نتایج جستجو

52

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  235
 • صفحه پایان: 

  249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 19
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحه شروع: 

  167
 • صفحه پایان: 

  173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

در این تحقیق اثر بازدارندگی پنج گونه از قارچ های تریکودرما شامل T.longiconis, T.hamatum and T.viride, T.harzianum, T.koningi علیه قارچ عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp.Lycopersici در شرائط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در بین قارچ های مورد استفاده گونه T.harzianum بیشترین و گونه T.viride کمترین تاثیر را داشتند.در شرائط گلخانه ای مقایسه اثر کاهش بیماری بین خاک و بذر آغشته شده با اسپور گونه T.harzianum انجام گردید. پوشش بذرهای گوجه فرنگی توسط اسپورهای قارچ T.harzianum نتوانست در کاهش بیماری موثر باشد در حالیکه خاک آغشته شده با بیوماس گونه مذکور به میزان 50 گرم در 65 کیلوگرم محیط ذرت- شن بطور معناداری (92.2 درصد) قادر به کنترل بیماری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TOMATOES (LYCOPERSICUM SCULENTUM L.) ARE A YEARLING AND OWNED BY THE FAMILY SOLANACEAE. FUSARIUM WILT OF TOMATOES IS VERY IMPORTANT AND DESTRUCTIVE. THIS TYPE OF WILT IS REPORTED SEVERAL TIMES IN ALL FIVE CONTINENTS AND MAKES DAMAGE TO THE TOMATO FARMS IN MANY COUNTRIES, SUCH AS IRAN. …

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحه شروع: 

  68
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

پژمردگی فوزاریومی یکی از مهمترین بیماری های گوجه فرنگی می باشد و کاربرد سموم شیمیایی جهت کنترل این بیماری به دلیل تاثیرات سوء سموم شیمیایی بر روی سلامتی محیط زیست و انسان کاهش یافته است. در این تحقیق به منظور بررسی اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاهان چریش (Azadirachta indica)، زیتون تلخ (Melia azadirach)، سیر (Allium sativum)، زردچوبه (Curcuma longa) و میخک (Caryophilium aromaticus)، 30 گرم از پودر هر یک را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل نموده و پس از تهیه عصاره آبی با استفاه از روش بن ماری، ازآن رقت های متفاوت 25، 50 و 100 درصد تهیه شد و به محیط کشت اتوکلاو شده PDA اضافه شد، بعد از شش روز رشد شعاعی پرگنه قارچ اندازه گیری و پس از مقایسه با شاهد درصد ممانعت رشدی آن اندازه گیری و نتایج با آزمون SAS انجام و P≤0.05 معنی داری ارزیابی گردید. تمامی عصاره ها به جز عصاره میخک موجب کاهش معنی داری در رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici شدند و در غلظت 100 درصد عصاره های چریش (98 درصد) و سیر (93 درصد) بیشترین ممانعت رشدی را در این قارچ ایجاد نمودند، در حالی که عصاره میخک کاهش معنی داری در رشد قارچ نسبت به شاهد ایجاد ننمود. عصاره های زردچوبه (87 درصد) و زیتون تلخ (83 درصد) نیز باعث ایجاد ممانعت رشدی معنی داری (P≤0.05) در رشد قارچ گردیدند. بین درصد ممانعت رشدی ایجاد شده به وسیله دو غلظت 50 و 100 درصد اختلاف معنی داری وجود نداشت، در حالی که بین دو غلظت 25 و 50 درصد اختلاف معنی دار وجود داشت و با افزایش غلظت، درصد ممانعت رشدی ایجاد شده افزایش یافت. یافته های حاصل از این بررسی نشان می دهد که عصاره گیاهان چریش، سیر، زردچوبه و زیتون تلخ می تواند به عنوان قارچ کش های طبیعی جهت کنترل پاتوژن های قارچی مورد استفاده قرار گیرد و باعث کاهش وابستگی به سموم سنتتیک می شود. چریش که موثرترین عصاره بود (98 درصد ممانعت) می تواند یک ماده قابل اطمینان جهت کنترل عامل پژمردگی گوجه فرنگی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

دستیابی به اطلاعات مولکولی و ژنتیکی توانسته است بسیاری از چالش های علوم زیستی را در جنبه های مختلف حل کند. روش های کاربردی بسیاری جهت استخراج DNA از بافت های جانوری و گیاهی و سایر موجودات زنده شناسایی و معرفی شده است.، در بسیاری مطالعات ژنتیکی در جوامع میکروبی، اغلب نیاز به استخراج مستقیم DNA از خاک است. در این تحقیق پس از مطالعه دقیق روش های مختلف پیشنهادی، سه روش (شیمیایی- آنزیمی)، (شیمیایی- مکانیکی) و (شیمیایی- آنزیمی- مکانیکی)، جهت استخراج DNA ازجامعه میکروبی خاک، جداگانه طرح و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تا مناسب ترین روش، شناسایی و معرفی شود. مقایسه بین روش های مختلف در شرایط برابر و 5 تکرار برای هر روش، در محصول DNA اختلاف مشخصی را از میانگین غلظت 2.32 تا 6.1 نانوگرم بر میکرولیتر DNA رقیق شده، نشان داد و همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه نانودراپ و الکتروفورز و بررسی نسبت DNA به پروتئین در محصول استخراج DNA، روش (شیمیایی- آنزیمی-مکانیکی) با کارایی بهتر در غلظت بیشتر، حذف هیومیک اسید، پروتئین و سایر آلودگی ها به سایر روش ها برتری داشت. در این تحقیق همچنین ردیابی مولکولی بیمارگر ها به عنوان یکی از کاربردهای مهم استخراج مطرح و فرم اختصاصی Fusarium oxysporum f. sp Lycopersici و Fusarium oxysporum f. sp. radicis Lycopersici عامل پژمردگی آوندی در گوجه فرنگی از جامعه میکروبی خاک به وسیله تکنیک های مولکولی با آغازگر اختصاصی uni شناسایی شد. نتایج ردیابی مولکولی، حضور فرم های اختصاصی این بیمارگر را در نمونه خاک S1 با 5 تکرار تائید می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KIM J.T. | PARK I.H. | HAHM Y.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  290
 • صفحه پایان: 

  294
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4242
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4242

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ROOT KNOT NEMATODE, MELOIDOGYNE SPP., IS ONE OF MOST IMPORTANT PLANT PARASITIC NEMATODES THROUGHOUT THE WORLD. ALSO MELOIDOGYNE JAVANICA IS THE MOST WIDELY DISTRIBUTED SPECIES ON TOMATO FIELDS IN IRAN. DESPITE DIRECT LOSSES OF THIS NEMATODE, ITS INTENSITY AND DAMAGES INCREASES DRAMATICALLY WITH COMBINATION OF OTHER SOIL PATHOGENIC AGENTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
litScript