نتایج جستجو

14

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

در این مطالعه بی هنجاری الگوهای جوی همراه شده با فازهای مختلف شاخص همرفت حاره ای (Mjo) و بارش رخ داده در هریک از این الگوها بررسی شده است. برای این منظور، از داده های روزانه میدان های فشار، ارتفاع ژئوپتانسیلی، سمت و سرعت باد از مرکز NCEP/NCAR و داده های روزانه بارش 47 ایستگاه همدیدی کشور برای ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه استفاده شد. بی هنجاری های بارش و الگوهای گردش جوی همراه شده با هریک از فازهای هشت گانه Mjo مطالعه شد. ﻧ ﺘ ﺎ ﯾ ﺞ ﻧ ﺸ ﺎ ن داد که بی هنجاری الگوهای فشاری، مقدار و توزیع بارش کشور در هر یک از فازهای Mjo متفاوت است. بیشینه بی هنجاری منفی بارش زمستانه کشور، همزمان با فعالیت فازهای چهار و پنج Mjo، که هسته همرفت حاره ای در بخش شرقی اقیانوس هند قرار دارد، رخ می دهد که با بی هنجاری های مثبت ارتفاعی قوی بر روی بخش زیادی از اروپا و نواحی شرقی مدیترانه همراه می باشد. میزان کاهش بارش زمستانه همراه شده با این فازها در اکثر مناطق کشور، بین 30 تا 100 درصد است. در فازهای شش و هشت که هسته فعال همرفت در نواحی مرکزی آرام استوایی قرار می گیرد و پدیده همرفت در شرق اقیانوس هند سرکوب می شود، با بی هنجاری منفی قابل ملاحظه ارتفاع در بخش شرقی مدیترانه و اروپا و بی هنجاری مثبت بارش زمستانه بر روی ایران، بویژه در نیمه غربی کشور، همراه می باشد. در فاز شش بی هنجاری مثبت بارش (حدود 30 تا 150 درصد) در بخش عمده نیمه غربی و دامنه های جنوبی البرز و در فاز هشت علاوه بر نیمه غربی در بخش های شرقی کشور رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1139
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

گاهی بی هنجاری های متناوب فشار و الگوهای گردش جوی اثرات خود را بر موقعیتی فراتر از محل وقوع اولیه تحمیل می کنند. این گونه اغتشاش جوی به «پیوند از دور» معروف است. نوسانات مادن - جولیان (Mjo) یک الگوی پیوند از دور و شکل غالب تغییرپذیری زیر فصل مناطق حاره و فوق حاره می باشد که در سامانه گردش جو - اقیانوس نقش مهمی را ایفا می کند. ثابت شده است که این پدیده می تواند در مقیاس زمانی درون فصلی بر الگوهای میدان باد و بارش در منطقه جنوب غرب آسیا (ایران، افغانستان و پاکستان) تاثیر بگذارد. از آنجایی که تغییر اقلیم موجب تغییر متغیرهای هواشناسی می شود، مقدار تبخیر و تعرق مرجع تغییر یافته و در حالت کلی نیاز آبی گیاه تغییر خواهد کرد. با توجه به مشکل کمبود آب در کشور و اهمیت تبخیر و تعرق در بخش کشاورزی، در این پژوهش اثر فازهای مختلف Mjo بر تبخیر و تعرق مرجع در برخی از مناطق جنوبی کشور طی دوره آماری 1358 الی 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا مقادیر تبخیر و تعرق مرجع (ET0) برای ایستگاه های مورد مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی تحت نرم افزار REF-ET با روش پنمن مانتیث فائو - 56 محاسبه شد. زوج آماری ET0 و Mjo بر اساس تعریف ویلر و هندون برای هر ایستگاه در فازها و ماه های مختلف تشکیل شد. با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون خطی و روش گزینش پیش رونده، تاثیر شاخص Mjo بر ET0 در ایستگاه ها و فاز های هشت گانه Mjo مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار فاز های هشت گانه Mjo روی ET0 در ایستگاه های مورد مطالعه بود. بیشترین تعداد همبستگی معنی دار در ایستگاه بندرلنگه اتفاق افتاد. همچنین در فازهایی که هسته فعال Mjo از لحاظ مکانی در غرب ایران قرار داشت، تاثیرگذاری بیشتری روی تبخیر و تعرق ملاحظه شد. در این راستا فازهای 1 و 8 دارای بیشترین درصد همبستگی معنی دار با ET0 بودند. بیشترین تاثیر معنی دار Mjo روی ET0 در ماه ژوئیه و کمترین تاثیر در ماه مارس مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1139

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  55
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

نوسان های مادن جولیان (Mjo) الگوی غالب تغییرات بزرگ مقیاس اقلیمی در مناطق گرمسیری دریایی است که پدیده Mjo دوره های زمانی زیرفصلی آب و هوای مناطق حاره و جنب حاره را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر پدیده Mjo بر وقوع دوران های خشک و تر استان فارس در جنوب ایران برای ماه های نوامبر تا آوریل ارزیابی شد. برای این منظور داده های بارش ماهانه 9 ایستگاه که در مناطق مختلف این استان قرار گرفته است، در دوره زمانی 2005-1979 تحلیل شد. با استفاده از دو نمایه MK و WH فازهای فعال و ضعیف Mjo) به ترتیب افزایش و کاهش فعالیت های همرفتی در ناحیه گرمسیری اندونزی) در مقیاس زمانی ماهانه و فصلی شناخته گردید. پس از آن ترکیب های-Mjo  بارش برای فازهای مثبت و منفی تشکیل شد. نشان داده شد که مقدار بارش فصلی در فاز منفی Mjo به طور معنی داری بیشتر از فاز مثبت این پدیده است (حدود2.5  تا 6.0 برابر). افزون بر این، آزمون های آماری نشان داد که بسامد دوره های خشک و تر به ترتیب با رخدادهای فاز منفی و مثبت Mjo در ارتباط است. با چیره شدن فاز مثبت، احتمال خشک سالی در استان بین 60 تا 84 درصد در نوسان بوده و در مقابل در فاز منفی Mjo احتمال وقوع ترسالی بین 50 تا 76 درصد در تغییر است.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  1072
 • صفحه پایان: 

  1083
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

النینو-نوسان های جنوبی (ENSO) و نوسان های مادن-جولیان (Mjo) دو پدیده بزرگ مقیاس جوی-اقیانوسی در پهنه های استوایی اقیانوس آرام و هند هستند که بر نوسان های اقلیمی گستره های استوایی تا جنب حاره ای تأثیر قابل توجهی می گذارند. در این پژوهش، پس از تعریف فازهای مثبت و منفی Mjo، برهم کنش این فازها با فازهای ENSO ارزیابی و تأثیر این برهم کنش بر ابرناکی و روانش رطوبت در سطح خاورمیانه و اقیانوس های آرام و هند بررسی و بازخورد این روانش رطوبتی بر رخداد بارش پاییزه 9 ایستگاه همدیدی و باران سنجی استان فارس در بازه زمانی 2013-1974 واکاوی شد. در دوران النینو، احتمال رخداد هریک از فازهای مثبت یا منفی Mjo تقریبا یکسان است در حالی که در دوران لانینا، احتمال رخداد فاز مثبت Mjo نزدیک به دو برابر فاز منفی است. چیرگی فاز منفی Mjo در دوران النینو با افزایش کارکردهای همرفتی در گستره های استوایی غرب اقیانوس هند و تا اندازه ای در شرق اقیانوس آرام همراه است. این همزمانی، وزش بادهای نمناک شرقی را از اقیانوس هند به سوی شبه جزیره عربستان، خلیج فارس و جنوب ایران افزایش می دهد. در دوران النینو، بارش و احتمال رخداد آن در فاز منفی Mjo در همه ایستگاه های بررسی شده به گونه معنی داری بیشتر از مقادیر مشابه در دوران فاز مثبتMjo است. در دوران لانینا، چیرگی رخداد فاز مثبت یا منفی Mjo، ویژگی های بارش فارس نوسان درخور توجهی نداشت. با چیرگی فاز منفی Mjo در دوران النینو، بیشترین و کمترین افزایش شدت بارش نسبت به فاز مثبت در این دوران، در بخش های شرقی و جنوب شرقی استان فارس به ترتیب به اندازه 20-5 و 100-80 درصد است. در بیشتر گستره های مرکزی و جنوب غربی استان، افزایش 60-40 درصدی و در بخش های شمالی و جنوب شرقی، افزایش 110-60 درصدی احتمال رخداد بارش فاز منفی Mjo در دوران گرم ENSO نسبت به فاز مثبت آن در دوران گرم دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

نوسان های مادن جولین (Mjo) الگوی غالب تغییرات بزرگ مقیاس اقلیمی در مناطق گرمسیری دریایی است که با مقیاس زمانی زیر فصلی آب هوای مناطق حاره و جنب حاره را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان تاثیر پدیده Mjo بر بارش و رواناب ایستگاه های هیدرومتری و بارانسنجی سه رودخانه مهم استان فارس در فصل بارش (آبان تا فروردین) ارزیابی شد. برای این منظور داده های روزانه بارش و رواناب و شاخص نوسان مادن جولین تحلیل شد. با استفاده از آماره های انحراف از میانگین و درصد انحراف از میانگین تاثیر فازهای هشتگانه Mjo بر میانگین روزانه روزهای بارانی مورد بررسی قرارگرفت. پس از بررسی و تحلیل ایستگاه های هیدرومتری نتایج نشان داد که در ایستگاه های چیتی، بوشیگان، چم چیت فاز هشت Mjo بیشترین تاثیر مثبت و فاز پنج Mjo بیشترین تاثیر منفی را داشته اند در حالی که در ایستگاه های درودزن و پل خان فاز یک Mjo بیشترین تاثیر مثبت بر رواناب را نشان داده اند. نتایج حاصل از ایستگاه های باراسنجی نشان داد که در ایستگاه های چیتی و بوشیگان بیشترین تاثیر مثبت در فاز هشت نوسان مادن جولین رخ داده است و بیشترین تاثیر منفی به ترتیب در فازهای پنج و سه Mjo دیده می شود. در ایستگاه های سعدآباد و فراشبند به ترتیب فازهای هشت و هفت Mjo بیشترین تاثیر مثبت بر بارش داشته اند. به طور کلی فا-های هشت و یک Mjo تاثیر مثبتی بر افزایش بارش و رواناب رودخانه های استان فارس گذاشته که این امر می تواند سبب بهبود عملکرد کاشت دیم محصولات زراعی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

اخیرا تعداد زیادی از دانشمندان تغییرپذیری اقلیمی را در مقیاس زمانی زیر فصلی مورد بررسی قرار داده و آن را به عنوان نوسانات مادن – جولیان (Madden-Julian Oscillation, Mjo) معرفی نموده اند. در این تحقیق تغییرات بارش ماه های فوریه، مارس و آوریل در 9 ایستگاه مختلف استان فارس، همزمان با وقوع پدیده Mjo مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همزمان با وقوع فاز منفی Mjo در بیشتر مناطق این این استان میزان بارندگی ماه فوریه و آوریل به احتمال افزایش چشمگیری خواهد داشت. همزمان با وقوع فاز مثبت Mjo در تمامی مناطق مورد مطالعه، با احتمال نسبتا زیادی، میزان بارش ماه فوریه و آوریل کاهش زیادی خواهد یافت. همزمان با وقوع فاز منفی (مثبت) Mjo به احتمال نسبتا زیادی، بارش در بیشتر نواحی به جز جنوب استان فارس کاهش (افزایش) می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

چکیده در پژوهش حاضر اثر پدیده Mjo بر بارش و رواناب ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری سه رودخانه مهم استان فارس در فصل بارش مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور دادههای روزانه بارش و رواناب و شاخصMjo استفاده شده است. جهت بررسی اثر معنیداری پدیدهMjo از تحلیل آماری آنووا و در صورت معنیداری از آزمون تعقیب LSD برای مقایسه اختلاف بین میانگین فازها استفاده شد. سپس با استفاده از آمارههای انحراف از میانگین بلند مدت و درصد انحراف از میانگین میزان تأثیر فازهای هشتگانه Mjo بر بارش و رواناب در روزهای بحرانی بررسی شد. نتایج تحلیل آماری آنووا نشان داد که در ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری اختلاف معنیداری بین میانگین فازها وجود داشته و فازهای Mjo بر بارش و رواناب تأثیرگذار هستند. همچنین تحلیل نتایج ایستگاههای هیدرومتری نشان داد که فازهای یک و هشت Mjo بیشترین تاثیر مثبت و فاز پنج و چهار بیشترین تأثیر منفی را بر رواناب دارد و در ایستگاههای بارانسنجی فازهای 7 و 8 نوسان مادن جولین بیشترین تاثیر مثبت و فازهای 3 و5 این نوسان بیشترین تاثیر منفی را بر بارش این مناطق دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  539
 • صفحه پایان: 

  552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

در این مطالعه با استفاده از داده های بازتحلیل NCEP/NCAR و شاخص چندمتغیره نوسان مدن-جولین تلاش شده است تا آثار فازهای مختلف این پدیده بر توزیع برخی از کمیت های مهم هواشناختی در منطقه خاورمیانه، بررسی و برای آن توضیح فیزیکی ارائه شود. به این منظور دوره های بحرانی Mjo از سال 1974 تا 2015 براساس شاخص آن تفکیک شده ومیانگین و بی هنجاری کمیت های منتخب به دست آمده است. نتایج نشان داد که اثر هم شاری و واشاری ناشی از Mjo روی اقیانوس هند تا خاورمیانه و شرق دریای مدیترانه نیز گسترش می یابد، به این صورت که ترابری جرم از مرکز همرفت به سوی شرق دریای مدیترانه در ترازهای بالای وردسپهر در فاز چهار سبب حرکت های فروسو در این منطقه می شود. این چرخه در فازهای هفت و هشت Mjo عکس می شود و بی هنجاری حرکت های فراسو و واگرایی (همگرایی) در ترازهای بالای (پایین) وردسپهر در شرق مدیترانه را به وجود می آورد. جابه جایی جرم در این دو فاز در نهایت سبب ایجاد شرایط مناسب چرخندزایی در شرق مدیترانه در فاز چهار و از بین رفتن آن در فاز هشت می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
litScript