نتایج جستجو

41640

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4164

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

گریگوریان وازگین

نشریه: 

آذر آبادگان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1355
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1745
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

شناسایی، حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی به عنوان یکی از ارزشمندترین ثروت های ملی هر کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. درخت گردوی ایرانی (Persian Walnut (Juglans Regia L.)) نیز به دلیل ارزشهای چندگانه (خوراکی، چوب، حفاظتی، ژنتیکی و دارویی) خود یکی از منابع بسیار ارزشمند ژنتیکی ایران به شمار می آید. به همین منظور 32 صفت مورفولوژیکی برگ گونه گردوی ایرانی بر روی 243 پایه از 9 جمعیت (شامل 4 جمعیت خودرو و 5 جمعیت دست کاشت با تکرار نمونه برداری در دو سال پیاپی برای جمعیت های خودرو) تحقیق شد. اثر سال بر روی صفات بررسی گردید. اثر تعداد برگچه بر روی تغییر ارزش صفت درون هر ژنوتیپ نیز ارزیابی شد. با تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، F ژنوتیپ در مورد تمامی صفات کمی در سطح 0.001 معنی دار شد و این نشانگر اختلاف بسیار معنی دار و تنوع مناسب صفات بررسی شده بین ژنوتیپهای مورد مطالعه است. با تصحیح ضریب تنوع (Coefficient of Variance) (C.V.) هر صفت (با کسر ضریب تغییرپذیری درون ژنوتیپ (Coefficient of Variance in Genotype (C.V.G.) تصحیح شده بر اساس گروه های برگچه ای (5، 7، 9 و 11 برگچه ای) از ضریب تنوع اولیه)، ضریب تنوع صفات بسیار واقعی تری بدست آمد. به منظور تعیین کم تغییر پذیرترین صفات، بر پایه ضریب تغییرات این صفات درون ژنوتیپ ها (C.V.G.) با اعمال تصحیحات لازم در زمینه گروههای برگچه هر ژنوتیپ (در 243 تکرار- تعداد پایه های بررسی شده) مقایسه میانگینی بر اساس شیوه دانکن صورت گرفت. ضرایب همبستگی ساده میان صفات به تفکیک جوامع برگچه ای (5، 7 و 9 برگچه ای) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل خوشه ای (با شیوه (Unweighted Paired Group Method using Arithmetic averages) (UPGMA تمامی 243 پایه بررسی شده بر اساس تمامی 32 صفت مورد بررسی، 19 خوشه بدست آمد که هفت خوشه آن تک عضوی و چهار خوشه آن دو یا سه عضوی بودند. از مجموع بررسیهای صورت گرفته بر روی صفات برگی جمعیت های درخت گردو در ایران، مهمترین صفات تمایز دهنده قابل اعتماد مورفولوژیکی برگ گردوی ایران عبارت بودند از: طول بزرگترین برگچه، طول دمبرگ، شکل حاشیه برگچه، آرک تانژانت نسبت میانگین طول برگچه به میانگین عرض برگچه و آرک تانژانت نسبت نصف عرض برگ به طول دمبرگ.

آمار یکساله:  

بازدید 1745

دانلود 273 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1361
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1361

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

COLARIC M. | STAMPAR F. | HUDINA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  403-413
تعامل: 
 • استنادات: 

  940
 • بازدید: 

  31920
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31920

دانلود 30995 استناد 940 مرجع 0
نویسندگان: 

کوهرخی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2406
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

به منظور بررسی تکثیر غیرجنسی گونه گردوی ایرانی (Juglans Regia L.) با هدف حفظ ژنوتیپ پایه های برگزیده مطالعاتی بر روی خوابانیدن هوایی (روش چینی) با تیمارهای هورمونی اسید ایندول بوتریک اسید و اسید نفتالین استیک با غلظتهای مختلف در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. نتایج بدست آمده از این آزمون نشان داد، بالاترین میزان تاثیر  هورمون بر تشکیل کالوس در محل خوابانیده پس از دو ماه مربوط به هورمونهای اسید ایندول بوتریک به همراه اسید نفتالین استیک (IBA+NAA) با غلظت PPM 500 بوده که در سطح 5% با سایر تیمارها اختلاف معنی دار نشان داده است ضمنا همین غلظت هورمون پس از گذشت پنج ماه از انجام آزمایش باعث ریشه زایی در محل خوابانیده گردید که میانگین طول ریشه زایی آن 18.03 سانتیمتر بود که با سایر تیمارها در سطح 5% نیز اختلاف معنی داری نشان داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2406

دانلود 129 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  277-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  349
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 349

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103103
 • دانلود: 

  37787
چکیده: 

Background: The production of nanoparticles using a biosystem is considered green chemistry. Application of plant extracts as a biological process has been proven to be suitable for synthesis of nanoparticles.Objectives: This study designed in order to evaluate the production of silver nanoparticles using Juglans Regia leaf extract and to compare the outcome of different preparation methods of plant extracts (ethanolic extract, boiling water extract and plant powder) for the generation of nanoparticles.Materials and Methods: The reaction mixture contained the following ingredients: AgNO3 (10 mM) as the biotransformation substrate, plant extract or powder as the biocatalyst, glucose (560 mM) as the electron donor, phosphate buffer (pH=7, 100 mM) and ethanol 70% as the solvent in the reaction mixture. The samples were taken from the reaction mixtures at different times, and the absorbance (450 nm) of the colloidal suspensions of silver nanoparticle hydrosols was recorded immediately following dilution (1:80) so as to preserve its freshness.Results: UV-visible spectrophotometer analysis revealed that the direct application of powder of the walnut leaf was the most efficient technique. TEM (Transmission electron microscopy) micrograph obtained by using this method revealed the generation of aggregated polydisperse, quasi-spherical nanoparticles in sizes of 10-50 nm. Ethonolic extract resulted in single silver nanoparticles which were nearly monodisperse, spherical, and individual nanoparticles ranged in size from 1-5 nm. Therefore, using direct powder of Walnut created more particles but applying ethanolic extract synthesized particles with smaller dimensions and no aggregation.Conclusions: Different preparation methods of Juglans Regia influence silver nanoparticles formation.

آمار یکساله:  

بازدید 103103

دانلود 37787 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  135-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

ریشه زایی مهمترین عامل محدود کننده ریزافزایی گردوی ایرانی (Juglans Regia L.) به دلیل سخت ریشه زا بودن این گونه می باشد. به منظور دست یابی به یک روش مناسب ریشه دار نمودن ریزشاخساره های حاصل از ریزافزایی گردو، دو آزمایش دو مرحله ای جداگانه و پی در پی شامل انگیزش و نمو ریشه انجام شد. در نخستین آزمایش، انگیزش ریشه در 5 ترکیب مختلف محیط کشت و تاریکی انجام و بعد از سه هفته برای نمو ریشه ها، انتهای پایینی ریزشاخساره ها در پودر تالک دارای 2% IBA فرو برده و سپس به گلدان های جیفی منتقل گشته و در داخل یک جعبه افزایش در شرایط روشنایی و رطوبت نسبی 90 تا 95% قرار داده شدند. حداکثر ریشه زایی (42.5%) در ریزشاخساره های کشت شده روی محیط کشت DKW با نصف غلظت بزرگ عنصرها و غلظت کامل نیترات کلسیم حاصل گردید که به طور معنی دار از سایر تیمارها بیشتر بود. در آزمایش دیگری انگیزش ریشه روی محیط کشت DKW با نصف غلظت عناصر پر مصرف دارای 0.2 میلی گرم در لیتر NAA و 3 گرم در لیتر زغال فعال شده به مدت سه هفته در روشنایی انجام گردید و سپس بعد از فرو بردن انتهای پایینی ریزشاخساره ها در پودر ریشه زایی دارای غلظت های مختلف IBA یا محلول IBA به گلدان های جیفی منتقل گشتند. حداکثر ریشه زایی (29.17%) در ریز شاخساره های فرو برده شده در پودر ریشه زایی تجارتی سرادیکس 3 دارای 0.8% IBA حاصل شد. بعد از نمو ریشه ها و سازگاری، گیاهک ها به گلدان های بزرگتر دارای کمپوست غنی شده با کودهای NPK منتقل گشته و در گلخانه قرار داده شدند. میزان زنده مانی گیاهک ها در گلخانه بیش از 90% بود.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  511-521
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پی آیند 52) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  14-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1794
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

این تحقیق به منظور شناسایی و ارزیابی درختان برتر گردوی ایرانی (Juglans Regia L.) و در نهایت ایجاد کلکسیونی از منابع ژنتیکی این گیاه در استان فارس انجام گردید. جمعیت های گردوی استان فارس در سال های 1372 و 1373 مورد ارزیابی قرار گرفتند و صد و یک درخت برتر با ویژگی های مورد نظر گزینش گردیدند. گوناگونی ژنتیکی زیادی در بین جمعیت های گردوی ایرانی حاصله از بذر مشاهده گردید. زمان باز شدن جوانه های برگ، شیوه گلدهی، قدرت رشد، شکل درخت و کیفیت محصول مهم ترین ویژگی هایی بودند که مورد ارزیابی قرار گرفتند. شکل ظاهری، وزن متوسط، وزن متوسط مغز، وزن متوسط پوسته، درصد متوسط مغز هر گردو، طول متوسط و قطر متوسط از خصوصیاتی بودند که برای ارزیابی کیفیت گردوی درختان گزینش شده مورد بررسی قرار گرفتند. تعدادی از درختان گزینش شده دارای ویژگی های جالب بودند و می توان از آنها برای ازدیاد انبوه و تولید نهال گردو در کوتاه مدت استفاده نمود. آنالیز همبستگی بین صفات نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین وزن متوسط با طول و قطر هر گردو، وزن متوسط پوسته و وزن متوسط مغز هر گردو وجود دارد. درصد متوسط مغز هر گردو همبستگی منفی و معنی داری با وزن متوسط هر گردو و وزن متوسط پوسته هر گردو نشان داد، اما همبستگی آن با وزن متوسط مغز هر گردو مثبت و معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1794

دانلود 133 استناد 3 مرجع 1
litScript