نتایج جستجو

6308

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

631

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پی در پی 31)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

سابقه و هدف: با وجود اینکه) CTS سندرم تونل کارپ) حجم وسیعی از مراجعین به درمانگاه الکترودیاگنوزیس در بخش طب فیزیکی و توانبخشی را تشکیل می‌دهد، ولی تاکنون مطالعه وسیعی در مورد میزان نرمال و تغییرات بر حسب سن در پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی مچ دست صورت نپذیرفته است. لذا این تحقیق بر اساس نتایج حاصل از 6 سال فعالیت بخش الکترودیاگنوزیس بیمارستان نمازی شیراز طی سال‌های 1379-1374 انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها:‌ تحقیق با طراحی توصیفی انجام گرفت. تعداد 1200 نفر از مراجعین به بیمارستان و افراد سالم جامعه به صورت اتفاقی انتخاب شدند. افراد فاقد بیماری‌های سیستمیک و دیابت، رادیکولوپاتی مهره‌های گردنی، نوروپاتی مـحیطی، آتروفی در ناحیه تنار دست و تستهای بالینی Tinel و Phallenمـنفی و در سنین 80-10 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست در 10 گروه سنی مورد مطالعه قرار گرفتند و مقادیر نرمال آن با احتساب دو انحراف معیار و رابطه زمانی شاخه حسی و حرکتی بر حسب گروه‌های سنی تعیین شدند. یافته‌ها:‌ در این مطالعه میزان طبیعی تأخیر زمانی شاخه حرکتی عصب میانی دست از 5/2 تا 2/4 میلی‌ثانیه با میانگین 3/3 میلی‌ثانیه به دست آمد. این میزان بر حسب سن افزایش می‌یافت و از دهه پنجم به بعد این افزایش شدیدتر بود و به میزان کمی بیش از 1/0 میلی‌ثانیه در هر دهه افزایش می‌یافت که از طریق فرمول:DML (8cm)= 3.30+ Age-50/75 ±0.0025 ageبرای سنین مـختلف قابل محاسبه می‌باشد. میزان طبیعی تاخـیر زمانی شاخه حسی عصب میانی دست از 7/2 تا 7/3 میلی‌ثانیه با میانگین 2/3 میلی‌ثانیه به دست آمد. این میزان بر حسب سن افزایش می‌یافت و از دهه پنجم به بعد این افزایش شدیدتر و به میزان ms1/0 در هر دهه بود که از طریق فرمول: DSL (14cm) = 3.20 + Age-50/100 ± 0.0025 ageبرای سنین مختلف قابل محاسبه است. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها:‌ در نظر گرفتن عامل سن در گزارشات الکترودیاگنوزیس و بررسی بیماران مشکوک به وجود) CTS سندرم تونل کارپ) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توصیه می شود از این پس مقایسه تأخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست در افراد مراجعه کننده به مراکز الکترودیاگنوزیس در ایران بر اساس سن و در نظر گرفتن افزایش این پارامترها بر حسب سن و فرمولهای ارائه شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ARCHIBALD S.J. | SHEFNER J. | KRARUP C.

نشریه: 

JOURNAL OF NEUROSCIRE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1995
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  4109
 • صفحه پایان: 

  4123
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2198
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2198

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

AL GARNAWEE MOHAMMED | NAJJAR MARWAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  255
 • صفحه پایان: 

  259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15454
 • دانلود: 

  17735
کلیدواژه: 
چکیده: 

Hemangiomas of the Median nerve are extremely rare; only 12 cases have been reported in the literature. We discuss a patient who presented with paresthesia and pain along the distribution of the left Median nerve secondary to a cavernoma of the proximal part of the nerve as suspected on MRI scan. Total removal of the mass was achieved with immediate relief of the symptoms and no neurologic deficit. We conclude that despite being quite rare, the diagnosis of occult vascular lesions of peripheral nerves such as the Median nerve, should be considered, especially when other common pathologies are excluded.

آمار یکساله:  

بازدید 15454

دانلود 17735 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

TRAUMA MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  194
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3455
 • دانلود: 

  4712
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Traumatic peripheral nerve injuries (PNIs) caused by penetrating and lacerated trauma are among the most prevalent microsurgical injuries. Post-treatment follow-up and prognosis of patients undergoing repair are often based on clinical examinations and electrodiagnostic findings. Therefore, a reliable, inexpensive, useful, and rapidly accessible diagnostic method is necessary during the patient's follow-up. Objectives: This study aimed to assess the relationship between ultrasound imaging and treatment outcomes in patients with Median peripheral nerve injury. Methods: In this cohort study, 21 eligible patients with symptoms of acute Median nerve injury (MNI) caused by penetrating trauma in microsurgery were studied from June 2018 to June 2019. The patients underwent ultrasonography three months after repair and were followed up for at least nine months. The outcomes of the treatment were compared with those obtained six months after ultrasonography. Results: In all studied patients, mean thicknesses of the repaired nerve on the distal and the proximal sides were 2. 58± 0. 51 and 2. 51± 0. 61 mm2, respectively; 12 cases (57. 1%) recovered very well nine months after surgery and in nine cases (42. 9%) no nerve recovery was observed based on clinical electromyography (EMG) examinations and nerve conduction velocity (NCV). The amount of neuroma formed at the repair site was lower in well-recovered patients (1. 5± 0. 4 mm3) than those with no recovery (4. 9± 1. 5 mm3). No re-rupture was observed at the repair site. Each group underwent two-four repairs of flexor tendons. Conclusion: Ultrasound can be used as an effective and non-invasive method for assessment of PNI and follow-up of reconstructive surgery.

آمار یکساله:  

بازدید 3455

دانلود 4712 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فروغ بیژن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحه شروع: 

  263
 • صفحه پایان: 

  268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

عصب مدین از شایع‌ترین اعصابی است که در قسمت‌های مختلف اندام فوقانی تحت فشار قرار می‌گیرد. یکی از محل‌هایی که این عصب تحت فشار قرار می‌گیرد ناحیه سوپراکوندیلار است که گاهی دارای یک لیگامان یا خار یا هر دوی آن‌ها می‌باشد که از موارد نادر سندرم فشاری عصب مدین محسوب می‌گردد. خار Struther می‌تواند عصب اولنار و شریان براکیال را نیز تحت فشار قرار دهد و برای بیمار ایجاد علایم نماید. این بیماران ممکن است علایم گرفتاری عصب مدین، اولنار یا شریان براکیال را داشته باشند یا بدون علامت باشند و در رادیوگرافی به طور اتفاقی تشخیص داده شوند. در اغلب موارد این بیماران با علایم سندرم فشاری عصب مدین مراجعه می‌کنند و از خواب رفتگی و درد مبهم در اندام فوقانی شکایت دارند. در بعضی از موارد نیز درد تا ناحیه شانه و حتی گردن و در قسمت پایین تا انگشتان ادامه می‌یابد و ممکن است با رادیکولوپاتی یا سندرم‌های فشاری دیگر اشتباه شود. بیماری که در این مقاله معرفی می‌شود آقای 25 ساله‌ای بود که با علایم درد و خواب‌رفتگی اندام فوقانی راست مراجعه کرده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

مقدمه: با وجود اینکه C.T.S (سندرم تونل کارپ) حجم وسیعی از مراجعین به درمانگاه الکترودیاگنوزیس در بخش طب فیزیکی و توانبخشی را تشکیل می دهد ولی تاکنون مطالعه وسیعی در مورد میزان نرمال و تغییرات برحسب سن در پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی در مچ دست صورت نپذیرفته است. این تحقیق براساس نتایج حاصل در 5 سال گذشته (83-1379) در بخش الکترودیاگنوزیس بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یزد می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تعداد 1200 نفر از مراجعین به درمانگاه الکترودیاگنوزیس به علل دیگر و نیز افراد سالم جامعه به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو گروه فاقد بیماری سیستماتیک و دیابت، رادیکولوپاتی مهره های گردنی و نوروپاتی محیطی بوده و تست های بالینی Phallen, Tinel منفی و از طرفی فاقد آتروفی درناحیه تنار دست بودند و در دامنه سنی 80-10 سالگی قرار داشتند، پارامترهای تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست درگروه سنی مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: دراین مطالعه میزان طبیعی تاخیر زمانی شاخه حرکتی عصب میانی دست با احتساب دو انحراف معیار از 2.5 تا 4.5 میلی ثانیه با میانگین 3.3 میلی ثانیه به دست آمد که البته این میزان بر حسب سن افزایش می یابد و از دهه پنجم به بعد افزایش شدیدتر است و به میزان کمی بیش از 0.1 میلی ثانیه در هر دهه افزایش می یابد و از طریق فرمول:Distal Motor latency: (DML)8cm=3.30+AGE-50/75±0.0025age برای سنین مختلف قابل محاسبه می باشد.از سوی دیگر میزان طبیعی تاخیر زمانی شاخه حسی عصب میانی دست با احتساب دو انحراف معیار از 2.7 تا 3.7 میلی ثانیه با میانگین 3.2 میلی ثانیه به دست آمد که البته این میزان بر حسب سن افزایش می یابد و از دهه پنجم به بعد این افزایش شدیدتر است و به میزان 0.1ms درهر دهه می باشد و از طریق فرمول: Distal Sensory latency: (DSL)14cm=AGE-50/100±0.0025age برای سنین مختلف قابل محاسبه است.نتیجه گیری: در نظر گرفتن فاکتور سن در گزارشات الکترودیاگنوزیس و مطالعه بیماران مشکوک به وجود CTS (سندرم تونل کارپ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این پس مقایسه تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی دست در افراد مراجعه کننده به مراکز الکترودیاگنوزیس براساس سن و در نظر گرفتن افزایش این پارامترها بر حسب سن و فرمول های ارایه شده انجام می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHOLAMI FARASHAHI MOHAMMAD SADEGH | SEIFALI RAHIMEH | ARAB KHERADMAND ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  155
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7896
 • دانلود: 

  3216
کلیدواژه: 
چکیده: 

Atypical connections in the formation of the brachial plexus are prevalent and have been reported in different articles. The present report describes a case of variation of the Median nerve observed in the Iranian male cadaver during routine trial dissection. There are three roots for Median nerve. Median nerve is formed by joining two lateral and medial cords of brachial plexus. Third root of Median nerve which is carried by musculocutaneous nerve 3 cm of coracobrachialis muscle and then it is separated from musculocutaneous nerve but instead of joining Median nerve, it pierces coracobrachialis muscle and outs from a place near entrance point and joins Median nerve in middle arm and normally passes the rest of its passage. It is important for medical staff to be aware of this variation while planning a surgery in the region of axilla or arm, as these nerves are more susceptible to be injured during operations.

آمار یکساله:  

بازدید 7896

دانلود 3216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  140
 • صفحه پایان: 

  145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13504
 • دانلود: 

  11727
کلیدواژه: 
چکیده: 

In microsurgical nerve repair, the epineural sleeve technique can be used to bridge short nerve defects and to cover the coaptation site with the epineurium of the nerve stump. The epineurium serves as a mechanical aid to reduce gap size, and increase repair strength, effectively assisting nerve regeneration. This article presents a 32-year-old patient who experienced complete transection of the Median nerve at the distal forearm, which was treated with the epineural sleeve graft reconstruction technique. nerve regeneration was followed-up for 18 months and evaluated with the Rosé n and Lundborg scoring system. The final outcome was excellent; at the last follow-up, the patient experienced complete sensory and motor function of the Median nerve.

آمار یکساله:  

بازدید 13504

دانلود 11727 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (24)
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4918
 • دانلود: 

  1691
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background and Aim: The present study aimed to use the Median nerve Compound Muscle Action Potential (CMAP) amplitude by stimulation at the palm instead of Abductor Pollicis Brevis (APB) needle Electromyography (EMG) for determining axonal loss in patients with Carpal Tunnel Syndrome (CTS). Methods and Materials/Patients: This study was performed on 180 patients with CTS referred to the Electrodiagnostic (EDX) Center, Poursina Hospital, Guilan Province, Iran, in 2018-19. In this study, the APB needle EMG diagnostic test was used as the gold standard, and Median nerve CMAP amplitude with stimulation at the palm and wrist were used to compare the two nerve stimulation tests. Results: All of the cases with abnormal amplitude loss detected by Median nerve stimulation at the palm also had an axonal loss in the needle EMG of APB. So this test could be a good indicator of axonal loss if there is an abnormality (sensitivity: 73%, specificity: 100%). The results with wrist stimulation were not as accurate as of the palm stimulation, and some cases with decreased CMAP amplitude of Median nerve had normal needle EMG of APB muscle (sensitivity: 86. 6%, specificity: 94. 9%). Conclusion: In cases with CTS, the abnormally decreased amplitude of the Median nerve detected by stimulation at the palm could be a good indicator of axonal loss.

آمار یکساله:  

بازدید 4918

دانلود 1691 استناد 0 مرجع 1696
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (مسلسل 22)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

عصب موسکولوکوتانئوس از طناب خارجی شبکه بازویی منشا گرفته و به عضلات قدام بازو و پوست بخش خارجی ساعد عصب می دهد. واریاسیون هایی در ارتباط با تشکیل این عصب، مسیر و ارتباط آن با عصب مدیان گزارش شده که از آن جمله می توان به عدم ورود این عصب به عضله کوراکوبراکیالیس یا جداشدن آن از عصب مدیان در بازو اشاره کرد. در این مورد خاص، عصب موسکولوتانئوس وجود نداشته و تمام شاخه های آن توسط عصب مدیان جبران می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript