نتایج جستجو

166

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نشریه: 

مجازی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  271
 • صفحه پایان: 

  288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

سابقه و هدف: افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای محصولات چوبی باعث کاهش سطح جنگل ها شده، به طوری که در همه کشورهای جهان قوانین سخت گیرانه ایی برای قطع درختان تدوین شده است. فشار بیش از حد سازمان محیط زیست ایران باعث شده است که بحث توقف بهره برداری از جنگل ها به صورت جدی مطرح شود و میزان برداشت چوب از جنگل ها به کمتر از یک میلیون مترمکعب در سال کاهش یابد. بنابراین صنایع چوب با کمبود چوب مواجه می باشد.هدف از انجام این کار تهیه الیاف از پانل های مستعمل و استفاده بهینه از آن ها به روش الکترولیز بدون مواد شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده مجدد از این الیاف بازیافتی در ساخت تخته های Mdf بود.مواد و روش: در این پژوهش ابتدا ضایعات پانل های چوبی Mdf از چند کارگاه جمع آوری شد، ضایعات به قطعات کوچکتر تبدیل و داخل آب به مدت 24 ساعت غوطه ور گردید غوطه وری در آب داغ به منظور نفوذ آب به چیپس ها قبل از حرارت در گرم کن الکتروشیمیایی بود. قطعات Mdf خردشده و خیس شده در یک سیلندر مجهز به الکترودهای الکتریکی از جنس استیل قرار گرفت، این الکترودها به شکل مستطیلی بوده و در طول محفظه در جداره های آن به موازات یکدیگر قرار گرفتند، فاصله بین الکترودها بسته به اندازه سیستم فرق می کند اما با تغییر فاصله بین الکترودها، مقاومت میدان الکتریکی که با ولت در سانتی متر بیان می شود می تواند تغییر کند. ظرف مدت 45 دقیقه در اثر الکترولیز اتصال بین الیاف هیدرولیز شد، و الیاف از هم جدا شدند به منظور افزایش هدایت الکتریکی، مقداری نمک طعام به این مخلوط افزوده شد. الیاف بدست آمده خارج و خشک گردید و برای ساخت مجدد تخته مورد استفاده قرار گرفت، از نانو سلولز به عنوان تقویت کننده رزین اوره فرمالدئید در سه سطح استفاده شد. میزان چسب مصرفی در دو سطح و الیاف مورد استفاده به میزان 70 درصد الیاف تهیه شده از کارخانه و 30 درصد الیاف بازیافت شده عنوان متغیر مستقل این مطالعه انتخاب گردید.یافته ها: متغیرهای ساخت همچون دمای 160 درجه سانتی گراد و زمان پرس 8 دقیقه برای همه تیمارها ثابت در نظر گرفته شد. خواص فیزیکی واکشیدگی ضخامتی(TS) و جذب آب(WA) پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب و خواص مکانیکی چسبندگی داخلی (IB)، مدول گسیختگی(MOR)  و مدول الاستیسیته (MOE) تخته ها مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان داد که بالاترین مقاومت خمشی (14.47 مگاپاسکال) و مدول الاستیسیته (1359.096 مگاپاسکال) مربوط به تخته های ساخته شده با 12 درصد چسب و 3 درصد نانوسلولز بود، همچنین بالاترین چسبندگی داخلی در تخته های ساخته شده با 12 درصد چسب و 3 درصد نانو سلولز به میزان (0.5 مگاپاسکال) بود. کم ترین واکشیدگی ضخامت (4.720 درصد و 9.863 درصد بعد از 2 ساعت و 24 ساعت غوطه وری در آب به ترتیب) در تخته های ساخته شده با 12 درصد چسب و 3 درصد نانوسلولز بود، همچنین کمترین میزان جذب آب (33.113 درصد و 80.653 درصد بعد از 2 ساعت و 24 ساعت غوطه وری در آب به ترتیب) در تخته های ساخته شده با 12 درصد چسب و 3 درصد نانو مشاهده شد.نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل آماری نتایج به کمک نرم افزار 16 SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که الیاف بازیافتی از کیفیت مناسبی برخوردار است و امکان استفاده از آن به صورت مخلوط با الیاف بکر وجود دارد، با افزودن نانو سلولز به چسب مصرفی خواص مکانیکی بهبود یافت و جذب آب و واکشیدگی کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین از نی های منطقه هورالعظیم (Phragmites australis) استفاده شد. به منظور تهیه الیاف از دو درجه حرارت بخارزنی 170 و 180 درجه سانتیگراد (مقدار فشار 7 و 9 بار) و سه زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه استفاده شد. سایر عوامل جهت ساخت تخته فیبر نیمه سنگین ثابت در نظر گرفته شد.خواص آناتومیکی نی شامل طول الیافَ، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 14 ساعت غوطه وری در آب مورد بررسی قرار گرفت.ضریب لاغری الیاف نی 73.69 محاسبه گردید. نتایج حاصل از اثر درجه حرارت بخارزنی و زمان بخارزنی بر ویژگیهای مکانیکی تخته فیبر نشان داد که حداکثر مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و مقاومت چسبندگی داخلی در درجه حرارت بخارزنی 170 درجه سانتیگراد و زمان بخارزنی 5 دقیقه بدست آمد. همچنین با بررسی اثر متغیرهای مذکور بر واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت تخته ها مشخص شد که با افزایش درجه حرارت و زمان بخارزنی مقدار واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت کاهش یافت. کاهش مذکور به دلیل تخریب زنجیرهای همی سلولز در اثر افزایش درجه حرارت و کاهش ویژگیهای آبدوستی الیاف نسبت داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تیمار استیلاسیون بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با وزن مخصوص متوسط صورت گرفت. الیاف صنعتی گونه صنوبر (Populus nigra L.) در یک راکتور ویژه اصلاح چوب، تحت دمای 120oC با انیدرید استیک، بدون حضور کاتالیست و در طی مدت زمان مختلف با 4 سطح تیمار %0 (WPG)، %5، %9 و %16 اصلاح گردید. تخته فیبر با وزن مخصوص متوسط (0.7 گرم بر سانتی متر مکعب) و با ضخامت 10 میلی متر، در شرایط فرآیندی، فشار 30 بار، حرارت 180 درجه سانتی گراد و زمان پرس 5 دقیقه، ساخته شد. از تخته های ساخته شده نمونه های آزمونی تهیه گردید و آزمون های مقاومت چسبندگی داخلی(IB) ، مدول الاستیسیته (MOE) و مدول گسیختگی (MOR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار استیلاسیون بر خواص مکانیکی تخته های مورد آزمون تاثیر منفی داشته و با افزایش تیمار از میزان مقاومت ها کاسته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 129 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  245
 • بازدید: 

  974
 • دانلود: 

  5839
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 974

دانلود 5839 استناد 245 مرجع 0
گارگاه ها
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در این بررسی با استفاده از باگاس مغزگیری شده (Wet depitting) در سه زمان بخار زنی، 5، 10 و 15 دقیقه و دو درجه حرارت بخارزنی 170 و 180 درجه سانتیگراد تخته فیبر با دانسیته متوسط (Mdf) تهیه گردید. از ترکیب عوامل فوق 6 ترکیب شرایط بوجود آمد و برای هر ترکیب سه تخته (تکرار) و در مجموع 15 تخته ساخته شد.خصوصیات آناتومیکی و شیمیایی باگاس و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته Mdf نظیر مقاومت خمشی، مدول الاستیسته، چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب مور بررسی قرار گرفت.میانگین طول فیبر، قطر فیبر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی به ترتیب 1.24 میلیمتر و 22.90، 12.48 و 5.28 میکرون اندازه گیری شد. میانگین مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر آن به ترتیب 53.68، 20.44، 0.96 و 1.14 درصد تعیین شد. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، مدول الاستیسته، چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی (پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب) تخته Mdf ساخته شده از باگاس نشان داد که شرایط بهینه تیمار الیاف در درجه حرارت بخارزنی 170oC و زمانی بخار زنی 5 دقیقه بدست آمد. ویژگیهای مذکور در شرایط فوق به ترتیب 12.22، 1370 و 0.13 مگاپاسکال و 47.11 و 52.22 درصد تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 74 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

لاجوردی هاله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  749
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 749

دانلود 212
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
litScript