نتایج جستجو

308

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

31

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

KARIMI ALI | HADIAN JAVAD | FARZANEH MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TARRAGON (ARTEMISIA DRACUNCULUS), ALSO KNOWN AS DRAGON’S-WORT, IS AN ECONOMICALLY IMPORTANT PERENNIAL HERB OF THE ASTERACEAE FAMILY. IT HAS BEEN CULTIVATED FOR A LONG TIME BY LOCAL GARDENERS. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO ANALYZE THE GENETIC DIVERSITY OF 27 DIFFERENT CULTIVATED POPULATIONS OF A.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 11
نویسنده: 

KARIM K. | CHOKRI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  182
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  4344
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4344

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  343
 • صفحه پایان: 

  352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11307
 • دانلود: 

  8440
کلیدواژه: 
چکیده: 

Investigating genetic diversity in plant species provides a platform for further insight in plant breeding and conservation. Therefore, in the present study genetic diversity of 13 geographically isolated genotypes of Zhumeria majdea, as a seriously endangered medicine plant growing exclusively in Hormozgan province (South of Iran) was studied. To do so, the leaf samples of Z. majdea were collected from the main growing habitats of this spices including Haji Abad, Geno and Bastak regions. The collected leaf samples were subjected to DNA extraction followed by PCR assay, using Inter-Simple Sequence Repeats (Issr) markers. Twelve markers produced totally 121 polymorphic bands and revealed a clear-cut among and within Z. majdea genotypes. The analysis of molecular variance (AMOVA) showed 86% and 14% variations within and among populations, respectively. Cluster analysis divided genotypes into four main groups. The first and second principle coordinates allocated 28. 81% and 15. 71% of the variations, respectively. In addition to the innate differences of the individuals, the high intra population variation of Z. majdea, can also be explained by differences in the presence or absence of endophytes and differences in the type and genetic pattern of their endophytes.

آمار یکساله:  

بازدید 11307

دانلود 8440 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1333
 • صفحه پایان: 

  1343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 55 استناد 0 مرجع 341
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

مریم نخودی گیاهی است از خانواده نعناعیان و کاربرد وسیعی در صنعت داروسازی دارد. تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ مریم نخودی جمع آوری شده از سراسر استان کرمانشاه با استفاده از نشانگر مولکولی Issr مورد بررسی قرار گرفت. از 15 آغازگر Issr استفاده شد که از میان آنها 12 عدد دارای نوارهای قابل امتیاز دهی بودند. آغازگرهای Issr در مجموع توانستند 82 نوار تولید کنند، که 80 باند چند شکل مشاهده شد. میانگین تعداد نوار تولید شده توسط هر آغازگر برای 17 اکوتیپ برابر 6.83 بود. آغازگر IS6 بیشترین تعداد نوار (12 نوار) و آغازگر IS3 کمترین تعداد نوار (4 نوار) را نشان دادند. نشانگر Issr در بین اکوتیپ ها چندشکلی مطلوبی نشان داد و تمام آغازگرها برای بررسی های گونه مریم نخودی مناسب بودند. نتایج نشان داد که اکوتیپ 1G (صحنه) بیشترین فاصله ژنتیکی را با اکوتیپ های 12G (صحنه)، 7G (گیلان غرب)، 13G (ثلاث) و 8G (دالاهو) داشت. گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای نشان داد که اکوتیپ ها در چهار گروه قرار گرفته و تنوع ژنتیکی با تنوع جغرافیایی تطابق نداشت. همچنین نتایج حاصل از گروه بندی با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) و تجزیه به مختصات اصلی (PCo) تایید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

گوجه فرنگی از لحاظ اقتصادی یکی از مهم ترین محصولات سبزی و صیفی در بیشتر نقاط جهان است. بهبود عملکرد و دیگر صفات اساسی گوجه فرنگی مورد توجه بسیاری از اصلاح گران قرار گرفته است. مکان یابی ژن های کنترل کننده ی صفات در تسریع روند اصلاح گیاهان بسیار سودمند است. در این پژوهش به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با برخی صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی، در 93 رقم محلی و سه رقم تجاری از دو استان آذربایجان غربی و اغدر- ترکیه از نشانگرهای Issr استفاده شد. تجزیه ی ارتباط به روش مدل خطی مخلوط (MLM) نشان داد، 74 نشانگر Issr با 12 صفت کیفی مورد بررسی ارتباط معنی داری (05/0p<) دارد. یکنواختی اندازه ی میوه با چهار نشانگر کمترین و شدت تورفتگی در انتهای دم میوه با 10 نشانگر بیشترین شمار نشانگر مرتبط را داشتند. در کل 93 نشانگر با 20 صفت کمی مورد بررسی در سطح احتمال 02/0 پیوستگی داشتند. در بین صفات کمی، عرض برگ لپه ای با یک نشانگر کمترین و صفات طول و pH میوه هرکدام با 9 نشانگر بیشترین شمار نشانگرهای مرتبط را داشتند. برخی از نشانگرهای پیوسته با صفات کمی در هر دو سال ارتباط معنی داری با این صفات نشان دادند. شماری از نشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط معنی دار داشتند که در صورت تأیید، می توان از آن ها در برنامه های اصلاحی گوجه فرنگی برای گزینش همزمان چندین صفت استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

تنوع ژنتیکی 15 اکسشن از گونه علف گندمی تاج دار با استفاده از 15 آغازگر Issr مورد بررسی قرار گرفت. از این 15 آغازگر 12 عدد دارای باندهای قابل امتیاز دهی بودند. آغازگرهای Issr در مجموع توانستند 71 باند تولید کنند، که 66 باند چند شکل بودند. آغازگرهای 1IS و 857UBC بیشترین تعداد باند (هشت باند) و آغازگرهای 7IS و 869UBC کمترین تعداد باند (سه باند) را تولید کردند. آغازگر 844UBC کمترین درصد چندشکلی را به میزان 33/83 درصد نشان داد و بیشترین درصد چندشکلی برای آغازگرهای 2IS، 6IS، 7IS، 848UBC، 865UBC، 868UBC و 869UBC به میزان 100% بود. میانگین درصد چندشکلی 15/94% بود. میانگین تعداد باند تولید شده توسط هر آغازگر برای 15 ژنوتیپ برابر 92/5 بود و متوسط تعداد باندهای چندشکل 50/5 بود. آغازگرهای 6IS، 865UBC و 869UBC بهتر از سایر آغازگرها توانستند فاصله ژنتیکی ژنوتیپ ها را مشخص کنند. ژنوتیپ های 4G با 2G دارای بیشترین تشابه بودند و ژنوتیپ های 1G با 8G کمترین تشابه را نشان دادند. نتایج تجزیه خوشه ای به روش UPGMA بر اساس ضریب تشابه جاکارد ژنوتیپ ها را در سه گروه قرار داد، که نتایج با تجزیه به مختصات اصلی و تجزیه واریانس مولکولی تایید شد. تنوع ژنتیکی اکسشن ها براساس نشانگر مورد بررسی با پراکنش جغرافیایی آن ها مطابقت نشان داد و جمعیت های گرگان و اصفهان شباهت بالایی داشتند که از طرف دیگر با جمعیت های کرج فاصله بیشتری نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14128
 • دانلود: 

  5058
کلیدواژه: 
چکیده: 

Castor (Ricinus communis L.) is one of the most ancient medicinal oil crops in the world. It has been vastly distributed in different parts of Iran. In the present study, the inter simple sequence repeat (Issr) markers were used to evaluate the molecular genetic diversity among and within 12 castor accessions collected from 6 regions of Iran. Totally, 16 Issr primers amplified 166 loci, of which 116 loci (69.89 %) were polymorph, indicating high genetic variability in castor germplasm. An accession-specific Issr band was detected in ‘80-29’accession. Genetic distance among accessions ranged from 0.2 to 0.056.Analysis of molecular variance revealed a higher level of genetic variation within (80%) than between (20%) accessions. A model-based Bayesian approach subdivided 60 genotypes from 12 accessions into 6 subgroups. UPGMA dendrogram based on Nei’s genetic distance classified 12 accessions into 4 groups.The result indicates that there was no association between geographical origin and Issr patterns. The results suggest that Issr technique is a useful tool for studying genetic diversity in castor germplasm.

آمار یکساله:  

بازدید 14128

دانلود 5058 استناد 0 مرجع 0
litScript