نتایج جستجو

221

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (ب)
 • صفحات: 

  405-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

استخراج DNA از تخم و لارو سن دوم نماتد با روش فنل- کلروفرم در مورد جمعیت هایی از گونه های Meloidogyne Javanica و Meloidogyne incognita از ایران انجام و پس از تیین کمیت و کیفیت، جهت انجام آزمون واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR) مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی C2F3/1108 (20 و 23 نوکلئوتیدی)، قسمتی از DNA میتوکندریایی مربوط به ژن کد کننده سیتوکروم اکسیداز، تکثیر و یک نوار 1.7 کیلو باز در مورد جمعیت های هر دو گونه ایجاد گردید. قطعات تکثیری با آنزیم های محدود کننده DraI, AluI و HinfI برش داده شد و نتایج حاصل در ژل آگاروز مورد ارزیابی قرار گرفت. دو آنزیم محدود کننده AluI و DraI هیچ گونه برشی در طول قطعه DNA تکثیر شده ایجاد نکردند. برش قطعه 1.7 کیلوباز با آنزیم محدود کننده HinfI نقوش مشخصی از برای جمعیت های M.Javanica و M.incognita ایجاد نمود. در جمعیت های M.Javanica قطعه 1.7 کیلوباز به دو قطعه 1.0 و 0.7 کیلوباز و در جمعیت های M.incognita قطعه 1.7 کیلوباز به سه قطعه 1.0، 0.4 و 0.3 کیلوباز برش داده شد. اما تفاوتی بین جمعیت های مختلف هر گونه مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  167-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne Javanica) و قارچ عامل بیماری بلایت ذغالی (Macrophomina phaselolina) دو عامل مهم خسارت در مزارع لوبیا هستند که هر کدام به تنهایی باعث کاهش معنی دار محصول می گردند. از آنجا که احتمال حضور همزمان این دو بیماری در مزارع لوبیا بسیار زیاد است باید برآورد خسارتی از تعامل این بیمارگرها با توجه به جدایه های بومی و شرایط منطقه در دست داشت. تعامل نماتد مولد گره ریشه M. Javanica و قارچ بیمارگر M. phaselolina تحت شرایط گلخانه بر روی گیاه لوبیا سبز رقم «جماران 418» در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار در پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای به کار رفته شامل شاهد (بدون مایه تلقیح)، قارچ به تنهایی، نماتد به تنهایی، قارچ و نماتد همزمان، ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ و ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد بود. مایه تلقیح نماتد از یک توده تخم منفرد روی گوجه فرنگی و مایه تلقیح قارچ روی محیط ماسه و آرد ذرت تکثیر شد. در مرحله دوبرگی به هر گلدان که باید با نماتد تیمار می شد، به ازای هر گرم خاک 3 عدد تخم و لارو سن دوم اضافه شد. در تیمارهایی که باید با قارچ آلوده می شدند، مقدار دو گرم از مایه تلقیح قارچ پای ساقه هر بوته ریخته شد. پس از هفت هفته شاخص های رشدی گیاه میزبان و محصول آن، شاخص های تکثیر نماتد و میزان خسارت قارچ در هر تیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیش ترین علائم پژمردگی و خسارت و کاهش رشد گیاه در مایه زنی همزمان بود. از نظر تعداد گال روی ریشه، کمترین تعداد گال متعلق به تیمار ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد و بیش ترین تعداد، متعلق به تیمار ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ بود. کمترین و بیش ترین میزان ضریب تکثیر نماتد نیز به ترتیب مربوط به تیمار ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد و تیمار ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ بود. هم چنین تمام تیمارهای دارای نماتد وزن ریشه بیش تری داشتند. کمترین تاثیر در کاهش میزان رشد گیاه در تیمارهایی دیده شد که فقط با یک عامل بیماری زا آلوده شده بودند. نتایج این آزمایش حساسیت بالای گیاه لوبیا سبز به آلودگی همزمان توسط این دو عامل بیماری زا را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAYEDAIN FATEMEH SADAT | OLIA MAJID | JAIMAND KAMKAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18066
 • دانلود: 

  6951
چکیده: 

The influence of different initial inoculum densities of the root-knot nematode Meloidogyne Javanica on the growth of sage (Salvia officinalis), root-knot development and nematode multiplication was investigated 90 days after inoculation under greenhouse conditions. With the increase in the nematode initial inoculum densities, shoot fresh/dry weight, shoot/root length and root fresh/dry weight were decreased. The greatest reduction in growth occurred in plants inoculated with the highest density of nematodes (10000 eggs and juvenile of stage 2.2 kg soil).The highest reproduction rate was observed in plants inoculated with the lowest level of nematode population tested (1000 eggs and juvenile of stage 2.2 kg soil). The results on S. officinalis gave conclusive evidence of pathogenic potential of M. Javanica.

آمار یکساله:  

بازدید 18066

دانلود 6951 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

واکنش هشت رقم گوجه فرنگی مزرعه ای شامل پتوپراید 2، پتوپراید 5، زمان، GS12، کومودورو، CH فلات، Y فلات و ایدن در برابر نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne Javanica مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه های گوجه فرنگی در مرحله چهار الی شش برگی، با غلظت 500 لارو سن دوم نماتد به ازای هر کیلوگرم خاک گلدان، مایه زنی شدند. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. شاخص های بیماری (تعداد گال در ریشه، تعداد توده تخم در هر ریشه و تعداد تخم در هر کیسه تخم) و شاخص رشدی (طول شاخساره و ریشه، تعداد برگ، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه) 60 روز پس از تلقیح نماتد به خاک گلدان ها ارزیابی گردیدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در مورد شاخص بیماری و رشدی ارقام نسبت به هم تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد آزمون دانکن داشتند. نتایج ارزیابی شاخص بیماری نشان داد ارقام ایدن، Y-فلات و CH-فلات را می توان به عنوان ارقام حساس، رقم کومودورو را به عنوان رقم مقاوم و ارقام پتوپراید 2، پتوپراید 5، زمان و GS12 را ارقام نیمه مقاوم به نماتد مولد گره ریشه معرفی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OKA Y. | BEN DANIEL B.H.

نشریه: 

JOURNAL OF NEMATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3962
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3962

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NASR ESFAHANI M. | AHMADI A.R. | SHIRAZI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19229
 • دانلود: 

  9176
چکیده: 

Root-knot nematodes, Meloidogyne spp., are one of the important plant parasitic nematodes of tomato in the world. The most suitable control method of plant parasitic nematodes is the use of resistance sources and tolerant cultivars. In the earlier studies, the results showed thatonly 2% (19 out of 537 varieties) were resistant and tolerant to the root knot nematodes. In the supplementary studies, the susceptibility of these 19 tomato cultivars were reassessed again, against M. Javanica, in the two completely randomized design experiments in the greenhouse and field conditions for the two continuous years. The tomato plants were evaluated 70 days after inoculation on the basis of the gall indexes (GI), final populations (Pf), reproduction factors (Rf) and the root and or the stem weights. The results showed that, the cultivars No.136 and 109 with GI=2, Rf=4.68 and GI=2.25, Rf=28.4 are tolerant cultivars to the nematode, M. Javanica in the greenhouse respectively. Also, the cultivar No. 100 was considered to be a susceptible one, with GI=3.25 and Rf=0.97. Whereas, in the field conditions, the cultivars 136 and 109 proved to be tolerant with GI, 1.9 and 1.6 respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 19229

دانلود 9176 استناد 0 مرجع 630
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3 (پیاپی 187)
 • صفحات: 

  279-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

به منظور بررسی عکس العمل 15 رقم خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی،Meloidogyne Javanica ، ابتدا نماتود روی گوجه فرنگی رقم  Rutgers خالص سازی، تکثیر و با استفاده از خصوصیات ریختی و پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در گلخانه و در خاک سترون انجام شد. در ارزیابی مقاومت ارقام گوناگون خیار به نماتود به طرق مختلف از فاکتورهای رشدی گیاه میزبان و تولیدمثل نماتود استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایش های انجام شده نشان دهنده حساسیت تمام ارقام گلخانه ای استفاده شده در این بررسی نسبت به نماتود M. Javanica بود و تنها دو رقم محلی اصفهان (چمبر و دستگردی) متحمل شناخته شدند. آلودگی به نماتود باعث کاهش میزان ویتامین ث، شاخص سطح برگ و عناصر کلسیم و پتاسیم شد.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

کودهای آلی، شامل کودهای نپوسیده دامی، مرغی، کود سبز، کمپوست، کودهای شیمیایی (NPK) بطور جداگانه و در تلفیق با کودهای آلی در کنترل نماتودهای ریشه گرهی گونه ی غالب، Meloidogyne Javanica روی خیار رقم P.S نشان داد که تلفیق کود مرغی و شیمیایی (NPK) از موثرترین تیمارها در کاهش تعداد تخم و نوزاد نماتود در خاک و ریشه بوده است. همچنین کاهش جمعیت تعدادی از نماتودهای انگلی دیگر و نیز ازدیاد جمعیت نماتودهای آزادزی نسبت به شاهد شده و بیشترین میزان رشد و نمو گیاه نیز در این تیمار بود. تیمارهای کود مرغی، تلفیق کودهای حیوانی و سبز با کودهای شیمیایی، کود حیوانی، کودهای سبز و کمپوست بترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. سایر تیمارها شامل کودهای شیمیایی NPK نیز اثرات اندکی در کاهش تعداد تخم و نوزاد نماتود M. Javanica نسبت به شاهد داشتند .

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHMAN M.L. | HAWARE M.P. | SHARMA S.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4811
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4811

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript