نتایج جستجو

2545

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

255

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  31
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

سابقه و هدف: گونه های دیژیتال و گلیکوزیدهای قلبی آنها در بیماری نارسایی احتقانی قلب (CHF) کاربرد دارند. در ایران تنها گونه دیژیتالیس نروزا در قسمتهای شمالی به فراوانی رویش دارد. گلیکوزیدهای قلبی سایر گونههای این گیاه به روشهای مخلتف از جمله روش HPLC شناسایی شدهاند. هدف این تحقیق شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران می باشد. مواد و روش ها: در روش HPLC، از حلال متانل برای استخراج و از استونیتریل و آب مقطر به روش گرادیان برای کروماتوگرافی و از بتا متیل دیگوکسین به عنوان استاندارد داخلی استفاده شده است.نتایج: در برگ گیاه دیژیتالیس نروزا با روشHPLC ، پانزده گلیکوزید قلبی شناسایی شد که بیشترین مقدار گلیکوزید قلبی در این گیاه را لاناتوزید A تشکیل می داد.استنتاج: با توجه به شناخت گلیکوزیدهای قلبی این گیاه، از آنجایی که در کشورهای مختلف از گونه های متفاوت دیژیتال جهت تهیه داروهای موثر در بیماری نارسایی احتقانی قلب استفاده می شود، در صورت مطالعات تکمیلی به ویژه مطالعات فارماکولوژی و توکسیکولوژی، از گونه دیژیتال ایران نیز می توان به این دسته از داروها دسترسی یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 213 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  100
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

مقدمه: خواص دارویی گوناگونی برای سیر و ترکیبات جداشده از آن گزارش شده است. مطالعات ما و سایرین نشان دهنده تاثیر سیر بر پاسخ های سیستم ایمنی است. در مطالعات قبلی نشان داده شد که خواص ایمونومدولاتوری سیر مربوط به ماده موثره ای است که در فراکشن  R10 جدا شده است.هدف: در این تحقیق به هدف خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور مورد نظر از تخلیص به روش HPLC استفاده شده است.روش بررسی: عصاره خام آبی سیر همدان تهیه شد. به منظور جداسازی پروتئین های بین 10 الی 50 کیلو دالتون از اولترافیلترسیون استفاده شد. اجزای فراکشن  R10جمع آوری شده به کمک کروماتوگرافی فاز معکوس HPLC روی ستون سمی – پرپاراتیو Vydac 208 TPV 10 (1×25 cm) که یک ستون فاز معکوس C8 است، از یکدیگر جداسازی شدند. برای تخمین اندازه پروتئین های جدا شده با RP-HPLC از روش تریسین SDS-PAGE استفاده شد. برای رنگ آمیزی از محلول کوماسی بلو R250 و برای نمونه های کم که با رنگ آمیزی با کوماسی بلو مشخص نمی شوند، از رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد.نتایج: با استفاده از ستون HPLC فاز معکوس C8 در شیب 0.25 درصد (دقیقه / حلال B) و سرعت 1 میلی لیتر بر دقیقه در مدت 60 دقیقه، تعداد 6 فراکشن عمده با نام های 1- الی 6 جمع آوری شدند. از این میان فراکشن های 0 و 1 و 3 باندهایی را در محدوده 12 کیلو دالتون نشان دادند و برای بررسی های بعدی نگهداری شدند.نتیجه گیری: با کمک سیستم اولترفیلتراسیون می توان به سرعت به ترکیبات پروتئینی با وزن بین 10 الی 15 کیلو دالتون دست یافت. با استفاده از کروماتوگرافی فاز معکوس C8 اجزای این فراکشن به راحتی از هم جدا می شوند. سه فراکشن در محدوده وزن مولکولی KD12 به دست می آیند. بررسی های بیشتر جهت ارزیابی خواص ایمونومدولاتوری ترکیبات جداشده با استفاده از آزمون های بیولوژیک ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 188 استناد 0 مرجع 24
نشریه: 

PHYTOCHEMICAL ANNALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3314
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3314

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

Olea europeaنام علمی زیتون خوراکی است. او لئوروپیین فراوانترین نوع بیوفنو ل در میوه و بخصوص برگ این گیاه است. این ماده خواص دارویی مهمی از قبیل اثرات ضد سرطان، ضد کلسترول، تنظیم ضربان قلب و اثرات ضد چاقی دارد، این ماده همچنین بعنوان آنتی اکسیدان عمل نموده و باعث کاهش خطر حملات قلبی و انواع سرطان ها می شود، همچنین دارای خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی می باشد. مقایسه درصد او لئوروپیین در برگ گو نه های مختلف این گیاه اطلاعات بسیار مفیدی برای تحقیقات در زمینه استخراج و کاربردهای دارویی این گیاهان می دهد.با توجه به این توضیحات استفاده از روشهای تجزیه ای دقیق و حساس به اندازه گیری این ترکیبات از اهمییت بالایی برخوردار می باشد روش SPMEیک روش استخراج کارآمد، موثر، آسان و سریع برای تعین مواد موثر در گیاهان است که میتواند این هدف را برآورده کند در این تحقیق از ذرات نانو به دلیل خواص جذبی مناسبی که دارند بعنوان جاذب SPME استفاده گردید که بر خلاف روشهای استخراج مایع مایع از حلال آلی استفاده نمیشود. بر گهای زیتون جمع آوری شده پس از خشک شدن در سایه، توسط آسیای الکتریکی خرد شد و بوسیله حلال های مناسب حل شد، سپس توسط روش SPME جذب و اندازه گیری شد و فاکتورهای PH، حجم نمونه، تعداد دفعات جذب و واجذب، حجم و نوع شوینده در فرایند استخراج بهینه سازی شدند. او لئوروپیین پس از استخراج برای اندازه گیری به ستون HPLC که با حلال استونیتریل و بافر آمونیوم استات با PH=5 کار می کند تزریق شد که بازده استخراج بالایی داشت ودر مقایسه با روش های تجزیه ای کیفی دیگر از در صد استخراج بالاتری برخورداراست.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

در این مطالعه تعداد 270 نمونه کبد، عضله و کلیه طیور گوشتی از 90 مرغداری در استان تهران در طول یک سال جمع آوری و باقیمانده انروفلوکساسین در آنها بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [HPLC] مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که تمام نمونه ها دارای باقیمانده انروفلوکساسین می باشند که از بین آنها تعداد [%24.44] 22 نمونه دارای باقیمانده بالاتر از MRL بودند که در [%13.33] 12, [%8.8] 8 و [%24.44] 22 نمونه از نمونه ها که به ترتیب از عضله، کبد و کلیه گرفته شده بود، باقیمانده انروفلوکساسین بالاتر از مقدار MRL مشاهده گردید، میانگین غلظت دارو دارای انحراف معیار به ترتیب 18.23±32.29 در عضله، 18.34±12.63 در کبد و 26.06±19.52 در کلیه بود. این مطالعه نشان داد که استفاده از انروفلوکساسین در مرغداری های ایران بدون کنترل بوده و زمان پرهیز دارویی قبل از کشتار کنترل نمی شود و لذا نیاز به قانون کنترل باقیمانده آنها در طیور قبل از عرضه به بازار توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHAHBAZ YANS N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  3327
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3327

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

هیستامین به عنوان یک آمین هتروسیکلیک اولیه در فیزیولوژی بدن انسان بویژه در سیستم عصبی و به صورت یک واسطه شیمیایی و نوروترانسمیتر نقش مهمی را ایفا کرده و در بسیاری از مواد غذایی و نوشیدنی ها مانند پنیر، شیر، گوشت، ماهی، آبجو، شراب و سبزیجات یافت می شود. افزایش میزان هیستامین در مواد غذایی اغلب به استفاده از مواد خام با کیفیت پایین، آلودگی، فرآوری و یا نگه داری نامناسب ماده غذایی مربوط بوده و به همین علت مقدار هیستامین به عنوان شاخص خوبی برای بررسی کیفیت بهداشتی ماده غذایی و نشانگر درجه تازگی یا فساد غذا کاربرد دارد. هیستامین می تواند باعث برخی علائم مانند قرمزی صورت، عرق کردن، تپش قلب، سردرد، راش های قرمز روشن، سوزش دهانی در مصرف کنندگان حساس گردد. پنیر محیط ایده آلی را برای تولید محصولات پروتئولیتیک یعنی اسیدهای آمینه آزاد و آمین های بیوژنیک از جمله هیستامین را فراهم می نماید. هدف از این مطالعه تعیین مقدار هیستامین موجود در پنیر کوپه به عنوان یکی از انواع پنیرهای سنتی پرطرفدار در آذربایجان غربی تهیه شده از شیر خام گوسفندی و برخی اوقات شیر خام گاو، می باشد. آزمایش انجام شده به روش HPLC بر روی 70 نمونه پنیر سنتی کوپه نشان داد، کمترین مقدار هیستامین در پنیر کوپه 2.43 ppm و بالاترین مقدار مشاهده شده در این نوع پنیر 1102.24 ppm بود. میانگین مقدار هیستامین در کل نمونه های مورد مطالعه 304.23±150.89 بود. اساس تولید هیستامین در پنیر و سایر فرآورده های غذایی وجود و رشد میکروارگانیسم های دکربوکسیلاز- مثبت در آنهاست، بنابراین ارائه راهکارهایی که جمعیت این دسته از میکروارگانیسم ها را کاهش دهد در کاهش مقدار آمین های بیوژنیک از جمله هیستامین موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پی در پی 27)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به نقش آنتی اکسیدانی و خواص حفاظتی ویتامینهای A و E در مقابل سرطان ارزیابی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. اندازه گیری این ویتامینها نیاز به روشهای دقیق و قابل اعتمادی دارد، لذا به منظور اندازه گیری دقیق همزمان ویتامین A و E با دستگاه HPLC، این تحقیق انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق به روش Exploratory survey انجام گرفت. پس از استخراج و آماده سازی نمونه سرمی، 50 میکرولیتر از این نمونه به دستگاه HPLC تزریق شد. روش اندازهگیری به روش کروماتوگرافی فاز معکوس با آشکار ساز (دتکتور) UV و ستون Super Pacpep-S  با سرعت جریان 1.5 (Flow rate) میلی لیتر در دقیقه و فاز متحرک متانول 95 درصد و مدت زمان آزمایش 15 دقیقه بود. زمان بازداری، درصد تغییرپذیری، تکرارپذیری، تاثیر زمان و نیز میزان بازیافت ویتامین ها اندازه گیری شد. یافتهها: ویتامین A، رتینیل استات (استاندارد داخلی) و ویتامین E به ترتیب در محدوده زمانی 3.4، 4.7 و 5/11 دقیقه از ستون خارج شدند. حد تشخیص دستگاه برای ویتامین A حدود 25 ng/ml و برای ویتامین E حدود 1 mg/ml بود. بازیافت ویتامین A و E به ترتیب 78.2 و 90.8 درصد بود. نتیجه گیری: اندازهگیری ویتامین A و E به روش HPLC همراه با تغییراتی در روشهای قبلی، روشی عملی در بالا بردن کیفیت اندازه گیری آنها به ویژه قسمت بازیافت ویتامینها است. انجام پژوهشهای دیگر برای بالا بردن کیفیت اندازه گیری ویتامینهای A و E توصیه میشود.  

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ZARGHI A. | DADASHZADEH S. | EBRAHIMIAN J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحه شروع: 

  341
 • صفحه پایان: 

  343
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  2399
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2399

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript