نتایج جستجو

1013

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THYMUS VULGARIS OR COMMON THYME IS A LOW GROWING HERBACEOUS PLANT, SOMETIMES BECOMING SOMEWHAT WOODY, WITHIN THE LABIATE FAMILY, THE GENUS THYMUS [1]. THESE EXPERIMENTS HAVE BEEN DONE WITH THE AIM OF MICRO PROPAGATION OF THYMUS VULGARIS L....

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4 (پیاپی 72)
 • صفحه شروع: 

  574
 • صفحه پایان: 

  586
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

رزماری (Rosmarinus officinalis L.) گیاهی چندساله، دارویی، معطر و متعلق به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) است. این گیاه به دلیل تنوع کاربرد در طراحی فضای سبز و همچنین استفاده مواد موثره آن در صنایع مختلف نظیر دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی مورد توجه بسیار واقع شده است. این تحقیق به صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف (0، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 mgl-1) تنظیم کننده های رشد ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) در چهار تکرار بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه رزماری انجام شد. قلمه های تیمار شده در زیر سیستم مه پاش نگهداری و درصد و کیفیت ریشه زایی قلمه ها پس از گذشت 70 روز ارزیابی گردید. اثر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد مورد استفاده بر روی همه صفات مورد بررسی موثر (p³%1) بود. نتایج نشان داد که در IBA غلظت های بیشتر و NAA غلظت های کمتر موجب افزایش ریشه زایی و رشد قلمه رزماری گردیدند. در NAA با افزایش غلظت بیشتر از 2000 mgl-1 میزان رشد در مقایسه با شاهد کاهش یافت. بیشترین درصد ریشه زایی مربوط به تیمار (%84) 1000 mgl-1 NAA و (%66) 5000 mgl-1 IBA بود. نتایج حاصل از ارزیابی صفات کیفی در قلمه ها (تعداد، قطر، طول و وزن تر و خشک ریشه های تولیدی، وزن و طول گیاهچه حاصل، وزن تر و خشک ساقه و برگ) نشان داد که بهترین کیفیت قلمه های تولیدی مربوط به تیمار IBA 4000 mgl-1 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 115 استناد 352 مرجع 0
نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

به منظور کمک به زادآوری و حفاظت از رویشگاه های موجود سرخدار، تاثیر نوع قلمه (ساده و پاشنه دار) و اکسین های ایندول بوتریک اسید (IBA)، نفالین استیک اسید (NAA) و 2 و 4 دی کلروفنوکسی استیک اسید (2، 4-D) در ریشه زایی قلمه های آن بررسی شد. قلمه ها بعد از سترون سازی، به مدت 30 دقیقه در اکسین های IBA، NAA و 2، 4-D در غلظت های 0، 0.02، 0.1، 0.2، 1 و 2 میلی گرم در لیتر نگهداری و در گلدان های پلاستیکی با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه کاشته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین درصد زنده مانی قلمه های ساده، طول ساقه و ریشه در غلظت 2 میلی گرم در لیتر IBA مشاهده شد. IBA، NAA و 2، 4-D در غلظت های مختلف در قلمه های پاشنه دار تنها تولید کالوس کردند. در قلمه های ساده، IBA در غلظت های 1 و 2 میلی گرم در لیتر تنها تولید ریشه کرده ولی NAA در غلظت های مشابه تولید کالوس کردند. بهترین قلمه ها برای تکثیر سرخدار، قلمه های ساده تهیه شده از سرشاخه های 2 تا 3 ساله که سبزرنگ بوده و کاملا چوبی نشدند، هستند. مناسب ترین تنظیم کننده رشد، IBA با غلظت دو میلی گرم در لیتر است. تنظیم کننده های رشد NAA و 2، 4-D به دلیل روند کند در تولید ریشه، برای ریشه زایی قلمه های سرخدار توصیه نمی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MYRTLE (MYRTUSCOMMUNIS L.) IS AN EVERGREEN SHRUB WHICH GROWS SPONTANEOUSLY IN THE MEDITERRANEAN AREA. IT HAS BEEN WELL KNOWN FOR THE ANTIOXIDANT, ANTIFUNGAL AND ANTIVIRAL ANDANTICANCER PROPERTIES. IN THIS STUDY, THE EFFECTS OF DIFFERENT CONCENTRATION OF...

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف سولفات روی، ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده (NAA+IBA) بر ریش زایی قلمه های نیمه خشبی  Aralia elegantissimaآزمایشی در سال 1388 در گلخانه اطراف چالوس اجرا گردید. قلمه های مورد نیاز از پایه های مادری که در بستر گلخانه کاشته شده و فاقد جوانه بودند، تهیه شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 13 تیمار اجرا گردید. در این تحقیق، تنظیم کننده ایندول بوتیریک اسید در چهار سطح 0، 1000، 2000، 3000 میلی گرم در لیتر، تنظیم کننده نفتالین استیک اسید در چهار سطح 0، 1000، 2000، 3000 میلی گرم در لیتر و ترکیب این دو تنظیم کننده با غلظت های؛ 1000 میلی گرم در لیتر  IBA + 1000میلی گرم در لیتر NAA؛ 1000 میلی گرم در لیتر IBA + 2000 میلی گرم در لیتر NAA و 1000 میلی گرم در لیترIBA + 3000  میلی گرم در لیتر NAA، سولفات روی در چهار سطح 0، 1500، 3000، 5000 میلی گرم در لیتر تهیه شده و بخش تحتانی قلمه ها به مدت پنج ثانیه در محلول های فوق قرار گرفت. صفاتی از قبیل درصد قلمه های ریشه دار شده، وزن تر، وزن خشک، تعداد ریشه و طول ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی مربوط به تیمار ZnSO4 با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر بود. بهترین طول ریشه در قلمه هایی که با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر IBA تیمار شدند حاصل شد. قلمه هایی که با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر ZnSO4 تیمار شدند، بیشترین تعداد ریشه را داشتند. همچنین وزن خشک ریشه در قلمه هایی که با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر ZnSO4 تیمار شدند بیشترین مقدار را نشان داد. بیشترین وزن تر ریشه، مربوط به تیمارهای ZnSO4 با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر و (NAA + IBA) با غلظت (1000 + 1000) میلی گرم در لیتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 93 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  134
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

تاثیر زمان برداشت قلمه از پایه مادری، شرایط محیطی و تیمار های مختلف اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب نیمه سخت شیشه شور در سال 1380 در دانشگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفت. قلمه های چوب نیمه سخت و برگدار شیشه شور به ترتیب در هفته اول آبان ماه و هفته اول بهمن ماه از پایه های مادری تهیه شدند. میانگین کمترین و بیشترین دمای هوا در آبان ماه به ترتیب 8 و 20 درجه سانتی گراد و در بهمن ماه به ترتیب 13 و 26 درجه سانتی گراد بوده است. این قلمه ها با ایندول بوتیریک اسید و نفتالن استیک اسید با غلظت های 0، 2000، 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر تیمار شدند. سپس قلمه ها در بستر کشت حاوی ماسه و در شرایط مه افشان و تونل پلاستیک قرار داده شدند. برای اجرای این پژوهش از طرح تجزیه مرکب در زمان و مکان در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار استفاده گردید. قلمه های شیشه شور برداشت شده در بهمن ماه که با IBA با غلظت 4000 میلی گرم در لیتر تیمار شده بودند، درصد ریشه زایی بیشتری (59%) داشتند که در سطح 1% معنی دار گردید. بیشترین تعداد ریشه در قلمه هایی که با IBA با غلظت 4000 میلی گرم در لیتر و یا NAA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر تیمار شده بودند به دست آمد. طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه و وزن خشک ریشه قلمه های شیشه شور در سطح 1% و طول رشد جدید شاخساره در سطح 5% در قلمه هایی که با IBA با غلظت 4000 میلی گرم در لیتر تیمار شده بودند، بیشتر بود. برداشت قلمه ها از پایه مادری در بهمن ماه و تیمار آن ها با اکسین، ریشه زایی و طول رشد جدید قلمه ها را به طور معنی داری افزایش داد. درصد ریشه زایی قلمه ها، تعداد برگ و طول رشد جدید قلمه های شیشه شور که با اکسین تیمار شده بودند، در شرایط مه افشان نسبت به تونل پلاستیک به طور معنی داری بیشتر بود ولی میانگین طول ریشه در قلمه هایی که با اکسین تیمار شده و در زیر تونل پلاستیک قرار داده شده بودند، به طور معنی داری بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 138 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

خرزهره با نام علمی (Nerium oleander L.) متعلق به تیره Apocynaceae، گیاهی زینتی است که به صورت بوته ای و چندساله می روید. در این بررسی صفات مربوط به درصد ریشه زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و میزان رشد اندام هوایی جدید برای هر 10 نمونه ای که به طور تصادفی انتخاب شد اندازه گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق در سال 1386 در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش فاکتور هورمون در دو سطح شامل اسید نفتالین استیک، اسید ایندول بوتیریک و فاکتور غلظت در 4 سطح شامل صفر (شاهد)، 2000، 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که کاربرد اسید ایندول بوتیریک در غلظت های 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر و اسید نفتالین استیک در غلظت های 2000 و 3000 میلی گرم در لیتر بر روی درصد ریشه زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و میزان رشد اندام هوایی جدید، اثر معنی داری داشته، ولی اسید ایندول بوتیریک دارای طیف وسیعتر و اثر بهتری در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی خرزهره نسبت به اسید نفتالین استیک بوده است و این در حالی است که اسید نفتالین استیک در غلظت 4000 میلی گرم در لیتر در تمامی اندازه گیری ها اثر منفی نشان داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 99 استناد 352 مرجع 3
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  812
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف سولفات روی، ایندول بوتیریک اسید، نفتالین استیک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده (IBA+NAA) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی دراسنا بلالی مینیاتوری، آزمایشی در سال 1388 در گلخانه ای در اطراف چالوس اجرا گردید. قلمه های مورد نیاز از پایه های مادری که در بستر گلخانه کاشته شده و فاقد جوانه بودند تهیه شد. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 19 تیمار اجرا گردید. تیمارها شامل، تنظیم کننده ایندول بوتیریک اسید در چهار سطح (3000، 2000، 1000 و 0) میلی گرم در لیتر، تنظیم کننده نفتالین استیک اسید در چهار سطح (3000، 2000،1000 و 0) میلی گرم در لیتر، ترکیب این دو تنظیم کننده NAA+IBA با غلظت (1000+1000 ،1000+2000 ،1000+3000 ،2000+1000 ،2000+2000 ،2000+3000 ،3000+1000 ،3000+2000 ،3000+3000) میلی گرم در لیتر و سولفات روی در چهار سطح (5000، 3000، 1500، 0) میلی گرم در لیتر تهیه شده و ته قلمه ها به مدت پنج ثانیه در محلول های فوق قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد قلمه های ریشه دار شده مربوط به تیمار IBA باغلظت 2000 میلی گرم در لیتر و تیمار NAA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و (IBA+NAA) با غلظت (1000+2000) میلی گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر بود. بیشترین وزن تر و وزن خشک مربوط به تیمار IBA با غلظت2000  میلی گرم در لیتر و تیمار NAA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و (IBA+NAA) با غلظت (1000+2000) میلی گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر بود. بیشترین تعداد و طول ریشه مربوط به تیمار IBA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و تیمار NAA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و (IBA+NAA) با غلظت (1000+2000) میلی گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر و بهترین سرعت ریشه دار شدن مربوط به تیمار IBA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و تیمار NAA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و (IBA+NAA) با غلظت (1000+2000) میلی گرم در لیتر و سولفات روی با غلظت 3000 میلی گرم در لیتر بود. و در نهایت بهترین تیمار مربوط به IBA با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 812

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript