نتایج جستجو

370

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

SOLAIMANI K. | MODALLALDOUST S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  104
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  2964
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2964

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14344
 • دانلود: 

  4319
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Estimating air pollution levels in areas with no measurements is a major concern in health-related studies. Therefore, the aim of this study was to investigate the amount of exposure to particulate matter below 2. 5 μ (PM2. 5) in the metropolis of Tehran. Materials and methods: The hourly concentrations of PM2. 5 during 2017-2018 period were acquired from the Department of Environment (DOE) and Air Quality Control Company of Tehran (AQCC). The hourly concentrations were validated and 24-h concentrations were calculated. Inverse distance weighting (Idw), Universal Kriging, and Ordinary Kriging were used to spatially model the PM2. 5 over Tehran metropolis area. Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Error (ME) were used to measure and control for the accuracy of the methods. Results: The results of this study showed that RMSE and MENA values in Kriging method was less than the Idw, which indicates that the Kriging was the best method to estimate PM2. 5 concentrations. According to the final map, the highest annual concentrations of PM2. 5 were observed in the southern and southwestern areas of Tehran (districts 10, 15, 16, 17, and 18). The lowest exposure to PM2. 5 was found to be in districts 1, 2, 3, 6, and 8. Conclusion: It can be concluded that Kriging method can predict spatial variations of PM2. 5 more accurately than Idw method.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 4319 استناد 0 مرجع 3816
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6 (پیاپی 109)
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه و هدف: شهر اصفهان به دلیل شرایط جغرافیایی خاص، توپوگرافی و ازدیاد مواد آلاینده از آلوده ترین شهرهای ایران محسوب می شود. صنایع، ترافیک، آلاینده های خانگی و تجاری از منابع عمده ی آلاینده ی هوای شهر اصفهان به شمار می رود. از روش های رایج برای پیش بینی و برآورد آلودگی هوا روش های درون یابی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی الگوهای پراکنش و مدل سازی ذرات معلق PM2. 5 و PM10 هوای شهر اصفهان با استفاده از روش های درون یابی Idw و Cokriging است. روش بررسی: در راستای این پژوهش، غلظت آلاینده های PM2. 5 و PM10 در فصول زمستان و تابستان سال های 1396و1397 در 137 نقطه از محدوده ی شهری به صورت مسیری خطی و به وسیله ی دستگاه پرتابل اندازه گیری ذرات معلق آلودگی هوا (مدل CEM) اندازه گیری شد. نقشه های پهنه بندی برای هر آلاینده در دو فصل سرد و گرم در محیط Arc GIS 10. 6 تهیه شد. به منظور فرآیند صحت سنجی 30% از داده ها به صورت تصادفی کنار گذاشته شد. هم چنین مقادیر RMSE در هر دو روش درون یابی مذکور موردمقایسه قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده در مورد توزیع آلاینده ها با منابع انتشار مهم ازجمله مناطق با ترافیک بالا و بعضی از مناطق نزدیک به مسیر رودخانه ی زاینده رود مطابقت داشت. روش Cokriging از نظر مقادیر RMSE کم تر از روش Idw عملکرد بهتری داشت اگرچه در فرآیند صحت سنجی، بین برازش روش های Idw و Cokriging اختلاف چندانی مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: در نقشه های پهنه بندی، نقاط داغ آلودگی (حداکثرغلظت) در مناطق مرکزی محدوده مطالعاتی مشاهده شد که سهم عمده ای از آن به تردد بسیار وسایل نقلیه در سطح شهر اختصاص دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MODALALDOUST S.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6154
 • دانلود: 

  3613
کلیدواژه: 
چکیده: 

A watershed management program is usually based on the results of watershed modeling. Accurate modeling results are decided by the appropriate parameters and input data. Precipitation is the most important input for watershed modeling. Precipitation characteristics usually exhibit significant spatial variation, even within small watersheds. Therefore, properly describing the spatial variation of precipitation is essential for predicting the water movement in a watershed. This study is concerned with mapping annual precipitation in Jam and Riz watershed of Iran, from sparse point data using Inverse Distance Weighting (Idw) method. The objective in the optimization process is to minimize the estimated error of precipitation. Thus the performance of each interpolation was assessed through examination of mapped estimates of elevation. The results show that the estimated error is usually reduced by this method. Particularly, when optimized exponent in Idw method was selected for digital elevation model which, is secondary variable for the annual average precipitation gradient equation. It was conclude that Idw3 with the best conditions and lowest mean standard error provides the most accurate estimates of precipitation.

آمار یکساله:  

بازدید 6154

دانلود 3613 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  1376
 • صفحه پایان: 

  1390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

یکی از مشکلات خروجی مدل های GCM بزرگ مقیاس بودن آنها است که استفاده از ابزارهای ریز مقیاس را برای تبدیل داده های بزرگ مقیاس جهانی به داده های اقلیمی برای منطقه مورد، نظر ضروری کرده است. بدین منظور، مدل ها و روش های مختلفی توسعه یافته اند که قطعیت و صحت نتایج هر کدام از آنها در منطقه مورد نظر می بایست بررسی گردد تا بتوان به نتایج واقعی تری در آینده دست یافت. در مطالعه حاضر، عملکرد مدل های SDSM،  LARS-WG و Idwبرای ریزمقیاس کردن داده های دما و بارش ایستگاه سینوپتیک پارس آباد، مقایسه و ارزیابی شدند. کالیبراسیون و صحت سنجی دو مدل SDSM و LARS-WG در مورد دما نشان داد که دو مدل دارای توانایی بیشتری در شبیه سازی دما نسبت به بارش می باشند و در تمام مدل ها، برای بیشتر ماه های گرم، افزایش دما مشاهده گردید. بطورکلی، نتایج نشان دادند که هر سه مدل عملکرد مشابه و خوبی برای شبیه سازی و ریز مقیاس کردن داده های دما دارند. در مورد بارش نتایج سه مدل تفاوت قابل توجه ای نسبت به یکدیگر نشان دادند و شدت کاهش و افزایش بارش نسبت به دوره پایه در مدل Idw نسبت به دو مدل دیگر بیشتر و در مدل LARS-WG نسبت به دو مدل دیگر کمتر است. اما در مورد تبخیر و تعرق محاسبه شده، نتایج دو مدل SDSM و Idw حاکی از افزایش تبخیر و تعرق در تمامی ماه ها حتی به میزان ناچیز و حداکثر در اوخر بهار و تابستان می باشد. درحالی که، تبخیر و تعرق محاسبه شده در مدل LARS-WG برآورد بسیار پایین تری را نسبت به دوره پایه نشان داده است که حاکی از توانایی پایین مدل در محاسبه این متغیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

تهیه نقشه متغیرهای کمی جنگل، امری اجتناب ناپذیر در مدیریت و بهره برداری پایدار اکوسیستم جنگلی است. نقشه توان تولید جنگل، پتانسیل رویشگاه را در زمینه مواردی همانند تولید چوب، ترسیب کربن و غیره نشان می دهد و به طور معمول معرف شاخص توان تولید یک گونه خاص است. با توجه به گستردگی سطح جنگل های شمال کشور و کوهستانی بودن عرصه ها، امکان صرف زمان و هزینه زیاد و آماربرداری صددرصد برای تهیه نقشه های دقیق وجود ندارد. ازاین رو یافتن روش مناسب برای تهیه نقشه ویژگی های کمی جنگل ها ضروری است. تحقیق حاضر در زمینه تهیه نقشه توان تولید رویشگاه راش با استفاده از دو روش کریجینگ معمولی و معکوس فاصله وزنی در جنگل دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم، از 123 قطعه نمونه دایره ای با مساحت 1000 متر مربع در توده هایی که در آنها گونه راش غالب بود استفاده شد. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد با توجه به معیارهای میانگین خطا (OK=-0.036، Idw=-0.192)، میانگین قدرمطلق خطا (OK=1.598، Idw=1.749)، مجذور میانگین مربعات خطا (OK=2.053، Idw=2.223) و معیارهای نسبی میانگین خطا (OK=0.104، Idw=0.553) و مجذور میانگین مربعات خطا (OK=5.906، Idw=6.393)، روش کریجینگ عملکرد بهتری دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که روش زمین آماری کریجینگ قادر به تبیین تغییرهای مکانی توان تولید در منطقه تحقیق است و می تواند نقشه پهنه بندی آن را با صحت مناسب تولید کند.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  274
 • صفحه پایان: 

  292
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در این مطالعه منطقه حوضه دریاچه نمک با داشتن شرایط خاص اقلیمی از نظر بروز پدیده خشکسالی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی تعیین فراوانی، شدت و مدت وقوع پدیده خشکسالی بر منطقه مورد بررسی از روش SPI و به منظور پهنه بندی گستره های تحت تاثیر خشکسالی، از روش میان یابی معکوس فاصله (Idw) استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از آمارهای 44 ساله داده های بارش (2000-1957) در 34 ایستگاه و با بکارگیری روش SPI، اقدام به محاسبه فراوانی، شدت و مدت خشکسالی در منطقه مورد بررسی شد و بعد با طبقه بندی میزان تداوم، شدت و مدت خشکسالی، تجزیه و تحلیل سالانه از خشکسالی ها به عمل آمد و در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل شدت تغییرات مکانی شاخص SPI در طول دوره درازمدت، در محیط برنامه نرم افزاریArc view  با استفاده از روش میان یابی معکوس فاصله (Idw) اقدام به تهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی های اقلیمی از گستره مورد مطالعه شد. نتایج حاصل از ارزیابیها نشان دهنده تاثیر حساسیت خشکسالی های اقلیمی بر عرصه مورد مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 129 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  153
کلیدواژه: 
چکیده: 

این تحقیق برآن است که با تحلیل مکانی حوادث شناورها در محدوده دریایی و دهانه اروند، مناطق تمرکز انواع حوادث را شناسایی کند. با تحلیل حوادث پنج سال اخیر به این پرسش خواهیم رسید که آیا مکان یابی ایستگاه های نجات دریایی و محل استقرار تجهیزات استراتژیک تجسس و نجات با مکان جغرافیایی نقاط پر حادثه از نظر مکانی متناسب است یا خیر؟ همچنین دلایل این حوادث از نقطه نظرات مختلف مورد مطالعه قرار می گیرند. کلیه حوادث ناشی از فعالیت دریایی در ناحیه مورد مطالعه در سه گروه سوانح دریایی شناور، تعرض های مرزی، بیماری پرسنل و حوادث حین کار دسته بندی شده اند. سپس وزن فاکتورهایی خسارات مالی و جانی تعریف و مقدار سازی تمام حوادث بر اساس آنها قبل از تحلیل مکانی انجام شده است. تحلیل مکانی در این برنامه از طریق روش وزن دهی معکوس فاصله Idw (Inverse Distance Weighting) انجام شده و نقشه تمرکز انواع حوادث استخراج می گردد. تحلیل های مکانی این تحقیق منتهی پهنه بندی منطقه نحقیق و شناسایی شش ناحیه خطرناک در حوادث شناورها، چهار منطقه پرخطر در حوادث انسانی و یک ناحیه با ریسک بالا در حوادث تعرض مرزی به شناورها گردید. مدیریت امکانات نجات در بعد مکان در مناطق خطرناک و همچنین پیشنهاد استقرار تجهیزات دریایی در محل های پر خطر از نتایج حاصل از تحلیل های مکانی انجام شده است. در این تحقیق با بررسی مجموعه قوانین و مقررات بین المللی نجات دریایی، به منظور افزایش هماهنگی و توان عملیاتی تجسس و نجات دریایی با کشورهای همسایه، چند پیشنهاد ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  305
 • صفحه پایان: 

  316
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی ساختار مکانی متغیرهای تراکم و تاج پوشش جنگل های شاخه زاد بلوط کاکارضای خرم آباد و امکان استفاده از دو روش درون یابی کریجینگ و Idw برای برآورد و نقشه سازی آنها در عرصه ای به مساحت 54 هکتار انجام گرفت. نمونه برداری با استفاده از شبکه ای منظم به ابعاد 100×100 متر و با اندازه گیری قطعات نمونه دایره ای شکل 15 آری انجام گرفت. در مجموع 54 قطعه نمونه در این عرصه اندازه گیری شد. با استفاده از داده های زمین مرجع برداشت شده، واریوگرام های تجربی همسانگرد برای متغیرهای تراکم و تاج پوشش جنگل محاسبه شد. نتایج واریوگرافی نشان داد که متغیرهای مورد بررسی از ساختار مکانی متوسطی برخوردارند. ابتدا مدلی کروی بر واریوگرام ها برازش شد. سپس برآوردها به روش کریجینگ معمولی با بلوک های 38×38 متر و نیز به روش Idw انجام گرفت. نتایج ارزیابی روش ها نشان داد که برآوردها نااریب هستند، در نتیجه می توان نقشه توزیع مکانی متغیرهای تراکم و تاج پوشش را با دقتی مناسب تولید کرد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر می توان استفاده از دو روش کریجینگ و Idw را برای کمک به برنامه ریزی در دیگر جنگل های شاخه زاد بلوط در منطقه زاگرس که وضعیتی مشابه با عرصه این تحقیق دارند، توصیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 175 استناد 2 مرجع 11
litScript