفاده برای مصارف دارویی مناسبتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1649

دانلود 347 استناد 5 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  796-807
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

درختان اکالیپتوس (Eucalyptus) در شمار گونه های جنگلی سریع الرشد محسوب می شوند که بومی اقیانوسیه هستند، این گونه درختی بیش از 100 سال پیش به ایران وارد شد و در جنوب کشور که محیط مناسبی برای آن بود کشت شد. هدف از این تحقیق بررسی نوسان های فصلی اسانس و ترکیب 8،1-سینئول در گونه های سازگار اکالیپتوس در استان فارس بود. برگ های 14 گونه اکالیپتوس به نام های E. calcicultrix (Miq.) Blakely؛ E. camaldulensis var. camaldulensis Dehnh؛ E. cornuta؛ E. fruticetorum؛ E. intertexta R.T.Baker؛ E. largiflorens F. Muell.؛ E. lesouefii؛ E. longicornis F. Muell.؛ E. oleosa F. Muell.؛ E. rudis Endl.؛ E. salmonophloia F. Muell.؛ E. salubaris؛ E. stricklandii Maiden؛ E. viridic. از استان فارس به مدت دو سال (1387-1386) در اواسط هر فصل جمع آوری و به روش تقطیر با آب اسانس گیری و توسط دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر منطقه برخی از گونه ها ضمن اینکه در فصل یا فصول مشخصی دارای بیشترین بازده و کیفیت از اسانس بودند به دلیل بالا بودن مقدار اسانس و میزان ترکیب 8،1-سینئول موجود در آن قابل توصیه برای کشت وسیع در آن منطقه به منظور اسانس گیری هستند. بازده اسانس گونه های گونه های مختلف اکالیپتوس در فصول مختلف بین 1.0 تا 6.8 درصد در سال 1386 و 0.3 تا 5.8 درصد در سال 1387 متغیر بودند. گونهE. oleosa F.Muell.  در شوسنی، ممسنی بالاترین میزان اسانس را در پاییز (%5.2-6.4) و بالاترین میزان ترکیب 8،1-سینئول را در زمستان (%91.4-94.0) داشت. این گونه بهترین گونه قابل توصیه برای کشت در این منطقه و مناطق مشابه از نظر اقلیمی بوده و بهترین زمان برداشت آن فصل پاییز و زمستان است.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  375-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از پلی فاژترین آفات شناخته شده محصولات کشاورزی دنیا به حساب می آید. با توجه به اثرهای نامطلوب استفاده از سموم شیمیایی نظیر بروز مقاومت در کنه های گیاهی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیب های جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام شد. به همین منظور در پژوهش حاضر اثر دورکنندگی و دوام اسانس گیاهان Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه های ماده بالغ تارتن دولکه ای در شرایط دمایی 27±0.5 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 50±5 درصد و طول دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها به روش تقطیر با آب، توسط دستگاه کلونجر استخراج شدند. با توجه به فرمول شاخص دورکنندگی، مشخص شد که هر دو اسانس گیاهی E. salmonophloia و E. kingsmillii از 4 غلظت استفاده شده تنها در 2 غلظت دورکننده بوده و در 2 غلظت دیگر بی اثر می باشند، به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اسانس دو گیاهE. salmonophloia  و E. kingsmillii در غلظت های مختلف از نظر دورکنندگی با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند. به هر حال، در آزمایش بررسی دوام سمیت تنفسی اسانس ها روی ماده بالغ کنه تارتن دولکه ای مشخص شد که اسانس حاصل از دو گیاه E. salmonophloia و E. kingsmillii با توجه به حدود اطمینان LT50 %95 با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند. بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد که گونه های اکالیپتوس اثر دورکنندگی و دوام خوبی روی کنه تارتن دولکه ای دارند، اما تحقیقات بیشتری برای کاربردی کردن این ترکیب ها احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 247 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  386-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

Identification of algae of Shakh-Kenar, Gavkhouni Wetland, was studied from September 2017 to November 2018 at three stations with three replication. Totaly, 69 species and 43 genera belonging to six divisions were identified. Species were belonging to the Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Dinophyta and Chrysophyta. The density variations of the algae were between 98 and 1597 cells/cm 3. The highest density was found at station 1 in autumn. According to the Shannon-Weaver Index, the highest and the lowest diversity were observed in autumn and winter, respectively. Bacillariophyta, especially pennate forms; such as Navicula, Nitzschia, Cymbella, and Ulnaria were semi dominant in the most stations. From Chlorophyta; Pediastrum, Cladophora and Scenedesmus were showed conspicuous increase in summer and early autumn. Chroococcus disperses (Keissl. ) Lemn, Merismopedia punctata Meyen, Oscillatoria sp. were demonstrated more abundance in autumn. Phacus sp., Euglena caudata Hubner, Trachelomonas playfair Defl., Glenodinium quadridense (Stein. ) Schiller, Ceratium hirundinella (OF. Muell. ) Duj and Peridinium cinctum Muell., were observed in later summer and autumn. Regarding to taxa list, kind of pollution index algae and water quality index were recognized from Chlorophyta, Cyanophyta, Dinophyta and Euglenophyta, that they play important role modify water odor/taste, corrosion of tubes, methods, and production of toxins.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
litScript