نتایج جستجو

202

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در میان زنان و دومین عامل مرگ و میر در زنان بعد از سرطان ریه می باشد. زنجبیل گیاهی طبی بوده و مطالعات اخیر نشان میدهد که دارای خواص انتی توموری، ضد قارچ ،حشره کشی و anti ulcer میباشد. با اینحال تاثیرات آنتی توموری ان بر روی رده سلول سرطان پستان انجام نشده است. لذا در این مطالعه اثر آنتی توموری مورد بررسی قرار گرفته است.روشها: سلول های Mcf-7 و سلولهای نرمال (L929) در محیط DMEM حاوی سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک کشت گردیدند. سپس سلولها با رقتهای مختلف عصاره آبی تازه (60/1 تا 200/1) به مدت 24، 48 و 72 ساعت کشت داده شدند و Viability سلولها به روش MTT تعیین گردید.نتایج: بعد از 24 ساعت در رقتهای 60/1 و 70/1 مرگ سلولی مشاهده شده و در رقت 80/1، 50% سلولها نسبت به گروه کنترل (l929) زنده بودند (p<0.001) ولی در سلولهای L929 حتی بعد از گذشت 72 ساعت سلولها از نظر مورفولوژی سالم و زنده بودند. لذا IC50 در حدود غلظت 80/1 در نظر گرفته میشود.نتیجه گیری: با توجه به اینکه عصاره زنجبیل خواص سیتوتوکسیسیته در سلولهای سرطانی داشته ولی با اینحال اثرات سمیت کمتری در سلولهای نرمال داشت. لذا از زنجبیل می توان به عنوان یک ماده در درمان سرطان پستان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: غضروف کوسه ماهی منبع ترکیبات ضد رگزایی و ضد توموری است که خاصیت ضد رگزایی آن به اثبات رسیده است. با توجه به اینکه مدارک معتبر بسیار کمی در مورد مکانیسم احتمالی این ماده در مهار مستقیم رشد سلول های تومور وجود دارد. لذا در این مطالعه اثر آن به طور مستقیم بر رده سلولی آدنوکارسینومای پستان مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی پس از کشت و تکثیر سلول های L929 و MCF7 به منظور تعیین اثر سایتوتوکسیک عصاره غضروف کوسه ماهی، این سلول ها در مجاورت دوزهای مختلف عصاره غضروف کوسه (25 mg، 50 mg، 75 mg و 100 mg) قرار گرفتند و به مدت 24، 48، 72 ساعت آنکوبه شدند. پس از پایان آنکوباسیون تستMTT  انجام شد.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تست MTT نشان داد که این عصاره، اثر سایتوتوکسیسیتی وابسته به دوز بر MCF7 دارد که این ویژگی با گذشت زمان افزایش می یابد به طوری که با افزایش دوز عصاره، رشد سلول های توموری بیشتر می شود، مثلا در دوز 100 mg و آنکوباسیون 72 ساعته، بیشترین درصد مرگ سلولی مشاهده شد در حالی که در سلول های طبیعی این سایتوتوکسیسیتی مشاهده نشد که بیانگر اثر سایتوتوکسیسیتی انتخابی عصاره غضروف کوسه بر سلول های توموری می باشد.نتیجه گیری نهایی: عصاره غضروف کوسه با اثر سایتوتوکسیک مستقیم بر سلول های توموری MCF7، می تواند باعث مهار رشد این سلول ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

گیاهان جنس Ferula پراکندگی وسیعی در دنیا دارند. بسیاری از آنها انحصاری ایران هستند و در طب سنتی بعنوان ضد نفخ، ضد تشنج و اکسپکتورانت مصرف می شوند. این گیاهان عمدتا حاوی ترکیبات کومارینی هستند و اثرات بیولوژیک متعددی از آنها گزارش شده است. یکی از خواصی که امروزه توجه زیادی به آن شده است اثرات ضد سرطانی این دسته از گیاهان می باشد. در این تحقیق اثرات سایتوتوکسیک گیاه Ferula persica که انحصاری ایران می باشد روی دو رده سلولی MCF7 (سرطان سینه) و HepG2 (سرطان کبد) بررسی شده است. قسمتهای هوایی گیاه مذکور پس از جمع آوری، در سایه خشک شدند. عصاره گیری از گیاه به ترتیب با استفاده از حلالهای هگزان، کلروفرم، اتیل استات و متانول با روش ماسراسیون (هر یک به مدت سه روز) صورت گرفت. عصاره ها با استفاده از دستگاه تقطیر در خلا تا حد خشک شدن تغلیظ گشتند. به منظور بررسی میزان سمیت عصاره های مختلف گیاه روی رده های سلولی ذکر شده از روش رنگ سنجی با استفاده از ماده MTT استفاده شد و IC50 هر عصاره تعیین گشت. نتایج نشان دادند که تنها دو عصاره هگزانی و کلروفرمی گیاه دارای اثرات سایتوتوکسیک روی دو رده سلولی مورد آزمون بوده و IC50 بدست آمده برای عصاره های هگزانی و کلروفرمی به ترتیب 56.2 ppm و 64.5 در رده سلولی MCF7 و 59.4 ppmو 40.4 در رده سلولی HepG2 می باشند. از نتایج بدست آمده چنین برمی آید که ترکیبات سایتوتوکسیک گیاه ماهیت لیپوفیل دارند که جداسازی آنها مرحله بعدی تحقیق می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 3
نویسنده: 

MAGGIOLINI M. | STATTI G. | VIVACQUA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  315
 • صفحه پایان: 

  322
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  6141
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6141

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 26
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پی در پی 75)
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به مقاومت سلول های سرطانی به داروهای شیمیایی و گزارش های گوناگون از اثر سمیت گیاه درمنه دشتی بر برخی از سلول های سرطانی، هدف این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر رده سلول سرطان سینه انسانی MCF7 بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی اثر سمیت عصاره متانولی گل، برگ، ساقه و ریشه درمنه دشتی جمع آوری شده از دو استان اصفهان و خراسان بر سلول سرطان سینه انسانی رده Mcf-7 و سلول نرمال HEK293 بررسی شد. نمونه های گیاهی به وسیله حلال متانولی عصاره گیری شدند و اثر سمیت آنها بر سلول های سرطانی و نرمال در غلظت های 62.5، 125، 250 و 500 میکروگرم بر میلی لیتر به روش MTT ارزیابی شد. سلول سرطان سینه رده Mcf-7 و سلول نرمال HEK293 به ترتیب در محیط کشت RPMI-1640 و DMEM حاوی 10 درصد سرم جنین گاوی کشت داده شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست LSD تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج حاکی از سمیت عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول MCF7 بود. گیاه منطقه خراسان سمیت سلولی بیشتری نسبت به گیاه منطقه اصفهان نشان داد. (IC50 گیاه اصفهان برای تمامی قسمت های گیاه بیش از 500 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد، اما IC50 گیاه منطقه خراسان به ترتیب در برگ و گل 3.1±205 و213±3.5  میکروگرم بر میلی لیترمحاسبه گردید، هم چنین برگ و گل در هر دو مورد دارای بیشترین سمیت سلولی بودند. عصاره گیاهان هر دو منطقه سمیت سلولی قابل توجهی بر سلول نرمال HEK293 نشان ندادند. نتیجه گیری: عصاره متانولی گیاه درمنه دشتی منطقه خراسان نسبت به گیاه منطقه اصفهان سمیت سلولی بیشتری نشان می دهد و به نظر می رسد شرایط متفاوت محیطی بر سمیت سلولی اندام های مختلف گیاه درمنه دشتی نقش قابل توجهی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 105 استناد 0 مرجع 20
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  530
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان پستان دومین سرطان شایع در زنان بعد از سرطان ریه می باشد. زنجبیل گیاهی طبی بوده و دارای خواص ضد سرطانی، ضد باکتریایی، ضد قارچ، ضد زخم معده و خاصیت حشره کشی می باشد. با این حال تاثیرات آنتی توموری آن بر روی رده سلول سرطان پستان انجام نشده است. لذا در این مطالعه اثر سمیت سلولی عصاره آبی آن مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق: سلول های MCF7 (Human Caucasian breast adenocarcinoma) و سلول های نرمال L929 (Mouse C34/An connective tissue) در محیط DMEM (Dulbecco`s Modified Eagle`s Medium) حاوی سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک کشت گردیدند. سپس سلول ها با رقت های مختلف عصاره آبی زنجبیل تازه (1.60 تا 1.200) به مدت 24، 48 و 72 ساعت کشت داده شدند و میزان زنده بودن سلول ها به روش MTT (5، 4، 3 دی متیل تیازول 2 یل 5، 2 دی فنیل تترازولیوم) تعیین گردید.نتایج: با استفاده از سنجش رنگ MTT بعد از 48 ساعت و پس از اضافه نمودن رقت های مختلف عصاره، تمام سلول های L929 هنوز زنده و از نظر مورفولوژی سالم بودند. در حالی که تنها 50 درصد سلول های MCF7 در رقت 1.150 نسبت به گروه کنترل زنده و از نظر مورفولوژی سالم بودند.نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره آبی و تازه زنجبیل اثر سمیت سلولی بر روی سلول های سرطانی داشته در حالی که اثرات سمی در سلول های نرمال ندارد. لذا به نظر می رسد با تحقیقات بیشتر در آینده، می توان از مواد آن در درمان سرطان بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 530

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  105
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان سینه یکی از سرطان های شایع زنان محسوب می شود. بیشتر سلول های سرطان سینه گیرنده استروژن ER-a را بیان می کنند و به دارو های شیمی درمانی ضد استروژن از جمله تاموکسیفن پاسخ می دهند، اما برخی از سلول های سرطان سینه به شیمی درمانی مقاومت دارویی نشان می دهند. مطالعات اولیه نشان می دهد که آلیسین از مشتقات ارگانوسولفوره می باشد و در القای آپوپتوز و مرگ سلولی در رده های مختلف سلول های سرطانی موثر می باشد. متیل سولفونیل متان ترکیب غیرسمی برای بدن انسان است که تاثیر سمی آن بر روی چندین رده سرطانی بررسی شده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر آلیسین و متیل سولفونیل متان و یا ترکیب آن ها بر روی تکثیر رده ی سلولی سرطان سینه (MCF7) است.روش بررسی: در این مطالعه رده سلولی سرطان سینه در محیط RPMI-1640 کشت داده شد، سلول های CD44± با روش مکس جدا شد و تحت تاثیر رقت های مختلف آلیسین و ترکیب آن با متیل سولفونیل متان قرار گرفت و مرگ سلولی با روش های MTT، ارزیابی کلونی و رنگ آمیزی آکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید بررسی شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که آلیسین به تنهایی تاثیر سمی بر روی مرگ سلولی سرطان سینه دارد و ترکیب درمانی آلیسین با متیل سولفونیل متان باعث افزایش سمیت و تعداد سلول های آپوپتوز شده نسبت به بقیه گروه ها شد (P<0.05). در ارزیابی کلونوژنیک تعداد کلونی کمتری در ترکیب آلیسین با متیل سولفونیل متان در گروه سلولی CD 44- نسبت به گروه CD 44+ مشاهده شد که نشان دهنده حساسیت بیشتر سلول های CD44- نسبت به سلول های بنیادی CD44+ بود.نتیجه گیری: در این مطالعه ما نشان دادیم که آلیسین و متیل سولفونیل متان اثرات ضد سرطانی دارد و ترکیب غلظت پایین آلیسین و متیل سولفونیل تاثیر بهتری در سرکوب سرطان سینه دارد. بنابراین آلیسین و متیل سولفونیل به عنوان ترکیبات طبیعی هستند و می توانند جهت اهداف درمانی پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

LESAN VAHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: ARSENIC TRIOXIDE IS A CHEMOTHERAPY DRUG USED TO TREAT ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKAEMIA (APL) AND ITS ANTINEOPLASTIC EFFECT IS BEING STUDIED IN OTHER CANCERS. IN THIS STUDY, WE EVALUATED THE ANTICANCER EFFECTS OF ATO ON INVASIVE DUCTAL CARCINOMA OF BREAST IN CELLULAR AND MOLECULAR SCALE…..

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 0
نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

هدف: در این مطالعه اثر ضد سرطانی CM بر سلول های MCF7 در شرایط کشت آزمایشگاهی بررسی شد. مواد و روش ها: سلول های بنیادی چربی از چربی ناحیه شکم خانم های سزارینی بیمارستان ولایت دامغان و با کسب رضایت نامه استخراج شد. CM از کشت پاساژ چهارم hASCs در مدیوم فاقد سرم پس از 72 ساعت، تهیه شد. سلول های MCF7 در معرض CM به مدت 24 و 48 ساعت قرار گرفتند و سپس سرعت تکثیر و میزان بقای سلول ها و همچنین بیان ژن-های آپوپتوتیک با روش های MTT، شمارش سلولی (هموسایتومتر) وRT-PCR بررسی شد. نتایج: سلول هایی که با CM به مدت 24 و 48 ساعت تیمار شده بودند، کاهش معنی داری در سرعت تکثیر و میزان بقا در مقایسه با سلول هایی که در محیط حاوی سرم کشت داده شده بودند (کنترل)، نشان دادند. همچنین افزایش معنی داری در بیان ژن کاسپاز 3، در مقایسه با سلول هایی که در محیط حاوی سرم کشت داده شده بودند مشاهده شد. در حالی که بیان ژن کاسپاز 9 فقط پس از 24 ساعت القا، افزایش معنی داری را نشان داد. نتیجه گیری: محیط کاندیشنال از طریق فعال کردن کاسپازها، آپوپتوزیس را در سلول های سرطانی MCF7 القا کرده، سرعت تکثیر و بقا را نیز کاهش داد. بنابراین محیط کاندیشنال به عنوان مکمل می تواند به همراه دیگر روش های درمانی ضد سرطانی به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript