نتایج جستجو

194

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

واکنش فیزیولوژیکی گیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به تنش در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی شهید صدوقی یزد با طول جغرافیایی 54o11′9" و عرض جغرافیایی 32o4′30" و در سال 84-1380 مورد ارزیابی قرار گرفت. با کاشت و استقرار نهالهای تاغ یکساله در لایسیمترهای وزنی، نسبت به اعمال تیمارهای رطوبتی شامل ظرفیت گلدانی (شاهد)، یک سوم ظرفیت گلدانی و تنش خشکی اقدام شد. طرح در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید. در سال دوم پس از اعمال تیمارهای رطوبتی نسبت به اندازه گیری خصوصیات فیزیولوژیکی شامل پتانسیل آب گیاه، پتانسیل اسمزی برگ و پتانسیل اسمزی ریشه در ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور به فاصله پانزده روز یک بار اقدام گردید. با هدف بررسی اثرات متقابل عوامل محیطی از جمله حرارت بر ویژگیهای فیزیولوژیکی مذکور، اندازه گیریها در صبح قبل از طلوع آفتاب و بعدازظهر انجام شد. بر اساس نتایج بررسی ها پتانسل آب گیاه، پتانسیل اسمزی برگ و پتانسیل اسمزی ریشه به طور معنی داری (p<0.01) تحت تاثیر تیمارهای رطوبتی قرار گرفتند. زمان اندازه گیری نیز تاثیر معنی داری (p<0.01) بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داشت. تاریخ اندازه گیری نیز از نظر تاثیر بر خصوصیات فیزیولوژیکی اختلاف معنی داری (p<0.01) با یکدیگر داشتند. همچنین نتایج این بررسیها نشان داد که یکی از عوامل موثر بر مقاومت به خشکی در تاغ، پایین بودن پتانسیل آب در گیاه بوده که ناشی از پایین بودن پتانسیل اسمزی برگ می باشد. تغییرات پتانسیل اسمزی در طول روز و در ماههای مختلف نشان از تطابق اسمزی بالای گیاه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 147 استناد 1 مرجع 5
نویسنده: 

سالار نجاتعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحه شروع: 

  224
 • صفحه پایان: 

  233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

تاغکاری یکی از پروژه های بزرگ بخش اجرا در امر تثبیت ماسه های روان است. موفقیت پروژه تاغکاری در مناطق مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و خاکی متفاوت است؛ بطوری که رشد درختچه های تاغ در عرصه های کشت شده کاملا اختلاف معنی دار با یکدیگر دارند. به منظور پی بردن به عامل محدود کننده رشد در وسعتی حدود 2 هکتار مقادیر ارتفاع، تاج پوشش، قطر یقه و انشعابهای درختچه های 5 ساله تاغ برای محاسبه شاخص رشد اندازه گیری شد و رابطه آن با پارامترهای شوری، اسیدیته، درصد رطوبت اشباع، وزن مخصوص ظاهری و بافت خاک (درصد سیلت، رس و شن) به صورت اثرهای ساده و متقابل بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که شاخص رشد با درصد رطوبت اشباع(SP)  در سطح 0.05 همبستگی منفی دارد. درصد رطوبت اشباع فاکتور تعیین کننده در رشد گیاه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 135 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

مدیریت بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

با توجه به محدودیت منابع آبی، افزایش روزافزون نیاز به این منابع و نیز تأثیر تغییرات اقلیم بر منابع آبی، مدیریت بهینه و استفاده ی کارآمد از آن ها امری ضروری است. لازمة دستیابی به مدیریت بهینه، استفاده از برنامه ریزی مناسب منابع آبی می باشد. از ابتدایی ترین موارد برنامه ریزی منابع آبی، محاسبه ی دقیق اجزای بیلان آب است. هدف از مقدار حاضر که در محدوده ی حوزه ی آبخیز دشت یزد-اردکان انجام گرفت، بررسی تأثیر جنگل های دست کاشت تاغ بر منابع آب زیرزمینی است. در آغاز با بهره گیری از تصاویر Google Earth و نرم افزار JMicroVision، تعداد پایه های تاغ موجود در این جنگل ها مورد شمارش قرارگرفت. سپس با استفاده از حداقل نیاز آبی (4/2 متر مکعب در سال) برای هر پایه تاغ که بر پایة بررسی های لایسیمتری موجود بود، تعداد پایه های تاغ مازاد بر بارندگی منطقه و نیاز آبی آن ها محاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزار GMS 8. 3 و مدل مادفلو، وضعیت بیلان آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان محاسبه شد؛ با واسنجی مدل مذکور، ضریب ذخیرة آبخوان مورد نظر به دست آمد. سپس با داشتن حجم آب مصرفی تاغ های مازاد بر ظرفیت اقلیمی منطقه، بیلان آبی و ضریب ذخیرة آبخوان، تأثیر جنگل های تاغ بر آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان محاسبه شد. بر اساس نتایج این پژوهش می-توان گفت که تعداد 4423640 تاغ در دشت یزد-اردکان وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از بیلان آبی، آبخوان زیرزمینی به طور متوسط با 56 میلیون مترمکعب کسری حجم مخزن سالانه روبروست. میزان برداشت آب از منابع آب زیرزمینی توسط تاغ زارهای دشت یزد-اردکان 614/1 میلیون مترمکعب در سال است. البته اثرات مثبت تاغکاری های موجود در رابطه با کاهش خسارت توفان های گرد و غبار در مقابل مصرف این حجم آبی را نباید نادیده گرفت. نتایج پژوهش حاضر برای مدیریت منابع و مصرف آب جنگل های دست کاشت قابل استفاده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 21)
 • صفحه شروع: 

  271
 • صفحه پایان: 

  283
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

به منظور تشریح رابطه میان متغیرها در جمعیت های مختلف تاغ Haloxylon aphyllum پژوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان انجام شد. در این تحقیق تعداد 29 ژنوتیپ تاغ که از تاغزارهای استانهای یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان و قم جمع آوری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد به طوری که در هر واحد آزمایشی 6 گیاه به فواصل 5×5 کشت گردیدند. صفات ارتفاع گیاه، مساحت تاج پوشش، قطر یقه، ارتفاع گیاه از یقه تا اولین انشعاب، درصد زنده مانی (استقرار)، بذردهی، آلودگی به موریانه، آلودگی به تریپس و پسیل مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه آماری در مورد داده های سال پنجم انجام شد. همبستگی میان صفات مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس ضرایب همبستگی تجزیه علیت انجام شد. نتایج تجزیه علیت نشان داد که سه صفت درصد آلودگی به موریانه، ارتفاع گیاه از یقه تا اولین انشعاب و ارتفاع گیاه به ترتیب با اثرات مستقیم -0.744، -0.516 و 0.352 مهمترین صفات تاثیر گذار در مساحت تاج پوشش می باشند. اما با توجه به اینکه همبستگی میان صفات درصد آلودگی به موریانه با مساحت تاج پوشش از ضریب تبیین پایین (0.203) برخوردار بود. بنابراین تعمیم پذیری آن پایین است. همچنین در این بررسی تاثیر غیر مستقیم صفت ارتفاع گیاه از یقه تا اولین انشعاب بر مساحت تاج پوشش تقریبا دو برابر اثرات مستقیم آن بود. بنابراین از میان صفات مورد بررسی، صفت ارتفاع گیاه می تواند در امر گزینش حایز اهمیت باشد. این نتایج می تواند در برنامه های به نژادی تاغ مورد استفاده واقع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 79 استناد 4 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پی آیند 80) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

به منظور بررسی کارایی مصرف آب در گیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) طرحی از سال 1380 لغایت 1384 در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی شهید صدوقی یزد در شرایط لایسیمتری و در مجار تاغزارهای دست کاشت به اجرا در آمد. پس ار آماده شدن لایسیمترها، نسبت به کاشت نهال تاغ اقدام و با مراقبت یکساله از آنها، شرایط برای اعمال تیمارهای رطوبتی مهیا گردید. تیمارهای رطوبتی شامل ظرفیت گلدانی (شاهد)، یک سوم ظرفیت گلدانی و تنش خشکی بوده که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار اعمال گردید. آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت موردنظر به صورت هفتگی و از طریق توزین لایسیمترها در اختیار گیاهان قرار می گرفت. ضمن اینکه در تیمار تنش خشکی، پس از استفرار کامل نهال ها، آبیاری قطع گردید. با هدف به حداقل رساندن میزان تبخیر، سطح لایسیمترها با ورق های نازک فایبرگلاس و یک لایسیمتر نیز برای محاسبه میزان تبخیر بدون اینکه گیاهی در آن کاشته شود منظور گردید. مجموع آب خارج شده از لایسیمترها (زهکش + تبخیر) را از آب وارد شده به لایسیمترها (آبیاری + بارندگی) کسر و به عنوان آب مصرف شده توسط گیاه (تعرق) محاسبه شد.تیمارهای رطوبتی طی دو فصل رویش اعمال و در پایان سال دوم نسبت به اندازه گیری وزن تاج پوشش، وزن ریشه و وزن کل ماده خشک تولیدی اقدام و کارایی مصرف آب (WUE) محاسبه گردید.نتایج نشان داد که تاثیر مقدار مصرف آب، بر افزایش وزن ریشه و وزن اندام هوایی در سطح آماری یک درصد اختلاف معنی دار داشت. لیکن تاثیر آن بر کارایی مصرف آب متفاوت بوده به گونه ای که با افزایش میزان رطوبت خاک از کارایی مصرف آب کاسته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 174 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

RASOULI B. | JAFARI M.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5790
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Detennination of the relationships between soil and plant cover indispensible in the in planning and management of the arid regions, the aim being to revitalize plant cover, conserve soil and to combat desertification. Among factors affecting plant cover, particularly in arid and semiarid areas are soil traits. During the present study, the effect of Haloxylon aphyllum Cultivation on soil physiochemical properties (at different depths) was investigated. A split plot design was employedin the study, in which cultivated and non-cultivated areas were considered as inter-related factors, whereas soil depths of (0-10), (10-30) and (30-60) cm as intra- related factors. Soil texture, EC, pH, nitrogen, phosphorous and organic matter was assessed. Soluble salts of Na, Ca, Mg, Cl, K, carbonate and bicarbonate were measured. Haloxylon aphyllum has led to a significant difference between Ca, Mg and bicarbonate in the first layer as compared with the third. A significant difference has been observed between nitrogen in the first soil layer in comparison with that in the second layer. Significant differences were also observed among all Haloxylon aphyllum cultivated soil layers as to the contents of Soluble K, absorbable K as well as phosphorous.

آمار یکساله:  

بازدید 5790

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحه شروع: 

  359
 • صفحه پایان: 

  368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

تاغ ازجمله مهمترین گونه های گیاهیست که در سطح وسیعی در امر بیابان زدایی مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی های مطلوب این گیاه و سازگاری بالای آن در مناطق خشک باعث گردیده که هر روز بر دامنه کشت آن افزوده شود. از آنجائی که این گیاه علوفه خوبی در فصل پائیز و زمستان برای دام فراهم می کند و با توجه به میزان پروتئین موجود در آن می توان از آن علاوه بر اهداف زیست محیطی برای توازن جیره غذایی دام و با اهداف تولید گوشت استفاده کرد. در این بررسی نتاج حاصل از 29 ژنوتیپ تاغ که از 4 استان کشور جمع آوری شده بودند، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در استان سمنان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. صفات ارتفاع گیاه، مساحت تاج پوشش، قطر یقه، فاصله یقه تا اولین انشعاب، میزان بذر، زنده مانی گیاه، آلودگی به موریانه و آلودگی به پسیل آماربرداری شد. تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی در بررسی داده های حاصل مورد استفاده قرار گرفت تا ضمن ارزیابی کیفی تنوع موجود در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه، ژنوتیپ های برتر نیز برای استفاده در اهداف اصلاحی ازجمله احداث باغ بذر مورد شناسایی قرار گیرند. در ضمن طی این بررسی 11 ژنوتیپ برتر گزینش گردیدند.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

برای بررسی پتانسیل ژنتیکی و تنوع موجود در جمعیت های مختلف تاغ، آزمایشی بر روی ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی حسین آباد قم در سال 1385 انجام شد. در این تحقیق صفات مختلف مورفولوژیک سال هفتم آزمایش مانند ارتفاع، قطر تنه اصلی، زنده مانی، قطر بزرگ تر و کوچک تر تاج پوشش، تعداد انشعابات در تنه اصلی، ارتفاع اولین انشعاب، خسارت موریانه، آلودگی به پسیل و پشه گالزا بر روی 15 نتایج از هر یک از 27 ژنوتیپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، ژنوتیپ ها برای صفات ارتفاع گیاه سیاه تاغ، قطر بزرگ و کوچک تاج پوششی و قطر تنه اختلاف معنی داری نشان دادند. هم چنین بین بیش تر صفات همبستگی معنی داری وجود داشت. در تجزیه خوشه ای عموما ژنوتیپ های هر استان با هم هستند به طوری که ژنوتیپ های استان یزد در یک گروه، ژنوتیپ های استان کرمان با هم و بیش تر ژنوتیپ های استان سیستان و بلوچستان در یک دسته هستند. این دسته بندی با تعداد استان هایی که بذر از آن جا جمع آوری شده است هماهنگی بسیار بالایی نشان می دهد. ژنوتیپ شماره 18 از سیستان، در تجزیه خوشه ای در دسته چهارم قرار گرفت که باید در برنامه های اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 78 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

تاثیر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) با استفاده از لایسیمترهای وزنی زهکش دار از سال 1380 لغایت 1384 در ایستگاه تحقیقات بیابان زدایی شهید صدوقی یزد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای رطوبتی شامل ظرفیت گلدانی (شاهد)، یک سوم ظرفیت گلدانی و تنش خشکی بود که در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار اعمال شد. با کنترل رطوبت خاک، آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت مورد نظر در اختیار گیاهان قرار گرفت، ضمن اینکه در تیمار تنش خشکی، پس از استقرار کامل نهالها، آبیاری قطع شد. تیمارهای رطوبتی طی دو فصل رویش اعمال شد و تاثیر آن بر فاکتورهای مورفولوژیکی شامل ارتفاع، قطر و حجم تاج پوشش، طول برگ و تعداد گره در واحد طول برگ و وزن تاج پوشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان رطوبت خاک بر فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل ارتفاع، حجم تاج پوشش، تعدادگره در واحد طول برگ تاثیر معنی داری نداشت، در حالی که بر وزن خشک اندام هوایی (P=0.004)، قطر تاج پوشش  (P=0.030)و طول برگ (P=0.010) تاثیر معنی داری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 80 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  768
 • صفحه پایان: 

  777
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

این تحقیق با تکیه بر تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتی از سیاه تاغ به دنبال یافتن تفاوت های احتمالی بین پایه های مختلف از یک جمعیت از این گونه در مقابله با سطوح متفاوتی از تنش خشکی بود. به این منظور چهار سطح تنش رطوبتی شامل: رطوبت در حد ظرفیت زراعی به عنوان شاهد، تنش های متفاوت خشکی به میزان 20، 50 و 80 درصد از آب قابل استفاده برای گیاه، بر روی نتاج متعددی از چهار ژنوتیپ سیاه تاغ با استفاده از مدل آماری فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد و طول شاخه ها، قطر تنه؛ قطر تاج به صورت فشرده؛ میزان کلروفیل و پتانسیل اسمزی برگ به عنوان صفات و مبنای مقایسه در طول و انتهای فصل رویش اندازه گیری شدند. نتایج بررسی دو عامل ژنوتیپ و تنش رطوبتی در این پژوهش نشان داد که از نظر تمامی صفات مورد مطالعه، ژنوتیپ ها با هم اختلاف معنی داری داشتند که حاکی از تنوع ژنتیکی کافی در درون جمعیت گیاهی مورد نظر بود؛ در حالی که اثر تنش خشکی بر صفات مورد مطالعه در این پژوهش معنی دار نبود. به نظر می رسد که در گیاهانی چون تاغ که سریع الرشد نیستند، با وجود تنوع درون جمعیتی، نمی توان اثرات تنش های خشکی بر ویژگی های مورفولوژیک را در یک دوره کوتاه مدت مشاهده نمود. از نظر میزان کلروفیل برگ ها ژنوتیپ ها تفاوت معنی داری داشتند. همبستگی ویژگی های مرفولوژیک با یکدیگر قابل توجه بود. همبستگی منفی و معنی دار میزان کلروفیل برگ با تعداد شاخه و قطر تنه نیز حاکی از این بود که در گیاهان بیابانی نظیر تاغ میزان کمتر کلروفیل موجب کمرنگ تر شدن سطح اندام های رویشی شده و به این سبب میزان جذب گرما کاهش یافته و در نتیجه مقادیر کمتری از آب موجود در گیاه از دست می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript