نتایج جستجو

495

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

50

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  56
 • صفحه شروع: 

  155
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

سندرم ازدیاد Hyper-Ige Syndrome) Ige) یا Job`s Syndrom یک نقص ایمنی اولیه نادر با عفونت های مکرر مخصوصا عفونت های استافیلوککی، چهره خشن، ناهنجاری های اسکلتی و افزایش قابل ملاحظه سطح سرمی Ige (بالای 2000iu/ml ) می باشد. بیمارآقای 16 ساله ای می باشد که به علت سرفه، تنگی نفس، اگزما و پنوماتوسل با سابقه عفونت های پوستی از 1 ماهگی مراجعه کرده و در بررسی های انجام شده سطح Ige سرم بالا بوده که با تشخیص سندرم ازدیاد Ige اکنون تحت درمان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

GRIMBACHER B. | HOLLAND S.M. | PUCK J.M.

نشریه: 

IMMUNOLOGICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  203
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  244
 • صفحه پایان: 

  250
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2959
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2959

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4 (16)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18685
 • دانلود: 

  9801
کلیدواژه: 
چکیده: 

Context: Asthma is chronic inflammatory disorder of the respiratory system in childhood. Ige has an important role in allergic disorders such as asthma. The aim of this study is to review the association between maternal serum Ige and incidence of childhood asthma. Evidence Acquisition: Three researchers searched all articles in PubMed, Scopus, Google and Embase databases related to maternal serum Ige, cord blood Ige, childhood asthma and incidence using key words such as maternal Ige, cord blood Ige, relation, association, childhood asthma, child allergy. Results: We found a few related articles on the topic of maternal Ige, cord blood Ige, and childhood asthma. We reviewed 11 articles for this study. Parental atopy and allergy are more important predictive factors for children’ s allergies such as asthma. Ige levels was higher in children whose mothers had higher Ige levels. Total Ige level was significantly higher in boys compared to girls. Conclusions: Increasing maternal and cord blood Ige may be a predictive factor for development of children asthma. More data is needed to clearify this relation.

آمار یکساله:  

بازدید 18685

دانلود 9801 استناد 0 مرجع 1023
نویسنده: 

JARVIS D. | LUCZYNSKA C. | CHINN S. | BURNEY P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1995
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  1083
 • صفحه پایان: 

  1091
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  4690
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4690

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  437
 • صفحه پایان: 

  441
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

سابقه و هدف: در تحقیقات مختلفی که تاکنون در زمینه ایمونوپاتوژنز وضعیت های مختلف پالپ دندان صورت گرفته، به پالپ پولیپ یا پالپیت هیپرپلاستیک توجه چندانی نشده است. لذا هدف از انجام این تحقیق بر پایه تعیین رابطه میان حضور و غلظت Ige و هیستامین پالپ با پالپ پولیپ بنا نهاده شد.مواد و روشها: روش این مطالعه بصورت تحلیلی و مورد شاهدی بود. برای این منظور، 17 نمونه پالپی مبتلا به پالپ پولیپ و 16 نمونه پالپ سالم جمع آوری گردید. پس از کشت 3 روزه بافتی، جهت تعیین حضور و غلضت Ige و هیستامین در نمونه های مایع رویی کشت به ترتیب از روش هایSandwich ELISA (Enzyme Linked Immuno - Sorbent Assay)  و Competitive ELISA  استفاده شد.یافته ها: در این تحقیق به حضور Ige به ترتیب در 100% و 50% از نمونه های پالپ پولیپ و پالپ سالم با میانگین غلظت 0.486 ±0.762 و 0.219± 0.193 IU/ml برخورد شد. حضور هیستامین به ترتیب در 100% و 12.5% از نمونه های پالپ پولیپ و پالپ سالم با میانگین غلظت 30.835±34.153 و ng/ml 3.125±8.732 ملاحظه شد. با انجام آنالیزهای آماری، اختلاف آماری معنی دار از لحاظ حضور و غلظت Ige و هیستامین بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های بدست آمده از این تحقیق، می توان برای واکنش ازدیاد حساسیت تیپ I یا آلرژی، نقشی احتمالی در پاتوژنز پالپ پولیپ در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 182 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

ایمونوگلوبولین (Ige) E با وزن مولکولی تقریبی 190 کیلو دالتون یکی از پنج کلاس ایمونوگلوبولین در سرم انسان است. مقدار Ige در سرم بیماران اتوپیک حداقل 40-30 بار بیشتر از افراد طبیعی است. علاوه بر مشکلات خالص سازی، قیمت Ige بسیار زیاد است، لذا سعی شد با روشی نسبتا ساده و اقتصادی Ige خالص گردد. در این مطالعه، سرم بیماران با تیتر بالای IU/ml 1000 شناسایی و جمع آوری شد. سرم با PBS رقیق شد و با آمونیوم سولفات 40 درصد رسوب داده شد تا عمده پروتئین ها از جمله IgG رسوب نماید. سپس، مایع روئی غنی از Ige با آمونیوم سولفات 60 درصد رسوب داده شد. رسوب حاصله پس از دیالیز در برابر بافر فسفات به ستون تعویض یونی برده شد. با اعمال شیب غلظت کلرورسدیم، فراکسیون غنی از Ige از ستون خارج شد. برای حذف ناخالصی های احتمالی، فراکسیون های غنی از Ige به ستون افنیتی کروماتوگرافی حاوی سفارز 4-B متصل به Anti-Ige اضافه گردید. Ige اتصال یافته به ستون با تغییر pH بافر از ستون جداسازی شد. در نهایت، میزان خلوص Ige با استفاده از دو روش SDS-PAGE و ایمونوبلاتینگ بررسی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پی در پی 45)
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

سابقه و هدف: میگرن به صورت سردردی یک طرفه و غالبا ضربان دار، معمولا با تهوع، استفراغ، نورگریزی فتوفوبی و احساس خستگی است. ساز و کار و پاتوفیزیولوژی میگرن به طور دقیق مشخص نیست. در مورد نقش آلرژی و هیستامین و ایمونوگلوبولین Ige به عنوان یک واسطه آلرژی در ایجاد این بیماری نظرات متناقصی وجود دارد. با توجه به شیوع سردرد میگرنی و عوارض ناشی از آن و با توجه به نقش آلرژی در بروز میگرن این مطالعه در مراجعه کنندگان به کلینیک های اعصاب کاشان در سال 1384 صورت پذیرفت.مواد و روش ها: این پژوهش به روش مورد - شاهدی بر روی 50 بیمار مبتلا به میگرن (بر حسب معیارهای  (HIS به عنوان گروه مورد و 100 نفر فرد سالم به عنوان گروه شاهد که به بخش عصب شناسی کاشان مراجعه کرده بودند و توسط پزشک متخصص اعصاب معاینه شده بودند، صورت گرفت. اطلاعات مربوط به بیماران از قبیل سن، جنس، سابقه خانوادگی سردرد در فرم اطلاعاتی ثبت و از نظر سن، جنس، شغل دو گروه هماهنگ شدند. از هر فرد 2 cc خون وریدی تهیه و با کیت های monobind و به روش الیزا سطح Ige سرم تعیین گردید و نتیجه آن در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. داده های فرم اطلاعاتی استخراج و طبقه بندی و نتایج با آزمون آماری chi- square test و t-test و OR, CI مورد قضاوت قرار گرفت.نتایج: از 50 بیمار میگرنی، (35 بیمار) 70 درصد زن و (15 بیمار) 30 درصد مرد بودند و از 100 فرد سالم نیز (70 نفر) 70 درصد زن و (30 نفر) 30 درصد مرد بودند. سطح سرمی Ige در بیماران 109.55±77.32 Iu/ml و در افراد سالم (p<0.05) 83.38±54.8 Iu/ml و در مجموع 92.1±64.14 Iu/ml بود که سن افراد گروه مورد 44.6±13.5 سال و در گروه شاهد 46.1±12.3 سال  (p<0.005)و در کل 45.8±14 سال بود. از نظر سابقه ی خانوادگی سردرد ، اختلاف معنی داری بین گروه مورد و شاهد مشاهده شد (p<0.0001) و OR=9.47 یعنی میگرنی ها 47/9 برابر شاهدها سابقه خانوادگی سردرد دارند که از نظر سابقه خانوادگی سردرد و سطح سرمیIge ، اختلاف معنی داری در سطح سرمی Ige بین گروه مورد و شاهد با و بدون سابقه خانوادگی سردرد مشاهده شد .(p<0.05) در مورد سایر متغیرهای بررسی شده در این مطالعه به دلیل هماهنگ نمودن گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری بین مورد و شاهد مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن سطح سرمی Ige در مبتلایان به میگرن در مقایسه با افراد سالم می توان به رابطه احتمالی حمله ی میگرن و سطح سرمی Ige پی برد و همچنین ضرورت بررسی بیماران میگرنی از نظر ابتلا به اختلالات آلرژی زا و آتوپیک را نشان می دهد .

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (پی در پی 59)
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

سابقه و هدف: سندرم Hyper Ige بیماری نادری از دسته سندرم های کمبود ایمنی اولیه است که با مشخصات عفونت های ریوی و جلدی، اگزما و افزایش سطح سرمی Ige مشخص می شود. در این مقاله، 4 بیمار مبتلا به عفونت های متعدد ریوی در زمینه سندرم Hyper Ige معرفی می گردند.معرفی مورد: در این مطالعه 4 دختر که سابقه عفونت های ریوی متعدد داشتند، بررسی شدند و در نهایت سندرمHyper Ige  در آنها تشخیص داده شد. در تمامی بیماران سابقه عفونت های تنفسی شامل پنومونی، برونشکتازی، آبسه ریوی و هیدروپنوموتوراکس گزارش شده بود. در تمامی موارد سطح سرمی Ige بیشتر از 2000 واحد در میلی لیتر بود. در کشت های میکروبی 2 بیمار، استاف اورئوس و سودومونا ائروژینوزا بدست آمد. همه بیماران به درمان آنتی بیوتیکی گسترده طیف جواب مثبت دادند. عوارض خارج ریوی شامل لنفادنیت چرکی و آبسه های جلدی و مغزی نیز مشاهده شد.نتیجه گیری: سندرم Hyper Ige موجب عفونت های ریوی و خارج ریوی متعدد شده که به درمان با آنتی بیوتیک های گسترده طیف پاسخ خوبی می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ALLERGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1982
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  397
 • صفحه پایان: 

  406
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3851
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3851

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  22
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12761
 • دانلود: 

  7396
کلیدواژه: 
چکیده: 

Mashhad University of medical sciences Mashhad Iran CD23, the low affinity receptor for Ige (FCε R II), functions as a multifunctional regulator of immune system and Ige synthesis, in part, by producing an Ige binding factor (soluble CD23). Objectives: To evaluate the serum levels of total Ige and soluble CD23 (sCD23) in the atopic patients and to determine whether there is any correlation between these markers. Method: Forty-five adult atopic subjects (allergic rhinitis 17, allergic asthma 17 and atopi dermatitis 11) with positive skin prick test to common allergens and positive family history of atopy were entrolled in a case-control study. Serum levels of total Ige and sCd23 of these subjects were measured by ELISA controls. Results: Mean age and sex ratio were similar among study groups. Mean serum levels of sCD23 in atopic groups (5.12±3.9ng/ml) were significantly higher than control group (0.2ng/ml) (P<0.01). Mean total Ige level in atopic groups and control group were 388±204 IU/ml, 43±40 IU/ml respectively. Atopic subjects had significantly higher Ige level (P<0.01). There were no correlations between serum levels of total Ige and sCD23. Conclusion: sCD23 maybe a good atopy prediction marker. 

آمار یکساله:  

بازدید 12761

دانلود 7396 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript