نتایج جستجو

2527

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

253

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

Graham Gordon

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8007
 • دانلود: 

  3830
کلیدواژه: 
چکیده: 

dam Smith and J-J Rousseau share some common ground when it comes to religion, namely that they were born into and educated in cultural contexts deeply shaped by Reformed Christianity. However, close consideration of their writings on religion reveal marked difference. This paper explores those differences and finds that Rousseau and Smith are radically at odds on this score. Smith has almost nothing to say about personal spirituality, and locates the significance of religion in its social role. Rousseau, on the other hand, accords religion no social role whatever, and finds its value to be purely of a personal and spiritual nature. This difference is not without some contemporary relevance, since it highlights some of the issues surrounding the distinction between ‘ religion’ and ‘ spirituality’ in modern secularized societies.

آمار یکساله:  

بازدید 8007

دانلود 3830 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

در این مقاله، برای درونریختی حلقه ای، حلقه های مک کوی اریب را معرفی می کنیم که تعمیمی از حلقه های مک کوی اریب و حلقه های مک کوی می باشند. برای حلقه، نشان می دهیم برای هر خودتوان اگر و یک حلقه مک کوی اریب باشد در این صورت یک حلقه مک کوی اریب است. عکس این مطلب زمانی برقرار است که یک حلقه آبلی باشد. همچنین اگر عدد صحیح موجود باشد که و، مک کوی اریب باشد در این صورت حلقه نیز مک کوی اریب است. عکس این مطلب وقتی برقرار است که. بعلاوه، مثالی ارایه می کنیم که نشان می دهد خاصیت مک کوی اریب بودن یک حلقه نمی تواند به انتقال یابد. اما برای هر، اگر یک حلقه مک کوی اریب باشد در این صورت حلقه ماتریس های بالامثلثی نیز یک حلقه مک کوی اریب می باشد. همچنین نشان دادیم اگر یک حلقه شبه دو راست (چپ) و یک درونریختی از حلقه باشد، در این صورت، مک کوی اریب است اما عکس این مطلب در حالت کلی برقرار نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1991
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  1782
 • صفحه پایان: 

  1792
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  1430
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1430

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

SANAEI M. | SAHEBI SH. | HAJ SEYYED JAVADI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7504
 • دانلود: 

  14061
کلیدواژه: 
چکیده: 

We introduce the notion of J-Armendariz rings, which are a generalization of weak Armendariz rings and investigate their properties. We show that local rings are J-Armendariz. Also, we prove that a ring R is J-Armendariz if and only if R[[x]] is J-Armendariz. It is shown that the J-Armendariz property is not Morita invariant. As a specific case, we show that the class of J-Armendariz rings lies properly between the class of one-sided quasi-duo rings and the class of perspective rings.

آمار یکساله:  

بازدید 7504

دانلود 14061 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

GHASEMI KAMALVAND M. | MOUSAVI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  43
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS WORK WE GIVE SOME PROPERTIES OF J-NORMAL MATRICES. IN PARTICULAR, A LIST OF NEARLY 20 CONDITIONS IS GIVEN, EACH IS EQUIVALENT TO MATRIX A BEING J-NORMAL.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 0
نویسنده: 

ZAGORODNYUK S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23186
 • دانلود: 

  22174
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper we study a possibility of a decomposition of a bounded operator in a Hilbert space H as a product of a J-unitary and J-self-adjoint operators, where J is a conjugation (an antilinear involution). This decomposition shows an inner structure of a bounded operator in a Hilbert space. Some decompositions of J-unitary and unitary operators which generalize decompositions in the finite-dimensional case are also obtained. Matrix representations for J-symmetric and J-skew-symmetric operators are studied. Simple basic properties of J-symmetric, J-skew-symmetric and J-isometric operators are obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 23186

دانلود 22174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

The main objective of the current study is to examine the constructions containing jɑ-/-je in Laki within the framework of Goldbergˊ s Constructional Grammar on the basis of a descriptiveanalytic method. Data was collected in a survey recording the daily speech of speakers aged 50-60 which were finally analyzed based on the theoretical framework of the study as well as the linguistic intuition of one of the authors as a native speaker of the dialect. Findings of the research indicated that when jɑ-/-je constructions come with sentences such as transitive, intransitive, causative, unergative, and unaccusative the participant agent cannot be present as a direct subject and also when this construction comes with intransitive unergative sentences containing agent, it leads to deletion of participant agent syntactically. Thus, this construction does not only occur with two predicate verbs but also comes with one predicate verbs. The study also reveals that although the presence of jɑ-in the sentence leads to deleting the participant agent syntactically, it continues to remain present semantically.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

جایگاه غلت ها در نظام های واجی مشخصه بنیاد چندان روشن نیست. برخی، غلت ها را در طبقه ی واجی واکه ها قرار می-دهند؛ برخی نیز معتقدند که غلت ها شاخصه های صوتی منحصربه فردی دارند که آن ها را از واکه ها و همخوان ها (اعم از همخوان های گرفته و رسا) متمایز می کند. پژوهش حاضر به بررسی ویژگی صوت شناختی همخوان غلت سختکامی /j/ در نظام آوایی زبان فارسی می پردازد. برای این منظور، تعدادی کلمه حاوی غلت /j/ را به عنوان کلمات هدف آزمایش انتخاب کردیم. برای بررسی اثر بافت واکه ای و جایگاه نوایی بر ویژگی های صوتی غلت سخت کامی /j/، این همخوان را در سه جایگاه آغازی، میانی و پایانی کلمات در مجاورت تمامی شش واکه ی زبان فارسی قرار دادیم. برای تحلیل آوایی داده ها، تعدادی پارامتر صوتی حوزه ی فرکانس (F1، F2 و F3 و پهنای نوار این سازه ها) و دامنه ی انرژی موج صوتی (دامنه ی انرژی کل، دامنه ی انرژی فرکانس های 1-0 کیلوهرتز و 5-1 کیلوهرتز) بر روی ناحیه ی ایستای غلت سخت کامی/j/ و واکه های مجاور اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد آنچه به شکل پایدار و منظم طیف فرکانسی غلت /j/ را از واکه ی مجاورش متمایز می کند، تغییر فرکانس سازه ها و کاهش دامنه ی انرژی فرکانس های میانی و بالا است. این نتایج همچنین نشان داد که میزان باریک شدگی حفره ی دهان از /i/ به /j/ آنقدر زیاد نیست که بر مقادیر فرکانس، پهنای نوار و شدت انرژی F1 تأثیر بگذارد و فقط در حدی است که باعث می شود الگوی واک سازی حنجره تغییر و دامنه ی انرژی فرکانس های میانی و بالا تضعیف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  60
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  411
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می ‌توان در دو حالت کوتاه ‌مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه‌ مدت دربر گیرنده پدیده منحنی جی می ‌باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می ‌گردد. در این مطالعه تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که در حدود 65.76 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می ‌دهند در دو حالت کوتاه‌ مدت و بلندمدت طی سال‌ های (1385-1358) مورد بررسی قرار گرفته است. این یازده کشور عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه، کره ‌جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه. با بهره ‌گیری از نرم ‌افزار Eviews6 و نیز با استفاده از الگوی خودبازگشت ‌برداری و تابع واکنش آنی، الگوی مورد نظر برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در خصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه، کره ‌جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی جی نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 411

دانلود 110 استناد 0 مرجع 9
litScript