نتایج جستجو

1

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-2
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  343
 • صفحه پایان: 

  357
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

به منظور تکثیر رویشی پایه گزیلا 6(Gisela6)  از قلمه چوب سخت در دو زمان مختلف دی و بهمن و تیمار با هورمون های ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های صفر، 1000، 2000، 3000 میلی گرم درلیتر و قلمه چوب نیمه سخت در دو زمان تیر و مرداد و تیمار با هورمون های NAA و IBA و با غلظت های صفر، 1000، 1500 میلی گرم در لیتر استفاده شد. شاخه های گزینش شده برای ریشه زایی در هر دو نوع (سخت و نیمه سخت) به دو قسمت ابتدایی و انتهایی بطور جداگانه تقسیم و اثر زمان و غلظت های مختلف هورمون بر ریشه زایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان، نوع قلمه و غلظت های مختلف هورمون بر درصد ریشه زایی در سطح 1% معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی (70%) مربوط به تیمار 1000 میلی گرم در لیترIBA  در قسمت انتهایی قلمه های چوبی نیمه سخت تیرماه بود. در قلمه های چوب سخت بیشترین درصد ریشه زایی (46.6%) مربوط به تیمار 3000 میلی گرم در لیتر IBA در قسمت ابتدایی قلمه های دی ماه بود. افزایش غلظت هورمون، باعث افزایش تعداد ریشه اصلی و فرعی و طول قسمت ریشه دار گردید و از طرفی منجر به کاهش میانگین طول ریشه اصلی و فرعی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 100 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript