نتایج جستجو

2233

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

224

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

در این پژوهش آسیاب کاری به عنوانی روشی برای ساخت آلیاژهایی دوتایی Mn-Ga و تاثیر آسیاب کاری بر فرایند تشکیل فاز نمونه های Mn:Ga با نسبت 2:1 و 3:1 در زمان های 1، 2 و 5 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. در نمونه های Mn:Ga با توجه به نتایج حاصل شده، ترکیب Mn1.86Ga با ساختار تتراگونال و گروه فضایی I4/mmm فاز پایدار بود و هم چنین مقادیری از ترکیب Mn3Ga با ساختار اورتورومبیک و گروه فضایی Cmca در محصول شناسایی شد. اثر افزودن Ge نیز با هدف جانشین کردن اتم Ge با اتم Ga، با مطالعه در نمونه Mn:Ga:Ge با نسبت 0.5: 0.5: 3 مطالعه شد. با این که بهبود ویژگی های مغناطیسی با افزودن Ge قابل انتظار است، اما برای نمونه مورد بررسی افزایش وادارندگی رخ داد و مغناطش اشباع نمونه تغییر محسوسی نداشت. افزایش Ge سبب از بین رفتن شانس تولید فاز نامتقارن اورتورومبیک Mn3Ga شد و در مقابل دو ساختار جدید Mn11Ge8 و MnGaGe در نمونه ایجاد شد. این تحول فازی با مطالعه رفتار مغناطیسی نمونه ها تایید شد. این رفتار می تواند از نیروهای نامتوازن الکترواستاتیک مرتبط با برهم کنش تبادلی منگنز در ترکیب ساختار اورتورومیبک Mn3Ga و جایگزین شدن برخی اتم های Ge با Ga ناشی شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

این آزمایش برای مقایسه ی زیست فراهمی نسبی پروتئینات و اکسید منگنز با جذب بافتی در جوجه های گوشتی اجرا شد. شمار 432 جوجه ی یک روزه ی نر سویه ی تجاری کاب500 به طور کامل تصادفی بین نه تیمار آزمایشی با هشت تکرار و شش جوجه در هر تکرار توزیع شد. جیره ها در قالب طرح کامل تصادفی با ترتیب فاکتوریل با دو منبع پروتئینات و اکسید منگنز خالص و چهار سطح منگنز افزودنی (35، 70، 105 و 140 میلی گرم در کیلوگرم) به همراه یک تیمار شاهد (بدون منگنز افزودنی)، تهیه و جوجه ها در سنین 21-1 روزگی با آن ها تغذیه شدند. نوع منبع منگنز بر مصرف غذایی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی داری نداشت. با افزایش سطح منگنز، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی از رابطه ی درجه ی دوم پیروی کرده است. با افزایش سطح منگنز جیره، تراکم منگنز در درشت نی، کبد و کلیه به طور خطی افزایش معنی داری داشته است. شیب به دست آمده از بررسی تابعیت خطی محتوای منگنز استخوان نسبت به سطوح منگنز جیره، در مقایسه با دیگر بافت ها بیشترین میزان بود و به دنبال آن به ترتیب کلیه و کبد شیب کمتری داشتند. با مقایسه ی شیب خطوط تابعیت، مقادیر زیست فراهمی نسبی پروتئینات منگنز در مقایسه با اکسید منگنز خالص در استخوان 7/101 درصد تعیین شد که نشان دهنده ی نبود تفاوت در زیست فراهمی بین دو منبع منگنز در این آزمایش است.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

در سال های اخیر آلیاژهای منگنز-نیکل با توجه به خواص مغناطیسی منحصر به فرد مورد مطالعه محققین بسیاری قرار گرفته اند.هدف از این تحقیق، بررسی فرایند همگن سازی آلیاژ ریختگی Mn- 25Ni- 5Cr می باشد. برای این منظور، آلیاژ مورد نظر در کوره ذوب القایی تحت خلا، تولید شد. برای بررسی پارامترهای فرایند همگن سازی آلیاژ ریختگی Mn- 25Ni- 5Cr تولید شده، ضمن مطالعه دقیق ساختار ریختگی آلیاژ به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز عنصری و آنالیز حرارتی افتراقی، عملیات حرارتی در دما و زمان های مختلف جهت حذف جدایش های حین انجماد طراحی و اجرا شد. همچنین اثر فرایند کارسرد و فرایند ذوب مجدد بر روی ریزساختار و پارامترهای فرایند همگن سازی انجام گرفت. نتایج نشان داد، ساختار آلیاژ ریختگی متشکل از هر سه منطقه تبریدی، ستونی و هم محور بوده و جدایش حین انجماد به صورت دندریتی رخ داده است. همچنین مشخص شد که افزایش دما در منطقه تک فاز g تا 1000oC باعث کاهش زمان همگن سازی به صورت خطی می شود اما برای حذف کامل جدایش ماکروسکوپی ریختگی و تبدیل ساختار ستونی به هم محور، 15 ساعت عملیات حرارتی در دمای 1000 درجه سانتیگراد نیاز است. انجام فرایند کارسرد بر روی نمونه ریختگی منجر به کاهش دما و زمان لازم برای فرایند همگن سازی شد. فرایند ذوب مجدد درکوره ذوب به کمک قوس الکتریکی تحت خلا سبب توزیع یکنواخت عناصر آلیاژی در نمونه تولید شده در کوره ذوب القایی تحت خلا شد اما منگنز به شدت تبخیرگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HOFER S. | HARTL M. | SCHESTAK G.

نشریه: 

BMH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  156
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2462
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2462

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

AN ESPECIALLY ACTIVE RESEARCH AREA IN RECENT YEARS HAS INVOLVED THE PREPARATION OF ORGANIC–INORGANIC HYBRID MATERIALS DUE TO THEIR TUNABLE PROPERTIES AND FUNCTIONS. THESE ZAND SEPARATION PROCESSES, CATALYSIS, ION EXCHANGE AND MOLECULAR MAGNETISM [1]. TARTARIC ACID CONTAINS TWO MOBILE PROTONS IN CARBOXYLIC GROUPS AND THE THIRD PROTON CAN DISSOCIATE FROM OH-GROUP IN STRONGLY ALKALINE MEDIA. THE DEPROTONATED CARBOXYLATE GROUP POSSESSES POLARIZABLE P ELECTRON AND CAN BE USED AS MAGNETIC SUPER EXCHANGE PATHWAYS BETWEEN THE METAL IONS. TARTARIC ACID IS CHIRAL HAVING TWO CHIRAL CENTERS AND CAN BE USED TO PREPARATION OF CHIRAL COMPLEXES. THIS ACID HAS SIX OXYGEN ATOMS AS POTENTIAL DONORS AND CAN ACT AS BRIDGING LIGAND TO CONSTRUCT 1D, 2D AND 3D FRAMEWORKS [2]. THEREFORE, WE SELECTED TARTARIC ACID AS BUILDING BLOCKS TO PILLAR HIGH DIMENSIONAL STRUCTURE POLYMERIC COMPLEXES. A Mn (II) COORDINATION POLMER WAS SYNTHESIZED BY THE REACTION OF Mn (II) ION AND TARTARIC ACID [3]. IN CONTINUATION OF OUR RESEARCH ON THE SYNTHESIS OFE SYNTHESIZED POLYMERIC COMPLEX WAS DE GRADATED TO NANO SIZED MANGANESE OXIDE BY THERMAL DECOMPOSITION. X-RAY DIFFRACTION (XRD), SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM) AND TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) WERE USED TO CHARACTERIZE THE STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF SYNTHESIZED POWDER. X-RAY DIFFRACTION PATTERNS REVEALED THE FORMATION OF MIXED Mn2O3 AND Mn3O4 NANOPARTICLES.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 0
نویسنده: 

SUN S.Y. | SONG X.

نشریه: 

ADSORPTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  881
 • صفحه پایان: 

  887
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  6185
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6185

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

احمدی علی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 79
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

محدوده مورد مطالعه در فاصله 35 کیلومتری جنوب شرق تربت حیدریه در زون ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. قدیمیترین رخنمون های سنگی را، اسلیتها تریاس بالاو ماسه سنگها و کنگلومراهای ژوراسیک تشکیل می دهد. توالی پیشرونده کرتاسه تحتانی شامل رخساره های تخریبی، کربناتی و توف آندزیتی – بازالتی می باشد که با دگرشیبی بر روی واحد های سنگی ژوراسیک قرار می گیرد. در این توالی ماسه سنگها، توف و رخساره های کربناتی دولومیتی و آهکی به ترتیب در برگیرنده افق های فرعی و افق های معدنی Fe –Mn هستند. کانی شناسی افق های معدنی شامل پیرولوزیت، پسیلوملان، هماتیت وگوتیت می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی انجام گرفته بر روی ترکیب کانسنگ آهن و منگنز شامل مطالعه عناصر اصلی، عناصر فرعی و عناصر نادر خاکی می باشد. در مطالعه ژئوشیمی عناصر اصلی از نسبت های Mn/Fe ,Si/Al و Na/Mg استفاده گردید ، که این نسبتها نشان دهنده تشکیل کانسار بوسیله فرآیندهای هیدروترمال در یک محیط کم عمق می باشد . نمودار های عناصر فرعی همگی بر محتوی پایین کانسنگ از عناصری همچون Ni ,Co و Cu دلالت دارند، که نمایانگر قرار گیری کانسارهای مورد مطالعه در نمودارهای عناصر فرعی، در محدوده کانسارهای هیدروترمالمی باشد. الگوی عناصر نادر خاکی برای کانسنگ Fe- Mn منطقه نیز شباهت بیشتری با الگوی عناصر نادر خاکی در کانسارهای هیدروترمال دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 27
نویسنده: 

SHEN B. | ZHANG X. | MA H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  791
 • صفحه پایان: 

  800
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4206
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4206

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 9

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript