Search Result

48061

Results Found

Relevance

Filter

Newest

Filter

Most Viewed

Filter

Most Downloaded

Filter

Most Cited

Filter

Pages Count

4807

Go To Page

Search Results/Filters    

Filters

Year

Banks
Expert GroupFull-Text


Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  0
 • Issue: 

  1
Measures: 
 • Views: 

  348
 • Downloads: 

  355
Abstract: 

سازمان بین المللی استاندارد از زمان تاسیس خود در سال 1942، استانداردهای بین المللی متعددی را با همکار ی متخصصان و کارشناسان برجسته جهان و همچنین کارشناسان موسسه های استاندارد کشورهای عضو این سازمان، تدوین و منتشر نموده است. هر کدام از استانداردهای انتشار یافته حیطه خاصی از عملیات و فعالیتها را پوشش داده و بر روی آن متمرکز می شود. مانند استانداردهای سیستم کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت محیط زیست. با وجود تشابه فراوان بین این سیستم ها، ادغام نیازمندیهای این سه سیستم بدون پیچیدگی به نظر می رسد؛ ولی این امر در عمل به سادگی میسر نیست. چرا که بایستی ابتدا برای هر سازمان فایده ها، مشکلات و مسایل حاشیه ای جهت ادغام در نظر گرفته شود. علاوه بر این، در نظر داشتن وجوه اشتراک و تفاو تها بین سیستم های مورد نظر نیز ضروری است. با این حال اگر نیازمندیهای سیستم مدیریتی مورد نظر به درستی در سازمان طرح ریزی و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نیز آگاهی و تعهد لازم را در ارتباط با نیازمندیهای آن داشته باشند، ادغام سیستم های مدیریتی به راحتی و بدون ایجاد اختلال در روند جاری فعالیتهای سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این مقاله پس از بحث و توضیح پیرامون استانداردهای کیفیت، مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای، روشهای ادغام این سه سیستم و فواید ناشی از این ادغام عنوان خواهد شد.

Yearly Impact:  

View 348

Download 355
Issue Info: 
 • Year: 

  1394
 • Volume: 

  0
 • Issue: 

  5
Measures: 
 • Views: 

  111
 • Downloads: 

  67
Abstract: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

Yearly Impact:  

View 111

Download 67
Issue Info: 
 • Year: 

  1384
 • Volume: 

  0
 • Issue: 

  3
Measures: 
 • Views: 

  104
 • Downloads: 

  43
Abstract: 

در صنعت مقابله پیشگیرانه با خطرات احتمالی باعث افزایش کارایی و افزایش تولید در یک واحد تولیدی می گردد. مدیریت خوردگی بعنوان بخشی از سیستم مدیریتی یکپارچه در ارتباط با توسعه، اجرا، بازبینی و نگهداری از مسایل خوردگی می باشد. برنامه ای در سیستم مدیریتی موفق و کارآمد خواهد بود که بتواند با دیگر اجزا سیستم ارتباط منطقی برقرار نماید. در این مورد مدیریت خوردگی باید بتواند داده های خود را به دیگر برنامه های مدیریتی در سیستم مدیریت جامع القا نماید و از طرف دیگر داده های آنها را به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار دهد. همچنین سیستمهای مدیریتی به ابزار قابل اطمینانی برای پیش بینی حوادث احتمالی آینده و محاسبه فاکتورهای لازم برای مدیریت نیاز دارند. از مهمترین ابزارهایی که می توان بوسیله آن داده های مطمئنی بدست آورد ارزیابی ریسک حوادث احتمالی می باشد. در مدیریت خوردگی بر پایه ریسک نیز محاسبات لازم برای اقدامات کنترلی و بازرسی ها بر اساس ریسکی است که همراه با هر یک از وقایع احتمالی خوردگی وجود دارد. در روشهای مدیریتی بر پایه ریسک نیز تمرکز اقدامات بر روی نقاط پر خطر و با ریسک بالا خواهد بود. بر این اساس نقاط بحرانی توسط روشهای مختلف ارزیابی ریسک مشخص شده و با بکارگیری از روشهای مناسب مانیتورینگ خوردگی و نیز با تدوین برنامه هایی جهت بازرسی و اقدامات کنترلی و تعمیراتی که در آینده طرح ریزی خواهند شد این نقاط را مدنظر قرار می دهند. با توجه به میزان خسارات ناشی از خطرات احتمالی، مدیریت ریسک تنها یک گزینه آلترناتیو محسوب نشده بلکه بکارگیری آن در هر تشکیلاتی از الزامات مدیریتی می باشد. در صورتیکه در یک سیستم تمامی محاسبات بر اساس ریسک حاصل از حوادث و اقدامات بعدی و کنترل ریسکها باشد می توان به یک سیستم مدیریت جامع بر پایه ریسک دست یافت که در حال حاضر بسیاری از صنایع در کشورهای پیشرفته و رو به توسعه بر این اساس مدیریت می شوند.

Yearly Impact:  

View 104

Download 43
Writer: 

Journal: 

پژوهش سلامت

Issue Info: 
 • Year: 

  2020
 • Volume: 

  6
 • Issue: 

  1
 • Start Page: 

  66
 • End Page: 

  77
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  1
 • Downloads: 

  23
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:  

View 1

Download 23 Citation 1 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1392
 • Volume: 

  7
 • Issue: 

  2 ( ویژه نامه آموزشی)
 • Start Page: 

  79
 • End Page: 

  85
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  89
 • Downloads: 

  38
Abstract: 

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM و شناسایی نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در تابستان سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQMبود. جامعه پژوهش مدیران ستادی بیمارستان بودند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. داده ها در قالب معیارهای 9 گانه مدل EFQM جمع آوری و با استفاده از آزمون های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: امتیازات بر اساس معیارهای 9 گانه مدلEFQM ، بدین ترتیب رهبری 48.4%، خط مشی و استراتژی 44.9%، کارکنان 48.6%، منابع و مشارکت ها 49.5%، فرآیندها 46.4%، نتایج مشتری 42.1%، نتایج کارکنان 38.6%، نتایج جامعه 44%، نتایج کلیدی عملکرد 42.4% به دست آمد.بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیار منابع و شرکا و نتایج کارکنان بود. مجموع امتیازات بیمارستان 447 از 1000 محاسبه شد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه روند ارزیابی در بیمارستان های هیات امنایی، علاوه بر استانداردهای اعتباربخشی، استفاده از مدل EFQM نیز می باشد، لذا در این پژوهش نقاط قوت و ضعف با استفاده از این مدل شناسایی و توصیه هایی به بیمارستان ارائه گردید.

Yearly Impact:  

View 89

Download 38 Citation 0 Refrence 0
Writer: 

SHAYAN SHAHRAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2011
 • Volume: 

  10
 • Issue: 

  5 (29 SPECIAL EDUCATION)
 • Start Page: 

  1087
 • End Page: 

  1092
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  206
 • Downloads: 

  100
Abstract: 

Introduction: In recent decades integration of pedagogic and technologic approaches resulted in a change in main structure of universities. Appearance and utility of electronic education especially in assessment system and examinations of medical students, necessitates designing new assessment methods and tools. This study is to discuss and design EPMP software as an appropriate tool for measurement of the ability in students’ clinical reasoning and problem solving.Methods: Regarding the structure of PMP examination, this software was designed in form of a three layer object generated using program C language and visual studio.Net with software base of SQL server 2000 as well as Ajax software to promote user interface (UI) to be used as an internet explorer IEO6.Results: This soft ware represents patients’ problem in form of some text hints and fixed and animated pictures through simulation and then with some questions, lets the student or assistant follow up patients’ Management and treatment.Conclusion: Because of the consistency of the designed software with international standards, this was welcomed by faculty members and assistants in university level and board of examinations.Assistants’ survey results showed their desire to hold these examinations with more frequencies within their education period and the potentiality to enable them to work with computer more skillfully.

Yearly Impact:  

View 206

Download 100 Citation 1 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1399
 • Volume: 

  20
 • Issue: 

  83
 • Start Page: 

  269
 • End Page: 

  271
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  25
 • Downloads: 

  44
Keywords: 
Abstract: 

سردبیر محترم مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی: آزمون PMP (Patient Management Problem) چندسالی است در آزمون های رسمی آموزش پزشکی ایران به ویژه آزمون بردهای تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که ملاحظات جدی در مورد استاندارد بودن این آزمون وجود دارد که در ادامه فهرست وار به آنها اشاره خواهیم کرد. . .

Yearly Impact:  

View 25

Download 44 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1393
 • Volume: 

  0
 • Issue: 

  1
Measures: 
 • Views: 

  44
 • Downloads: 

  14
Abstract: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

Yearly Impact:  

View 44

Download 14
Issue Info: 
 • Year: 

  1386
 • Volume: 

  0
 • Issue: 

  5
Measures: 
 • Views: 

  34
 • Downloads: 

  20
Keywords: 
Abstract: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

Yearly Impact:  

View 34

Download 20
Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  5
 • Issue: 

  3
 • Start Page: 

  418
 • End Page: 

  443
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  627
 • Downloads: 

  504
Abstract: 

Background and Objective: Due to the growth in the number of vehicles, in Iran we face heavier traffic day by day. The offered solutions by various organs have been just based on providing the objectives of the relevant organization; however they have not had any desirable results. The present research aims at offering a comprehensive model comprised of factors affecting traffic so that it could identify them and take some measures toward establishment of convergence and unity in making traffic-related decisions.Method: The present research is a descriptive-survey, based on which traffic indices and constituents are identified, and after development of the primary model through using real data.Findings: Factors contributing to traffic are Management of urban trips, parking Management, Management of public fleet and transportation network, Management of traffic education, Management of urbanism, Management of emergencies, Management of traffic network, Management of standardization, installation and maintenance of traffic services, Management of mechanized traffic, Management of traffic engineering, Management of research and development.Conclusion: Before testing the reasons and their relationship by Lizrel constituents, the applied constituents in the conceptual model were considered through using analysis factors, which confirmed the existence of eleven constituents resulted from the research variables. The amounts of the two columns “affinity level of variables” and “correlation of variables with the relevant constituent” indicated that the variables were not enough processed, and there is a desirable correlation between every variable and the relevant constituent.

Yearly Impact:  

View 627

Download 504 Citation 1 Refrence 0

Advertising

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript