نتایج جستجو

50

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

CARVALHO R.M. | MENDONCA J.S. | SANTIAGO S.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  8
 • صفحه شروع: 

  597
 • صفحه پایان: 

  601
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  1337
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1337

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23673
 • دانلود: 

  20120
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: The use of Hema as a biocompatible material in dentin bonding systems and its potential for clinical applications has been well established. Excess water can affect conversion of bonding resins. The aim of this study was to survey the effect of water on the degree of conversion of Hema by Fourier Transform Infra-red Spectroscopy (FT-IR).Materials and Methods: In this experimental study, distilled water was added in amounts of 0, 0.05, 0.1, 0.2, and 0.4 ml to 1 ml of curable Hema solution. Six repetitions per wa-ter ratio were made and investigated. Each sample was polymerized for 60 seconds. De-gree of conversion was obtained from the absorbance IR-Spectrum of the materials before and after polymerization by FT-IR spectroscopy. One way ANOVA and Tukey-HSD were carried out to compare and detect any differences among groups. Results: Statistical analysis indicates highly significant difference between pairs of groups at level (P<0.001). The results showed a trend of decreasing in Hema conversion with increasing water. Degree of conversion changes significantly within the 0.05 ml to 0.2 ml water range. However, degree of conversion did not change after reaching 0.02 ml and before 0.05. Conclusion: Degree of conversion of Hema decreased by increasing water. The most dramatic effect of water on the polymerization process occurs within a range which exists under clinical conditions. The reason that the degree of conversion did not show signifi-cant result before 0.05 ml may be related to the hydrophilic nature of Hema.

آمار یکساله:  

بازدید 23673

دانلود 20120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحه شروع: 

  623
 • صفحه پایان: 

  627
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

زمینه و هدف: تفاوت نسج عاج و مینا موجب شکست زودرس ترمیم های کامپوزیتی با باندینگ های مینایی در نواحی عاجی که یک نسج آب دوست است می شود. لذا برای رفع این مشکل منومرهای هیدروفیل مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند که یکی از آنها Hema می باشد. این ماده که نوعی رزین هیدروفیل می باشد و در مقایسه با باندینگ های مینایی ویسکوزیته کمتری دارد احتمالاً نتایج قابل قبول تری خواهد داشت. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر استفاده از Hema در استحکام باند برشی باندینگ مینایی به عاج در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. مواد و روشها: مطالعه به روش تجربی بر روی 36 دندان پرمولر کشیده شده سالم در 4 گروه 9 تائی انجام شد. سطح عاج اکلوزال اکسپوز شده،‌ عمل اچنیگ و خشک کردن به روش blot انجام شد. پس از آن در گروه اول از پرایمر آزمایشی محلول 35% Hema با استون، در گروه دوم پرایمر آزمایشی محلول 35% Hema با آب استفاده شد و از باندینگ مینایی در این دو گروه استفاده گردید. در گروه سوم پس از اچ کردن، سطح دندانها کاملاً خشک شده و روی آن باندینگ مینایی قرار گرفت. در گروه چهارم از پرایمر و adhesive موجود در بسته اسکاچ باند استفاده شد. باندینگ ها توسط نور سخت شده و یک سیلندر کامپوزیتی روی آنها قرار داده و سخت شد و بعد از گذشت یک هفته از نگهداری نمونه ها در آب مقطر استحکام باند برشی با دستگاه Instron اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین استحکام به ترتیب Hema و آب (4.1±18.1)، (4.8±17.4)، Hema و استون (2.2±16.2) مگاپاسکال مربوط بود و حداقل استحکام در باندینگ مینایی دیده می شد (1.2±5.3) و این تفاوت در گروه ها بود (P<0.001) و در مقایسه دو به دو، باندینگ مینایی دارای تفاوت آماری معنی داری با تک تک گروهها بود (P<0.05) . نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد Hema در زیر باندینگ مینایی موجب افزایش استحکام باند آن به عاج می شود لذا انجام مطالعات In vivo و بررسی نتایج حاصل از کاربرد طولانی مدت آن توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مرادی امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

به منظور افزایش مقدار آب و نفوذ پذیری اکسیژن در هیدروژل های ساخته شده در کارخانجات، از منومر قطبی لنز تماسی هیدروژل سیلیکونی و از 2-هیدروکسی اتیل متا اکریلات (Hema) که با هیدروژل کوپلیمر شده است، استفاده شده است. حضور منومرهای قطبی در لنزهای تماسی در تماس با اشک انسانی باعث جذب سطحی پروتئین لیزوزیم بر روی این سطوح می گردد. جذب سطحی لیزوزیم بر روی لنزهای تماسی منجر به استفاده محدود از آن در هنگام بکارگیری از آن، می گردد. در این مطالعه غلظت لیزوزیم جذب شده برروی سطوح هیدروژل Hema و SHCL با استفاده از اسپکتروسکپی UV-Vis بررسی شده است. غلظت لیزوزیم بکار رفته در این تحقیق مشابه اشک مصنوعی می باشد. نتایج جذب سطحی با استفاده از ایزوترم لانگمیور مطالعه شده است و ثابت های ایزوترم ارزیابی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 34 استناد 0 مرجع 1700
نویسنده: 

GARCIA F.C. | WANG L. | PEREIRA L.C.

نشریه: 

JOURNAL OF DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2154
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2154

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  557
 • صفحه پایان: 

  566
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: در سالهای اخیر استفاده از مواد ترمیمی رزینی همرنگ دندان همگام با افزایش توجه بیماران و دندانپزشکان به زیبایی دندانها افزایش یافته است. یکی از بزرگترین مشکلات استفاده از این مواد، عدم چسبندگی به عاج است که استفاده از رزینهای هیدروفیل راه حل پیشنهادی این مشکل می باشد. یکی از این رزینها که مورد توجه محققان قرار گرفته،Hema  می باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر Hema در افزایش استحکام باند برشی رزینهای هیدروفوب باندینگ مینایی به عاج غیر زنده در شرایط invitro، بعد از یکسال نگهداری نمونه ها انجام شد.مواد و روشها: مطالعه به روش تجربی روی 36 دندان پرمولر سالم انجام شد. دندانها بصورت تصادفی ساده در 4 گروه 9 تایی قرار گرفته و آماده سازی شدند. در گروه اول پرایمر محلول 35 درصد Hema و استون، در گروه دوم پرایمر محلول 35 درصد Hema  و آب و در گروه چهارم پرایمر اسکاچ باند چند منظوره استفاده شد. سپس در گروه اول و دوم باندینگ مینایی و در گروه چهارم از adhesive موجود در بسته اسکاچ باند چند منظوره مورد استفاده قرار گرفت. در گروه سوم بعد از اچ کردن، سطح دندانها کاملا خشک شد و بعد باندینگ مینایی روی سطح قرار داده شد. سپس سیلندرهای کامپوزیتی در ابعاد یکسان روی ناحیه باند شدند. نمونه های آماده شده بعد از یک سال نگهداری در آب مقطر در دمای اتاق 1000 بار تحت سیکل حرارتی 55˚C و 5˚ قرار گرفتند. سپس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey در مورد داده صورت گرفت. در مرحله بعدی استحکام باند برشی توسط دستگاه Instron اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین استحکام مربوط به گروه Hema و استون (3.52 ±25.21) بود و بعد از آن به ترتیب گروههای اسکاچ باند (1.6 ±23.55)،Hema  و آب (5.6 ±14.31) و باندینگ مینایی (2.61 ±4.25) بیشترین استحکام باند برشی را نشان دادند. آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است (P<0.0001). آزمون مقایسه های متعدد Tukey نیز نشان داد که گروه Hema و آب با سه گروه تفاوت آماری معنی داری داشت. گروه اسکاچ باند و گروه Hema و استون با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری نداشتند ولی با سایر گروهها تفاوت آماری معنی داری نشان دادند.نتیجه گیری: پس از یکسال نگهداری نمونه ها در آب مقطر و انجام سیکلهای حرارتی باند گروههای Hema و استون،Hema  و اسکاچ باند در حد مطلوبی است اما در گروه باندینگ مینایی کاهش شدید استحکام باند مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THERE IS AN INCREASING ATTENTION ON STUDYING THE ADSORPTION OF PROTEINS ON POLYMER SURFACES DUE TO VARIOUS APPLICATION OF POLYMER AS BIOMATERIALS. IN THIS RESPECT THE ADSORPTION OF PROTEINS ON THE CONTACT LENSES CAN BE MENTIONED WHICH IMPOSE LIMITATION ON THEIR APPLICATIONS. IN THIS RESEARCH THE ADSORPTION OF THE EXISTING PROTEINS IN HUMAN TEAR, ALBUMIN AND LYSOZYME ON THE ACRYLIC ACID (AA) AND 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (Hema) HAVE BEEN MEASURED AND THEN THE RESULTS HAVE EXAMINED BY THE LANGMUIR EMPIRICAL MODEL AND THE PARAMETERS OF THE MODEL HAVE BEEN EVALUATED. ALSO THE FRACTIONAL COVERAGE OF THE CONTACT LENS SURFACES DUE TO THE ADSORPTION OF PROTEINS HAS BEEN DETERMINED.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6 (پیاپی 48)
 • صفحه شروع: 

  477
 • صفحه پایان: 

  484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  122
کلیدواژه: 
چکیده: 

به علت وجود مونرمرهای قطبی اکریلیک اسید (AA) و 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (Hema) در لنزهای هیدروژلی تماسی مورد مصرف برای بهبود دید چشم انسان لیزوزیم مهمترین ترکیب پروتئینی در اشک، به مقدار زیاد روی سطح این لنزها جذب می شود. جذب لیزوزیم روی سطح کاربری لنزهای تماسی را محدود می کند وجود الکترولیتها در اشک چشم بویژه NaCl بر جذب لیزوزیم تاثیر می گذارد. در این پژوهش، میزان غلظت لیزوزیم جذب شده از محلولهای مصنوعی مشابه اشک چشم بر سطوح هیدروژلهای AA و Hema به وسیله طیف نمایی UV اندازه گیری شده و نتایج جذب به وسیله ایزوترم جذبی لانگ مویر بررسی و ثابتهای این ایزوترم معین شده اند. تاثیر عوامل متعدد از قبیل غلظت پروئین، قدرت یونی pH و دما بر جذب لیزوزیم بررسی شده و با توجه به نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

مطالعه جذب پروتئین بروی سطوح پلیمری به خاطر کاربردهای متعددی در حال افزایش است. از آن جمله می توان به جذب پروتئین های اشک بروی لنزهای تماسی اشاره کرد. مطالعات نشان می دهد که سطوح لنزهای تماسی پس از مدتی به خاطر جذب پروتئین های اشک کدر شده و قابل استفاده نمی باشد. در این تحقیق جذب دو پروتئین اشک، آلبومین و لیزوزیم روی سطوح لنزهای تماسی اکریلیک اسید (AA) و دو - هیدروکسی اتیل متا اکریلات (Hema) اندازه گیری شده است. سپس رفتار این پروتئین ها در جذب روی سطوح لنزها با استفاده از یک مدل نیمه تجربی LANGMUIR مرود ارزیابی قرار گرفته است. همچنین کسری از سطح لنز که در جذب پوشانده می گردد. محاسبه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 55
نویسنده: 

KANG J.S. | YU C.L. | ZHANG F.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  12 (114)
 • صفحه شروع: 

  927
 • صفحه پایان: 

  935
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27190
 • دانلود: 

  29095
چکیده: 

A commercial SiO2 powder was treated with three different silane coupling agents, i.e., 3-aminopropyltriethoxysilane (KH-550), 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane (KH-560), and 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (KH-570), respectively. The soap-free emulsion polymerization of methyl methacrylate (MMA) and hydroxyethyl methacrylate (Hema, as stabilizing agent) was carried out in the presence of unmodified and modified SiO2 particles. The polymerization rate and monomer conversion of this system were investigated. The structure, particle size and particle size distribution, morphology, surface tension, and ionic conductivity of the emulsion were determined by Fourier transform Infrared spectrometry (FTIR), dynamic light scattering (DLS), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), automatic interfacial tension and conductivity measurements, respectively. The results showed that silane modified SiO2 particles increased the final monomer conversion, decreased the particle size, and narrowed the particle size distribution of the poly (MMA-Hema)/SiO2 composite emulsion, in comparison to unmodified SiO2 particles. Although, the former somewhat depressed the polymerization rate at the early stage. The emulsion with KH-560 modified SiO2 particles achieved the highest monomer conversion, the lowest coagulum, the smallest particle size, the highest surface tension, and the maximum ionic conductively, while the emulsion with KH-550 modified SiO2 particles produced little more coagulum. By completion of polymerization process, the surface tension and ionic conductivity of the emulsion increased significantly and the aggregated SiO2 powder formed the primary particles. SEM morphological study on the emulsion demonstrated that the shapes of the particles are spherical and their sizes are in agreement with those of the dynamic light scattering measurement. TEM images confirmed that the SiO2 particles have been encapsulated inside the composite.

آمار یکساله:  

بازدید 27190

دانلود 29095 استناد 0 مرجع 0
litScript