نتایج جستجو

26

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SENDI HOSSEIN | MEHRAB MOHSENI MARJAN

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (42)
 • صفحات: 

  48-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  29008
 • دانلود: 

  15760
چکیده: 

In western countries, HFF-linked hereditary hemochromatosis (HH) is considered to be the most common cause of iron overload.the Hfe gene, first identified in 1996, is located on the short arm of chromosome 6. The majority of patients with phenotypic HH are homozygous for the C282Y mutation, a major mutation of the Hfe gene, whereas compound heterozygosity (C282Y/H63D) is found in patients with a milder iron loading phenotype (1)...

آمار یکساله:  

بازدید 29008

دانلود 15760 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  297-302
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

سابقه و هدف:تمرکز اصلی تحقیقات اخیر بر پیدا کردن ارتباط بین موتاسیون هایHfe  و هپاتیت C بخصوص در بیماران مبتلا به اضافه بار آهن بوده است. ما در مطالعه خود فراوانی این موتاسیون ها و سطح فریتین را در گروهی از بیماران مبتلا به هپاتیت ب با درجات مختلف این بیماری و افراد سالم بررسی کردیم. مواد و روشها: در این مطالعه 75 بیمار دارای آنتی ژن سطحی هپاتیتB  (HBsAg-positive)شامل 18 ناقل و 57 مورد مزمن بیماری و نیز 194 فرد سالم شرکت داشتند. موتاسیون های C282Y وH63D  در تمام افراد، بوسیله هضم آنزیمی محصولات PCR با کمک آنزیمهای محدود کننده اندونوکلئاز RsaI وKsp22I ، بررسی شدند. یافته ها: 15 مورد بیمار (13%) و 31 فرد کنترل (16%) برای موتاسیون H63D هتروزیگوت بودند و هیچ تفاوت معنادرای بین آنها وجود نداشت(NS) . در مورد موتاسیون C282Y، سه بیمار (4%) هتروزیگوت بودند اما در گروه کنترل موتاسیونی پیدا نشد(p<0.021)   فراوانی هتروزیگوت بودن برای C282Y در گروه بیماران مزمن 5.2 % بود، در حالیکه چنین موردی در گروه ناقلین وجود نداشت. در ضمن تفاوت در مورد این این موتاسیون در گروه بیمار و کنترل معنادار بود.(P<0.005)  از طرفی هیچ تفاوت معناداری بین گروه ناقلین و بیماران مزمن از نظر فراوانی موتاسین های Hfe وجود نداشت (NS) .بین میانگین سطح فریتین در افراد دارای موتاسیون و بیماران بدون آن نیز تفاوت معناداری از نظر آماری، ملاحظه نشد.(NS) نتیجه گیری: این اطلاعات نشان میدهند که فراوانی موتاسیون C282Y به طور قابل ملاحظه ای در بیماران دارای مارکرهای سرمی هپاتیت (seropositive) B، بالاتر از افراد سالم می باشد. افراد هتروزیگوت از نظر موتاسیون C282Y که در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته اند ممکن است در معرض ریسک بیشتری برای پایداری ویروس و یا حتی ازمان بیماری باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضایی حمید | مرادی فردوس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 46)
 • صفحات: 

  231-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به نامشخص بودن زمینه ژنتیکی بیماری هپاتیت خود ایمنی و نقش احتمالی پروتیین Hfe در عملکرد سیستم ایمنی، هدف این مطالعه تعیین فراوانی جهش های H63 D و C282 Y در بیماران مبتلا به هپاتیت خود ایمنی و ارزیابی اثر این جهش ها بر سطح فریتین بود.مواد و روش ها: این پژوهش به روش مورد - شاهدی در 66 بیمار مبتلا به هپاتیت خود ایمنی و 120 شاهد سالم که از نظر سنی و جنسی همسان بودند، انجام شد. DNA با روش Salting-out از نمونه های خون استخراج شد و بر اساس روش PCR-RFLP جهش ها ارزیابی شدند. جستجوی جهش های H63 D و C282 Y در تمام افراد تحت مطالعه به وسیله هضم آنزیمی محصولات واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) به ترتیب از طریق اندونوکلئازهای محدود کننده Bcl I و Rsa I انجام شد. رابطه آماری هر یک از جهش ها با هپاتیت خود ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: جهش C282 Y در هر دو گروه بیماران و افراد شاهد وجود نداشت. چهارده (%21.2) بیمار و (%21.7) 26 شاهد برای جهش H63 D هتروزیگوت، و (%3)2 بیمار و (%1.7) 2 شاهد از نظر این جهش هموزیگوت بودند. فراوانی آلل به ترتیب 13.6 و 12.5 در بیماران و افراد شاهد بود (p<0.9). اختلاف معنی داری از نظر سطح فریتین بین بیماران دارای جهش H 63 D و بیماران فاقد آن دیده نشد.نتیجه گیری: جهش های H63 D و C282 Y در بین بیماران دچار هپاتیت خود ایمنی و افراد سالم وجود ندارد. نظر به اهمیت علت شناسی هپاتیت خود ایمنی بررسی سایر جهش های دخیل توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  328-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه. هموکروماتوز ارثی که در واقع تجمع آهن در بدن و یکی از شایع ترین بیماری های ارثی متابولیک محسوب می شود، بیش از همه در نژاد قفقاز شایع است. اگر چه در بیشتر موارد، این بیماران دارای پلی مورفیسم هموزیگوت Cys 282Tyr هستند؛ اما واریانت His 63ASP ژن HPE حداقل بخشی از این بیماران را در بر می گیرد. در این مطالعه ما روش جدیدی بنیان نهاده ایم که برای آنالیز ژنوتایپینگ بیماران مشکوک به هموکروماتوزارثی، ترکیبی از روش های Multiplex PCR و RFLP به کار می رود.روش ها. واریانت های اللیک ژن Hfe در DNA ژنومی 24 بیمار شناسایی شدند. دو جفت پرایمر اختصاصی ژن Hfe در یک واکنش Multiplex PCR استفاده شدند که محصولات به دست آمده بوسیله هضم آنزیمی با دواندونوکلئناز محدود اثر ساب تایپ شدند. یا به کارگیری بافر PCR مطلوب، نسبت مناسب پرایمرها و شرایط مطلوب ترموسایکل می توان از ایجاد محصولات PCR غیر اختصاصی می توان جلوگیری کرد.نتایج. شرایط خاص Multiplex PCR-RELP سبب تکثیر یکنواخت و تکرار پذیر DNA و هضم آنزیمی DNA هدف توسط آندونوکلئازهای محدود کننده در یک لوله می شودکه در این حالت انرژی و هزینه مصرف شده و نیز اشکالات احتمالی در انتقال محصول PCR به حداقل می رسد. نتایج به دست آمده با اطلاعات حاصل از PCR استاندارد یکسان بود که بر قابل اطمینان بودن روش پیشنهادی دلالت دارد و می تواند در انجام ژنوتایپینگ بسیار ارزشمند باشد.بحث. روش پیشنهادی، روشی آسان و به راحتی قابل انجام در آزمایشگاه تشخیص مولکولی بالینی برای ژنوتایپینگ ژن پلی مورفیک Hfe است.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EISENBACH CHRISTOPH

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  209-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19011
 • دانلود: 

  25369
کلیدواژه: 
چکیده: 

The diagnosis of cryptogenic cirrhosis is an exclusion diagnosis. It has become far less frequent over the last decades, but it still effects a significant number of patients. Many previously unknown chronic liver disease entities were described in the second half of the last century, including chronic viral hepatitis B, C and D, along with refined criteria for diagnosing autoimmune hepatitis and insights into the pathogenesis and disease progression of fatty liver disease.

آمار یکساله:  

بازدید 19011

دانلود 25369 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEYEDI NARGES | SHIRINI FARHAD

نشریه: 

GOVARESH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (63)
 • صفحات: 

  9-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9127
 • دانلود: 

  9081
چکیده: 

Hemochromatosis, especially with cardiac and liver problem, is rare in Iran. We report a young female with pulmonary hypertension and abnormal liver function tests due to non Hfe- related hemochromatosis.

آمار یکساله:  

بازدید 9127

دانلود 9081 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CASTIELLA AGUSTIN

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  126-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22127
 • دانلود: 

  21742
چکیده: 

Hereditary hemochromatosis (HH) is the most frequent genetic disease in populations of European origin.The HH gene was cloned by Federet al. in 1996, and 2 major mutations were discovered: C282Y and H63D. Geographical differences with mutation frequencies have been published with a decreasing gradient of occurrence in Europe from north to south. HH leads to liver iron overload and raised liver iron concentration (LIC) is associated with liver fibrosis. When the LIC reaches 60μmol/g, or approximately twice the upper limit of the normal range (36mmol/g), activation of stellate cells appears. These cells are principally responsible for the beginning of liver fibrosis and fibrosis.

آمار یکساله:  

بازدید 22127

دانلود 21742 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FEKRI KIAVASH | Asle Rasouli Negar | Tavallai Zavareh Seyyed Abdolhossein | Jalil Milad | MORADI FAHIMEH | HOSSEINPOUR MARYAM | TEIMORI HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12799
 • دانلود: 

  8328
چکیده: 

Background: Thalassemia patients need repeated transfusion that lead to increased blood ferritin level and iron overload in the heart and liver. Because the roles of hepcidin antimicrobial peptide (HAMP) and hemocromatosis protein (Hfe) in iron metabolism have been confirmed, this study investigated the effects of these gene's polymorphisms on blood ferritin levels and iron overload in the heart and liver in patients with beta thalassemia major Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 91 patients referring to the Hajar Hospital in Shahrekord, Iran in 2015. After the blood samples were collected, the ferritin levels were measured, DNA was extracted from the blood cells, and the types of polymorphisms were determined using PCR-RFLP. Data of MRI T2* in the heart and liver were drawn from the patients' medical files. Data analysis was conducted by t-test, chi-square test, Fisher's exact test, and Pearson correlation coefficient. Results: There was no significant correlation between blood ferritin level and c.-582 A>G polymorphisms of hepcidin gene (p=0. 58), and H63D of Hfe gene (p=0. 818). In addition, there was no significant association between the polymorphisms and heart and liver MRI, but there was a significant association between blood ferritin level and qualitative heart and liver MRI (r=-0. 34, p=0. 035 and r=-0. 001, p=0. 609, respectively). Conclusion: In patients with β-thalassemia major, the presence of c.-582A>G HAMP and H63D Hfe polymorphisms is not effective on blood ferritin level and iron overload in the heart and liver in the studied region.

آمار یکساله:  

بازدید 12799

دانلود 8328 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

آبخوان ساحلی دشت نقده که در بخش جنوب غربی دریاچه ارومیه واقع است، بر اساس کموگراف درازمدت، دچار روند افزایشی شوری شده است. با توجه به نتایج نامطلوب نفوذ آب شور از جمله تاثیرات بهداشتی، سلامت انسان و مشکلات زیست محیطی مختلف، مطالعات بیشتر در این زمینه اهمیت می یابد. بر اساس رده بندی مقادیر TDS حدود 48% از منابع آب زیرزمینی این دشت برای مصارف شرب و کشاورزی نامناسب هستند. به منظور پایش منابع آب زیرزمینی دشت تعداد 33 نمونه آبی جمع آوری و مورد آنالیز هیدروشیمیایی قرار گرفت. شناسایی منشا شوری و مکانیسم-های هیدروشیمیایی حاکم بر آب زیرزمینی با استفاده از اندیس تبادل کاتیونی (BEX)، نسبت های یونی، دیاگرام های ترکیبی، تفاسیر زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی انجام گرفت. همچنین هالوژن های Cl و Br به دلیل رفتار تغییرناپذیر برای مطالعات شوری مورد استفاده قرار گرفتند. دیاگرام تحولات رخساره های هیدروشیمیایی (Hfe) به عنوان روشی سودمند برای شناسایی وضعیت آبخوان و آسیب پذیری آن نسبت به نفوذ آب شور به کار برده شد. تطابق این نتایج با توزیع مکانی شوری (EC)، نشانگر وجود دو محدوده در قسمت های شرق و شمالی مرکز دشت با مقادیر شوری بالا و خطر نفوذ آب شور می باشد. شوری این منابع آبی در رابطه با برهمکنش آب-سنگ و انحلال سازندهای شورکننده، کاهش بارندگی و افزایش تبخیر همراه با تشکیل شوره زارهای فصول خشک، نفوذ شورآبه ها و زهکشی آب های سطحی، توسعه فعالیت های کشاورزی و همچنین احتمال بالاآمدگی آب شور تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SIKORSKA KATARZYNA

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22826
 • دانلود: 

  12575
چکیده: 

I read with the interest the paper by Jowkaret al. published in a recent issue of Hepatitis Monthly. The authors analysed the frequency of two Hfe gene mutations in Iranian patients with a diagnosis of cryptogenic cirrhosis. In Europe, North America and Australia the homozygous C282Y mutation of the Hfe gene is a major etiological factor associated with the pathogenesis of progressive iron accumulation leading to multiorgan disfunction, as it is observed in hereditary hemochromatosis.About 5% of hereditary hemochromatosis cases in the Caucasian population are related to compound heterozygosity for C282Y and H63D mutations.

آمار یکساله:  

بازدید 22826

دانلود 12575 استناد 0 مرجع 0
litScript